Перелік навчальних підручників та посібників. Українська мова професійного спілкування ► ДСкачати 177.4 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір177.4 Kb.
Перелік навчальних підручників та посібників.
Українська мова професійного спілкування

Діденко А. Н. Сучасне діловодство : Навч. посібн. – К.: Либідь, 1998. -256с.

► Мацюк Зоряна, Станкевич Ніна Українська мова професійного спілкування : Навч. посібн. – К.: Каравела, 2006. -352с.

► Молдованов М. І., Сидорова Г. М. Сучасний діловий документ: зразки найважливіших документів українською мовою. – К.: Техніка, 1992. – 400с.

► Паламар Л. М., Кацавець Г. М. Мова ділових паперів: Практ. Посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 1998. – 296с.

► Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Навч. посібник. – К.: Літера, 2000. – 480с.

► Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Навч. посібник. –К.: Вища школа., 1998. – 271с.
Українська література

► Петро Хропко Українська література: Підруч. для 10 кл. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Освіта, 1997.- 528с.

► Українська література: Хрестоматія для 10кл., 1999.- 944с.

► Дніпрова хвиля: Хрестоматія нововведених творів до шк. програм. / За ред. П.П. Кононенка. – К.: Рад. шк., 1990. – 751с.

► Живиця : Хрестоматія укр. літ. ΧΧст.: У 2 кн. / За ред. М.М. Конончука – К.: Твім інтер, 1998. – 720с.

► Українська література, 11кл.: Підруч. для серед. загальноосвіт. шк. / Р.В. Мовчан – К.; Ірпінь : ВТФ " Перун ", 2001. – 496с. : іл.

► Українська література : Хрестоматія для 11кл. Загальноосвіт. навч. закл. / Упоряд. Р.В. Мовчан. – К.; Ірпінь : ВТФ " Перун ", 2005. – 688с.

► Срібний птах : Хрестоматія з української літератури для 11 кл. Загальноосвіт. навч. закл. – Част.1 / Упоряд. Г.Ф. Семенюк, М.П. Ткачук, А.Б. Гуляк. – 3-те вид. – К.: Освіта, 2006. – 512с.

► Українська література : Хрестоматія для 11кл. / Упоряд.: Т.О. Харахоріна, Т.В. Ткачук, В.С. Адаменко. – Донецьк : ВКФ " БАО ", 2000. – 944с.

► Хрестоматія з української літератури ХХ ст.: Для учнів 11кл. серед. загальноосвіт. шк. / Упоряд. П.П. Кононенко та ін. – К. : ТОВ " ЛДЛ ", 1998. – 1056с.

► Золотий гомін. Українська література : Хрестоматія для 11кл. середньої школи / Упоряд. О.С. Непорожній. – К.: Освіта, 1995. – 623с.
Ф і з и к а

► Буховцев Б.Б., Климонтович Ю.Л., Мякишев Г.Я. Физика. Учебник для 9кл. средней школы. – Москва, изд. " Просвещение ", 1986. – 272с.

► Шахмаев Н.М., Шахмаев С.Н., Шодиев Д.Ш. Физика. Учебник для 10кл. средней школы. – Москва, изд. " Просвещение ", 1992. – 240с.

► Гончаренко С.У. Фізика : Пробн. Навчальн. Посібник для ліцеїв та класів природничо-наукового профілю. 10кл. – К. : Освіта, 1995. – 430с.

► Гончаренко С.У. Фізика : Пробн. Навчальн. Посібник для ліцеїв та класів природничо-наукового профілю. 11кл. – К. : Освіта, 1995. – 448с.

► Жданов Л.С., Жданов Г. Л. Физика для средних специальных учебных заведений׃ Учебник. – 4-е изд., испр. – М.׃ Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1984. – 512с.

► Сборник задач и вопросов по физике для средних специальных учебных заведений׃ Учебное пособие / Гладкова Р.А., Добронравов В.Е., Жданов Л.С., Цодиков Ф.С. Под.ред. Р.А. Гладковой. – 6-е изд., испр. – М.׃ Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1983. – 321с.
Х і м і я

► Буринська Н.М., Величко Л. П. Хімія, 11кл.: Підручник для загальноосвіт. навч. закл. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ; Ірпінь : ВТФ " Перун ", 2005. – 176с.: іл.

► Буринська Н.М. Основи загальної хімії, 11кл. Проб. Підруч. Для серед. Загальноосвіт. навч. закладів з поглибл. вивченням хімії. – Київ; Ірпінь: ВТФ " Перун ", 1997.- 176с.

► Буринська Н.М., Величко Л. П. Хімія, 10кл.: Підручник для серед. загальноосвіт. шк. – Київ; Ірпінь : ВТФ " Перун ", 1998. – 176с.

► Хомченко И.Г. Общая химия : Учебник для техникумов. М.: Химия, 1987. – 464с.
А н г л і й с ь к а м о в а

► Плахотник В.М., Мартинова Р.Ю., Александрова Л.Г. Англійська мова: Підручн. Для 10кл. загальноосвіт. навч. закл. – 4-те вид.- К.: Освіта, 2006. – 224с.

► Плахотник В.М., Мартинова Р.Ю. Англійська мова : Підручн. для 11кл. серед. шк. – К.: Освіта, 1998. -240с.
► Англійська мова : Навч. метод. Посібник. – К.: НМЦ, 2004. – 89с.

► Плахотник А.В., Базилевич В.Г. Познакомьтесь – Великобритания и США : Пособие по обучению чтению на английском языке : Учеб.пособие для сред. спец. учеб. Заведений. – М.: Высш. шк., 1988. – 144с.

► Бахчисарайцева М.Э., Каширина В.А. Пособие по английскому языку для энергетических вузов. / Изд. Второе, дополненное. - М.: Высшая школа., 1972. - 144с.

► Парахина А.В. Пособие по переводу технических текстов с английского языка на русский / для сред. спец. учеб. заведений. – М.: Высшая школа ., 1972. – 168с.
Н і м е ц ь к а м о в а
► Басай Н.П. Німецька мова : Підручник для 10кл. загальноосвіт. навч. закл. – 3-тє вид. – К.: Освіта, 2006. – 288с.

► Gergel , Angela Deutsch. Spabreise : 11кл.: Підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / А. Гергель, Т. Радченко. – К.: Ірпінь : ВТФ " Перун ", 2005. – 216с.: іл.


Комп’ютеризація виробництва
► Глинський Я.М. Практикум з інформатики: навчальний посібник. – 2-е вид. – Львів: „Підприємство Деол”, 1999

► Глинський Я.М. Інформатика. Алгоритми і мови програмування. – Львів: „Підприємство Деол”, 1999

► Руденко В.Д., Макарчук О.М. Практичний курс інформатики – К.: Фенікс, 2000

► Ульріх Л.А. Электроные таблицы Microsoft Excel. Проблемы и решения: Практ. пособ. ∕Пер. с англ..- М.: Издательство ЭКОМ, 2002.-400 с. : илл.

► Інформатика. Комп 'ютерна техніка. Комп 'ютерні технології: Підручник.- К.:Каравела,2004.-464 с.

► Кравчук С.О. Основи комп 'ютерної техніки: Компоненти, системи, мережі- К.: ІВЦ " Видавництво „ Політехніка”": Видавництво„ Каравела”, 2005.-344 с.: іл..- Бібліогр.: с. 340.Інженерна та комп'ютерна графіка

► Хаскин А. М. Черчение׃ Учебник для техникумов.- 3-е изд., переработка и доп. – Киев׃ Вища школа. Головное изд-во, 1979. – 440с. с илл.


► Миронов Б.Г., Миронова Р.С. Черчение׃ Учеб.пособие для машиностроительных специальностей сред. спец. учебн. заведений. – М.׃ Машиностроение, 1991. – 288с.׃ ил.

► Боголюбов.С.К., ВоиновА.В. Черчение׃ Учебник для машиностроительных специальностей средних специальных учебных заведений. - 2-е изд., перераб.

и доп. – М.׃ Машиностроение, 1981. – 303с. с илл.

► Райковська Г.О. Основи нарисної геометрії та інженерноа графіка׃ Навч.посіб. – К.׃ Аграрна освіта, 2003. – 517с.

► Інженерна та комп'ютерна графіка. За ред. Проф. Б.Д. Коваленка // Б.Д. Коваленко, Р.А. Ткачук, В.Г. Серпученко. Навч. посіб. – К.׃Каравела, 2008. – 512с.

► Інженерна графіка ׃ креслення, комп'ютерна графіка ׃ Навч. посіб. // За ред. А.П. Верхоли. – К.׃ Каравела, 2006. – 304с.


Теоретичні основи електротехніки

► Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники. – 5-е изд. – М.: Высшая школа, 1981

► Попов В.С. Теоретическая электротехника. – 2-е изд. –М.: Энергия, 1978

► Петров І.В. Теоретичні основи електротехніки і електровимірювання. – К.: Урожай, 1969

► Зайчик М.Ю. Сборник задач и упражнений по теоретической электротехнике. – 6-е изд. – М.: Энергия, 1988

► Теоретичні основи електротехніки ∕Конспект лекцій ∕-НМЦ,2002

► Шегедин О.І., Маляр В.С. Теоретичні основи електротехніки. Частина 1-Львів: Новий Світ-2000, 2004.-168 с.

► Коруд В. І., Гамала О. Є., Малинівський С. М. Електротехніка-3-те вид.,переробл. і доп.-Львів: " Магнолія плюс"; видавець СПД ФО В.М. Піча, 2005.-447 с.

► Мілих В. І. Електротехніка та електромеханіка - К.: Каравела, 2006.-376 с.
Контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології

► Попов В.С. Электрические измерения ( с лабораторными работами ).Изд. 2-е, переработанное и доп. – М.: Энергия, 1974.- 400 с.: ил.

► Электрические измерения ( с лабораторными работами ) : ∕ под ред. В. Н. Малиновского- М.: Энергоиздат, 1982.- 392 с.: ил.

► Барановський О.Л. Лабораторні роботи з електричних вимірювань – К.: Видавництво " Вища школа ", 1972. – 224 с.

► Гуржій А.М., Поворознюк Н. І. Електричні і радіотехнічні вимірювання – К.: Навч. книга, 2002.- 287 с.: іл..
Конструкційні та електротехнічні матеріали

► Никулин Н.В. Электроматериаловедение ∕ 2-е изд., исправ. и доп. – М.: Высш. шк., 1984. – 175 с.: ил.

► Корицкий Ю. В. Электротехнические материали. Изд. 3-е, перераб. М., " Энергия ", 1976.- 320 с.: ил.

► Конструкционные и электротехнические материалы ∕ Под ред. В.А. Филикова.- М.: Высш. шк., 1990. – 296 с.: ил.

► Никифоров В. М. Технология металлов и конструкционные материалы – 7-е изд., перераб. и доп. – Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1987. – 363 с.: ил.

► Онищенко В. И. и др. Технология металлов и конструкционные материалы. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Агропромиздат, 1991.- 479 с.: ил.

► Електроматеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів ( практикум лабораторних і практичних занять ) – НМЦ, 2006. – 222.: іл..

► Ясюк В. Ф., Тонко глас П. П., Мартинюк В. В. Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів: Підручник. – К.: Вища освіта, 2005. – 528 с.: іл..

► Василенко І. І., Широков В. В., Василенко Ю. І. Конструкційні та електротехнічні матеріали : Навч. посібник. – Львів: " Магнолія -2006 ", 2007. – 242 с.

► Конструкційні і електротехнічні матеріали – НМЦ, 2007.- 233 с.

► Опальчук А. С., Котренко О. О., Роговський Л. Л. Лабораторний практикум з технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства : Навч. посібник – К.: Вища освіта, 2006.- 287 с.: іл.

► Никулин Н.В. Справочник молодого электрика по электротехническим материалам и изделиям. Изд. 2-е, переработ. и доп. М., " Высшая школа ", 1967.-354с. с илл.

► Богородицкий Н.П.,Пасынков В.В., Тареев Б.М. Электротехнические материалы. Издание пятое, переработанное, Л., " Энергия ", 1969.- 408с. с илл.
Механізація і технологія виробництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції.
► Білоконь Я.Ю., Окоча А.І., Войцехівський С.О. Трактори та автомобілі. – К.: Вища освіта, 2003

► Бойко М.Ф. Трактори та автомобілі. Частина 2. Електрообладнання. – К.: Вища освіта, 2001

► Гапоненко В.С., Войтюк Д.Г. Сільськогосподарські машини. – К.: Урожай, 1993

► Войтюк Д.Г., Гаврилюк Г.Р. Сільськогосподарські машини-К.: Каравела, 2004.-552 с.

► Сажко В.А. Електричне та електронне обладнання автомобілів –К.: Каравела, 2006.-296 с.

► Сажко В.А. Електрообладнання автомобілів і тракторів –К.: Каравела, 2008.-400 с.

► Дудюк Д. Л., Мазепа С. С., Гнатишин Я. М. Нетрадиційна енергетика : основи теорії та задачі : Навч. посіб. – Львів : " Магнолія 2006 ", 2008.- 188 с.

► Астахов А. С., Еленев А. В. Краткий справочник по машинам и оборудованию для животноводческих ферм. М.: Колос, 1977.- 256 с.

► Дегтерев Г. П. Справочник по машинам и оборудованию для животноводства ∕ 2-е изд., перераб. и допол. – М.: Агропромиздат, 1986.- 224 с.: ил.

Основи теплотехніки і гідравліки

► Черняк О.В., Рибчинська Г.Б. Основи теплотехніки і гідравліки / Пер. с рус. - Киев׃ Вища школа. Головне изд-во, 1982. – 223с. – Укр.

► Драганов Б.Х., Іщенко В.В.,Шеліманова О.В. Експлуатація теплоенергетичних установок і систем ׃ підручник. / за ред. Профес. Б.Х. Драганова. – К.׃ Аграрна освіта, 2009. – 230с.

► Чернов А.В., Бессеребренников Н.К., Силецкий В.С. Основы гидравлики и теплотехники. Учебник для техникумов. Изд. 2-е, перераб. М.׃ Энергия, 1975. – 416с., ил.

► Черняк О.В. Основы теплотехники и гидравлики. Учебник для пром. и техн. специальностей техникумов. - М.׃ Высш. Школа. 1974. – 287с.׃ ил.

► Мандрус В.І. Гідравлічні та аеродинамічні машини ( насоси, вентилятори,газодуви, компресори )׃ Підручник. – Львів׃ " Магнолія плюс ", видавець В.М. Піча, 2005. – 340с.Електричні машини

► Данилов И. А., Лотоцкий К. В. Электрические машины – М.׃ Колос, 1972.-523с.׃ ил.

► Кацман М.М. Электрические машины ׃Учеб. для учащ. электротехн. спец. техникумов. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.׃ Высш. шк., 1990. – 463с.׃ ил.

► Кацман М.М. Электрические машины ׃Учеб. для сред. спец. учебн. заведений. – М.׃ Высш. шк., 1983. – 432с.׃ ил.

► Александров Н.Н. – Электрические машины и микромашины. – М.׃ Колос, 1983. – 384с. – ил. - ﴾ Учебники и учеб. пособия для высш. с.-х. Учеб. заведений﴿.

► Токарев Б.Ф. Электрические машины ׃ Учебник для техникумов. – М.׃ Энергоатомиздат, 1989. – 672с.׃ ил.

► Яцун М.А. Електричні машини ׃ Навч. посібник. – 2-ге вид., стереот. –Львів׃ Видавництво Національного університету " Львівська політехніка ", 2004. – 440с.
Охорона праці

► Луковников А. В., Милько П. И. Охрана труда. – М.: Агропромиздат, 1990. – 319 с.: ил.

► Саккулин В. П. Безопасность труда при эксплуатации сельских электроустановок. - Л.: Агропромиздат. Ленинград. отд-ние, 1987. – 255 с., ил.

► Охрана труда ∕ под ред. Солуянова П. В. – М.: Колос, 1977. – 336 с.: ил.

► Якобс А. И., Луковников А. В. Электробезопасность в сельском хозяйстве. – М.: Колос, 1981. – 239 с.: ил.

► Луковников А. В. Охорона праці – К.: Вища школа , 1981. – 248 с.

► Основи охорони праці ∕ під ред. Купчика М. П. – К.: Основа, 2000.- 416 с.

► Основи охорони праці ∕ під ред. Бедрія Я. І. – 3-тє вид., переробл. і доп. – Львів: " Магнолія плюс ", видавець СПД ФО В.М. Піча, 2004.- 240 с.

► Гандзюк М. П., Желібо Є. П., Халімовський М. О. Основи охорони праці: ∕ підр. 3-тє вид. – К.: Каравела, 2006. – 392 с.
Безпека життєдіяльності

► Безпека життєдіяльності . – НМЦ, 2007.- 142 с.

► Пістун І. П., Кіт Ю. В., Березовецький А. П. Практикум з безпеки життєдіяльності : Навчальний посібник – Суми : Видавництво " Університетська книга ", 2000.- 232 с.

► Желібо Є. П., Заверуха Н. М., Зацарний В. В. Безпека життєдіяльності – Львів : Піча Ю.В., К.: " Каравела ", Львів : " Новий Світ -2000 ", 2002.- 328 с.

► Скобло Ю. С., Тіщенко Л. М., Цапко В. Г. Безпека життєдіяльності - Вінниця : " Нова книга ", 2000.- 368 с.: іл.

► Ярошевська В.М., Ярошевський М.М., Москальов І.В. Безпека життєдіяльності – НМЦ, 1997.- 292 с.

► Желібо Є. П., Заверуха Н. М., Зацарний В. В. Безпека життєдіяльності – К.: Каравела, 2005. – 344 с.
Основи екології

► Капинос П. И., Панасенко Н. А. Охрана природы – К.: Выща шк.. Головное изд-во, 1989. – 255 с., 39 ил., 4 табл. – Библиогр.: 32 назв.

► Гудков І. М., Ткаченко Г.М. Основи сільськогосподарської радіобіології і радіоекології : - К.: Вища шк., 1993.- 261 с.: іл.

► Екологія : основи теорії і практикум. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Львів : " Новий Світ – 2000 ", " Магнолія плюс " , 2003. – 296 с.

► Сафранов Т. А. Екологічні основи природокористування : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, 2 –ге видання, стереотипне. – Львів : " Новий Світ – 2000 ", 2004.- 248 с.

► Білявський Г. О. та ін. Основи екології : -К.: Либідь, 2005.- 408 с.

► Заверуха Н.М., Серебряков В. В., Скиба Ю. А. Основи екології : Навч. посібн. – К.: Каравела, 2006. – 368 с.

► Агроекологія : Навч. посібник ∕ Смаглій О. Ф. та ін. – К.: Вища освіта, 2006.- 671 с.: іл.

► Малимон С.С. Основи екології. Підручник. – Вінниця׃ Нова Книга, 2009. – 240с.׃ іл.
Основи електроніки

► Арестов К.А., Яковенко Б.С. Основы электроники. – М.: Радио и связь, 1988

► Гершунский Б.С. Основы электроники и микроэлектроники. – 3-е изд. – К.:, Вища школа, 1987

► Колонтаєвський Ю.П., Сосков А.Г. Промислова електроніка та мікросхемотехніка: теорія і практикум. Навчальний посібник / За ред. А.Г.Соскова. – 2-е вид. – К.: Каравела, 2004


Основи автоматики

► Бохан Н.И., Фурунжиев Р.И. Основы автоматики и микропроцессорной техники. Минск, Ураджай, 1987

► Колесов Л.В. Основы автоматики. – 2-е изд. – М.: Колос, 1984

► Бородин И.Ф., Кирилин Н.П. Основы автоматики и автоматизации производственных процессов. – М.: Колос, 1977

► Мартиненко І.І. Основи автоматики – К.: Вища школа. Головне вид. 1980.- 168 с.


Електричне освітлення і опромінення

► Електричне освітлення і опромінення. – К.: НМЦ, 2003

► Жилинский Ю.М., Свентицкий И.И. Электрическое освещение и облучение в сельскохозяйственном производстве. – М.: Колос, 1968

► Козинский В.А. Электрическое освещение и облучение. – М.: Агропромиздат, 1991

► Справочная книга для проектирования электрического освещения / За ред. Кнорринга Г.М. – Л.: Энергия, 1976

► Лямцов А.К., Тищенко Г.А. Электроосветительные и облучательные установки. – М.: Колос, 1983

► Правила улаштування електроустановок. – Х.: Видавництво " Індустрія " , 2008. – 424 с.

► Курсове і дипломне проектування / Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в АПК /. – К. 2008. – 502с

► Довідник сільського електрика. / За ред. В.С.Олійника. – 3-е вид. - Урожай, 1989

► Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и установок ∕И.Ф. Кудрявцев и др. – М.: Агропромиздат, 1988.- 480 с.: ил.

► Электрооборудование животноводческих предприятий и автоматизация производственных процессов в животноводстве ∕И.Ф. Кудрявцева – М.: Колос, 1979.- 368 с.: ил.

► Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и установок / Л.С. Герасимович, Л.А. Калинин, А.В. Корсаков,В.К. Сериков. –

М.׃ Колос, 1980. – 391с., ил. - ( Учебники и учеб. пособия для сред. с.-х. учебн. заведений
Монтаж електрообладнання і засобів автоматизації

► Марченко О.С. Довідник по монтажу і налагодженню електрообладнання в сільському господарстві. – К.: Урожай, 1994

► Шарамок І.І., Марченко О.С., Гоцуляк П.М. Довідник по монтажу і налагодженню електрообладнання в сільському господарстві. – К.: Урожай, 1987

► Пястолов А.А., Мешков А.А., Вахрамеев А.Л. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования. – М.: Колос, 1981

► Практикум по технологи монтажа ремонта электрооборудования ∕ Под ред. А. А. Пястолова.- М.:Агропромиздат, 1990.-160 с.: ил.

► Правила улаштування електроустановок. – Х.: Видавництво " Індустрія " , 2008. – 424 с.

► Курсове і дипломне проектування / Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в АПК /. – К. 2008. – 502с.
Електропостачання сільського господарства

► Будзко И.А., Зуль Н.М. Электроснабжение сельского хозяйства. – М.: Агропромиздат, 1990

► Каганов И.Л. Курсовое и дипломное проектирование. – 3-е изд. – М.: Агропромиздат, 1990

► Притака І.П. Електропостачання сільського господарства. – 2-е вид. – К.: Вища школа, 1983

► Притака І.П., Козирський В.В. Електропостачання сільського господарства. – К.: Урожай, 1995

► Харкута К.С.,Яницкий С.В., Ляш Э.В. Практикум по электроснабжению сельского хозяйства. – М.: Агропромиздат, 1992

► Маліновський А.А., Хохулі Б.К. Основи електропостачання- Львів: Видавництво Національного університету " Львівська політехніка", 2005.-324с.

► Правила улаштування електроустановок. – Х.: Видавництво " Індустрія " 2008. – 424 с.

► Проектування систем електропостачання в АПК / Автори׃ Эрмолаев С.О., Яковлєв В.Ф., Мунтян В.О., Козирський В.В., Радько І. П., Куценко Ю.М.- Мелітополь. Люкс., 2009.- 568с.- іл.
Експлуатація та ремонт електрообладнання та засобів автоматизації

► Нугер Б.К. Технічне обслуговування і ремонт сільськогосподарських електроустановок. – К.: Урожай, 1991

► Пястолов А.А., Ерошенко Г.П. Эксплуатация электрооборудования. – М.: Агропромиздат, 1990

► Сырых И.И. Эксплуатация сельских электроустановок. – М.: Агропромиздат, 1986

► Эксплуатация и ремонт электроустановок. / Под ред. Пястолова. – 2-е изд. – М.: Колос, 1984

► Єрмолаєв С.О., Мунтян В.О., Яковлєв В.Ф. Експлуатація енергообладнання та засобів автоматизації в системі АПК. – К.: Мета, 2003

► Таран В. П. и др. Справочник по эксплуатации электроустановок –М.: Колос, 1983.-221 с.,ил.

► Сырых Н.Н. и др. Техническое обслуживание электрооборудования в сельском хозяйстве- М.: Россельхозиздат, 1980.-0224 с., ил.

► Правила улаштування електроустановок. – Х.: Видавництво " Індустрія " 2008. – 424 с.

► Курсове і дипломне проектування / Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в АПК /. – К. 2008. – 502с


Електропривід сільськогосподарських машин. Електротехнологія.

► Справочник по механизации и автоматизации в животноводстве и птицеводстве. / Под ред. А.С.Марченко. – К.: Урожай, 1990

► Довідник сільського електрика. / За ред. В.С.Олійника. – 3-е вид. - Урожай, 1989

► Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и установок ∕И.Ф. Кудрявцев и др. – М.: Агропромиздат, 1988.- 480 с.: ил.

► Электрооборудование животноводческих предприятий и автоматизация производственных процессов в животноводстве ∕И.Ф. Кудрявцева – М.: Колос, 1979.- 368 с.: ил.

► Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и установок / Л.С. Герасимович, Л.А. Калинин, А.В. Корсаков,В.К. Сериков. – М.׃ Колос, 1980. – 391с., ил. - ( Учебники и учеб. пособия для сред. с.-х. учебн. заведений ).

► Фоменков А. П. Электропривод сельскохозяйственных машин, агрегатов и потоковых линий. - М.: Колос, 1984

► Шарамок І.І., Марченко О.С. Довідник по монтажу і налагодженню електрообладнання в сільському господарстві. – К.: Урожай, 1987

► Гончар В.Ф., Тищенко Л.П. Електрообладнання тваринницьких ферм і автоматизація виробничих процесів. – Вид. 2-е - К.: Вища школа, 1986

► Електропривод / За ред. О.С.Марченка. – К.: Урожай, 1995

► Жулай Є.Л., Зайцев Б.В. та ін. Електропривід сільськогосподарських машин, агрегатів та потокових ліній. – К.: Вища освіта, 2001-288 с.,: іл.

► Електропривід сільськогосподарських машин- НМЦ, 2005.- 410 с.: іл..

► Електротехнологія –НМЦ, 2007.- 285 с.: іл..

► Правила улаштування електроустановок. – Х.: Видавництво " Індустрія " 2008. – 424 с.

► Применение электрической энергии в сельскохозяйственном производстве. справ очник. Под ред. акад. ВАСХНИЛ Листова П. Н. сост. Ганелин А. М. М.: Колос, 1974.-623 с.: ил.

► Бондаренко В. П., Коба Н.Ф. Справочник прораба-электромонтажника.- 2-е изд., пере раб. и доп. – К.: Будивэльнык, 1989. – 304 с.

► Электронагревательные установки в сельскохозяйственном производстве ∕ Расстригин В.Н. – М.: Агропромиздат, 1985. -304 с.: ил.

► Коротков Е. Н. Оборудование „ Климат ”для животноводческих комплексов и ферм .М.: Высш. школа, 1981. – 166 с.: ил.

► Мартиненко И. И., Тищенко Л. П. Курсовое и дипломное проектирование по комплексной электрификации и автоматизации –М.: Колос, 1978.- 223.: ил.

► Каганов И. Л. Курсовое и дипломное проектирование.- ∕ 3-е изд., пере раб. и доп. – М.: Агропромиздат, 1990. – 351 с.: ил.

► Ганелин А. М., Коструба С. И. Справочник сельского електрика ( в вопросах и ответах ).- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Агропромиздат, 1988. – 304 с.: ил.

► Гончар В. Ф., Тищенко Л. П. Електрообладнання і автоматизація сільськогосподарських агрегатів і установок : Навч. посібник. – К.: Вища шк.. Головне вид-во, 1989.- 343 с.: іл.

► Курсове і дипломне проектування / Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в АПК /. – К. 2008. – 502с

Автоматизація технологічних процесів і систем автоматичного керування

► Мартыненко И.И., Лысенко В.Ф. Проектирование систем автоматики. – 2-е изд.доп. – М.: Агропромиздат, 1990

► Бородин И.Ф., Недилько Н.М. Автоматизация технологических процессов. – М.׃ Агропромиздат, 1986

► Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и установок ∕И.Ф. Кудрявцев и др. – М.: Агропромиздат, 1988.- 480 с.: ил.

► Справочник по механизации и автоматизации в животноводстве и птицеводстве. / Под ред. А.С.Марченко. – К.: Урожай, 1990

► Электронагревательные установки в сельскохозяйственном производстве ∕ Расстригин В.Н. – М.: Агропромиздат, 1985. -304 с.: ил.

► Яницький С.В. Застосування електроенергії і основи автоматизації виробничих процесів. – К.׃ Вища школа, 1979

► Довідник сільського електрика. / За ред. В.С.Олійника. – 3-е вид. - Урожай, 1989

► Фоменков А. П. Электропривод сельскохозяйственных машин, агрегатов и потоковых линий. - М.: Колос, 1984

► Шарамок І.І., Марченко О.С. Довідник по монтажу і налагодженню електрообладнання в сільському господарстві. – К.: Урожай, 1987

► Мартиненко І.І. Автоматика в сільськогосподарському виробництві. – К.: Урожай, 1989

► Кудрявцев И.Ф. Автоматизация производственных процессов на животноводческих фермах и комплексах. – М.: Агропромиздат, 1985

► Довідник по автоматизації сільськогосподарського виробництва / Під ред. Мартиненка. – К.: Урожай, 1985

► Електрифікація і автоматизація сільського господарства. Перелік питань і відповідей – НМЦ, 2006.-124 с.: іл..

► Правила улаштування електроустановок. – Х.: Видавництво " Індустрія " 2008. – 424 с.

► Автоматика на сельскохозяйственных предприятиях : Справ очник ∕ Бодров В.И. и др. – М.: Россельхозиздат, 1978. – 278 с.: ил.

► Бородин И. Ф., Кирилин Н. И. Практикум по основам автоматизации производственных процессов. М.: Колос, 1974.- 255 с.: ил.

► Шогенов А. Х. Монтаж электрооборудования на фермах.- М.: Агропромиздат, 1991.- 256 с.: ил.

► Несправності силового електрообладнання ∕ Марченко О. С. та ін. – К.: Урожай, 1994.- 288 с.

► Подобайло В. Г. та ін. Застосування електроенергії в сільському господарстві - К.: Урожай, 1989. – 168 с.: іл..

► Григоренко Н.П. Холодильные установки – К.׃ Урожай, 1981

► Бодров В.И. Автоматика на сельскохозяйственных предприятиях. – М.׃ Россельхозиздат,1978

► Марченко О.С. Несправності силового електрообладнання. – К.׃ Урожай, 1994

► Курсове і дипломне проектування / Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в АПК /. – К. 2008. – 502с

► Проектування систем електрифікації та автоматизації АПК ׃ Підручник. / Під ред. Мартиненко І.І., Лисенко В.П., Тищенко Л.П., Болбот І.М., Олійник П.В. – К.׃ НМЦ, 2008. – 330с.
Діагностування та наладка електрообладнання

► Яцун М. А. Експлуатація та діагностування електричних машин і трансформаторів - Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003.-180 с.

► Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів : Затв. ...25.07.2006, № 258 ∕ М-во палива та енергетики України.- Х.: Видавництво " Індустрія",2007.-272 с.

► Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів : Затв. ...09.01.1998, № 4 – К.: 1998.-380 с.

► Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей ∕Глав. упр. гос. энергетического надзора Минэнерго СССР.- 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 432 с.: ил.

► Правила експлуатації електрозахисних засобів : Затв. ...05.06.2001, № 253 – К.: Видавництво " Форт" 2001. – 122 с.: іл.

► Правила улаштування електроустановок. – Х.: Видавництво " Індустрія " 2008. – 424 с.

► Варварин В. К. и др. Справочник по наладке электрооборудования. – М.: Россельхозиздат, 1979, - 304 с., ил.

► Шарамок І.І., Марченко О.С., Гоцуляк П.М. Довідник по монтажу і налагодженню електрообладнання в сільському господарстві. – К.: Урожай, 1987. – 232 с.
Економіка сільського господарства і організація агроенергосервісу

► Ципльонков М. С., Сокіл А.М. Організація і планування електрифікації сільськогосподарського виробництва – К.: Вища школа, Головне вид-во, 1980. – 248 с.

► Ольховіков О. В., Грицишин О. Б. Основи економіки агропромислового виробництва – К.: Пед. преса, 2005. – 320 с.

► Система планово-предупредительного ремонта и технического обслуживания электрооборудования сельскохозяйственных предприятий ∕ Госагропром СССР. – М.: ВО Агропромиздат, 1987. – 191 с.

► Шваб Л.І. Економіка підприємства ׃ Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 2-е вид. – К.׃ Каравела, 2005. – 568с.

► С.І. Корилюк, Н.В. Гнатенко Основи маркетингу ׃ Навч. посіб. – Ніжин, ВКП " Аспект", 1999. – 234с.

► А.О. Кондратюк, М.Г. Кібенко, Г.А. Олійник Основи менеджменту ׃ Навч. посіб. – Ніжин, ВКП " Аспект ", 1999. – 212с.

► Малюжко Н.О. Економіка сільського господарства і організація агроенергосервісу ׃ Навчальний посібник – К.׃ " Аграрна освіта ", 2008. – 198с.

► Мартиненко М.М. Основи менеджменту׃ Підручник. – К.׃ " Каравела ", 2005. – 496с.

► Економіка підприємства ׃ Підручник / За загальною редакцією Й.М. Петровича ( Петровича Й.М., Кіт А.Ф., Семенів О.М. та ін.) – Львів׃ " Новий Світ – 2000 ", 2004. -680с.► Менеджмент ׃ теоретичні основи і практикум׃ Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / За ред. Гірняк О.М., Лазановський П.П. – К.׃ " Магнолія плюс ", Львів׃ " Новий світ – 2000 ", 2003. – 336с.

► Підприємницька діяльність та агробізнес׃ Підручник / За ред. М.М. Ільчука, Т.Д. Іщенко. – К.׃ Вища освіта, 2006. – 543с.׃ іл.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка