Перелік навчальних дисциплін підготовки бакалаврів напряму підготовки 030508 «фінанси І кредит» професійного спрямування «банківська справа» нормативні дисциплини дисципліни циклу професійної підготовкиСторінка1/10
Дата конвертації05.05.2017
Розмір1.41 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.030508 «ФІНАНСИ І КРЕДИТ»

ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ «БАНКІВСЬКА СПРАВА»

НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛИНИ

ДИСЦИПЛІНИ ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ


1.3.9. ГРОШІ ТА КРЕДИТ

Код модуля

-

Тип модуля

Професійна підготовка

Рік навчання

2, 3

Семестр

4, 5

Кількість кредитів ECTS

10

Ім’я лектора

Погореленко Н. П., Новікова Т.В.

Результати навчання модуля

КР, ПМК, екзамен

Спосіб навчання

аудиторний

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі

Навчально-ознайомча практика, Політекономія, Макроекономіка, Мікроекономіка

Запланована навчальна діяльність та методи навчання:

 • лекції;

 • практичні;

 • СРС72

72

215

Мова навчання

українська


Мета: вивчення теоретико-методологічних засад і організаційно-правового механізму функціонування в ринковій економіці грошей, кредиту і банків.
Студент повинен знати:

 • сутність економічних категорій: гроші, кредит та логіку їх еволюції;

 • специфіку прояву суті грошей у різних економічних системах;

 • специфічний характер вартості грошей;

 • сутність функцій грошей та форми їх прояву;

 • теорії грошей та їх основні постулати;

 • поняття грошового обігу як процесу руху грошей;

 • закон кількості грошей, необхідних для обігу, його суть, вимоги та наслідок порушення вимог;

 • попит на гроші та особливості формування пропозиції грошей;

 • сутність грошового ринку, його економічну структуру;

 • елементи грошової системи та їх основні види;

 • роль держави в регулюванні грошового обороту;

 • сутність, види та закономірності розвитку інфляції;

 • види інфляцій та її причини;

 • економічні та соціальні наслідки інфляції та роль держави в її регулюванні;

 • сутність та види грошових реформ;

 • сутність валютних відносин;

 • сутність валютного ринку та чинники, що визначають кон’юнктуру валютного ринку;

 • валютні системи та валютну політику;

 • види, функції, роль кредиту;

 • економічні межі кредиту;

 • сутність та призначення фінансових посередників грошового ринку;

 • призначення, статус та основи організації центрального банку;

 • сутність, поняття, призначення, походження та розвиток банків.


Студент повинен вміти:

 • визначати розмір агрегатів грошової маси;

 • визначати кількість грошей, необхідних для без інфляційного обігу;

 • розраховувати номінальний обсяг ВВП;

 • розраховувати середньо квартальну та річну швидкість обігу грошей;

 • розраховувати рівень грошово-кредитного мультиплікатора;

 • проводити розрахунки вільних резервів банку;

 • проводити розрахунки темпу інфляції, індексу купівельної спроможності грошей;

 • розраховувати початкову та нарощувану суму при використанні простих та складних відсотків;

 • здійснювати облік векселів;

 • здійснювати операції дисконтування.


Зміст навчальної дисципліни:

Сутність і функції грошей. Грошовий обіг і грошові потоки. Грошовий ринок. Грошові системи. Інфляція та грошові реформи. Валютний ринок та валютні системи. Механізм формування пропозиції грошей та грошово-кредитна політика. Роль грошей у ринковій економіці. Теорія грошей. Сутність і функції кредиту. Форми, види і роль кредиту. Теоретичні засади процента. Фінансове посередництво грошового ринку. Теоретичні засади діяльності банків. Центральні банки в системі монетарного та банківського управління. Міжнародні фінансово-кредитні установи та їх співробітництво з Україною.


Рекомендована література:

 1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР (зі змінами і доповненнями).

 2. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.99 № 679 (із змінами і доповненнями, внесеними до Закону України).

 3. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 р. № 2121 (із змінами і доповненнями, внесеними до Закону України).

 4. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.96 №448/96-ВР (із змінами і доповненнями, внесеними до Закону України).

 5. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 28.11.2002 р. № 249-IV (зі змінами та доповненнями).

 6. Закон України «Про фонд гарантування вкладів фізичних осіб» від 23.02.2012р. №4452-VI .

 7. Закон України «Про цінні папери і фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-IV (зі змінами і доповненнями).

 8. Закон України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від31.10.2008 р. 639-VI (зі змінами і доповненнями).

 9. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 №15 – 93 (Із змінами та доповненнями).

 10. Вовчак О. Д. Гроші та кредит : навч. посіб. / О. Д. Вовчак, І. Є. Бучко, З. Р. Костак . - Київ : ЦУЛ, – 2013. – 424 с.

 11. Гроші та кредит: підручник / І. О. Лютий, Н. І. Версаль, О. В. Любкіна, О. Д. Рожко; за заг. ред. проф. І. О. Лютого. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2010. - 559 с.

 12. Ильин В. В. Магия денег. История, философия, жизнь : монография / В. В. Ильин. – Киев : УБС НБУ, 2011. - 590 с.

 13. Савлук М.І. Гроші та кредит: підруч./ М.І. Савлук,   А.М. Мороз, І. М. Лазепко. – 4-тє вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2006. – 744 с.


Методи і критерії оцінювання:

4 семестр

Поточне оцінювання (тестування) та самостійна робота

Разом балів

Сума балів

Поточні бали

Т. 1-7


Самостійна робота

Т. 1-7


50

50

100

100


5 семестр

Поточне оцінювання (тестування) та самостійна робота

Екзамен

(балів)


Сума балів
Разом

Поточні бали

Т.8-16


Самостійна робота

Т. 8-16
26

24

50

50

100


ПП 1.3.2. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА

Код модуля

-

Тип модуля

нормативний

Рік навчання

4

Семестр

8

Кількість кредитів ECTS

5

Ім`я лектора

Морозова Н.Л.

Результати навчання модуля

екзамен

Спосіб навчання

аудиторний

Необхідні обов`язкові попередні та супутні модулі

Гроші та кредит, Банківські операції, Фінансовий облік у банках

Запланована навчальна діяльність та методи навчання:

 • лекції;

 • практичні;

 • СРС36

36

105

Мова навчання

українська


Мета: формування теоретичних знань про організацію банківської системи, основні принципи її функціонування, види та інституційні характеристики.
Студент повинен знати:

 • предмет і завдання дисципліни, основи функціонування банківської системи;

 • закономірності, принципи і фактори функціонування банківської системи;

 • моделі банківських систем, їх переваги та недоліки;

 • принципи побудови банківської системи;

 • основні напрями діяльності центрального банку;

 • організація діяльності і управління банком та її особливості;

 • сучасні технології та фінансові інновації у банківській діяльності;

 • організація та функціонування системи ризик-менеджменту в банках;

 • сфери міжнародного банківського бізнесу;

 • антикризове управління банківською системою;

 • розвиток банківського регулювання та дерегулювання банківської діяльності.


Студент повинен вміти:

 • характеризувати банківські об'єднання, їх характеристика, мета створення та особливості діяльності;

 • аналізувати ефективність формування банківської системи України та її сучасний стан;

 • визначати основні напрями діяльності центрального банку з обслуговування;

 • оцінювати моделі, принципи і стандарти корпоративного управління в банках;

 • аналізувати сучасні технології та фінансові інновації у банківській діяльності;

 • визначати особливості управління кредитним, процентним, валютним ризиком та ризиком незбалансованої ліквідності;

 • аналізувати діяльність банків у міжнародних фінансових центрах;

 • оцінювати відкритість та прозорість банківської діяльності, їх кількісні методи оцінки та роль у забезпечені стабільності банку та банківської системи;

 • обґрунтовувати міжнародні стандарти банківської діяльності.


Зміст навчальної дисципліни:

Сутність банку та банківської діяльності. Теоретичні засади організації банківської системи. Центральний банк у банківській системі. Організація діяльності та управління банком. Банки на ринку банківських послуг. Ризики у банківській діяльності. Банківська система в умовах глобалізації. Стабільність банківської системи. Державне регулювання банківської системи.


Рекомендована література:

 1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7.12.2000 № 2121 – ІІІ // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності (Додаток до журналу “Вісник Національного банку України”), 2001. - № 1. – С. 3 – 46 (зі змінами та доповненнями) : [Електронний ресурс] // zakon.rada.gov.ua

 2. Закон України “Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” від 19.06.2003, № 0979(зі змінами та доповненнями): [Електронний ресурс] // zakon.rada.gov.ua

 3. Банківська система [Текст]: підручник / М.І.Крупка, Є.М.Андрущак, І.В.Барилюк, Б.М.Вишивана, О.О.Глущенко; ред.: М.І.Крупка; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Л., 2013. – 554 с. – Бібліогр.: с. 530–546. – укр.

 4. Банківська система : навчально-методичний посібник для самостійної та індивідуальної роботи студентів / О.М. Мусієнко, І.В. Карбівничий, М.П. Могильницька – Київ: УБС НБУ, 2014. – 152 с.

 5. Банківські операції: Підручник: Затв. Мін. освіти та науки України / За ред. А. М. Мороза. -3-тє вид., виправ. і доп. -К., КНЕУ. – 2008. - 354 с.

 6. Болгар Т. М. Проблемні кредити у банківській діяльності в умовах фінансової кризи: монографія. – Кременчук: Видавництво ПП Щербатих О.В., 2013. – 368 с.

 7. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посібник. – 6-те вид., виправ. і доп. – К.: Знання, 2008. – 318 с.

 8. Вовчак О.Д. Кредит і банківська діяльність: підруч. / О.Д. Вовчак, Н.М. Рущишин, Т. Я. Андрейків; М-во освіти і науки України. – Київ: Знання, 2008. – 564 с.

 9. Михайловська І.М., Олійник А.В. Банківські операції. Кредитно – модульний курс: Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія 2006», 2011. – 646с.

 10. Прасолова С.П. Банківські операції.: навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2013 - 568с.

 11. Управління діяльністю банку: методологія та практика: Монографія / За заг. ред. акад. АЕН України, д-ра екон. наук, проф. О.В. Васюренка. – Київ: УБС НБУ, 2008. – 230 с.

 12. Банківська система: підручник /Тридід О.М., Самородов Б.В.,Вядрова І.М., та ін.: – Львів: «Новий світ», 2014 – 535 с.


Методи і критерії оцінювання:


Поточне оцінювання (тестування) та самостійна робота

Екзамен

(балів)


Сума балів
Разом

Поточні бали

Т. 1-9


Самостійна робота

Т. 1-9


26

24

50

50

100


1.3.9. Навчальна практика

Код модуля

-

Тип модуля

нормативний

Рік навчання

3, 4

Семестр

6,7

Кількість кредитів ECTS

4

Ім’я лектора

Маслова А.Ю., Сердюк Л.В., Сидоренко О.М., Карасьва З.М., Добровольська І.О., Мусієнко О.М., Волохата В.Є.

Результати навчання модуля

ПМК

Спосіб навчання

аудиторний

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі

Банківські операції, Фінансовий облік у банках

Запланована навчальна діяльність та методи навчання:

 • лекції;

 • - практичні;

 • СРС-

68

76

Мова навчання

українська
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка