Післядипломна підготовка спеціалістів фармації за організаційно-економічним напрямкомСторінка1/12
Дата конвертації26.12.2016
Розмір2.08 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12ПІСЛЯДИПЛОМНА ПІДГОТОВКА

СПЕЦІАЛІСТІВ ФАРМАЦІЇ ЗА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИМ НАПРЯМКОМ

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю2-3 червня 2010 р.

м. Харків

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ СПЕЦІАЛІСТІВ ФАРМАЦІЇ

ПІСЛЯДИПЛОМНА ПІДГОТОВКА

СПЕЦІАЛІСТІВ ФАРМАЦІЇ ЗА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИМ НАПРЯМКОМ

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю

2-3 червня 2010 р.

м. Харків

Харків

Видавництво НФаУ2010

УДК 615.1:378:33 (063)


Редакційна колегія: чл.-кор. НАН України, проф. В. П. Черних,

проф. І. С. Гриценко, проф. С. М. Коваленко, проф. О. Ф. Пімінов,

проф. В. М. Толочко
Упорядники: доц. Л. В. Галій, канд. фармац. наук А. В. Кайдалова

Реєстраційне посвідчення № 338 від 30.06.2009 року


Післядипломна підготовка спеціалістів фармації за організаційно-економічним напрямком: Матер. наук.-практ. конф. з міжнар. участю

(2-3 червня 2010 р., м. Харків). – Х.: Вид-во НФаУ, 2010. – 104 с.


У збірці містяться матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Післядипломна підготовка спеціалістів фармації за організаційно-економічним напрямком».

Призначені науковцям, викладачам вищих навчальних закладів дипломної та післядипломної фармацевтичної освіти, слухачам системи підвищення кваліфікації спеціалістів фармації.


Матеріали відповідають змісту та мові наданих оригіналів.
УДК 615.1:378:33 (063)
© НФаУ, 2010

РОЗДІЛ 1

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ ФАРМАЦІЇ ЗА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИМ НАПРЯМКОМ

ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА ТА ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ НАПРЯМОК В НАЦІОНАЛЬНОМУ ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
В. П. Черних, д. фармац. н., д. хім. н., проф., ректор Національного фармацевтичного університету

О. Ф. Пімінов, д. фармац. н., проф., директор Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ
Гостра потреба в післядипломній підготовці спеціалістів фармації на початку 90-х років ХХ століття зумовила Колегію МОЗ України відкрити при Харківському фармацевтичному інституті (ХФІ) факультет удосконалення провізорів із середньорічним контингентом 500 курсантів. На факультеті було організовано провідні кафедри з відповідними курсами, а саме: організації та економіки фармації зі спецкурсом, технології ліків з курсом фармакології, фармацевтичної хімії з курсом фармакогнозії. Основним напрямком роботи факультету стала післядипломна підготовка спеціалістів фармації шляхом загального та тематичного удосконалення, післядипломної спеціалізації. Згодом визначився ще один напрямок підготовки спеціалістів на передатестаційних циклах.

У 1993 році на базі ліквідованих факультету удосконалення провізорів Української фармацевтичної академії і фармацевтичного факультету Харківського інституту удосконалення лікарів створено Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації (ІПКСФ) у складі Української фармацевтичної академії (зараз Національний фармацевтичний університет). В результаті чого визначилися додаткові напрямки роботи ІПКСФ – післядипломна підготовка професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та підготовка викладачів вищих навчальних закладів I – II рівнів акредитації, підвищення кваліфікації спеціалістів з питань судової фармації.

На даний час ІПКСФ продовжує свою роботу у складі Національного фармацевтичного університету і забезпечує потребу у безперервній післядипломній освіті спеціалістів фармацевтичної галузі України, починаючи з первинної спеціалізації (інтернатури) і закінчуючи підготовкою фармацевтичних кадрів вищого рівня (магістратура, аспірантура, докторантура). За час роботи ІПКСФ в його стінах пройшли підготовку більше 40 тис. слухачів.

ІПКСФ сьогодні – це 2 факультети (підвищення кваліфікації і післядипломної освіти), 6 кафедр, 4 із яких є опорними з післядипломної підготовки спеціалістів фармації в Україні. В інституті працює 74 викладача, серед них 10 професорів, 29 доцентів, 49 кандидатів наук. Крім постійного штату, до роботи в інституті залучаються провідні фахівці – практики охорони здоров’я, аптечної служби, системи контролю якості лікарських засобів, виробництва фармацевтичної продукції, юристи, економісти, лікарі та ін.

ІПКСФ пропонує усі форми і види післядипломної підготовки спеціалістів фармації, в тому числі більше 70 спеціалізацій.

Організаційно-економічний напрямок післядипломної підготовки у складі ІПКСФ забезпечує кафедра управління і економіки фармації, штатний розпис якої складає 18 од. ПВС, в тому числі 2 професори і 16 доцентів. Діяльність кафедри з навчального процесу охоплює широке коло питань: управління фармацевтичною галуззю, основи теорії і психологічні аспекти управління, фармацевтичний маркетинг, аналіз і планування господарської та фінансової діяльності, підприємницька діяльність у фармації, облік та звітність фармацевтичних підприємств, основи договірного та трудового права, основи інформатики і обчислювальної техніки та ін. Це дозволяє забезпечити запити широкого кола слухачів з організаційно-економічного напрямку у системі післядипломної підготовки: керівників; провізорів загальної, аналітично-контрольної, клінічної фармації; провізорів-інтернів; фармацевтів, магістрів, програмістів, юристів, бухгалтерів, економістів, техніків-технологів, лаборантів та ін.

Кафедрою здійснюється широка наукова діяльність, яка поєднує проведення наукових досліджень за плановою тематикою НДР НФаУ, госпрозрахунковою науковою тематикою, підготовку наукових магістрів, кандидатів і докторів наук. Визначальними напрямками є: удосконалення організації державної системи контролю якості лікарських засобів на регіональному рівні, обґрунтування фармакоекономічних стандартів лікарського забезпечення населення і лікувально-профілактичних закладів, обґрунтування професійних завдань і обов’язків спеціалістів фармації на сучасному етапі, оптимізація державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності на фармацевтичному ринку, психологічні аспекти розвитку управлінської думки, використання нових інформаційних технологій в сфері управління та економіки фармації, оптимізація фармацевтичного забезпечення лікувально-профілактичних закладів, обґрунтування теоретичних і наукових аспектів системи післядипломної підготовки спеціалістів фармації і ПВС фармацевтичних вузів (фармацевтів) та ін.

Завдяки вказаному ІПКСФ має широку географію своєї діяльності, яка охоплює спеціалістів фармації 20 регіонів України, викладачів і співробітників усіх фармацевтичних (медичних) навчальних закладів. Така діяльність здійснюється як на особистій базі, так і на базах замовників шляхом проведення виїзних циклів в окремих регіонах.Висновок. На сьогодні є усі підстави стверджувати не тільки про плідну діяльність ІПКСФ та його структурних підрозділів у системі післядипломної освіти спеціалістів фармації України, в тому числі з організаційно-економічного напрямку, а й про подальший її розвиток шляхом виходу на міжнародний рівень.

НОВІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НСТИТУТУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ З МЕТОЮ ВИХОДУ НА МІЖНАРОДНИЙ РИНОК НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
Д. Л. Великий, канд. фармац. н., доцент, декан факультету підвищення кваліфікації Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ
На сьогоднішній день перед усіма країнами СНД стоїть головне завдання інтеграції в світовий і європейський освітній простір, що є неможливим без постійного удосконалення рівня вищої освіти і навчання шляхом впровадження сучасних освітніх систем і технологій в області концепції безперервного професійного розвитку спеціалістів фармацевтичної галузі.

На пострадянському просторі фармацевтична галузь досягла значних успіхів: створена законодавча і нормативна база, активно розвивається виробництво, оптова і роздрібна реалізація ліків, система контролю якості, затверджені і успішно реалізуються концепції реформування медичної і фармацевтичної освіти.

Сучасна українська фармація має достатньо потужний науковий, виробничий і освітній потенціал, який відповідає пріоритетам ХХІ століття. Впроваджена система безперервної професійної освіти висококваліфікованих кадрів шляхом відкриття нових спеціальностей, постійного удосконалення змісту освіти в контексті Болонського процесу (ECTS) і Міжнародної стандартної класифікації освіти (ISCED), здійснення кадрового моніторингу, створення системи атестації та акредитації, удосконалення післядипломної підготовки.

Національний фармацевтичний університет – один із найстаріших і елітних вузів Європи, є на сьогодні безумовним «брендом» вищої фармацевтичної освіти України. В його структурі вже більше 20 років успішно функціонує Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації, який має ліцензію на післядипломну освіту іноземних громадян.

Зараз інститут розпочав активну співпрацю з Республікою Казахстан, Вірменією, Молдовою та іншими державами СНД. Розроблені модулі навчальних планів та програм за 20 напрямками, що відповідають попиту фахівців практичної фармації та фармацевтичної освіти.

Перший двотижневий цикл тематичного удосконалення «Організація виробництва, контролю якості, зберігання та реалізації ліків в сучасних умовах», який був розроблений за наведеним вище алгоритмом, проводився в грудні 2009 року кафедрою промислової фармації та економіки за участю суміжних кафедр інституту в Придністровській Молдавській Республіці. Позитивний досвід проведення навчання фахівців дає можливість удосконалити подальшу роботу з розробки модульних частин різноманітних програм, в тому числі більш тривалих – спеціалізації, стажування тощо.

Зазначений вид навчання зацікавив і представників фармацевтичної спільноти арабських країн. Так інститутом були надіслані власні пропозиції у фармацевтичні асоціації Єгипту та Ємену.

Триває робота з фахівцями фармації інших країн.Висновки. Розробка, створення та впровадження в навчальний процес модульних блоків програм для фахівців практичної фармації іноземних держав є актуальним завданням кафедр Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації з метою виходу на міжнародний ринок надання освітніх послуг.

Водночас проводиться робота по створенню необхідних механізмів технічного характеру: складання взірців угод та актів виконаних робіт для проведення циклів, розрахунку їх вартості, відпрацювання процесу проведення виїзних циклів тощо.ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ НАПРЯМОК В ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ СПЕЦІАЛІСТІВ ФАРМАЦІЇ
В. М. Толочко, д. фармац. н., проф., зав. кафедрою управління та економіки фармації, Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ
Фармацевтична галузь України складається із значної кількості найрізноманітніших підприємств усіх форм власності. Ефективне управління як нею в цілому, так і окремими її структурними підрозділами потребує певної організаційно-економічної підготовки. Сучасний спеціаліст фармації повинен вміти мобілізувати на досягнення мети фармацевтичного підприємства усі види можливих ресурсів – людських, матеріальних, фінансових, інформаційних, а також бути психологом, економістом, фінансистом, знатися на комп’ютерних технологіях тощо. Тому важливою стає відповідна його професійна освітня підготовка. Особливого значення у розвитку творчого потенціалу спеціалістів набуває безперервна післядипломна освіта, яка надає змогу спеціалістам гармонійно поєднувати власний практичний досвід з найновішими досягненнями з організаційно-економічного напрямку.

У зв’язку з цим організаційно-економічний напрямок в післядипломній освіті спеціалістів фармації посідає важливе місце. Він присутній в усіх навчальних планах і програмах післядипломної освіти залежно від форми післядипломної освіти (інтернатура, магістратура, спеціалізація, тематичне удосконалення, передатестаційні цикли, стажування, аспірантура, докторантура), контингенту слухачів за освітою та посадою, терміну навчання. Зміст та навчально-методичне забезпечення організаційно-економічного напрямку післядипломної підготовки ґрунтується на таких принципах: цілеспрямованість, прогностичність, технологічність, діагностичність, динамічність, безперервність, які виконують наступні функції: забезпечення потреб спеціалістів у висококваліфікованих конкурентноспроможних на ринку праці знаннях, урахування розвитку медичної та фармацевтичної науки й практики і тенденцій підготовки спеціалістів та передових технологій навчального процесу в інших країнах, урахування потреб фармації у певних спеціалістах в цілому і окремих регіонів, сприяння контролю і оцінці якості рівня кваліфікації спеціалістів на основі державних стандартів (атестація), проведення наукових досліджень і вдосконалення методології та принципів післядипломної освіти в цілому, врахування підготовки та перепідготовка професорсько-викладацького складу (ПВС) вищих навчальних закладів та ін.

Проведений аналіз програмного забезпечення організаційно-економічного напрямку в післядипломній освіті спеціалістів фармації показує, що за останні 25-30 років відбулися певні зміни в межах окремих спеціальностей та навчальних планах і програмах для циклів в них. Як відомо, за наказами МОЗ України №385 від 28.10.2002 р. та № 230 від 24.04.2008р. виділені слідуючі фармацевтичні спеціальності: організація і управління фармацією, загальна фармація, аналітично-контрольна фармація, клінічна фармація і технологія парфумерно-косметичних засобів.

Так, в навчальних планах і програмах спеціальності з організації і управління фармацією, присутність організаційно-економічного напрямку в годинах для спеціалізації (С) і загального удосконалення (ЗУ) у 1981 році складала, відповідно, 62,5% і 55,8%, а у 2009 році – уже 77,6%. Тобто, прослідковується тенденція до зростання як питомої ваги, так і змістовної частини (від 9 до 11 розділів). У залежності від виду тематичного удосконалення (ТУ) у 1981 році питома вага годин з організаційно-економічного напрямку коливалась від 18,2%, 32,1% до 90,8%, а у програмах 2002 року, відповідно, від 56,2%, 72,6% до 91,7%. Проглядається також зростання змістовності напрямку за кількістю розділів (від 8 до 9 і від 3 до 4 розділів).

У навчальних планах і програмах С і ЗУ спеціальності з аналітично-контрольної фармації у 1981 році організаційно-економічний напрямок у годинах посідав, відповідно, 13,9% і 15,0%, а у 2009 році – 10,3%, ТУ – від 12,0% (1981 рік) до 13,1% (2002 рік). Як видно, у першому випадку спостерігається деяке скорочення питомої ваги годин, а у другому – збільшення. Кількість розділів у змістовній частині коливається від 3 до 5.

У навчальних планах і програмах С і ЗУ спеціальності із загальної фармації у 1981 році організаційно-економічний напрямок у годинах склав 13,9% і 13,2%, а у 2009 році – 8,2%, ТУ – від 13,1% (1981 рік) до 5,3% і 20,9% (2006 рік). Кількість розділів коливається від 3 до 5. Тобто, спостерігається певне зменшення присутності напрямку.

Великим попитом серед спеціалістів фармації користуються передатестаційні цикли (ПА). Питома вага у годинах організаційно-економічного напрямку у їх навчальних планах і програмах 2009 року складає: для спеціальності з організації і управління фармацією 60,0%, для спеціальності з аналітично-контрольної фармації – 10,3%, для спеціальності із загальної фармації – 15,4%, з клінічної фармації – 12,8%. Тому можна зауважити, що цей напрямок присутній в усіх планах і програмах ПА для спеціалістів фармації.

За змістом, організаційно-економічний напрямок в навчальних планах і програмах післядипломної підготовки спеціалістів фармації представлений сучасною тематикою, відповідно до запитів практичної фармації. Так, передбачені розділи з вивчення сучасного стану лікарського забезпечення населення України, розвитку світової управлінської думки, менеджменту у фармації, системного підходу до управління організаціями, ефективного ділового спілкування, законодавчого регулювання відпуску лікарських засобів та товарів медичного призначення з аптечних підприємств різних форм власності, економічних аспектів діяльності фармацевтичних підприємств (основ підприємництва, аналізу сучасного фармацевтичного ринку, податкового законодавства, кредитно-фінансової системи), основ фармакоекономіки, обліку і звітності в аптечній системі, основ фармацевтичної інформатики, етики та деонтології в фармації, організації контролю якості фармацевтичної продукції, організаційно-правових аспектів діяльності фармацевтичних підприємств, кадрового менеджменту у фармацевтичній галузі. Останнім часом все більше уваги приділяється новітнім напрямкам у фармації, наприклад використанню нових інформаційних технологій у сфері управління та економіки фармації: інтернету як джерелу отримання і забезпечення фармацевтичної інформації, спеціальним обліковим програмам і автоматизованим системам управління, комп’ютерним системам зв’язку, електронному маркетингу і рекламі, дистанційній реалізації лікарських засобів (інтернет-аптеки). Окремо розглядається можливість використання інформаційних технологій у сфері освіти – дистанційному навчанні у системі післядипломної освіти фахівців фармації (інтернет-конференції, електронні підручники і посібники).

Успішна реалізація організаційно-економічного напрямку в післядипломній освіті спеціалістів фармації потребує відповідного навчально-методичного забезпечення, якому на кафедрі управління та економіки фармації приділяється велика увага. Для цього першочергово був створений комплекс «методичні розробки → посібник→ підручник», який постійно розвивається. Так, на сьогодні на кафедрі за планом видавничого центру НФаУ і при підтримці ректорату університету регулярно видаються і перевидаються методичні рекомендації до лабораторних, практичних і семінарських занять за планами і програмами усіх циклів, які плануються і вносяться до щорічних навчально-виробничих планів ІПКСФ, що затверджуються МОЗ України, а також циклів на позапланове замовлення спеціалістів-практиків (щорічно не менше 10 видань). Професорсько-викладацьким складом кафедри підготовлений, регулярно оновлюється і перевидається практичний посібник «Основи підприємницької діяльності у фармації» (1993, 1998, 2009 роки) за грифом МОН України, інші практичні посібники (більше 10).

Створений і успішно перевидається підручник «Управління фармацією» (1997, 2004 роки) з грифом МОН України. Спільно з фахівцями навчальних кафедр НФаУ створені і видані підручники: «Основы гомеопатической фармации» (2002 рік), «Фінансова діяльність хіміко-фармацевтичних підприємств» (2001 рік) з грифами МОН України.

Впроваджені у навчальний процес електронний підручник «Управління фармацією» і електронний посібник «Основи підприємницької діяльності у фармації» (2009 рік).

З метою певного осмислення і теоретичного обґрунтування накопиченої інформації у фармацевтичній галузі з урахуванням її специфіки підготовлений та виданий «Словник-довідник для фахівців фармації з питань управління та економіки фармації» (2001 рік) з грифом МОЗ України. Для успішної самопідготовки інтернів, слухачів циклів і спеціалістів-практиків до атестації підготовлена і перевидається «Збірка тестів для самопідготовки фахівців фармації до атестації» (2002, 2006 роки) з грифом МОН України та інші видання, яких більше 100.

Кафедра УЕФ ІПКСФ більше 10 років є опорною в системі післядипломної освіти спеціалістів фармації, а тому плідно співпрацює з профільними кафедрами фармацевтичних факультетів Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, Луганського державного медичного університету, Харківської медичної академії післядипломної освіти та ін. Така співпраця опорної кафедри з однопрофільними кафедрами щорічно планується під контролем Центрального методичного центру МОЗ України. В межах планів проводяться спільні засідання і обговорення навчально-методичного забезпечень навчального процесу, в тому числі на основі новітніх технологій – створення електронних видань підручників і практичних посібників. Здійснюється постійний обмін досвідом з організаційно-економічного напрямку. Наприклад, з ПВС кафедри організації і економіки фармації НМАПО ім. П. Л. Шупика (зав. кафедрою, проф. Пономаренко М. С.) це стосується створення посадових інструкцій для працівників фармацевтичної галузі; з ПВС кафедри організації та економіки фармації з курсом технології ліків ЛНМУ ім. Данила Галицького (зав. кафедрою, проф. Парновський Б. Л.) стосовно наукових досягнень і їх впровадження у навчальний процес з фармацевтичної інформатики і фармакоекономіки.

Організаційно-економічний напрямок в післядипломній підготовці спеціалістів фармації знаходиться у постійному розвитку, який тісно пов’язаний зі змінами в фармацевтичній галузі і охороні здоров’я, станом економічного розвитку держави, удосконаленням законодавчої бази, процесами і явищами у суспільстві, досягненнями фармацевтичних, медичних, економічних та інших наук. Тому важливим є постійне вивчення й аналіз доступної інформації про це і внесення відповідних змін у навчально-методичний матеріал лекцій, лабораторних, практичних і семінарських занять. Успішне виконання такого завдання базується на проведенні методичних засідань і тематичних семінарів з обговорення кожної окремої тематики, з’ясування форм і методів представлення її у навчальному процесі. Одночасно приділяється увага удосконаленню педагогічної майстерності ПВС, особливо молодих викладачів. При кафедрі окремо діє школа молодого викладача, завдяки якій є можливість для магістрів, аспірантів і докторантів вивчати досвід ПВС кафедри з викладання у післядипломній системі.Висновки. Організаційно-економічний напрямок в післядипломній освіті спеціалістів фармації відіграє важливе значення у підвищенні кваліфікації і має чітку тенденцію до зростання у зв’язку з запитами фармацевтичного ринку, необхідністю покращення рівня і якості фармацевтичного забезпечення населення і лікувально-профілактичних закладів, його адаптації до стандартів міжнародної системи охорони здоров’я.

ПІСЛЯДИПЛОМНА ПІДГОТОВКА ПРОВІЗОРІВ У ЛУГАНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
О. П. Гудзенко, д. фармац. н, проф., зав. кафедрою технології ліків, організації та економіки фармації ЛугДМУ

Є. О. Передерій, канд. фармац. н., доцент кафедри технології ліків, організації та економіки фармації ЛугДМУ
Дипломовані спеціалісти-провізори, випускники фармацевтичних вузів та фармацевтичних факультетів вищих медичних учбових закладів проходять інтернатуру на базі Луганського державного медичного університету. Практичний етап підготовки спеціалісти здійснюють на Комунальному підприємстві «Луганська обласна «Фармація». На підприємстві наявне все необхідне, що надає інтернам можливість самовдосконалюватись: 37 аптек, які виготовляють лікарські препарати, 17 з них – в асептичних умовах, висококваліфіковані спеціалісти-керівники (78 вищої та 126 першої кваліфікаційної категорії, 86 % всього персоналу аптек мають кваліфікаційну категорію), сучасне обладнання та комп’ютерна техніка.

Кафедри ЛугДМУ, що приймають провізорів-інтернів на очний цикл інтернатури мають достатню кількість науково-педагогічних кадрів: 3 з науковою ступінню доктора наук (у тому числі фармацевтичних – 1), та 18 кандидатів наук (у тому числі фармацевтичних – 8). Важливо зараз, як і завжди, постійне вдосконалення провізором своїх практичних навичок та теоретичних знань. Для цього кафедри оснащені мультимедійним обладнанням, за допомогою якого читаються всі лекції, достатня кількість лекційних аудиторій загальною площею 287 м2, відремонтованих та оснащених кондиціонерами та сучасними меблями. Функціонує три комп’ютерних класи з можливістю користування всесвітньою мережею Internet.

Інтерни займаються науковими дослідженнями у галузі фармації. На кафедрі технології ліків, організації та економіки фармації є сучасна науково-дослідна лабораторія, оснащена необхідним обладнанням: електронним спектрофотометром, центрифугою, аналітичними, тарирними та ручними терезами, хімічним та аптечним посудом, витяжними та сушильними шафами, діючими та допоміжними речовинами та матеріалами, реактивами та розчинниками та ін. Провізори-інтерни мають змогу після проходження інтернатури вступити до магістратури та аспірантури ЛугДМУ.

В лекційному курсі з організації та управління фармацією надається перевага актуальним питанням фармацевтичної практики. Це, переважно, основні положення нормативно-правових актів, що регулюють фармацевтичну діяльність, з особливим акцентом на зміни, що відбулися в законодавстві за період з моменту випуску із університету до початку очної частини інтернатури. Велика увага приділяється розгляду проблем підприємництва в Україні та шляхам їх вирішення. Лекційний блок присвячений інспектуванню дозволяє спеціалістам-провізорам, що практикують, знаходити порозуміння під час перевірок, знати свої права та обов’язки. Інтернам на практичних заняттях з цієї теми надається можливість спробувати себе в ролі інспектора: здійснити фармацевтичне обслідування діючої на території Луганського державного медичного університету Аптеки-студії та викласти свої особисті зауваження та пропозиції стосовно покращення її роботи. Також під час розгляду економічного кейсу кожен інтерн власноруч отримує необхідні показники та аналізує фінансово-економічну діяльність навчальної аптеки. Потім, методом мозкового штурму, групами формують загальний перелік рекомендації, вказуючи способи їх реалізації для покращення економічного стану досліджуваної аптеки. Це дає змогу інтерну відчути себе в ролі керівника аптечного підприємства, який приймає конкретні рішення для його розвитку.

У процесі викладання організації та управління фармацією на кафедрі технології ліків, організації та економіки фармації використовуються сучасні інтерактивні методи навчання: тренінги, ілюстровані лекції, групові дискусії, демонстрацію, рольові ігри та ін.

Викладачі, що читають лекції для провізорів-інтернів регулярно проходять курси підвищення кваліфікації у Національному фармацевтичному університеті.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка