Патоморфологія та патфізіологіяСкачати 374.41 Kb.
Дата конвертації31.03.2017
Розмір374.41 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
Державна установа “Центральний методичний кабінет

підготовки молодших спеціалістів” МОЗ України
Патоморфологія та патфізіологіяПРОГРАМА

для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів

І—ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю

5.12010105 “Акушерська справа”

Київ

2011


Патоморфологія ТА патфізіологія
Укладачі:
О.В. Михайлов — канд. мед. наук, викладач І категорії КРВНЗ “Кримський медичний коледж”;

В.В. Соляник — викладач першої категорії Кременчуцького медичного училища.
Програму розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії дисциплін природничо-наукової підготовки КРВНЗ “Кримський медичний коледж” 22.06.2011 р., протокол № 12.
Рецензенти:
П.Ф. Семенець — канд. мед. наук, доцент кафедри патологічної фізіології ДУ “Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського” МОЗ України;

Н.О. Іващенко — викладач анатомії та фізіології вищої категорії Одеського обласного базового медичного училища;

Р.С. Лубковська — викладач-методист, викладач вищої категорії Київського медичного коледжу № 3.

© МОЗ України, 2011

© ВСВ “Медицина”, 2011

Пояснювальна записка
Навчальну програму з дисципліни “Патоморфологія та патфізіологія” складено для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І—ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 5.12010105 “Акушерська справа” відповідно до складових галузевих стандартів вищої освіти — ОКХ і ОПП, затверджених МОН України і МОЗ України в 2011 р., та навчальних планів 2011 р.

Практична діяльність медичного працівника ґрунтується на поглибленому знанні різноманітних функціональних і морфологічних змін, які виникають в організмі під час хвороби.

Патоморфологія та патфізіологія належать до фундаментальних медичних наук природничо-наукової підготовки, які займаються вивченням структурних основ патологічних процесів, їх етіології, пато- і морфогенезу, класифікації з метою розроблення методів профілактики, діагностики і контролю за лікуванням хворих.

Предметом вивчення патологічної анатомії і патологічної фізіології є структурні зміни органів і тканин на різних стадіях хвороби і в разі її ускладнень, найбільш загальні закономірності виникнення, перебігу і завершення хвороби.

Навчальна програма з дисципліни “Патоморфологія та патфізіологія” розкриває зміст основного курсу згідно з вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми за спеціальністю “Акушерська справа”.

Програма складається з трьох розділів: “Загальна нозологія”, “Типові патологічні процеси”, “Патологія органів і систем”. Перші два розділи розкривають основні положення про хворобу, загальні зміни структури і функції, що виникають під впливом хвороботворних чинників, загальні закономірності їх розвитку. У третьому розділі вивчаються загальні та найхарактерніші морфологічні і функціональні порушення органів та систем при патології.

Мета курсу — дати студентам знання з основних розділів патологічної анатомії і патологічної фізіології, необхідні для підготовки молодших медичних спеціалістів акушерської справи, формування в них розуміння причин і механізму перебігу патологічних процесів у організмі людини.

На вивчення дисципліни відведено 54 год, з них 18 — лекції, 18 — практичні заняття, 18 год — самостійна робота.

Форми навчання — теоретичні (лекції, комбіновані уроки) та навчальна практика під керівництвом викладача, консультації. Окремо виділено теми для самостійного вивчення студентами.

На теоретичних заняттях роз’яснюється, систематизується матеріал підручника, а також додаткової літератури.

На практичних заняттях студенти працюють з науковими посібниками та вивчають макро- і мікропрепарати. Для поглиблення знань і вироблення практичних умінь студентам пропонується розв’язування проблемних та ситуаційних завдань різної складності.

Відповідно до основних положень “Організації навчального процесу у вищих закладах освіти”, затверджених Міністерством освіти України, планується і організовується самостійна робота студентів. Для проведення позааудиторної самостійної роботи передбачається робота студентів у читальних залах бібліотек, написання рефератів, науково-дослідна робота, участь у студентських науково-практичних конференціях.

Під час проведення занять будь-якого типу рекомендується використовувати комп’ютерну техніку, відеофільми, таблиці, слайди, зразки препаратів.

Тематику курсу теоретичних і практичних занять визначає тематичний план та робоча навчальна програма. Розподіл годин за темами має рекомендаційний характер. Циклові комісії можуть коригувати розподіл годин за темами в межах навчального часу, відведеного на дисципліну згідно з планом.


Після вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • основні причини та умови виникнення й розвитку хвороб, що найчастіше трапляються в практичній діяльності;

 • морфологічні зміни, що виникають в організмі людини під впливом патогенних чинників;

 • функціональні зрушення, що виникають у різних органах і системах за наявності патологічного процесу;

 • клінічну термінологію та найпоширеніші латинські терміни, які лежать в її основі.


Студенти повинні вміти:

 • застосовувати світловий мікроскоп для вивчення мікропрепаратів;

 • визначати вид ушкодження за морфологічними ознаками;

 • застосовувати набуті знання під час розв’язання ситуаційних і проблемних завдань;

 • використовувати одержані знання в процесі вивчення клінічних дисциплін;

 • користуватися довідковою літературою.


Студенти мають бути поінформовані про:

 • основні загальнотеоретичні положення патоморфології і патфізіології.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


з/п

Тема

Кількість годин


Загальний обсяг

Лекції

Практичні заняття

Самостійна роботаРозділ 1. Загальна нозологія


1

Вступ. Предмет, методи і завдання патологічної анатомії та патологічної фізіології людини. Ушкодження (некроз)

1

1

2

Дистрофія. Атрофія

4

1

2

1

3

Загальне поняття про хворобу. Зовнішні та внутрішні хвороботворні чинники. Компенсаторно-пристосувальні реакції організму. Загальні реакції на ушкодження

2

11

4

Імунопатологічні процеси. Алергія

2

11Розділ 2. Типові патологічні процеси


5

Розлади периферичного кровообігу та мікроциркуляції

3

1

1

1

6

Запалення

4

1

1

2

7

Патологія терморегуляції. Гарячка. Кисневе голодування (гіпоксія)

3

1

1

1

8

Пухлини. Старіння організму

4

1

1

2Розділ 3. Патологія органів і систем


9

Патологія системи крові

3

1

1

1

10

Ревматизм. Патологія серцево-судинної системи

4

2

1

1

11

Патологія дихальної системи

4

1

2

1

12

Патологія травної системи

5

2

2

1

13

Патологія сечової системи

4

1

2

1

14

Патологія ендокринної системи (залози внутрішньої секреції)

3

1

1

1

15

Патологія нервової системи

3

1

1

1

16

Патологія вагітності і пологів

5

2

2

1

Усього


54

18

18

18


Примітка. Години для самостійної роботи студентів розподіляють за темами предметні (циклові) методичні комісії навчальних закладів.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


з/п

Тема

Кількість годинРозділ 1. Загальна нозологія

1

Історія розвитку патоморфології та патфізіології. Видатні вчені України

1

2

Дистрофія. Атрофія

1

3

Загальне поняття про хворобу. Зовнішні та внутрішні хвороботворні чинники. Компенсаторно-пристосувальні реакції організму. Загальні реакції на ушкодження

1

4

Імунопатологічні процеси. Алергія

1Розділ 2. Типові патологічні процеси

5

Розлади периферійного кровообігу і мікроциркуляції

1

6

Запалення

2

7

Патологія терморегуляції. Гарячка. Кисневе голодування (гіпоксія)

1

8

Пухлини. Старіння організму

2Розділ 3. Патологія органів і систем

9

Патологія системи крові

1

10

Ревматизм. Патологія серцево-судинної системи

1

11

Патологія системи дихання

1

12

Патологія системи травлення

1

13

Патологія сечової системи

1

14

Патологія ендокринної системи (залози внутрішньої секреції)

1

15

Патологія нервової системи

1

16

Патологія вагітності і пологів

1
Усього

18

ЗМІСТ
Розділ 1. Загальна нозологія
Тема 1. Вступ. Предмет, методи і завдання патологічної анатомії та патологічної фізіології людини. Ушкодження (некроз)
САМОСТІЙНА РОБОТА
Предмет і завдання патологічної анатомії і патологічної фізіології.

Місце патологічної анатомії і патологічної фізіології серед інших медичних дисциплін. Історичний нарис розвитку патологічної анатомії і патологічної фізіології людини. Видатні вчені: В.В. Пашутін, А.І. Полунін, І.І. Мечников, А.І. Абрикосов, Г.М. Мінх, В.К. Високович, В.В. Підвисоцький, О.О. Богомолець, М.М. Сиротинін, М.Н. Зайко, Р. Вірхов, Клод Бернар, Кеннон, Гано Сельє.

Методи патологічної фізіології. Експериментальне моделювання хвороб. Значення порівняльно-еволюційного методу.

Альтерація: визначення поняття, види. Причини і механізми ушкодження. Рівні ушкодження.

Некроз: визначення поняття, причини і механізм розвитку. Морфологічні ознаки: зміни ультраструктур клітини, ядра, цитоплазми і тканин. Клініко-морфологічні прояви некрозу: пролежні, інфаркт, гангрена та її види. Наслідки некрозу.
Тема 2. Дистрофія. Атрофія
ЛЕКЦІЯ
Визначення поняття дистрофії; види, причини, механізм розвитку. Аліментарна дистрофія; екзогенні та ендогенні причини голодування.

Значення дистрофії у формуванні патологічних процесів, механізм розвитку дистрофії (інфільтрація, спотворений синтез, трансформація, декомпозиція).

Порушення основного обміну.

Порушення білкового обміну. Види й морфологія паренхіматозної білкової дистрофії: зерниста, гіаліново-краплинна, гідропічна.

Види і морфологія мезенхімальної білкової дистрофії: мукоїдний набряк, фібриноїдний набряк, гіаліноз, амілоїдоз.

Види і морфологія змішаної дистрофії. Поняття про гемоглобіногенні “пігменти”. Гемосидероз. Жовтяниця, її види. Порушення обміну нуклеопротеїдів.

Порушення жирового обміну. Розлад обміну холестерину, гіперхолестеринемія, її значення для організму. Паренхіматозна жирова дистрофія міокарда, печінки, нирок. Загальне ожиріння як приклад мезенхімальної жирової дистрофії.

Порушення вуглеводного обміну. Гіпо- та гіперглікемія, причини і механізм розвитку. Цукровий діабет як приклад порушення вуглеводного обміну.

Порушення мінерального обміну. Основні причини і механізми порушення електролітного обміну (вміст і співвідношення калію, натрію і кальцію). Кальцинація як приклад порушення обміну кальцію. Утворення каменів. Рахіт як приклад порушення обміну кальцію і фосфору.

Порушення водного обміну: зневоднення, надмірне нагромадження води в організмі. Набряк, його види, патогенетичні чинники.

Атрофія, причини і види.
Практичні заняття
Вивчення макро- та мікропрепаратів і діапозитивів.

Диференціювання дистрофії та некрозу на вологих і гістологічних препаратах.

Визначення за морфологічними ознаками видів ушкодження: інфаркту міокарда, жирової дистрофії, амілоїдозу нирки (селезінки).
Практичні навички:


 • визначення морфологічних проявів дистрофії, атрофії, некрозу на вологих та гістологічних препаратах;

 • визначення видів некрозу за клінічними ознаками;

 • вирішення ситуаційних завдань.


Тема 3. Загальне поняття про хворобу. Зовнішні та внутрішні хвороботворні чинники. Компенсаторно-пристосувальні реакції організму. Загальні реакції на ушкодження
ЛЕКЦІЯ
Визначення основних понять: норма і здоров’я, хвороба. Значення чинників зовнішнього середовища (природних і соціальних) та внутрішніх (спадковість, вік, стать) у збереженні здоров’я і виникненні хвороб людини. Поняття про патологічний процес, патологічну реакцію, патологічний стан.

Поняття про конституцію людини та діатез. Роль конституції у виникненні патології.

Стадії хвороби: прихований період, продромальний період, виявлення ознак хвороби, завершення хвороби. Особливості перебігу хвороби, наслідки (одужання повне чи неповне, рецидиви), ускладнення.

Смерть. Стадії смерті: агонія, клінічна і біологічна смерть, їхні ознаки. Трупні зміни.

Визначення поняття етіології і патогенезу. Поняття “чинник ризику” здоров’я. Ушкодження як початкова ланка патогенезу.

Значення компенсаторно-пристосувальних реакцій у розвитку хвороб. Механізм компенсаторно-пристосувальних реакцій: саморегуляція, дублювання фізіологічних процесів. Стадії компенсаторних реакцій: стадія становлення, стадія закріплення, стадія декомпенсації.

Форми компенсаторно-пристосувальних реакцій: гіпертрофія (її види), гіперплазія. Організація, інкапсуляція.

Загальні реакції організму на ушкодження. Шок: визначення, причини виникнення. Стадії шоку. Основні клінічні і морфологічні прояви шоку.

Види шоку: травматичний, опіковий, гемотрансфузійний, анафілактичний, інфекційно-токсичний. Синдром тривалого роздавлювання. Колапс, непритомність.

Стрес, характеристика поняття. Стресори. Стадії стресу.

Поняття про хвороби адаптації.
Тема 4. Імунопатологічні процеси. Алергія
ЛЕКЦІЯ
Поняття про імунокомпетентну систему.

Імунодефіцитний стан, характеристика, види. Загальне поняття про ВІЛ-інфекцію/СНІД, трансплантацію і трансплантаційний імунітет. Загальне поняття про реплантацію.

Алергія, визначення поняття, класифікація, причини виникнення, механізми розвитку. Алергени, їх види. Стадії алергійної реакції.

Алергійні реакції негайного і сповільненого типу. Основні види алергії: анафілаксія, ідіосинкразія, сироваткова хвороба, алергійні хвороби. Анафілаксія, визначення поняття. Загальні (анафілактичний шок) та місцеві (феномен Артюса) прояви.

Види і механізми десенсибілізації.
Розділ 2. Типові патологічні процеси
Тема 5. Розлади периферичного кровообігу та мікроциркуляції
ЛЕКЦІЯ
Типові патологічні процеси, визначення поняття, основні види: місцеві розлади кровообігу, запалення, гарячка, пухлини, гіпоксія.

Місцеві розлади кровообігу, визначення. Основні види: гіперемія (артеріальна та венозна), ішемія, стаз. Їхні причини, механізм розвитку, прояви, наслідки.

Значення порушень систем згортання та протизгортання крові. Тромбоз, види тромбів, механізм тромбоутворення. Чинники, що спричинюють тромбоутворення. Наслідки тромбозу. Емболія, види. Наслідки емболії. Тромбоемболія легеневої артерії.

Поняття про мікроциркуляцію. Основні причини і механізми її виникнення. Поняття про основні форми розладу мікроциркуляції, сладж-синдром, синдром внутрішнього судинного згортання, розлади лімфодинаміки.

Кровотеча, види. Крововилив, причини, наслідки. Наслідки кровотечі.

Компенсаторні реакції організму при кровотечі.


Практичні заняття
Вивчення мікропрепаратів.

Визначення за морфологічними ознаками видів порушення кровообігу (стазу в капілярах, крововиливу в кору великого мозку, тромбів у судинах).

Розпізнавання зовнішніх ознак артеріальної гіперемії, венозної гіперемії, ішемії; з’ясування механізмів їх розвитку.

Пояснення механізмів розвитку тромбозу та емболій.


Практичні навички:

 • вирішення ситуаційних завдань;

 • надавання корисних рекомендацій хворим, їхнім родичам та здоровому населенню, враховуючи етичні й деонтологічні особливості спілкування з ними.


Тема 6. Запалення
ЛЕКЦІЯ
Запалення, визначення поняття, причини.

Порівняльно-еволюційний підхід до визначення запалення (І.І. Мечников).

Патогенез (стадії запалення). Альтерація (первинна і вторинна). Медіатори запалення. Ексудація. Судинні реакції при запаленні. Роль лейкоцитів: бар’єрна, фагоцитарна, ферментативна. Механізм розвитку запального набряку. Проліферація. Наслідки запалення.

Місцеві ознаки запалення: почервоніння, жар, припухлість, біль, порушення функції. Механізм їх утворення.

Загальні зміни при запаленні: порушення обміну речовин, гарячка, зміни крові, інтоксикація.

Види запалення: альтеративне (його характеристика); ексудативне (його види); продуктивне (його патоморфологічна характеристика).

Поняття про специфічне запалення. Гранульома.

Вплив реактивності організму на перебіг запалення.


Практичні заняття
Вивчення макро- та мікропрепаратів, діапозитивів.

Визначення за морфологічними ознаками виду запалення (фібринозний перикардит, септичний ендокардит, гнійний гломерулонефрит, крупозна пневмонія). Пояснення позитивної та негативної ролі запальних процесів.


Практичні навички:

 • розпізнавання місцевих проявів запалення;

 • вирішення ситуаційних завдань.


Тема 7. Патологія терморегуляції. Гарячка. Кисневе голодування (гіпоксія)
ЛЕКЦІЯ
Поняття про гіпертермію, тепловий удар, сонячний удар. Поняття про гіпотермію. Застосування штучної гіпотермії в медицині.

Гарячка, визначення поняття. Етіологія, поняття про пірогени. Стадії гарячки, зміни терморегуляції на різних стадіях. Зміни обміну речовин і фізіологічних функцій — дихання, кровообігу, травлення, сечовиділення, потовиділення, функцій нервової системи. Види температурної кривої.

Роль гарячки в патології.

Гіпоксія, визначення поняття.

Порушення обміну речовин і фізіологічних функцій при гіпоксії.

Типи гіпоксії: дихальна, серцево-судинна, кров’яна, тканинна, змішана. Причини і механізми розвитку гіпоксії.

Патоморфологічні зміни в тканинах і клітинах при гіпоксії: атрофія клітин і тканин.

Асфіксія, визначення поняття, причини, стадії.

Компенсаторно-пристосувальні реакції організму при гіпоксії.
Практичні заняття
Визначення понять гіпертермія, тепловий удар, сонячний удар, гіпотермія, гарячка, гіпоксія, асфіксія.

Аналіз порушень обміну речовин і фізіологічних функцій на різних стадіях гарячки та при гіпоксії, механізмів розвитку компенсаторно-пристосувальних реакцій організму.

Вивчання мікропрепаратів, типів температурних кривих.
Практичні навички:


 • розв’язання ситуаційних завдань;

 • розпізнання морфо-функціональних змін та зовнішніх ознак гарячки, гіпоксії;

 • надання корисних рекомендацій хворим та постраждалим.


Тема 8. Пухлини. Старіння організму
ЛЕКЦІЯ
Характеристика пухлинного процесу, його поширення.

Біологічні особливості пухлинного росту, форми атипізму: тканинний, клітинний, субклітинний, біохімічний, імунний, функціональний.

Причини утворення пухлин: роль онкогенних вірусів, хімічних і фізичних канцерогенних чинників.

Механізми пухлинного переродження клітин. Поняття про пухлинне прогресування. Співвідношення між організмом і пухлиною.

Будова пухлин. Види пухлинного росту. Доброякісні та злоякісні пухлини. Метастази й рецидиви. Поняття про передпухлинний та передраковий стан.

Гістологічний принцип класифікації пухлин. Пухлини з епітелію, доброякісні та злоякісні. Папілома. Рак, його види, особливості метастазування. Рак шлунка. Рак легень. Пухлини м’яких тканин. Доброякісні пухлини: фіброма, ліпома, гемангіома.

Злоякісні пухлини. Саркома, особливості метастазування. Пухлини з меланінотвірної тканини: доброякісні (невус) та злоякісні (меланома).

Пухлини центральної нервової системи, особливості їх перебігу. Доброякісні і злоякісні пухлини грудної залози.

Фіброаденома, карцинома. Пухлини жіночих статевих органів. Доброякісні: поліп, поліп шийки матки, фіброміома матки. Злоякісні: аденокарцинома тіла матки, хоріонкарцинома.

Старіння як процес морфологічних, біохімічних, функціональних і психічних змін.

Теорії старіння (І.І. Мечников, О.О. Богомолець, О.В. Нагорний).

Прояви старіння на рівні клітин і тканин, органів, систем і організму в цілому.

Зменшення компенсаторно-пристосувальних можливостей організму. Зовнішні зміни. Зміни обміну речовин. Особливості функціонування органів і систем. Поняття про клімакс.
Практичні заняття
Вивчення макро- і мікропрепаратів пухлин.

Визначення за морфологічними ознаками видів пухлин (фіброміоми матки, меланоми, раку шлунка, раку легень та ін.).


Практичні навички:

 • вирішення ситуаційних завдань;

 • надання корисних рекомендацій онкологічним хворим, враховуючи етичні та деонтологічні особливості спілкування з ними.


Розділ 3. Патологія органів і систем
Тема 9. Патологія системи крові
ЛЕКЦІЯ
Зміни загального об’єму крові: гіперволемія, гіповолемія. Патологічні зміни основних властивостей крові.

Анемія, визначення поняття, види. Постгеморагічна анемія, гостра і хронічна. Причини, картина крові.

Гемолітична анемія: уроджена, набута, спадкова. Причини, картина крові. Види анемії, пов’язаної з порушенням кровотворення (залізодефіцитна, В12-фолієводефіцитна). Причини, картина крові.

Лейкоцитоз і лейкопенія, їх види.

Поняття про лейкоз, сучасне уявлення про етіологію захворювання. Види лейкозу. Особливості кровотворення і складу периферійної крові при різних видах лейкозу. Поняття про геморагічний діатез, його види.
Практичні заняття
Вивчення мазків крові при основних формах анемії, лейкоцитозу, лейкопенії. Аналіз гемограм при різних захворюваннях.
Практичні навички:


 • вирішення ситуаційних завдань.


Тема 10. Ревматизм. Патологія серцево-судинної системи
ЛЕКЦІЯ
Поняття про дифузні захворювання сполучної тканини (колагенози), їх види.

Ревматизм. Роль автоімунних порушень у виникненні та перебігу ревматизму.

Етіологія і патогенез ревматизму. Стадії розвитку ревматичної гранульоми. Форми ревматизму.

Розлади судинного тонусу: артеріальна гіпертензія і гіпотензія. Причини, основні форми і значення для організму артеріальної гіпертензії.

Гіпертонічна хвороба: етіологія, патогенез, стадії розвитку, патоморфологічні зміни. Ішемічна хвороба серця: форми перебігу, наслідки. Поняття про стенокардію, кардіосклероз. Інфаркт міокарда: етіологія, стадії розвитку, наслідки. Поняття про передінфарктний та передінсультний стани.

Атеросклероз: етіологія, патогенез, стадії і патоморфологічні прояви.

Чинники ризику розвитку гіпертонічної хвороби, атеросклерозу, інфаркту міокарда.

Вади серця: вроджені та набуті, їх основні форми. Розлад гемодинаміки при вадах серця. Поняття про серцеву аритмію, її види. Розлад кровообігу при різних видах аритмії.

Недостатність серця, її показники, форми, морфологічні й клінічні прояви. Особливості функції гіпертрофованого серця, механізми його декомпенсації.

Поняття про недостатність кровообігу, її форми й основні прояви.

Компенсаторно-пристосувальні реакції організму при недостатності кровообігу.
Практичні заняття
Вивчення макро- та мікропрепаратів.

Визначення видів хвороби серцево-судинної системи (інфаркту міокарда, атеросклерозу судин, кардіосклерозу) за морфологічними ознаками.


Практичні навички:

 • вирішення ситуаційних завдань.


Тема 11. Патологія дихальної системи
ЛЕКЦІЯ
Порушення легеневого кровотоку і легеневої перфузії. Поняття про легеневу гіпертензію.

Недостатність зовнішнього дихання. Порушення вентиляції легень: гіповентиляція та гіпервентиляція, їх причини і наслідки.

Порушення альвеолярно-капілярної дифузії газів, їх причини і наслідки. Задишка: визначення, поняття, види, значення. Кашель.

Види патологічного дихання.

Набряк легень, причини, патогенез.

Бронхіт, види, етіологія, патогенез, патоморфологія.

Пневмонія: види, етіологія і стадії крупозної пневмонії. Поняття про хронічні неспецифічні захворювання легень. Емфізема легень, етіологія, патогенез, патоморфологія.

Бронхіальна астма: етіологія, патогенез.

Професійні захворювання легень: антракоз, силікоз.

Пневмоторакс, його види.


Практичні заняття
Визначення за морфологічними ознаками видів патології дихання (крупозної пневмонії, антракозу, емфіземи легень).
Практичні навички:

 • вирішення ситуаційних завдань.


Тема 12. Патологія травної системи
ЛЕКЦІЯ
Недостатність травлення, її причини.

Порушення апетиту, його форми. Патологія травлення в ротовій порожнині: гіперсалівація і гіпосалівація, порушення жування (поняття про карієс, пульпіт, пародонтоз). Поняття про стоматит, дивертикули стравоходу. Порушення бар’єрної функції кишок.

Ангіна: етіологія, види і наслідки.

Порушення ковтання.

Розлад основних функцій шлунка. Кількісні та якісні зміни секреції шлункового соку. Типи патологічної секреції.

Розлад моторики шлунка: гіпо- й гіперкінетичні стани (відрижка, гикавка, печія, нудота, блювання).

Гастрит гострий і хронічний: причини, механізм розвитку, наслідки. Патоморфологія гастриту.

Виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки. Етіологія та механізм розвитку, наслідки. Патоморфологічна характеристика. Порушення функції тонкої і товстої кишки. Розлади секреторної функції: наслідки ушкодження ентероцитів, панкреатичної ахілії та ахолії. Порушення травлення і розлади всмоктування. Порушення моторики тонкої і товстої кишок: пронос, закреп. Кишкова непрохідність: види, причини, механізм розвитку, наслідки.

Порушення бар’єрної функції кишок.

Ентерит і коліт, гострий і хронічний. Причини, механізм розвитку, патоморфологія.

Апендицит: види, ускладнення, патоморфологічна характеристика.

Причини й механізм порушення функції печінки: ушкодження паренхіми, розлади портального кровообігу й артеріального кровопостачання, порушення жовчовиділення. Недостатність печінки, її форми і прояви.

Гепатит гострий і хронічний, первинний і вторинний. Алкогольний гепатит, механізм розвитку, ускладнення та наслідки.

Цироз печінки, патогенез і морфогенез, наслідки.

Холецистит гострий і хронічний, етіологія, патогенез.

Жовчнокам’яна хвороба, причини, механізм розвитку, морфогенез, наслідки.

Панкреатит гострий і хронічний. Етіологія, патогенез, наслідки, ускладнення.
Практичні заняття
Визначення видів патології травної системи за морфологічними ознаками: атрофічного гастриту, виразкової хвороби шлунка, флегмонозного апендициту, цирозу печінки.
Практичні навички:


 • вирішення ситуаційних завдань;

 • надання корисних рекомендацій хворим та їхнім родичам, ураховуючи етичні й деонтологічні особливості спілкування з ними.


Тема 13. Патологія сечової системи
ЛекціЯ
Загальна характеристика механізмів розладу клубочкової фільтрації, канальцевої реабсорбції, секреції. Поняття про ниркову недостатність та уремію, наслідки їх.

Основні форми порушень діурезу і складу сечі.

Гломерулонефрит гострий і хронічний, етіологія, патогенез, патоморфологія, наслідки.

Пієлонефрит гострий і хронічний, етіологія, патогенез, патоморфологія, наслідки.

Сечокам’яна хвороба, визначення поняття, причини утворення, наслідки.

Нефросклероз як наслідок запальних і судинних уражень нирок.

Первинно і вторинно зморщена нирка.
Практичні заняття
Визначення видів ушкодження (гломерулонефриту, пієлонефриту, первинно зморщеної нирки) за морфологічними ознаками.
Практичні навички:


 • визначення виду ушкоджень та морфологічних ознак за клінічними проявами, на вологих препаратах;

 • вирішення ситуаційних завдань з теми із застосуванням диференціальної діагностики.


Тема 14. Патологія ендокринної системи (залози внутрішньої секреції)
ЛЕКЦІЇ
Загальне уявлення про основні механізми розвитку ендокринних розладів: порушення центральної регуляції утворення гормонів, їх транспортування та рецепції.

Патологія гіпофіза, загальне уявлення про акромегалію.

Механізми розвитку хвороби Іценка—Кушінга, нецукрового діабету, наслідки.

Патологія надниркових залоз. Загальне уявлення про Аддісонову хворобу, феохромоцитому.

Патологія щитоподібної залози. Поняття про зоб, базедову хворобу, мікседему. Тироїдит гострий і хронічний. Значення автоімунного чинника в етіології хронічного тироїдиту. Рак щитоподібної залози у дорослих і дітей, роль екологічного чинника.

Цукровий діабет, етіологія і патогенез. Макро- і мікроангіопатія при цукровому діабеті. Ускладнення та наслідки хвороби.


Практичні заняття
Визначення видів патології за морфологічними ознаками: цукровий діабет, базедова хвороба, тироїдит, рак щитоподібної залози, хвороба Іценка—Кушінга, нецукровий діабет.
Практичні навички:

 • визначення виду ушкоджень та морфологічних ознак за клінічними проявами, на вологих препаратах;

 • вирішення ситуаційних завдань з теми із застосуванням диференціальної діагностики.Тема 15. Патологія нервової системи
ЛЕКЦІЯ
Нейрогенні порушення функцій центральної нервової системи, поняття про вегетативну (нейроциркуляторну) дистонію. Уявлення про основні механізми розладів у діяльності нервової системи. Поняття про порушення психічної (вищої нервової) діяльності, невроз. Загальне поняття про менінгіт та енцефаліт.

Етіологія і патогенез основних розладів центральної нервової системи, порушення кровообігу, нейроінфекція.

Нейрогенні порушення рухових функцій: судомний стан, центральний і периферійний параліч, міастенія.

Нейрогенні порушення обміну речовин, поняття про нейродистрофію.

Розлади чутливості: гіперстезія, гіпостезія, анестезія. Біль.

Порушення функцій вищої нервової діяльності: невроз.


Практичні заняття
Визначення видів ушкоджень за морфологічними ознаками.
Практичні навички:

 • вирішення ситуаційних задач з теми із застосуванням диференціальної діагностики;

 • характеристика макро- і мікропрепаратів з патології нервової системи.


Тема 16. Патологія вагітності і пологів
ЛЕКЦІЯ
Поняття про токсикоз вагітних.

Еклампсія. Поліп плаценти. Пухирний занесок.

Позаматкова вагітність, види, причини, наслідки.

Мимовільний аборт, причини, ускладнення. Безплідність, причини, види.

Післяпологові інфекційні захворювання матки, пологова травма, причини, ускладнення.
Практичні заняття
Визначення видів ушкоджень за морфологічними ознаками.
Практичні навички:


 • визначення виду ушкоджень на таблицях, макро- і мікропрепаратах;

 • вирішення ситуаційних завдань із застосуванням диференціальної діагностики;

 • характеристика макро- і мікропрепаратів при патології вагітності і пологів.

Перелік практичних навичок


1. Виявлення морфологічних проявів дистрофії, атрофії, некрозу на вологих та гістологічних препаратах.

2. Визначення видів некрозу за клінічними ознаками.

3. Розпізнавання місцевих проявів запалення.

4. Визначення видів пухлин за морфологічними ознаками.

5. Вивчення мазків крові при основних формах анемії, лейкоцитозу, лейкопенії.

6. Аналіз гемограми при різних захворюваннях.

7. Вивчення макро- та мікропрепаратів.

8. Визначення видів хвороб серцево-судинної системи за морфологічними ознаками на макро- та мікропрепаратах (інфаркту міокарда, атеросклерозу судин, кардіосклерозу).

9. Визначення видів ушкодження за морфологічними ознаками: інфаркту міокарда, жирової дистрофії, амілоїдозу нирки (селезінки).

10. Визначення видів порушення кровообігу (стазу в капілярах, крововиливу в кору великого мозку, тромбів у судинах) за морфологічними ознаками.

11. Визначення видів патології дихання (крупозної пневмонії, антракозу, емфіземи легень) за морфологічними ознаками.

12. Визначення за морфологічними ознаками видів патології травної системи: атрофічного гастриту, виразкової хвороби шлунка, флегмонозного апендициту, цирозу печінки.

13. Визначення видів ушкодження (гломерулонефриту, пієлонефриту, первинно зморщеної нирки) за морфологічними ознаками.

14. Визначення видів ушкоджень за морфологічними ознаками та клінічними проявами на вологих препаратах.

15. Характеристика макро- і мікропрепаратів при патології нервової системи.

16. Визначення видів ушкоджень за таблицями, макро- та мікропрепаратами.

17. Характеристика макро- і мікропрепаратів при патології вагітності і пологів.

18. Вирішення ситуаційних завдань із застосуванням диференціальної діагностики.

ПИТАННЯ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ
1. Патологічна анатомія і патологічна фізіологія людини як фундаментальні медичні науки. Методи дослідження.

2. Некроз, визначення поняття. Причини та механізм розвитку некрозу. Морфологічні ознаки. Види.

3. Дистрофія. Визначення поняття, види. Механізми розвитку дистрофій.

4. Поняття про здоров’я і хворобу. Стадії хвороби, особливості перебігу, наслідки.

5. Поняття про етіологію і патогенез. Умови виникнення хвороб.

6. Шок, характеристика, види, стадії.

7. Стрес, визначення поняття. Стадії стресу, характеристика їх. Поняття про хвороби адаптації.

8. Алергія, визначення поняття, стадії. Алергійні реакції негайного та сповільненого типу, характеристика їх.

9. Гіперемія артеріальна та венозна. Ішемія, стаз, причини, механізми розвитку, прояви, наслідки.

10. Тромбоз. Види тромбів, механізм тромбоутворення. Наслідки тромбозу.

11. Емболія, визначення поняття, причини, види, наслідки.

12. Запалення. Визначення поняття, етіологія, патогенез, стадії, клінічні ознаки.

13. Види запалення, характеристика їх.

14. Гарячка. Визначення поняття, етіологія, патогенез, стадії. Роль гарячки в патології.

15. Гіпоксія. Визначення, поняття, види гіпоксії. Компенсаторно-пристосувальні реакції при гіпоксії.

16. Пухлини. Будова. Види пухлинного росту. Доброякісні та злоякісні пухлини. Поняття про передраковий стан.

17. Анемія, визначення поняття. Види анемії, характеристика їх. Зміни в периферичній крові при анемії.

18. Лейкоцитоз і лейкопенія. Види, зміни в периферійній крові.

19. Гіпертонічна хвороба, етіологія, патогенез, стадії розвитку, патоморфологічні зміни, клінічні ознаки, ускладнення.

20. Інфаркт міокарда, етіологія, стадії розвитку, види, наслідки.

21. Атеросклероз, етіологія, патогенез, патоморфологічні зміни. Форми атеросклерозу, характеристика їх. Ускладнення.

22. Ревматизм, причини виникнення, стадії розвитку ревматичної гранульоми. Форми ревматизму.

23. Вади серця вроджені та набуті, їхні основні форми. Порушення гемодинаміки, зміни в будові окремих частин серця та великих судин.

24. Задишка, визначення поняття, види.

25. Набряк легень, етіологія, патогенез, клінічні ознаки, наслідки.

26. Бронхіт, види, етіологія, патогенез, патоморфологія.

27. Пневмонія, види, причини, стадії крупозної пневмонії, ускладнення.

28. Емфізема легень, патогенез, патоморфологія.

29. Бронхіальна астма. Етіологія, патогенез, стадії, клінічні ознаки.

30. Розлади моторики шлунка. Гіпо- та гіперкінетичні стани: відрижка, гикавка, печія, нудота, блювання.

31. Гастрит гострий та хронічний, причини, механізми розвитку. Патоморфологія гастриту, клінічні ознаки, наслідки.

32. Виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки. Причини та механізм розвитку, ускладнення. Патоморфологічна характеристика.

33. Непрохідність кишок. Види, причини, механізм розвитку, клінічні ознаки, наслідки.

34. Причини і механізми порушень функцій печінки: ушкодження паренхіми, розлади портального кровообігу та артеріального кровопостачання, порушення жовчовиділення.

35. Основні форми порушень діурезу. Кількісний та якісний склад патологічної сечі.

36. Гломерулонефрит гострий і хронічний. Етіологія, патогенез, патоморфологічна характеристика, наслідки.

37. Поняття про нирковокам’яну хворобу. Механізм утворення каменів.

38. Нефросклероз як наслідок запальних і судинних уражень нирок. Первинно і вторинно зморщена нирка.

39. Цукровий діабет, етіологія і патогенез. Макро- та мікроангіопатія при цукровому діабеті. Ускладнення та наслідки хвороби.

40. Поняття про нейрогенні порушення рухових функцій: судомний стан, центральний і периферійний параліч.

41. Поняття про гестози вагітних. Еклампсія.

42. Позаматкова вагітність, види, причини, клінічні ознаки, наслідки.

43. Післяпологові інфекційні захворювання матки, причини, ускладнення.

44. Поняття про пологову травму, її причини і види.

45. Мимовільний аборт, причини, стадії, наслідки. Безпліддя, види, причини, характеристика. Значення гістологічного дослідження зіскрібків.

Література


Основна
Боднар Я.Я., Файфура В.В. Патологічна анатомія і патологічна фізіологія людини: підручник. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. — 494 с.

Патологічна анатомія / За ред. В.М. Благодарова, П.І. Червяка. — К.: Генеза, 1997. — 512 с.

Патологічна фізіологія: підручник / За ред. М.Н. Зайка, Ю.В. Биця. — К.: Вища шк., 1995. — 615 с.
Додаткова
Михалевич Р.Ф. Анатомія та фізіологія з основами патології в запитаннях і відповідях. — К.: Здоров’я, 2002. — 187 с.

Патологическая физиология: підручник / За ред. М.Н. Зайка, Ю.В. Биця. — М.: Мед. ПРЕСС-информ., 2006. — 635 с.

Сакевич В.І. та ін. Посібник з анатомії та фізіології з основами патології. — К.: Здоров’я, 2003. — 36 с.

Федонюк Я.І. та ін. Анатомія та фізіологія людини з патологією. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. — 680 с.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка