Папіш Ігор Ярославович, доцент, кандидат географічних наук робоча програмаСторінка1/9
Дата конвертації16.04.2017
Розмір2.28 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів

ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи

Мамчур З.І.
__________________________

“_____” _______________ 20___ р.
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МІНЕРАЛОГІЯ ҐРУНТІВ

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки 6.040104 – Географія

(шифр і назва напряму підготовки)


для спеціальності 6.040104 – Географія

(шифр і назва спеціальності)


спеціалізації – Біогеографія та географія ґрунтів

(назва спеціалізації)


інституту, факультету, відділення – Львівський національний університет

імені Івана Франка, географічний ф-т,

кафедра ґрунтознавства і географії

ґрунтів


(назва інституту, факультету, відділення)

2010–2011МІНЕРАЛОГІЯ ҐРУНТІВ

(назва дисципліни)


Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямком підготовки 6.040104 – Географія, спеціальністю – Географія. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 21 с.

Розробник: Папіш Ігор Ярославович, доцент, кандидат географічних наук.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів.


Протокол № 14 від “15” червня 2010 р.

Завідувач кафедри

ґрунтознавства і географії ґрунтів, професор ______________ (Позняк С.П.)

(прізвище та ініціали)

“______” _____________________ 2010 р.

Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю) – 6.040104 – Географія.


Протокол № 4 від “29” червня 2010 р.

“______” _____________________ 2010 р.


Голова ________________ Хомин Я.Б.

(підпис) (прізвище та ініціали)

©Папіш І.Я., 2010

1. Опис навчальної дисципліни
(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Мінералогія ґрунтів”)


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної

дисципліниденна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2,7

Галузь знань – 0401 Природничі науки

(шифр, назва)
Нормативна

(за вибором студентів)Мінералогія ґрунтів

немає

Модулів - 1

Напрям

6.040104 – Географія

(шифр, назва)Рік підготовки:

3-й

немає

Змістових модулів - 4

Спеціальність

(професійне спрямування)


Географія

Семестр

Курсова робота - немає

5-й

немає

Загальна кількість годин - 81

Тижневих годин:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 1,5


Освітньо-кваліфікаційний рівень:
бакалавр

Лекції

46 год.

немає

Практичні роботи

8

немає

Лабораторні роботи

немає

немає

Самостійна робота

27 год.

немає

ІНДЗ

немає

Вид контролю

залік

немає

  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка