Печатні роботи а. Книги, підручники, розділи в книгахСкачати 345.25 Kb.
Дата конвертації27.11.2016
Розмір345.25 Kb.
ПЕЧАТНІ РОБОТИ

а. КНИГИ, ПІДРУЧНИКИ, РОЗДІЛИ В КНИГАХ
 1. Teaching English Writing in Ukraine: Principles and Practices//Tony Cimasko and Melinda Reichelt (Eds.). Foreign Language Writing Instruction. L2 Writing. – Anderson, South Carolina: Parlor Press, 2011. – P. 183-200.

 2. Методика навчання англійської мови студентів-психологів: монографія / за заг. та наук. ред. О.Б. Тарнопольського. – Дніпропетровськ: Дніпропетр. університет імені Альфреда Нобеля, 2011. – 264 с. (у співавторстві з С.П. Кожушко, Ю.В. Дегтярьовою, М.Р. Кабановою, Н.В. Беспаловою).

 3. Объектно-ориентированное программирование. Учебное пособие. – Дніпропетровськ: Вид-во ДУЕП, 2011. – 180 с. (у співавторстві з Ю.К. Тараненко, Н.О. Різун).

 4. Психологічні справи. Підручник з англійської мови для студентів напряму підготовки «Психологія». Книга для студента та Робочий зошит. – Київ: Фірма “ІНКОС”, 2011. – 302 с. (у співавторстві з С.П. Кожушко, Ю.В. Дегтярьовою, Н.В. Беспаловою).

 5. Психологічні справи. Підручник з англійської мови для студентів напряму підготовки «Психологія». Книга для викладача. – Київ: Фірма “ІНКОС”, 2011. – 176 с. (у співавторстві з С.П. Кожушко, Ю.В. Дегтярьовою, Н.В. Беспаловою).

 6. Рольові ігри – Role plays: навчальний посібник. – Дніпропетровськ: Вид-во ДУЕП, 2010. – 124 с. (у співавторстві з Ю.В. Дегтярьовою, В.С. Однороговою).

 7. Методика навчання студентів вищих навчальних закладів письма англійською мовою. – Вінниця: Нова Книга, 2008. – 288 с. (у співавторстві з С.П. Кожушко).

 8. Методика англоязычного погружения в обучении английскому языку и специальным дисциплинам в экономических вузах. Монография. Под общей и научной редакцией О.Б. Тарнопольского, В.Е. Момота и С.П. Кожушко. – Дніпропетровськ: ДУЕП, 2008. – 236 с. (в соавторстве с В.Е. Момотом, С.П. Кожушко, З.М. Корневой, А.Д. Выселко, В.А. Жевагой).

 9. Successful Presentations (Успішні презентації). Посібник для навчання ділових презентацій англійською мовою студентів економічних спеціальностей. – Київ: Ленвіт, 2007. – 135 с. (у співавторстві з Ю.С. Авсюкевич).

 10. Business Projects (Ділові проекти). Підручник з ділової англійської мови для студентів вищих закладів освіти та факультетів економічного профілю. Книга для студента та Робочий зошит. Друге видання, виправлене та доповнене. – Вінниця: Нова Книга, 2007. – 325 с. (у співавторстві з С.П. Кожушко).

 11. Business Projects (Ділові проекти). Підручник з ділової англійської мови для студентів вищих закладів освіти та факультетів економічного профілю. Книга для викладача. Друге видання, виправлене та доповнене. – Вінниця: Нова Книга, 2007. – 88 с. (у співавторстві з С.П. Кожушко).

 12. Nonnative Speaking Teachers of English as a Foreign Language//Chapter 23 in Nelleke van Deusen-Scholl and Nancy H. Hornberger (Eds.) Encyclopedia of Language and Education. Vol. 4. Second and Foreign Language Education. – New York, NY: Springer, 2007. – Р. 309-321.

 13. Writing Academically (Писати академічно). Посібник для навчання академічного письма англійською мовою студентів вищих мовних навчальних закладів. – Київ: Фірма “ІНКОС”, 2006. – 228 с (у співавторстві з С.П. Кожушко, М.В. Рудаковою).

 14. Методика навчання іншомовної мовленнєвої діяльності у вищому мовному закладі освіти. Повторне видання. – Київ: Фірма “ІНКОС”, 2006. – 248 с.

 15. International English Myth and National Englishes Reality in EFL: A Learner Needs Perspective//Chapter 7 in Anne Burns (Ed.) Teaching English from a Global Perspective. Case Studies in TESOL Practice Series. – Alexandria, VA: TESOL, 2005. – Р. 91-98.

 16. Методика навчання іншомовної мовленнєвої діяльності у вищому мовному закладі освіти. – Дніпропетровськ: ДУЕП, 2005. – 246 с.

 17. Методика обучения английскому языку для делового общения. – Киев: Ленвит, 2004. – 192 с. (у співавторстві з С.П. Кожушко).

 18. Lifestyle Communicative Behavioral Patterns in the USA. Друге видання, виправлене і доповнене.- Київ: ІНКОС, 2003. - 208 с. (у співавторстві з Н.К. Скляренко).

 19. Business Projects (Ділові проекти). Підручник з ділової англійської мови для студентів вищих закладів освіти та факультетів економічного профілю. Книга для студента та Робочий зошит. - Київ: ІНКОС, 2002. - 280 с. (у співавторстві з С.П. Кожушко та інш.).

 20. Business Projects (Ділові проекти). Підручник з ділової англійської мови для студентів вищих закладів освіти та факультетів економічного профілю. Книга для викладача. - Київ: ІНКОС, 2002. - 80 с. (у співавторстві з С.П. Кожушко та інш.).

 21. Lifestyle Communicative Behavioral Patterns in the USA. - Київ: Видавничий центр КДЛУ, 2000. - 175 с. (у співавторстві з Н.К. Скляренко).

 22. Teaching English Intensively in a Non-English Speaking Country: Theory, Practice, and Results. - 1999 (ERIC Document Reproduction Service No. ED 428 579). - 123 р.

 23. Методика навчання англійської мови на ІІ курсі технічного вузу. - Київ: Вища школа, 1993. - 161 с.

 24. Методика обучения английскому языку на курсе технического вуза. - Киев: Выща школа, 1980. - 160 с.

б. СТАТТІ У ЗБІРНИКАХ ТА КНИГАХ, ДЕПОНОВАНІ РУКОПИСИ
 1. Рольові ігри як засіб моделювання майбутньої професійної діяльності у мовній та позамовній підготовці студентів вишів// Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Випуск 101. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів: Чернігів. нац. пед. ун-т, 2012. – С. 311-314.

 2. Constructivism in Language Education at Tertiary Schools//III Open International Scientific Forum “Modern Tendencies in Pedagogical Education and Science of Ukraine and Israel: The Way to Integration”. – Ariel University Center of Samaria, Israel, 2012. P. 101-104.

 3. Blended Learning in ESP Teaching at Tertiary Schools: Internet-Based Implementation of the Constructivist Approach: A Short Paper//GloCALL 2012 Conference, 2012 International Symposium on CALL. Abstracts and Short Papers. – Beijing, China: Beiwaionline (Beijing) Edu-tech co.Ltd, 2012.

 4. Автентичність навчальних матеріалів у навчанні англійської мови для професійної комунікації у немовних вишах//Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Частина ІІ. Збірник наукових праць. – Львів, 2011. – № 5. – С. 242-245 (у співавторстві з Ю.В. Дегтярьовою).

 5. Definition and Essence of the Constructivist Approach to Teaching Foreign Languages for Professional Communication//Problems of Modern Philology, Pedagogics and Psychology. Materials digest of the XXV International Scientific and Practical Conference and the II stage of Research Analytics Championship in pedagogical sciences, psychological sciences and the I stage of the Research Analytics Championship in the philological sciences. (London, May 16-May 21, 2012). – London: IASHE, 2012. – P. 56-58.

 6. Новітні підходи до викладання англійської мови//Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Комунікативно-когнітивний підхід до викладання філологічних та психолого-педагогічних дисциплін. Євпаторія, 2012. – С. 3-7.

 7. Психологічний супровід педагогічних інновацій у вищому навчальному закладі//«Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». VІ (31) том. «Психолого-педагогічні та організаційні умови запровадження європейських стандартів вищої в Україні». Вища освіта України. Теоретичний та науково-методичний часопис. Додаток 2 до №3, том VІ (31). – Київ: Інститут вищої освіти НАПН України, 2011. – С. 467-473 (у співавторстві з Г.А. Пальм).

 8. Модель конструктивістського навчального процесу з англійської мови для спеціальних цілей у немовному ВНЗ (на прикладі підручника Psychological Matters)//Вісник Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». – 2011. – 2 (2). – С. 97-104.

 9. Практичне забезпечення навчання через зміст фахових дисциплін на заняттях з іноземної мови у немовних вишах//Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Випуск 92. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів: Чернігів. нац. пед. ун-т, 2011. – С. 290-294.

 10. Автентичність навчальної діяльності студентів у курсах іноземної мови для професійного спілкування у немовних вишах//Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Випуск 29: збірник наукових праць / за ред.. В.І. Гончарова. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – С. 202-206 (у співавторстві з Ю.В. Дегтярьовою).

 11. Конструктивістська методика змішаного навчання англійської мови для спеціальних цілей у нефілологічних вищих навчальних закладах//Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Частина ІІ. – Львів, 2010. – № 4. – С. 225-229.

 12. Навчання через зміст спеціальності в курсах іноземної мови для спеціальних цілей у немовних вишах//Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченко. Педагогічні науки. Частина ІІ. – Луганськ, 2011. – № 12 (223). – С. 147-156.

 13. Аспектний підхід до навчання англійської мови для спеціальних цілей у немовних ВНЗ// Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць. Вип. 18. – Харків: Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 231-239 (у співавторстві з З.М. Корнєвою).

 14. Сочетание коммуникативного и межкультурного подходов в преподавании иностранных языков в неязыковых вузах//Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Научный журнал. Серия «Филология. Социальные коммуникации». Том. 24 (63), №2. Часть 1. – Симферополь: Таврический нац. ун-т им. В.И. Вернадского, 2011. – С. 214-218 (у співавторстві з С.П. Кожушко, Ю.В. Дегтярьовою).

 15. Інтернет у навчанні іноземних мов для спеціальних цілей у немовному ВНЗ//Вісник Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». – 2011. – 1 (1). – С. 94-99.

 16. Експерієнційно-інтерактивне навчання іноземної мови у немовному ВНЗ: сутність підходу//Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць. Вип. 17. – Харків: Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2010. – С. 125-133.

 17. Ділові ігри у навчанні іноземних мов для спеціальних цілей у вищій школі//Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Випуск 85. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів: Чернігів. нац. пед. ун-т, 2011. – С. 231-234.

 18. О некоторых современных тенденциях в методике преподавания английского языка для специальных целей//Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції «Комунікативно-когнітивний підхід до викладання філологічних та психолого-педагогічних дисциплін. Євпаторія, 2011. – С. 3-6.

 19. Євроінтеграція вищої освіти України: проблеми та можливості їх вирішення//Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. Додаток 4, І (19) том. Болонський процес і перспективи розвитку вищої освіти в Україні, Європі та світі. – Київ, 2010. – С. 531-538 (у співавторстві з Б.І Холодом).

 20. Чи витісняє міжкультурна орієнтація комунікативний підхід у навчанні іноземних мов?//Матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції романістів «Культурно-семантичні і когнитивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства». – Одеса: Вид-во КП ОМД, 2010. – C. 23-25.

 21. Мозковий штурм, кейс-метод та дискусії як споріднені види навчальної діяльності при експерієнційному навчанні іноземних мов у немовних ВНЗ//Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Том 23 (62). №2. Часть 1. Филология. Социальные коммуникации. – Симферополь: Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского, 2010. – С. 466-471 (у співавторстві з С.П. Кожушко).

 22. Експерієнційне навчання англійської мови для спеціальних цілей у немовному ВНЗ та основні види навчальної діяльності у такому навчанні//Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної. Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 14-15 травня 2010 року. – Полтава, 2010. – С. 481-483.

 23. Концепція та структура підручника з англійської мови професійного спрямування для студентів факультетів психології//Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць. Вип. 14. – Харків: Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2009. – С. 216-224.

 24. Обучение через содержание специальных дисциплин и Интернет-поиск при преподавании английского языка для профессионального общения студентам психологических факультетов//Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Випуск 70. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів: Чернігів. нац. пед. ун-т, 2009. – С. 197-202.

 25. Виды интегрированного обучения при преподавании английского языка для специальных целей в неязыковом вузе//Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Випуск 62. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів: Чернігів. держ. пед. ун-т, 2009. – С. 186-189.

 26. Основні підходи до навчання іншомовної мовленнєвої діяльності//VІ Міжнародна науково-практична конференція з питань методики викладання іноземної мови пам’яті професора В.Л. Скалкіна. Збірник наукових праць. – Одеса: Астропринт, 2009. – С. 332-340.

 27. Основи консультативно-пошукової системи організації навчального процесу з фахових дисциплін у вищій школі//Вища освіта України. Тематичний випуск „Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. Додаток 3, том ІУ (11). – Київ, 2008. – С. 603-611 (у співавторстві з Б.І Холодом та С.П. Кожушко).

 28. Попереднє занурення при навчанні англійської мови на старших курсах економічного ВНЗу//Україна в умовах європейської інтеграції і глобалізації. Проблеми державного будівництва в Україні. Випуск №15. Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Україна в євроінтеграційних процесах”. – Київ, 2008. – С. 284-290 (у співавторстві з С.П. Кожушко та А.Д. Виселко).

 29. Підготовка викладачів до проведення програм англомовного занурення при навчанні спеціальних дисциплін у вищих навчальних закладах та на факультетах економічного профілю//Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі: Зб. наукових праць. – Випуск 10. – Донецьк: ДонНУ, 2008. – С. 249-254 (у співавторстві з З.М. Корнєвою).

 30. Принципи навчання письма англійською мовою у вищому навчальному закладі//Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Випуск 48. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів: Чернігів. держ. пед. ун-т, 2007. – С. 300-304.

 31. Написання текстів інструкцій в процесі навчання письма англійською мовою у немовному вищому навчальному закладі//Мова в контексті культури і міжкультурної комунікації: Матеріали науково-практичної конференції 7-8 червня 2007 р. – Луганськ: Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, 2007. – С. 102-106.

 32. Студент у функції викладача англійської мови як іноземної: вплив на ставлення до навчання та навчальну мотивацію//Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі: Зб. наукових праць/за ред. В.Т. Сулима, С.Н. Денисенко. Ч. 2. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – С. 37-40 (у співавторстві з Ю.В. Дегтярьовою).

 33. Teaching Academic Writing in English to Tertiary Students in Ukraine//Proceedings of the Third International Online Conference on Second and Foreign Language Teaching and Research. – Publisher: The Reading Matrix Inc., United States, 2007 (http://www.readingmatrix.com/conference/pp/proceedings2007/tarnopolsky_kozhushko.pdf). – С. 45-50 (у співавторстві з С.П. Кожушко).

 34. Обучение студентов языковых специальностей академическому письму на английском языке//Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Випуск 43. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів: Чернігів. держ. пед. ун-т, 2007. – С. 118-123 (у співавторстві з С.П. Кожушко).

 35. Основні напрямки реформування навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах України//V Міжнародна науково-практична конференція з питань методики викладання іноземних мов пам’яті професора В.Л. Скалкіна. Збірник наукових праць. – Одеса: Астропринт, 2007. – С. 68-74.

 36. “Змішане навчання” як інноваційний підхід до викладання англійської мови у вищому економічному навчальному закладі//Педагогічний процес: теорія і практика. Збірник наукових праць. Випуск 3. – Київ: Видавництво П/П “ЕКМО”, 2006. – 347-357 (у співавторстві з С.П. Кожушко та К.В. Сидоровою).

 37. Teaching Writing in English as a Foreign Language: Academic Writing, Writing for Fun, Creative Writing//Scientific Research and Teaching Foreign Languages: Conference Proceedings. – Hradec Kralove: Univerzita Hradec Kralove, 2006. – Р. 42-50.

 38. Английский язык для специальных целей в экономическом вузе: эмоциональные и самооценочные аспекты преподавания и учения//Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2005. – С. 127-130 (у співавторстві з С.П. Кожушко та В.А. Жевагою).

 39. Сочетание непрерывной деловой игры и проектной методики как технология обучения деловому английскому языку в вузах и на факультетах экономического профиля//Лингвометодические аспекты преподавания иностранного языка в неязыковом вузе: Межвузовский сборник научных трудов. Выпуск 2. – Пенза: ИИЦ ПГУ, 2005. – С. 228-233 (у співавторстві з С.П. Кожушко).

 40. Принципы построения учебника делового английского языка нового поколения//Лингвофевраль 2003. – Сочи, 2003. – С. 91-100 (у співавторстві з С.П. Кожушко).

 41. Навчання англомовної ділової комунікації: особливості Business English, послідовність та базові принципи викладання//Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі: Зб. наукових праць. – Випуск 5. – Донецьк: ДонНУ, 2003. – С. 124-129.

 42. Принципи навчання ділової англійської мови студентів вищих навчальних закладів економічного профілю//”Лінгвометодичні концепції викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах України”. Збірник наукових статей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції 23-24 грудня 2003 року. – Київ, 2003. – С. 173-180 (у співавторстві з С.П. Кожушко).

 43. Playing Business in the Classroom: Designing a New Type of Business English Coursebook. – ERIC Document Reproduction Service. – 2002. – No. ED 475 520, FL 027 638. – 23 p. (у співавторстві з С.П. Кожушко).

 44. Шляхи розвитку автономії студентів у курсі англійської мови для ділового спілкування// Збірник наукових праць "Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі”. Вип. 4. - Донецьк: Донецьк. нац. ун-т, 2002. - С. 130-135.

 45. Комплексність, безперервна ділова гра та проектна методика як основи підручника ділової англійської мови для вищої школи//Зб. мат-лів наук.-метод. конф. "Проблеми підручника для вищої школи", Вінниця, 29-30 травня 2001 р. Том 1. - Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2001. - С. 131-134 (у співавторстві з С.П. Кожушко).

 46. Питання концепції та структури підручника з ділової англійської мови для вищого навчального закладу економічного профілю//Збірник наукових праць "Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі: нові технології". Вип. 3. - Донецьк: Донецьк. нац. ун-т, 2001. - С. 105-109 (у співавторстві з С.П. Кожушко).

 47. Навчання іншомовної комунікативної компетенції в галузі міжнародного ділового спілкування: складові компетенції та підходи до викладання//Збірник наукових праць "Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі". Вип. 2. - Донецьк: Донецьк. нац. ун-т, 2001. - С. 100-105.

 48. Міжнародне ділове спілкування: аспекти навчання//Збірник наукових праць Рівенського економіко-гуманітарного інституту "Психолого-педагогічні основи гуманізації виховання і навчання в школах і вищих навчальних закладах". - Рівне: Тетіс, 2000. - С. 455-458.

 49. Этикетное коммуникативное поведение и обучение ему в курсах иностранных языков//Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського державного лінгвістичного університету (ЛІНГВАПАКС-УІІІ). Філологія, педагогіка і психологія в антропоцентричних параметрах. Вип. 3/В. - Київ: Вид. центр КДЛУ, 2000. - С. 755-759.

 50. EFL Teachers' Professional Development: A Concept, a Model, and Tools. - ERIC Document Reproduction Service No. ED 439 604. - 1999. - P. 1-25 (у співавторстві з П.І. Сердюковим).

 51. Intensive Immersion ESP Teaching in the Ukraine: Theoretical Foundations and Practical Results//Joaquim Arnau, Josep M. Artigal (Eds.). Immersion Programmes: A European Perspective. - Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona, 1998. - P. 675-684.

 52. Основы построения и структура программы обучения взрослых Business English//Збірник науково-методичних статей "Проблеми вдосконалення викладання гуманітарних дисциплін у вищому навчальному закладі". - Херсон: Херсон. держ. техн. ун-т, 1998. - С. 204-206.

 53. Business English Teaching: Imaginative Continuous Simulations and Critical Analysis Tasks. - ERIC Document Reproduction Service No. ED 422748. - 1998. - P. 1-7.

 54. Ділове читання// Нові підходи до вивчення й викладання філології у вищій школі. Том 3. - Запоріжжя: Запоріж. держ. ун-т, 1998. - С. 132-136 (у співавторстві з Ю.В. Дегтярьовою).

 55. Project English для повышения эффективности обучения английскому языку во взрослой аудитории//Друга міжнародна конференція "Інноваційні підходи до викладання англійської мови": Зб. статей. - Дніпропетровськ: Національна гірнича академія України, 1998. - С. 193-196

 56. Проектная методика при обучении английскому языку (неязыковой вуз, интенсивные курсы)//Друга міжнародна конференція "Інноваційні підходи до викладання англійської мови": Зб. статей. - Дніпропетровськ: Національна гірнича академія України, 1998. - С. 196-202 (у співавторстві з О.О. Житниковою, Ю.В. Дегтярьовою).

 57. Цели и задачи обучения устной иноязычной речи на І курсе технического вуза//Міжнародна науково-практична конференція присвячена пам'яті докт. пед. наук проф. В.Л. Скалкіна (18-19 грудня 1998 р.): Зб. наукових праць. - Одеса: Астропринт, 1998. - С. 22-24.

 58. Мотивационные характеристики обучения иностранным языкам взрослых и проектная методика// Вестник Днепропетровского университета. Педагогика и психология. Вып. 2. - Днепропетровск: Днепр. гос. ун-т, 1997. - С. 45-51 (у співавторстві з О.О. Житниковою).

 59. Communicative-Analytic Approach to Intensive Teaching/Learning of English in the Ukraine//Proceedings of the 16th International Congress of Linguists. - Oxford: Pergamon, 1997. - Paper 0150.

 60. Intensive Immersion ESP Teaching in the Ukraine: Theoretical Foundations and Practical Results//Paper presented at the European Conference on Immersion Programmes. - ERIC Document Reproduction Service No. ED 409 707. - 1996. - P. 1-11.

 61. Принципы и критерии оптимизации обучения иностранному языку в неязыковом вузе как основа для упорядочения и формализации оптимизационной деятельности при преподавании данной дисциплины//Вестник Днепропетровского университета. Педагогика и психология. Вып. 1. - Днепропетровск: Днепр. гос. ун-т, 1995. - С. 86-93.

 62. Іноземна мова в немовному вузі//Нові підходи до вивчення й викладання філології у вищій школі. - Київ: Ін-т системних досліджень освіти, Мелітопольський держ. пед. ін-т, 1994. - С. 211-216.

 63. Методика работы над текстом делового письма с использованием ЭВМ//Текст и методика его анализа. - Харьков: Ин-т языковедения, 1994. - С. 33-35 (у співавторстві з О.Я. Гуревич).

 64. Лингвометодический аспект анализа текста для учебных целей. Проблема отбора и организации материала для обучения французской грамматике в техническом вузе//Текст и методика его анализа. - Харьков: Ин-т языковедения, 1994. - С. 133-136 (у співавторстві з Ю.Э. Давиденко).

 65. Организация системы упражнений в цикле занятий как основа управления обучением иностранному языку в неязыковом вузе//Управление профессионально-ориентированным обучением иностранным языкам в вузе. - Пермь: Перм. политехн. ин-т, 1992. - С. 14-19.

 66. Личностная направленность обучения как основа гуманизации преподавания иностранных языков в техническом вузе//Гуманитаризация инженерного образования. - Санкт-Петербург: Петербургский ин-т инженеров жел. дор. тр-та, 1992. - С.132-136.

 67. Поэтапная специализация самостоятельной работы студентов как основа интенсификации обучения иностранным языкам в техническом вузе//Психолого-педагогические основы активизации самостоятельной работы студентов по овладению будущей профессией. - Днепропетровск: Днепр. гос. ун-т, 1990. - С. 41-45.

 68. Интенсификация проведения упражнений для обучения профессионально-ориентированной устной речи на английском языке в условиях технического вуза//Система упражнений в профессионально-ориентированном обучении иностранным языкам в вузе. - Пермь: Перм. политехн. ин-т, 1990. - С. 74-78.

 69. Автоматизация проведения упражнений для развития иноязычных грамматических речевых навыков в условиях технического вуза//Применение математических методов и вычислительной техники в управлении. - Тбилиси: Сабчото Сакартвело, 1989. - С. 98-103 115 (у співавторстві з З.О. Шапіро).

 70. Сочетание обучающих и контролирующих функций при использовании ТСО для развития грамматических и лексических навыков у студентов технического вуза//Проблемы автоматизации при обучении иностранным языкам в вузе. - Днепропетровск: Днепр. гос. ун-т, 1988. - С. 76-82.

 71. Методика составления словаря-минимума для обучения чтению общественно-политических текстов на английском языке в неязыковом вузе//Рукопись депонирована в НИИ ПВШ 08.07.88 г. № 1041-88, деп. - С. 1-9 (у співавторстві з Т.М. Пономаренко).

 72. Интенсификация обучения английской общественно-политической лексике на І курсе неязыкового вуза//Рукопись депонирована в НИИ ПВШ 08.07.88 г. № 1042-88, деп. - С. 1-11 (у співавторстві з Т.М. Пономаренко).

 73. Системно-коммуникативный подход при обучении английской грамматике в техническом вузе//Структурно-системный подход в обучении и воспитании. - Днепропетровск: Днепр. гос. ун-т, 1984. - С. 112-115 (у співавторстві з Н.С. Марочкіною).

 74. Политические информации на иностранном языке как средство воспитания и обучения студентов неязыковых факультетов вуза//Воспитание коммунистического мировоззрения студентов в процессе обучения иностранному языку. - Днепропетровск: Днепр. гос. ун-т, 1983. - С. 29-23 (у співавторстві з М.Л. Семенцем).

 75. Психологические особенности усвоения грамматики английского языка студентами технического вуза//Психолого-педагогические основы совершенствования учебно-воспитательного процесса в вузе. - Днепропетровск: Днепр. гос. ун-т, 1983. - С. 159-163 (у співавторстві з Н.С. Марочкіною).

 76. Интенсификация процесса обучения английскому языку на І курсе вечернего отделения неязыкового вуза//Рукопись депонирована в ОНИ НИИВШ 06.05.82 г. № 78-82, деп. - С. 1-10 (у співавторстві з Т.С. Усик, Т.К. Носенко).

 77. Совершенствование организации учебного процесса при преподавании иностранных языков студентам неязыковых специальностей//Психолого-педагогические основы совершенствования подготовки специалистов в университете. - Днепропетровск: Днепр. гос. ун-т, 1980. - С. 112-117.

 78. Особенности построения цикла занятий при обучении английскому языку на І курсе неязыкового вуза//Рукопись депонирована в НИИВШ 12.06.80 г. № 50-80, деп. - С. 1-15 (у співавторстві з Л.М. Кисс, Р.Г. Старобинською).

 79. К вопросу о построении методики работы с увеличенными одноразовыми дозами английской лексики в неязыковом вузе//Рукопись депонирована в ОНИ НИИВШ 23.01.79 г. № 22.79, деп. - С. 1-8.

 80. Вводно-грамматические курсы по иностранным языкам, построенные на основе коммуникативных упражнений//Иностранные языки во втузе. Вестник Харьковского политехнического института. - Харьков: Выща школа, 1979. - №153. - С.54-57 (у співавторстві з М.Л. Семенцем).

 81. О возможности интенсификации обучения лексике иностранного языка в неязыковом вузе путем увеличения поурочных лексических нагрузок//Психология и методика интенсивного обучения иностранным языкам. - Москва: НИИ общей педагогики АПН СССР, 1978. - С. 67-78.

 82. К вопросу об оптимизации обучения иностранному языку студентов вечернего отделения неязыкового вуза//Вопросы совершенствования вечернего и заочного обучения. - Днепропетровск: Днепр. гос. ун-т, 1977. - С. 34-35 (у співавторстві з І.О. Рейнгардом).

 83. Метод интенсификации лексике иностранного языка в неязыковом вузе (на материале английского языка)//Дидактика и теория воспитания. - Днепропетровск: Днепр. гос. ун-т, 1977. - С. 34-37.

 84. О возможности запоминания увеличенных иноязычных лексических доз в условиях блокировки словосочетаний (на материале английского языка)//Дидактика и теория воспитания. - Днепропетровск: Днепр. гос. ун-т, 1975. - Вып. 4. - С. 124-132 (у співавторстві з І.О. Рейнгардом).

 85. Эффективность запоминания увеличенной иноязычной лексической дозы в условиях первичного восприятия в зависимости от тренировки в запоминании//Дидактика и теория воспитания. - Днепропетровск: Днепр. гос. ун-т, 1975. - Вып. 4. - С. 119-123 (у співавторстві з Г.О. Харловим).

в. СТАТТІ У ЖУРНАЛАХ ТА ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ
 1. Принцип інтегрованості навчання різних видів мовленнєвої діяльності у викладанні іноземних мов для спеціальних цілей у немовних ВНЗ//Горизонти освіти. Психологія Педагогіка. Науково-педагогічний журнал. – Севастополь: Рібест, 2012. – № 2 (35). – С. 120-123.

 2. Обучение иноязычно-речевой коммуникативной компетенции в сфере делового общения: базовые положения//Функциональная лингвистика. Научный журнал. – 2012. – №4. – 234-236 (у співавторстві з С.П. Кожушко).

 3. Принцип розвитку англомовної інформаційної компетенції студентів у навчанні англійської мови для спеціальних цілей із використанням Інтернету в немовних вищих навчальних закладах//Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. – 2012 – 24 (249). – С. 244-247.

 4. Internet-Assisted Teaching of Reading//IATEFL Voices. – 2012. – Issue 228 – P. 4 (у співавторстві з Ю.В. Дегтярьовою).

 5. Experiential Learning of EFL for Professional Communication at Tertiary Educational Institutions//Journal of Research in Innovative Teaching. – 2012. – Vol. 5, Issue 1. – P. 131-144.

 6. О некоторых особенностях проведения экспериментальных исследований в области методики обучения иностранным языкам//Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – 2011. – №8. – С. 24-27.

 7. Рольові ігри у навчанні іноземних мов: психологічні та соціокультурні особливості їх проведення//Англістика та американістика. Зб. наук. праць. Вип. 8. – Дніпропетровськ: Дніпропетр. нац. ун-т, 2011. – С. 145-148 (у співавторстві з С.П. Кожушко).

 8. Навчання через зміст, змістовно-мовна інтеграція та іншомовне занурення у викладанні іноземних мов для професійних цілей у немовних вишах//Іноземні мови. – 2011. – №3. – С. 23-27.

 9. Проектна методика навчання іноземних мов для спеціальних цілей у немовних вишах//Функциональная лингвистика. Научный журнал. – 2011. – №2, т.2. – 220-222 (у співавторстві з С.П. Кожушко).

 10. Experiential B.E. Teaching/Learning: A Happy Combination of Intercultural and Communicative Approaches//Business Issues. – 2011. – Issue 78. – P. 7-8.

 11. Talkback. Tarnopolsky vs Young on Communicative Competence (Voices 219)//IATEFL Voices. – 2011. – Issue 220. – P. 19.

 12. The Constructivist Approach to Teaching English for Specific Purposes at Non-Linguistic Tertiary Schools in Ukraine//The Advanced Science. Open Access Journal. – 2011. – USA. – Volume 2011, January Issue 1. – P. 22-25.

 13. Використання Інтернет-технологій у навчанні англійської мови для професійного спілкування студентів немовних спеціальностей//Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Науковий журнал. – 2010. – Випуск 53. – С. 47-51.

 14. Must the Intercultural Approach, EIL and ELF Oust CLL?//IATEFL Voices. – 2010. – Issue 217. – P. 5-6.

 15. Експерієнційний підхід у навчанні іншомовних презентацій студентів економічних спеціальностей//Функциональная лингвистика. Научный журнал. – 2010. – №1, т.2. – 275-277 (у співавторстві з С.П. Кожушко).

 16. Stages in B.E. Immersion Teaching to University Students of Economics//Business Issues. – 2010. – Issue 74. – P. 12-14 (у співавторстві з С.П. Кожушко, В.А. Жевагою).

 17. Общие методические положения и принципы построения учебника английского языка для студентов-психологов с опорой на Интернет-ресурс//Культура народов Причерноморья. – 2009. – №168, т.2. – С. 289-290 (у співавторстві з С.П. Кожушко).

 18. Обучение английскому языку для специальных целей средствами повышения качества языковой подготовки студентов неязыкового ВУЗА//Наука і освіта. Спецвипуск. – 2009. – №7. – С. 205-208.

 19. Content-Based Internet-Assisted ESP Teaching to Ukrainian University Students Majoring in Psychology//Reading Matrix: An International Online Journal (http://www.readingmatrix.com/journal.html). – 2009. – Vol.9, No. 2. – 184-197.

 20. Принципи побудови професійно орієнтованого підручника з англійської мови для факультетів психології//Іноземні мови. – 2009. – №1. – С. 27-31.

 21. What Do You Teach EFL For? Just For Kicks?//IATEFL Voices. – 2008. – Issue 205. – P. 5.

 22. Впровадження англомовного занурення при навчанні англійської мови та спеціальних дисциплін студентів вищих економічних навчальних закладів//Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, №805. Серія: Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – 2008. – Випуск 54. – С. 134-138 (у співавторстві з В.Э. Момотом, С.П. Кожушко).

 23. Обучение английскому языку для профессиональных целей через полное англоязычное погружение в экономическом вузе//Культура народов Причерноморья. – 2008. – №142, т.1. – С. 353-356 (у співавторстві з С.П. Кожушко, А.Д. Виселко, В.Э. Момотом).

 24. Цілі навчання англомовного письма у вищому навчальному закладі//Англістіка та американістика. Зб. наук. праць. Випуск 4. – Дніпропетровськ: Дніпропетр. нац. ун-т, 2007. – С. 123-128.

 25. Методологія сумісного використання case-study та англомовного занурення у викладанні економічних та менеджерських дисциплін//Академічний огляд. – 2008. – № 1. – С. 174-180 (у співавторстві з В.Є. Момотом, С.П. Кожушко, В.А. Жевагою).

 26. Varieties of Immersion in Teaching Business English to University Students of Business and Economics: The Ukrainian Approach//Journal of Research in Innovative Teaching. – 2008. – Vol. 1, Issue 1. – P. 60-72.

 27. The Strategy of Introducing Blended Learning into University Courses of Business English for Students of Economics//Business Issues. – 2008. – Issue 68. – P. 9-11 (у співавторстві з С.П. Кожушко).

 28. Методика навчання ділового листування англійською мовою студентів вищих навчальних закладів//Культура народов Причерноморья. – 2007. – №110, т.2. – С. 217-219 (у співавторстві з С.П. Кожушко).

 29. EFL Student as EFL Teacher: Learning and Motivational Aspect//IATEFL Voices. – 2007. – Issue 196. – P. 10 (у співавторстві з Ю.В. Дегтярьовою).

 30. Навчання ділової англійської мови та вища освіта в Україні//Вища школа. – 2006 - №4. – С. 46-50 (у співавторстві з Б.І. Холодом та С.П. Кожушко).

 31. Reading-Oriented Internet-Assisted Teaching of L3 (Spanish) on the Basis of L2 (English)//Reading Matrix: An International Online Journal (http://www.readingmatrix.com/journal.html), - 2007. – Vol. 6, No. 3. 5th Anniversary Special Issue – CALL Technologies and the Digital Learner. – Р. 310-321 (у співавторстві з О.А. Нестеренко).

 32. Методичні засади і структура посібника з навчання академічного письма англійською мовою студентів вищого мовного навчального закладу//Іноземні мови. – 2006. – №3. – С. 10-13 (у співавторстві з С.П. Кожушко, М.В. Рудаковою).

 33. Методика обучения академическому письму на английском языке в языковом вузе//Культура народов Причерноморья. – 2006. – №82, т.2. – С. 170-173 (у співавторстві з С.П. Кожушко та М.В. Рудаковою).

 34. Teaching/Learning Business English by Doing Business in English: Self-Assessment and Emotional Aspects. Part 2//Business Issues (IATEFL SIG Newsletter). – 2006. – Issue 2. – P. 8-11 (у співавторстві з С.П. Кожушко та В.А. Жевагою).

 35. Teaching/Learning Business English by Doing Business in English: Self-Assessment and Emotional Aspects. Part 1//Business Issues. – 2006. – Issue 1. – P. 11-16 (у співавторстві з С.П. Кожушко та В.А. Жевагою).

 36. Creative EFL Writing as a Means of Intensifying English Writing Skill Acquisition: A Ukrainian Experience//TESL Canada Journal. – 2005. – 23(1). – P. 76-88.

 37. Immersion into Finances: Teaching Finances or Teaching Business English//Business Issues. – 2005. – Issue 1. – P. 8-11 (у співавторстві з С.П. Кожушко).

 38. Навчання письма іноземною мовою у вищих мовних закладах освіти: практичне, академічне і креативне письмо// Іноземні мови. - 2004. - № 4. - С. 9-12.

 39. Promoting EFL Literacy Via Promoting Motivation: A Case for Writing Skills Development//TESL Reporter. – 2004. – Vol. 37 (1). – P. 8-16.

 40. Cavalry Attacks or Long Sieges//IATEFL Issues. - February-March 2004. - Issue 177. - P. 4-5.

 41. Business English as a “Super-Language” and the Sequence of Teaching It//Business Issues. – 2004. – Issue 1. – P. 10-12.

 42. Video in Teaching Reading for Business Purposes: Integrated-Skills Approach//Reading Matrix: An International Online Journal (http://www.readingmatrix.com/journal.html). – 2003. – Vol. 20, No.3. Special Issue – Reading and Technology. – P. 169-174 (у співавторстві з Ю.В. Дегтярьовою).

 43. Sustained Content for Business English Programs: Structuring, Selecting, and Implementing Learning//MinneWITESOL Journal. – 2003. – Vol. 20. – P. 39-53.

 44. Acquiring Business English in a Quasi-Natural Business Environment: A Method of Teaching Business English to Students of Business and Economics//Working Papers in Educational Linguistics. Philadelphia: University of Pennsylvania. – 2003. – Vol. 18, No.2. – P. 55-88 (у співавторстві з С.П. Кожушко).

 45. Англійська мова в Україні: якого варіанта навчати?// Іноземні мови. - 2003. - № 2. - С. 3-6.

 46. Особенности делового английского языка в сравнении с подъязыками специальностей и общенародным языком//Академічний огляд. - 2003. - № 1. - С. 135-140 (у співавторстві з С.П. Кожушко).

 47. Let's Play Business: A Business English Coursebook Concept. Part 2//Business Issues. - 2002. - No. 3. - P. 4-5 (у співавторстві з С.П. Кожушко).

 48. What Variety of English to Teach in Ukraine?//Fulbright Newsletter. - 2002. - No. 8. - P. 21-23.

 49. Let's Play Business: A Business English Coursebook Concept. Part 1//Business Issues. - 2002. - No.2. - P. 2-5 (у співавторстві з С.П. Кожушко).

 50. Diversifying PPP Lesson Design at the Elementary Level: EFL Teaching Experience in Ukraine//TESL Reporter. - 2002. - Vol. 35 (1). - P. 8-16.

 51. Экспериментальное исследование нового учебника делового английского языка//Академічний огляд. - 2002. - № 1. - С. 121-128 (у співавторстві з С.П. Кожушко, Ю.В. Дегтярьовою).

 52. Концепція підручника для навчання ділової англійської мови//Іноземні мови. - 2002. - № 1. - С. 3-7 (у співавторстві з С.П. Кожушко).

 53. Communicative Grammar Drills?//CALL Review. The Journal of the IATEFL Computer SIG. - March 2001. - P. 13-17.

 54. Learners' Autonomy at the Elementary Level//IATEFL Issues. - June-July 2001. - Issue 161. - P. 7-8.

 55. Teaching English as a Foreign Language in China: Teachers and Students' Attitudes to the Communicative Approach, Learner-Centering, and Learners' Autonomy//Journal of Shandong Agricultural University (China). - 2001. - Vol. 3, No. 2. - P. 89-94 (у співавторстві з Т.В. Караєвою, Ксінхонг Джанг).

 56. The Scale of Learner Autonomy: Three Levels in an Intensive English Program//Independence. - Summer 2001. - Issue 29. - P. 2-5.

 57. Teaching Etiquette Communicative Behavioral Patterns to Students of English as a Foreign Language//ATLANTIS. Revista de la Asociacion Espanola de Estudios Anglo-Norteamericanos. - 2001. - Vol. XXIII, Num. 2. - P. 105-117.

 58. Обучение творческому письму на английском языке на младших курсах языкового вуза//Нова філологія. - 2001. - № 2(11). - С.33-45.

 59. Впровадження нейролінгвістичного програмування у викладання іноземних мов//Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту. - Ізмаїл, 2001. - Вип. 11. - С. 74-77.

 60. EFL Teaching and EFL Teachers in the Global Expansion of English//Working Papers in Educational Linguistics. - Philadelphia: University of Pennsylvania, 2000. - Vol. 16, No.2. - P. 25-42.

 61. Business English Teaching: Imaginative Continuous Simulations and Critical Analysis Tasks//Business Issues. - 2000. - Issue 2. - P. 12-14.

 62. Critical Language Awareness, Accuracy of Speech, and Communication in EFL//TESL Reporter. - 2000. - Vol. 33, No. 2. - P. 18-29.

 63. Writing English as a Foreign Language: A Report from Ukraine//Journal of Second Language Writing. - 2000. - Vol. 9, No. 3. - P. 209-226.

 64. Учебный комплекс "Insights into Business" как средство оптимизации обучения английскому языку для делового общения в неязыковом вузе (пилотное исследование)//Економічний вісник Національної гірничої академії України. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи розвитку економіки України в умовах ринкової трансформації". - 1999. - Вип. 4. - С. 161-164 (у співавторстві з М.П. Малигіною, Ю.В. Дегтяровою).

 65. Обучение этикету иноязычного повседневного, педагогического и делового общения: предисловие к исследованию//Іноземні мови. - 1999. - № 1. - С. 29-31 (у співавторстві з Л.С. Дімовою).

 66. Reading-Based Integrated Skills Instruction: A Bridge to Success When Teaching ESP in Limited Class-Time Conditions//TESL Reporter. - 1999. - Vol. 32, No. 1. P. 9-15 (у співавторстві з Ю.В. Дегтяровою).

 67. Teaching Students of English Communicative Behavioral Patterns//Іноземні мови. - 1999. - № 3. - С. 22-25 (у співавторстві з Н.К. Скляренко, Л.С. Дімовою).

 68. Интенсивные курсы английского языка в Украине и США: черты сходства и различия//Іноземні мови. - 1996. - № 3-4. - С. 11-15.

 69. A Communicative-Analytic Approach in Developing an Intensive Course of English for Business Purposes//ASp. Bordeaux (France). - 1996. - No. 11/14. - P. 477-484.

 70. EFL Teaching in the Ukraine: State-Regulated or Commercial?//TESOL Quarterly, - 1996. - Vol. 30, No. 3. - P. 616-622.

 71. Интенсивное обучение английскому языку для повседневного и делового общения: построение курса, методика и результаты//Іноземні мови. - 1995. - № 3-4. - С. 11-15.

 72. Пути интенсификации обучения иностранному языку в неязыковом вузе//Проблемы высшей школы. - Киев: Выща школа, 1991. - Вып. 73. - С. 85-89.

 73. Принципы коммуникативно-личностной организации учебной деятельности как основа для обеспечения проблемности в обучении иностранным языкам//Русский язык за рубежом. - 1991. - № 4. - С. 94-98.

 74. Интенсификация обучения устной иноязычной речи на основе использования диафильмов//Методика обучения иностранным языкам. Романское и германское языкознание. - Минск: Вышэйшая школа, 1988. - Вып. 3. - С. 57-59.

 75. Профилактика грамматических ошибок в экспрессивной устной речи//Иностранные языки в высшей школе. - Москва: Высшая школа, 1987. - Вып. 20. - С. 72-79.

 76. Интенсификация обучения устной речи и чтению на ІІ курсе технического вуза//Методика обучения иностранным языкам. Романское и германское языкознание. - Минск: Вышэйшая школа, 1986. - Вып. 1. - С. 53-56.

 77. Формы организации учебной деятельности студентов при обучении говорению на основе публицистических текстов/Иностранные языки в высшей школе. - Москва: Высшая школа, 1985. - Вып. 18. - С. 14-20.

 78. Інтенсифікація навчання рецептивних видів мовленнєвої діяльності//Методика викладання іноземних мов, - Київ: Радянська школа. - 1982. - Вип. 17. - С. 106-110.

 79. Работа с пассивной лексикой в неязыковом вузе//Иностранные языки в высшей школе. - Москва: Высшая школа, 1981. - Вып. 16. - С. 48-53.

 80. Средство углубления специальной подготовки//Вестник высшей школы. - 1979. - №7. - С. 20-21 (у співавторстві з М.Л. Семенцем, В.Я. Єрохіною).

 81. Интенсификация обучения лексике английского языка в неязыковом вузе//Проблемы высшей школы. - Киев: Выща школа, 1977. - Вып. 34. - С. 56-61.

г. ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ НА НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ ТА СЕМІНАРАХ
 1. Blended Learning in ESP Teaching at Tertiary Schools: Internet-Based Implementation of the Constructivist Approach//GloCALL 2012 Conference, 2012 International Symposium on CALL “Globalization & Localization in CALL.” Conference Program. – Beijing, China, 2012. – С. 28.

 2. Принцип інтегрованості навчання різним видам мовленнєвої діяльності у викладанні іноземних мов для спеціальних цілей у немовних ВНЗ//Материалы І Всеукраинской научно-практической конференции «Актуальные проблемы языкового образования». – Севастополь: Рибэст, 2012. – С. 84-85.

 3. Автентичність навчальних матеріалів у навчанні англійської мови для професійної комунікації у немовних вишах//Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах». – Львів: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2012. – С. 168 (у співавторстві з Ю.В. Дегтярьовою).

 4. Ділова гра як невід’ємний компонент навчання іноземних мов для спеціальних цілей//Актуальні проблеми вищої професійної освіти України. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 22-23 березня 2012 р. – Київ: Національний авіаційний університет, 2012. – С. 106-107 (у співавторстві з С.П. Кожушко).

 5. Автентичність навчальної діяльності студентів у курсах іноземної мови для професійного спілкування у немовних вишах//Теория и технология иноязычного образования. Материалы І (V) Международной научно-практической конференции 27-28 октября 2011 г. – Київ: Вид-во Віровець А.П. «Апостроф», 2011. – С. 49-50 (у співавторстві з Ю.В. Дегтярьовою).

 6. Навчання через зміст спеціальності в курсах іноземної мови для спеціальних цілей у немовних вишах// «Сучасні тенденції в комп’ютерізованому навчанні іноземних мов» Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції 15-16 квітня 2011 р. Збірник наукових праць №6. – Луганськ: Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля, 2011. – С. 361-369.

 7. Аспектний підхід до навчання англійської мови для спеціальних цілей у немовних ВНЗ// Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Тези ХV Міжнародної науково-практичної конференції 2-4 червня 2011 р. – Харків: Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 340-342 (у співавторстві з З.М. Корнєвою).

 8. О некоторых особенностях проведения экспериментальных исследований в области методики обучения иностранным языкам//Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритетні напрями підготовки вчителя іноземної мови у контексті вимог Болонського процесу». – Ніжин: Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя, 2011. – С. 88-89.

 9. Англомовне занурення у навчанні нормативних дисциплін студентів першого курсу немовного ВНЗ//Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів». – Тернопіль, 2011. – С. 232-234 (у співавторстві з Ю.В. Дегтярьовою).

 10. Конструктивістська методика змішаного навчання англійської мови для спеціальних цілей у немовному ВНЗ//Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції «Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах». – Львів: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2010. – С. 167.

 11. Навчання англійської мови професійного спрямування студентів-психологів: концепція підручника//Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів». – Тернопіль, 2009. – С. 232-234.

 12. Обучение английскому языку для специальных целей через делание как средство повышения качества языковой подготовки студентов неязыкового вуза//Якість вищої освіти та проблема підготовки фахівців у вищій школі. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса, 2009. – С. 100-102.

 13. Professional Communication-Oriented Content-Based Internet-Assisted Coursebook of English for Ukrainian Students Majoring in Psychology: Concept and Principles//Навчання загальновживаної та ділової англійської мови у Східній Європі: для чого та як? ІІІ міжнародна наукова конференція: тези доповідей. – Дніпропетровськ, 2009. – С. 21-24 (у співавторстві з С.П. Кожушко).

 14. Методичні засади та принципи навчання академічного письма англійською мовою у вищому мовному навчальному закладі//Навчання англомовної академічної комунікації в Україні: проблеми та перспективи. Перша міжнародна науково-методична конференція. Збірник матеріалів конференції. – Львів: Львівський нац. ун-т ім. І. Франко, 2008. – С. 15-16 (у співавторстві з С.П. Кожушко).

 15. Обучение английскому языку для специальных целей в неязыковом вузе: виды обучения через делание//Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2008. – С. 152-153.

 16. Використання методики занурення у ході викладання англійської мови та спеціальних дисциплін у вищому навчальному закладі економічного профілю//Матеріали науково-практичної конференції “Актуальні проблеми вищої професійної освіти України”. – Київ, 2008. – С. 58-59 (у співавторстві з С.П. Кожушко).

 17. Методика навчання студентів ВНЗ анотування, реферування та конспектування англійською мовою//”Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів.” Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Частина 2. – Тернопіль, 2007. – С. 119-122.

 18. Методика англомовного “занурення” як ефективний засіб підвищення якості навчання//Міжнародна науково-методична конференція “Сучасні освітні технології у вищій школі”. Тези доповідей. Частина 1. – Київ, 2007. – С. 220-221 (у співавторстві з В.Є. Момотом).

 19. Навчання складання ділових контрактів та угод англійською мовою в вищому навчальному закладі економічного профілю//Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Іноземна мова як фактор входження в міжнародний освітній простір”. – Умань: Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини, 2007. – С. 85-88.

 20. Зміст навчання письма англійською мовою для професійних цілей у немовних вищих навчальних закладах//Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2007. – С. 193-194.

 21. Обучение студентов языковых специальностей академическому письму на английском языке//Мови у відкритому суспільстві. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково практичної конференції (13-14 жовтня 2006 р., м. Чернігів). – Чернігів, 2006. – С. 135-138 (у співавторстві з С.П. Кожушко).

 22. Навчання академічного письма англійською мовою//Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2006. – С. 249-250 (у співавторстві з С.П. Кожушко).

 23. Английский язык для специальных целей в экономическом вузе: эмоциональные и самооценочные аспекты обучения//Навчання ділової англійської мови у Східній Європі: для чого та як? ІІ міжнародна конференція: тези доповідей. – Дніпропетровськ, 2006. – С. 35-39 (у співавторстві з С.П. Кожушко та В.А. Жевагою).

 24. „Занурення” у фінанси: мікрокурс з фінансів у курсі англійської мови для ділових цілей // Матеріали регіональної наукової конференції „Інноваційні технології у теорії та практиці викладання іноземних мов”. – Дніпропетровськ: Видавець Юрій Овсянніков, 2004. – С. 152-153 (у співавторстві з С.П. Кожушко).

 25. Обучение творческому (креативному) письму студентов языкового факультета // Х Міжнародна науково-практична конференція „Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур”. Матеріали. – Дніпропетровськ, 2004. – С. 73-74.

 26. Business English and how to teach it. // „Нові горизонти та перспективи філологічної науки і педагогічної практики”. Тези доповідей. – Дніпропетровськ, 2004. – С. 102-104 (у співавторстві з С.П. Кожушко).

 27. “Methods of teaching English for business communication” – Presentation of a new book on methods of teaching Business English // “Teaching Business English in Eastern Europe: Why and How?” International Conference. Abstracts of Papers. Dnipropetrovsk, Ukraine, May 14-15, 2004. – Dnipropetrovsk, 2004. – P. 13-16. (у співавторстві з С.П. Кожушко).

 28. Business English як „надмова” ділової комунікації та послідовність її викладання // Міжнародна науково-практична конференція „Європейський вибір України: Проблеми теорії та практики реалізації”: Тези доповідей (Дніпропетровськ, Україна, 22-23 травня 2003 р.). – Дніпропетровськ: Дніпропетр. ун-т економіки та права, 2003. – С. 134-136.

 29. Методика проведения презентаций на предсреднем этапе обучения английскому языку студентов языкового факультета//Тези доповідей міжвузівського науково-методичного семінару "Інноваційні технології у викладанні іноземних мов" (Дніпропетровськ, березень 2002 р.). - Дніпропетровськ, 2002. - С. 30-31.

 30. Обучение творческому письму на английском языке на младших курсах языкового вуза//Нова філологія. - 2002. - № 2 (13). - С. 350.

 31. Підручник нового типу з ділової англійської мови: принципи побудови та результати експериментальної апробації//"Інноваційні підходи до навчання іноземних мов та культур у новому тисячолітті". Міжнародна науково-методична конференція. Тези доповідей. Дніпропетровськ, Україна, 20-22 вересня 2002 р. - Дніпропетровськ, 2002. - С. 43-45 (у співавторстві з С.П. Кожушко).

 32. Структурні особливості підручнику з ділової англійської мови//Науково-методичні матеріали 5-ої ювілейної міжнародної конференції "Стратегії та методи навчання мовам для спеціальних цілей" (Київ, жовтень 2001 р.). - Київ, 2001. - С. 99 (у співавторстві з С.П. Кожушко).

 33. Безперервна ділова гра як основа для створення підручника з ділової англійської мови//Тези доповідей регіональної конференції "Викладання іноземних мов у ХХІ столітті: тенденції та перспективи розвитку" (Дніпропетровськ, листопад 2001 р.). - Дніпропетровськ: Пороги, 2001. - С. 75-76 (у співавторстві з С.П. Кожушко).

 34. Acquiring Foreign Language Communication Abilities: Verbal Skills and Behavioural Skills?//XXe Congres de la Federation des Professeurs de Langues Vivantes (Paris, July 2000). - Paris, 2000. - P. 66.

 35. Teaching Normative Behavior for Communication in English//Науково-методичні матеріали 4-ої міжнародної конференції "Стратегії та методики навчання мовам для спеціальних цілей" (Київ, квітень 1999 р.). - Київ, 1999. - С. 249-250.

 36. Обучение поведенческим моделям, характерным для носителей английского языка, при его преподавании в Украине//Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Іноземні мови сьогодні і завтра" (Тернопіль, травень 1999 р.). - Тернопіль, 1999. - С. 99-100.

 37. Сполучання методики драматизації, проектної методики і різних видів мовленнєвої діяльності у навчанні англійської мови для усного ділового спілкування//Тези 3-ої міжнародної наукової конференції "Комп'ютерна лінгвістика та викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах" (Львів, квітень 1998). - Львів, 1998. - С. 265-266.

 38. Непрерывные ролевые игры как средство достижения автономного обучения при изучении английского языка как иностранного//Збірник наукових праць (матеріалів 4-ої Всеукраїнської наукової конференції) "Нові підходи до філології у вищій школі" (Запоріжжя, вересень 1998). - Запоріжжя, 1998. - С. 123-124 (у співавторстві з О.О. Житниковою).

 39. Business English Teaching: Imaginative Continuous Simulations and Critical Analysis Tasks//Peter Grundy (Ed.), IATEFL 1998: Manchester Conference Selections. - Whitstable: IATEFL, 1998. - P. 116.

 40. Проектная методика при обучении английскому языку (неязыковой вуз и интенсивные курсы)//Матеріали першої міжнародної конференції "Наука і освіта 98". - Дніпропетровськ, 1998. - Том 20 "Соціологія та педагогіка". - С. 867 (у співавторстві з О.О. Житниковою, Ю.В. Дегтярьовою).

 41. Complex Dramatization as a Method of Intensifying Teaching/Learning//Proceedings of the 4th Annual TESOL/Russia Conference "The Pleasures and Joys of TESOL (Voronezh, January 1997)." - Voronezh, 1997. - P. 47-48.

 42. The Method of Motivation Enhancement for Grammatical Skills Development// Науково-методичні матеріали 3-ої міжнародної конференції "Стратегії та методики навчання мовам для спеціальних цілей" (Київ, квітень 1997 р.). - Київ, 1997. - С. 205-206 (у співавторстві з Н.М. Кучиною).

 43. Automating Grammar-Focused Drilling in Communicative Teaching of English//Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю Національної гірничої академії України "Сучасні технології навчання англійської мови" (Дніпропетровск, жовтень 1997 р.). - Дніпропетровськ, 1997. - С. 102-103.

 44. Foundations and Effects of Blending Communication and Cognition in Teaching English as a Foreign Language//Тези. 2-а міжнародна конференція "Лексикографічні та методичні концепції викладання чужоземних мов у вищому технічному навчальному закладі" (Львів, січень 1996 р.). - Львів, 1996. - Частина І. - С. 114-115.

 45. L'utilisation des Exercices Communicatifs dans L'enseignement de la Grammaire Francaise//Тези доповідей ІІІ міжнародної конференції "Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур" (Дніпропетровськ, травень 1996 р.). - Дніпропетровськ, 1996. - І том, ІІ частина. - С. 44-45 (у співавторстві з Ю.Є. Давиденко).

 46. Интенсивное обучение английскому языку как иностранному/второму на Украине и в США - сходство и различия//Тезисы докладов юбилейной региональной научно-методической конференции "Методические концепции обучения иностранным языкам в вузе" (Донецк, июнь 1996 г.). - Донецк, 1996. - С. 71-72.

 47. Обучение чтению для деловых целей во взаимосвязи с другими видами речевой деятельности//Матеріали третьої всеукраїнської наукової конференції "Нові підходи до філології у вищій школі" (Мелітополь, вересень 1996 р.). - Мелітополь, 1996. - С. 210-211 (у співавторстві з Ю.В. Дегтярьовою).

 48. Communicative Skills Testing in Teaching English for Business Purposes//Linguistic Association of Teachers of English at the University of Moscow. Newsletter. Issue 4. Conference Materials. 3d International Conference (Moscow, December 1995). - Moscow, 1996. - P. 26.

 49. Intensive Immersion ESP Teaching in the Ukraine: Theoretical Foundations and Practical Results//Abstracts. III European Conference on Immersion Programmes (Barcelona, September 1996). - Barcelona (Spain), 1996. - P. 65.

 50. Psychological Foundation of Project English Efficiency in ELT//IATEFL-Ukraine Second Conference - 1995 "English Language Teaching in Ukraine: Past - Imperfect, Present - Indefinite, Future -?" Program of the International Linguistic and Methodological Conference (Lviv, April 1995). - Lviv, 1995. - P. 161-162.

 51. Комунікативний підхід у методиці викладання граматики французької мови у технічному вузі//Тези доповідей ІІ міжнародної конференції "Франція та Україна. Науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур" (Дніпропетровськ, травень 1995 р.). - Дніпропетровськ, 1995. - Частина 1. - С. 12.

 52. Communicative-Cognitive Approach to Teaching an Intensive Oral Combined Course of Everyday English/Business English//TESOL/Russia. The Second Annual Convention Proceedings. - Nizhny Novgorod, 1995. - P. 27.

 53. Тестирование умений и навыков устного общения, вырабатываемых в интенсивном курсе обучения английскому языку для деловых целей//Тезисы докладов юбилейной республиканской конференции "Лингво-дидактические концепции обучения иностранным языкам для специальных целей" (Донецк, июнь 1995 г.). - Донецк, 1995. - С. 14-15.

 54. Использование ЭВМ в интенсивном курсе обучения устному деловому общению на английском языке//Збірка тез та повідомлень міжнародної конференції "Мова, освіта та нові інформаційні технології" (Київ, жовтень 1995 р.). - Київ, 1995. - С. 48.

 55. Teaching Business English as Communication//Тези міжнародної наукової конференції "Навчання ділової англійській та німецькій мовам в процесі підготовки фахівців для ринкової економіки" (Дніпропетровськ, жовтень 1995 р.). - Дніпропетровськ, 1995. - С. 81.

 56. Критерийный подход к тестированию сформированности умений устной коммуникации при обучении английскому языку для деловых целей//Науково-методичні матеріали 2-ої міжнародної конференції "Лінгвометодичні концепції навчання мови для спеціальних цілей" (Київ, квітень 1995 р.). - Київ, 1995. - С. 281-282.

 57. Intensive Three-Stages Course of English for Teaching Oral Business Communication to Russian-Speaking Adult Students (Underlying Principles, Structure, Methodology)//TESOL in MAAL. "Lingua-Didactic Studies". Proceedings of the International Conference of Teachers of English to Speakers of Other Languages Held by Moscow Association of Applied Linguistics (Moscow, December 1993). - Moscow, 1995. - P. 78.

 58. Пути оптимизации обучения английскому языку для специальных целей//Тези І-ої міжнародної наукової конференції "Лексикографічні та методичні концепції викладання чужоземних мов у вищому технічному навчальному закладі" (Львів, січень 1994 р.). - Львів, 1994. - С. 71-72.

 59. Основи створення посібника для автоматизованого навчання діловому листуванню (факультатив технічного вузу, інтенсивні курси)//Тези І-ої міжнародної наукової конференції "Лексикографічні та методичні концепції викладання чужоземних мов у вищому технічному навчальному закладі" (Львів, січень 1994 р.). - Львів, 1994. - С. 203-204 (у співавторстві з О.Я. Гуревич).

 60. Коммуникативно-сознательний подход в обучении иностранным языкам//Тези доповідей І-ої міжнародної конференції "Мова, культура, література та філософія Франції. Досвід вищої школи України та інших країн СНД" (Дніпропетровськ, травень 1994 р.). - Дніпропетровськ, 1994. - С. 92-93.

 61. Курс обучения английскому языку для деловых целей//Тези доповідей та повідомлень міжнародної конференції "Лінгвістичні та методичні проблеми викладання мови як іноземної" (Полтава, червень 1994 р.). - Полтава, 1994. - С. 21-22.

 62. Соотношение умений и навыков как основа для построения системы упражнений при преподавании иностранных языков в неязыковом вузе//Тезисы докладов и сообщений межвузовской конференции "Теоретические и прикладные аспекты преподавания иностранных языков в технических вузах" (Одесса, июнь 1993 г.). - Одесса, 1993. - С. 74-75.

 63. Про створення концепції оптимізації навчання іноземної мови для професійної комунікації (немовний вуз)//Тезисы докладов международной научной конференции "Проблемы языков для специальных целей, научной и профессиональной коммуникации" (Киев, май 1992 г.). - Киев, 1992. - С. 234-236.

 64. Системний підхід до оптимізації навчання іноземної мови у немовному вузі (до питання про критерії оптимізації)//Матеріали всеукраїнської міжвідомчої наукової конференції "Нові підходи до філології у вищій школі". Тези доповідей (Мелітополь, вересень 1992 р.). - Мелітополь, 1992. - С. 55-56.

 65. Принципы оптимизации обучения иностранному языку в неязыковом вузе как основа для формирования иноязычно-речевой коммуникативной компетенции студентов//Материалы республиканской научно-методической конференции "Вопросы совершенствования обучения (иностранному) языку как средству межнационального общения" (Харьков, май 1991 г.). - Харьков, 1991. - Часть 2. - С. 81-82.

 66. Комбинированная технология обучения чтению научно-технической литературы в техническом вузе//Тезисы докладов У научно-практической конференции "Научно-технический перевод и информационное обеспечение научно-технического прогресса" (Воронеж, июнь 1991 г.). - Воронеж, 1991. - С. 102-103.

 67. Система и циклы занятий при обучении английскому языку в продвинутых группах на старших курсах технического вуза (факультативный курс переводчиков)//Тезисы докладов УІІІ региональной конференции "Модель обучения иностранным языкам на старших курсах" (Нальчик, июнь 1991 г.). - Нальчик, 1991. - С.97-99.

 68. Оптимизация обучения стратегии чтения иноязычного научно-технического текста как основа для овладения переводческой деятельностью студентами технического вуза (к вопросу о подготовке инженеров-переводчиков)//Тезисы. Международная конференция "Иностранные языки в научной деятельности специалиста" (Ташкент, октябрь 1991 г.). - Ташкент, 1991. - С.295.

 69. Пути совершенствования подготовки студентов железнодорожного вуза по иностранным языкам во взаимосвязи с изучением специальности//Тезисы докладов научно-технической конференции вузов МПС "Опыт и результаты работы вузов МПС по подготовке инженерных кадров, отвечающих требованиям научно-технического прогресса на железнодорожном транспорте" (Куйбышев, октябрь 1990 г.). - Куйбышев, 1990. - С. 29-31.

 70. Оптимизация процесса обучения устной речи на английском языке студентов неязыковых специальностей вузов//Тезисы докладов: "Теория и практика перевода" (Свердловск, ноябрь 1990 г.). - Свердловск, 1990. - С. 102-103.

 71. Интенсификация обучения студентов технического вуза чтению иноязычной научно-технической литературы//Сб. тезисов докладов на региональной конференции "Научно-техническая информация и научно-технический прогресс в условиях перехода на хозрасчет" (Днепропетровск, октябрь 1989 г.) - Днепропетровск, 1989. - С. 23-24.

 72. Формирование грамматических и лексических навыков с помощью компьютерных программ при обучении чтению научно- технических текстов в неязыковом вузе//Тезисы выступлений на научном совещании "Автоматический анализ, перевод, обучение пониманию текста" (Черновцы, май 1989 г.). – Москва, 1989. – С. 173-174.

ПАТЕНТИ

1. Патент на корисну модель (54) Система навчання із застосуванням комп’ютерного тестування. (19)UA (11)64873 (13)U (51)МПК (2011.01) GO6F 7/00.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка