П л а н загальні засади участі громадян в охоронi громадського порядку 2Скачати 219.95 Kb.
Дата конвертації12.04.2017
Розмір219.95 Kb.


П Л А Н


1. Загальні засади участі громадян в охоронi громадського порядку 2
2. Особливості створення громадських формувань з охорони громадського

порядку i державного кордону 3


3. Завдання, права та обов’язки громадських формувань 5
4. Умови та порядок застосування заходiв фiзичного впливу i спецiальних

засобiв 10


5. Держава i дiяльнiсть громадських формувань: координація та

забезпечення діяльності, правові гарантії, нагляд, контроль 12


Список використаної літератури 16

1. Загальні засади участі громадян в охоронi громадського порядку
Особливості участі громадян в охороні громадського порядку регламентовані Законом України “Про участь громадян в охоронi громадського порядку i державного кордону” вiд 22.06.2000 № 1835-III.

Громадяни України вiдповiдно до Конституцiї України мають право створювати в установленому цим Законом порядку громадськi об’єднання для участi в охоронi громадського порядку i державного кордону, сприяння органам мiсцевого самоврядування, правоохоронним органам, Прикордонним вiйськам України та органам виконавчої влади, а також посадовим особам у запобiганнi та припиненнi адмiнiстративних правопорушень i злочинiв, захистi життя та здоров’я громадян, iнтересiв суспiльства i держави вiд протиправних посягань, а також у рятуваннi людей i майна пiд час стихiйного лиха та iнших надзвичайних обставин (далi - громадськi формування з охорони громадського порядку i державного кордону).1

Громадськi формування з охорони громадського порядку i державного кордону можуть бути створенi на засадах громадської самодiяльностi як зведенi загони громадських формувань, спецiалiзованi загони (групи) сприяння мiлiцiї та Прикордонним вiйськам України, асоцiацiї громадських формувань тощо.

Правовою основою дiяльностi громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону є Конституцiя України, цей Закон, iншi закони України, акти Президента України i Кабiнету Мiнiстрiв України, рiшення мiсцевих державних адмiнiстрацiй та органiв мiсцевого самоврядування з питань охорони громадського порядку i державного кордону, боротьби iз злочиннiстю i адмiнiстративними правопорушеннями, а також положення (статути) цих формувань.

Громадськi формування з охорони громадського порядку i державного кордону створюються i дiють у взаємодiї з правоохоронними органами, Прикордонними вiйськами України, органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування, додержуючись принципiв гуманiзму, законностi, гласностi, добровiльностi, додержання прав та свобод людини i громадянина, прав i законних iнтересiв юридичних осiб, рiвноправностi членiв цих формувань.

Координацiю дiяльностi громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону здiйснюють вiдповiдно мiсцевi державнi адмiнiстрацiї та органи мiсцевого самоврядування.

Повсякденна (оперативна) дiяльнiсть таких формувань органiзовується, спрямовується i контролюється вiдповiдними органами внутрiшнiх справ, пiдроздiлами Прикордонних вiйськ України.

Громадськi формування з охорони громадського порядку i державного кордону не мають права займатися пiдприємницькою або iншою дiяльнiстю з метою одержання прибутку.

Використання громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону України для виконання завдань, не передбачених цим Законом, забороняється.
2. Особливості створення громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону
Громадськi формування з охорони громадського порядку i державного кордону створюються на добровiльних засадах за мiсцем роботи, навчання або проживання громадян.

Рiшення про створення громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону приймається на зборах (конференцiях) громадян. На збори можуть бути запрошенi представники трудових колективiв, навчальних закладiв, правоохоронних органiв, пiдроздiлiв Прикордонних вiйськ України та громадськостi. Громадськi формування з охорони громадського порядку i державного кордону створюються у складi не менше нiж 10 осiб.

Мiсцевi державнi адмiнiстрацiї, органи мiсцевого самоврядування та правоохороннi органи надають всiляку допомогу та пiдтримку у створеннi громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону.

Громадське формування з охорони громадського порядку i державного кордону дiє на основi положення (статуту) про нього.

Положення (статут) громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону повинно мiстити2:

1) назву, мету, завдання громадського формування та його юридичну адресу;

2) вiдомостi про структуру формування i територiю, в межах якої воно провадитиме свою дiяльнiсть;

3) визначення порядку створення та дiяльностi керiвних i виконавчих органiв (штабiв, координацiйних рад, правлiнь), їх повноважень;

4) умови i порядок прийняття громадян до громадського формування i вибуття з нього;

5) статутнi права та обов’язки членiв громадського формування;

6) джерела надходження, порядок використання коштiв та iншого майна громадського формування;

7) порядок вiдшкодування витрат на використання приватного автомототранспорту або у разi завдання збиткiв майну члена громадського формування пiд час виконання ним своїх обов’язкiв;

8) порядок внесення змiн i доповнень до положення (статуту);

9) порядок припинення дiяльностi громадського формування i вирiшення питань, пов’язаних з його лiквiдацiєю.

У положеннi (статутi) можуть бути передбаченi iншi норми, якi стосуються особливостей створення i дiяльностi громадського формування.

Положення (статут) узгоджується з керiвництвом вiдповiдного територiального органу внутрiшнiх справ, пiдроздiлу Прикордонних вiйськ України, а також виконавчого органу ради, на територiї якої дiятиме це громадське формування.

Для реєстрацiї громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону його засновники подають до вiдповiдного виконавчого органу сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi ради за мiсцем його дiяльностi рiшення про його створення, пiдтримане вiдповiдним органом внутрiшнiх справ чи пiдроздiлом Прикордонних вiйськ України, узгоджене з цими органами положення (статут), iнформацiю про склад керiвного органу, а також список членiв формування.

У разi якщо дiяльнiсть зазначеного громадського формування поширюється на територiю двох i бiльше адмiнiстративно-територiальних одиниць, необхiднi документи подаються для реєстрацiї до вiдповiдного виконавчого органу сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi ради, на територiї якої буде знаходитися керiвний орган такого формування.

Реєстрацiйний збiр зазначеними формуваннями не сплачується.

Реєстрацiйнi документи, зазначенi у частинi першiй цiєї статтi, розглядаються вiдповiдним виконавчим органом сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi ради у мiсячний термiн з дня їх надходження. У разi потреби орган, який здiйснює реєстрацiю, проводить перевiрку вiдомостей, зазначених у поданих йому документах. Рiшення про реєстрацiю або вiдмову в нiй повiдомляється засновниковi письмово у 10-денний термiн з дня прийняття вiдповiдного рiшення.

Пiд час розгляду питання про реєстрацiю мають право бути присутнiми представники зазначеного громадського формування.

Про намiр внести змiни до статутних документiв пiсля їх реєстрацiї громадське формування повiдомляє реєструючий орган не пiзнiше нiж за 5 дiб до проведення зборiв (конференцiї) громадського формування, на якому має розглядатися питання про внесення таких змiн.

Про змiни, внесенi до статутних документiв пiсля реєстрацiї, громадське формування повiдомляє реєструючий орган у 5-денний термiн.

Перереєстрацiя громадських формувань здiйснюється у порядку, встановленому для їх реєстрацiї. Пiсля реєстрацiї громадське формування набуває статусу юридичної особи.

У реєстрацiї громадському формуванню з охорони громадського порядку i державного кордону може бути вiдмовлено, якщо його статутнi документи суперечать чинному законодавству.

Рiшення про вiдмову у реєстрацiї повинно мiстити пiдстави такої вiдмови i може бути оскаржено у встановленому порядку до суду.

Дiяльнiсть громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону може бути припинена шляхом примусового розпуску або саморозпуску вiдповiдно до закону.

У разi порушення громадським формуванням вимог чинного законодавства щодо його дiяльностi за заявою реєструючого органу або прокурора його дiяльнiсть може бути заборонена за рiшенням суду у встановленому законом порядку.

Суд розглядає заяву реєструючого органу або прокурора про заборону дiяльностi громадського формування i приймає вiдповiдне рiшення у термiн до 30 днiв з моменту надходження заяви до суду.
3. Завдання, права та обов’язки громадських формувань

Основними завданнями громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону є:

1) у сферi охорони громадського порядку: надання допомоги органам внутрiшнiх справ у забезпеченнi громадського порядку i громадської безпеки, запобiганнi адмiнiстративним проступкам i злочинам; iнформування органiв та пiдроздiлiв внутрiшнiх справ про вчиненi або тi, що готуються, злочини, мiсця концентрацiї злочинних угруповань; сприяння органам внутрiшнiх справ у виявленнi i розкриттi злочинiв, розшуку осiб, якi їх вчинили, захистi iнтересiв держави, пiдприємств, установ, органiзацiй, громадян вiд злочинних посягань; участь у забезпеченнi безпеки дорожнього руху та боротьбi з дитячою бездогляднiстю i правопорушеннями неповнолiтнiх;

2) у сферi охорони державного кордону: надання допомоги пiдроздiлам Прикордонних вiйськ України у виявленнi та затриманнi осiб, якi порушили або намагаються порушити державний кордон чи провадять iншу протиправну дiяльнiсть на кордонi; сприяння вiйськовослужбовцям Прикордонних вiйськ України в охоронi державного кордону, виключної (морської) економiчної зони України, а також здiйснення контролю за дотриманням режиму державного кордону, прикордонного режиму i режиму в пунктах пропуску через державний кордон, проведення разом з ними пропуску громадян до мiсць вiдпочинку i роботи; надання допомоги пiдроздiлам Прикордонних вiйськ України у виявленнi умов та причин, якi можуть призвести до злочинної дiяльностi на кордонi, i вжиття заходiв до їх усунення; участь у спостереженнi за мiсцями роботи i вiдпочинку поблизу кордону та за прикордонними iнженерними спорудами; участь у заходах Прикордонних вiйськ України з профiлактики порушень або спроб порушення державного кордону i режиму в пунктах пропуску через державний кордон, незаконного перемiщення через державний кордон вантажiв, предметiв, матерiалiв та iншого майна;

3) у разi виникнення надзвичайних ситуацiй: надання невiдкладної допомоги особам, якi потерпiли вiд нещасних випадкiв чи правопорушень; участь у рятуваннi людей i майна, пiдтриманнi громадського порядку у разi стихiйного лиха та iнших надзвичайних обставин.

Для виконання завдань, визначених у цьому Законi, громадськi формування з охорони громадського порядку i державного кордону та їх члени мають право:

1) брати участь у забезпеченнi охорони громадського порядку i державного кордону разом з працiвниками мiлiцiї, вiйськовослужбовцями Прикордонних вiйськ України, а в сiльськiй мiсцевостi - самостiйно шляхом виконання конкретних доручень керiвника вiдповiдного органу внутрiшнiх справ чи пiдроздiлу Прикордонних вiйськ України;

2) вживати спiльно з працiвниками мiлiцiї заходiв до припинення адмiнiстративних правопорушень i злочинiв;

3) представляти i захищати iнтереси своїх членiв у державних органах та пiдприємствах, установах, органiзацiях, навчальних закладах;

4) взаємодiяти з iншими органами громадської самодiяльностi, що беруть участь у заходах, спрямованих на: ведення iндивiдуально-профiлактичної роботи з особами, схильними до вчинення адмiнiстративних правопорушень i злочинiв; надання допомоги у боротьбi iз злочинами у сферi економiки, податкового законодавства, а також пияцтвом, наркоманiєю, порушеннями правил торгiвлi та у сферi благоустрою територiї мiст, iнших населених пунктiв; охорону природи i пам’яток iсторiї та культури; забезпечення безпеки дорожнього руху;

5) вносити до органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ i органiзацiй незалежно вiд форм власностi пропозицiї щодо запобiгання адмiнiстративним правопорушенням i злочинам, виникненню причин i умов, що сприяють їх вчиненню;
6) пiдтримувати зв’язки з вiдповiдними громадськими органiзацiями iнших країн з метою обмiну досвiдом роботи.

Громадськi формування з охорони громадського порядку i державного кордону проводять свою дiяльнiсть пiд контролем органiв внутрiшнiх справ, пiдроздiлiв Прикордонних вiйськ України шляхом:

1) спiльного з працiвниками органiв внутрiшнiх справ, прикордонниками патрулювання i виставлення постiв на вулицях, майданах, залiзничних вокзалах, в аеропортах, морських i рiчкових портах, у мiсцях компактного проживання громадян, розташування пiдприємств, установ, органiзацiй, навчальних закладiв, а також у мiсцях можливої появи порушникiв кордону в межах району, що контролюється Прикордонними вiйськами України, прикордонної смуги; участi в забезпеченнi охорони громадського порядку пiд час проведення масових заходiв, погоджених у випадках, передбачених законом, з виконавчими органами мiсцевого самоврядування;

2) проведення разом з прикордонниками огляду на маршрутах можливого руху порушникiв державного кордону, мiсць їх укриття, транспортних засобiв, сумiжної з державним кордоном мiсцевостi з метою встановлення причин та умов перебування невiдомих осiб;

3) участi у заходах правоохоронних органiв, спрямованих на боротьбу з окремими видами правопорушень.

Членами громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону можуть бути громадяни України, якi досягли 18- річного вiку, виявили бажання брати участь у змiцненнi правопорядку i в охоронi державного кордону та здатнi за своїми дiловими, моральними якостями i станом здоров’я виконувати на добровiльних засадах взятi на себе зобов’язання.

Члени громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону можуть брати участь у забезпеченні правопорядку та охороні державного кордону за місцем реєстрації цих об’єднань та лише після проходження відповідної правової та спеціальної підготовки в органах внутрішніх справ, підрозділах Державної прикордонної служби України і одержання в органі місцевого самоврядування посвідчення члена громадського формування і нарукавної пов’язки, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України. Підготовка членів зазначених громадських формувань здійснюється у порядку, що встановлюється Міністерством внутрішніх справ України і спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону.

Не можуть бути членами зазначених громадських формувань особи, якi порушують громадський порядок, особи, судимiсть з яких не знята або не погашена у встановленому законом порядку, та ранiше засудженi за умиснi злочини, хворi на хронiчний алкоголiзм i наркоманiю, визнанi в судовому порядку недiєздатними чи обмежено дiєздатними, та iншi особи у випадках, передбачених законами України.

Члени громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону зобов’язанi:

1) брати активну участь в охоронi громадського порядку i державного кордону, припиненнi адмiнiстративних правопорушень i злочинiв та запобiганнi їм;

2) пiд час виконання обов’язкiв з охорони громадського порядку i державного кордону мати особисте посвiдчення члена громадського формування та нарукавну пов’язку;

3) доставляти в мiлiцiю, в пiдроздiли Прикордонних вiйськ України, штаб громадського формування з охорони громадського порядку або громадський пункт охорони порядку, примiщення виконавчого органу селищної, сiльської ради осiб, якi вчинили адмiнiстративне правопорушення, з метою його припинення, якщо вичерпано iншi заходи впливу, встановлення особи порушника, складення протоколу про адмiнiстративне правопорушення у разi неможливостi скласти його на мiстi вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обов’язковим;

4) надавати у межах наданих їм прав допомогу народним депутатам України, представникам органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування у їх законнiй дiяльностi, якщо в цьому їм чиниться протидiя або загрожує небезпека з боку правопорушникiв.

Крiм того, члени громадських формувань, якi беруть участь в охоронi державного кордону, зобов’язанi знати:

1) мiсцевiсть, точне проходження кордонiв, номери i мiсце розмiщення прикордонних знакiв на дiльницi застави;

2) режим державного кордону i прикордонний режим, чинне законодавство з цих питань;

3) зразки документiв на право в’їзду та перебування громадян України та iнших осiб у районах, що контролюються Прикордонними вiйськами України, у прикордоннiй смузi.

Члени громадських формувань пiд час виконання своїх обов’язкiв з охорони громадського порядку i державного кордону пiсля обов’язкового пред’явлення посвiдчення члена громадського формування мають право:

1) вимагати вiд громадян додержання правопорядку, припинення адмiнiстративних правопорушень i злочинiв, додержання режиму державного кордону, в тому числi на територiях, що межують з державним кордоном, де прикордонну смугу не визначено;

2) у разi пiдозри у вчиненнi адмiнiстративних правопорушень i злочинiв перевiряти у громадян документи, що посвiдчують їх особу;

3) спiльно з працiвниками органiв внутрiшнiх справ та вiйськовослужбовцями Прикордонних вiйськ України затримувати i доставляти до органу внутрiшнiх справ, пiдроздiлу Прикордонних вiйськ України, штабу громадського формування з охорони громадського порядку або громадського пункту охорони порядку осiб, якi виявили злiсну непокору законним вимогам члена громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону i не виконують вимог щодо припинення адмiнiстративного правопорушення;

4) складати протоколи про адмiнiстративнi правопорушення;

5) входити до клубiв, кiнотеатрiв, стадiонiв, iнших громадських мiсць i примiщень за згодою власника чи уповноваженого ним органу для переслiдування правопорушника, який переховується, або припинення адмiнiстративних правопорушень чи злочинiв;

6) у разi участi спiльно з прикордонниками у пошуку порушникiв кордону за згодою громадян або власника пiдприємства, установи, органiзацiї чи уповноваженого ним органу та в присутностi їх представникiв входити у будь-який час доби до житлових примiщень, на територiю i в примiщення пiдприємств, установ, органiзацiй та оглядати транспортнi засоби;

7) у невiдкладних випадках використовувати транспортнi засоби, що належать пiдприємствам, установам, органiзацiям або громадянам (за їх згодою), крiм транспортних засобiв дипломатичних, консульських та iнших представництв iноземних держав, мiжнародних органiзацiй, транспортних засобiв спецiального призначення, для доставлення до лiкувальних закладiв осiб, що перебувають у безпорадному станi, а також осiб, якi потерпiли вiд нещасних випадкiв або правопорушень i потребують термiнової медичної допомоги;

8) у разi порушення водiями Правил дорожнього руху, створення реальної загрози життю або здоров’ю громадян вживати заходiв до припинення цього правопорушення, здiйснювати перевiрку документiв у водiїв на право користування та керування транспортними засобами, а також не допускати осiб, якi не мають документiв або перебувають у станi сп’янiння, до подальшого керування транспортними засобами;

9) пiд час виконання обов’язкiв члена громадського формування використовувати за власним бажанням свiй або iнший приватний автомототранспорт за згодою власника або особи, у володiннi якої вiн перебуває. Вiдшкодування витрат за його використання у таких випадках може провадитися за рахунок коштiв громадського формування у порядку, визначеному його положенням (статутом);

10) вести роботу серед населення щодо роз’яснення чинного законодавства про державний кордон України, систему режимних заходiв у прикордоннiй смузi та контрольованому прикордонному районi;

11) застосовувати в установленому порядку заходи фiзичного впливу, спецiальнi засоби iндивiдуального захисту та самооборони.
4. Умови та порядок застосування заходiв фiзичного впливу i спецiальних засобiв
Члени громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону під час спільного з працівниками органів внутрішніх справ, прикордонниками виконання покладених на них завдань з охорони громадського порядку і державного кордону мають право застосувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби індивідуального захисту та самооборони, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії у випадках і в порядку, передбачених законом. Порядок придбання, видачі громадським формуванням з охорони громадського порядку і державного кордону цих спеціальних засобів та їх зберігання визначається Міністерством внутрішніх справ України і спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону.

Про намiр застосувати силу i спецiальнi засоби особи попереджаються (якщо дозволяють обставини). Без попередження фiзична сила i спецiальнi засоби можуть застосовуватися, якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров’ю члена громадського формування, iншого громадянина, працiвника мiлiцiї, вiйськовослужбовця Прикордонних вiйськ України.

Не дозволяється застосування заходiв фiзичного впливу i спецiальних засобiв до жiнок з явними ознаками вагiтностi, осiб похилого вiку або з вираженими ознаками iнвалiдностi та малолiтнiх, крiм випадкiв вчинення ними групового нападу, що загрожує життю i здоров’ю людей, членiв громадських формувань, працiвникiв мiлiцiї, вiйськовослужбовцiв Прикордонних вiйськ України, або збройного нападу чи збройного опору.

У разi неможливостi уникнути застосування заходiв фiзичного впливу або спецiальних засобiв члени громадських формувань не можуть перевищувати мiри, необхiдної для припинення правопорушення, а також зобов’язанi звести до мiнiмуму можливiсть заподiяння шкоди здоров’ю правопорушника та iнших громадян. У разi заподiяння такої шкоди члени громадських формувань забезпечують подання допомоги потерпiлим у найкоротший термiн.

Про поранення або смерть правопорушника, що сталися внаслiдок застосування заходiв фiзичного впливу i спецiальних засобiв, члени громадських формувань повиннi негайно сповiстити вiдповiднi органи внутрiшнiх справ i прокуратури, пiдроздiли Прикордонних вiйськ України.

Перевищення повноважень iз застосуванням сили, а також спецiальних засобiв тягне за собою вiдповiдальнiсть згiдно з законом.

Члени громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону, якi мають дозвiл органу внутрiшнiх справ на придбання, зберiгання i застосування спецiальних засобiв самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратiвної дiї, мають право пiд час виконання своїх обов’язкiв спiльно з працiвниками органiв внутрiшнiх справ або прикордонниками застосовувати власнi або виданi цими об’єднаннями спецiальнi засоби3:

1) для самозахисту i захисту громадян вiд нападу та iнших дiй, що створюють загрозу їх життю або здоров’ю;

2) для припинення групових порушень громадського порядку та державного кордону;

3) для вiдбиття нападу на будiвлi, примiщення державних i громадських органiзацiй, пiдприємств, установ, транспортнi засоби, а також громадян та їх особисту власнiсть;

4) для затримання i доставлення до органу внутрiшнiх справ, пiдроздiлу Прикордонних вiйськ України, громадського пункту охорони порядку осiб, якi вчинили адмiнiстративнi правопорушення чи злочини, продовжують заподiювати шкоду оточуючим громадянам або чинять опiр;

5) для припинення в разi потреби опору працiвникам мiлiцiї та вiйськовослужбовцям Прикордонних вiйськ України, iншим особам, якi виконують службовi або громадськi обов’язки з охорони громадського порядку i державного кордону та боротьби iз злочиннiстю.

Членам громадського формування забороняється пiд час виконання своїх обов’язкiв з охорони громадського порядку i державного кордону використовувати холодну та вогнепальну зброю, в тому числi мисливську, яка згiдно з чинним законодавством перебуває в їх особистому користуваннi.
5. Держава i дiяльнiсть громадських формувань: координація та забезпечення діяльності, правові гарантії, нагляд, контроль
Органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування, посадовi особи цих органiв, керiвники пiдприємств, установ, органiзацiй у межах своєї компетенцiї, а також громадяни сприяють громадським формуванням в охоронi громадського порядку i державного кордону.

Мiсцевi державнi адмiнiстрацiї та органи мiсцевого самоврядування, пiдприємства, установи та органiзацiї в установленому порядку розглядають пропозицiї громадських формувань щодо полiпшення стану громадського порядку i охорони державного кордону та вживають у межах своєї компетенцiї вiдповiдних заходiв.

Мiсцевi державнi адмiнiстрацiї та органи мiсцевого самоврядування спiльно з органами внутрiшнiх справ, пiдроздiлами Прикордонних вiйськ України органiзовують дiяльнiсть громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону шляхом залучення їх членiв до проведення патрулювання та iнших спiльних заходiв, проведення iнструктажiв та оперативного надання вiдповiдної iнформацiї, крiм таємної, залучення їх членiв до правового навчання та ознайомлення з формами та методами боротьби з правопорушеннями.

Мiсцевi державнi адмiнiстрацiї та органи мiсцевого самоврядування у межах своєї компетенцiї спiльно з органами внутрiшнiх справ та пiдроздiлами Прикордонних вiйськ України здiйснюють координацiю та контроль за дiяльнiстю громадських формувань, заслуховують повiдомлення i звiти керiвникiв зазначених формувань.

Для реалiзацiї цiлей i завдань цих громадських формувань мiсцевi державнi адмiнiстрацiї та органи мiсцевого самоврядування мають право вводити за рахунок коштiв мiсцевого бюджету посади iнструктора з питань роботи з цими формуваннями, начальника загону народної дружини пiдприємства, установи, органiзацiї.

Керiвництво дiяльнiстю громадських формувань здiйснюють штаби, координацiйнi ради та правлiння, якi формуються на виборнiй основi.

Законом гарантується захист життя, здоров’я, честi, гiдностi, майна члена громадського формування та членiв його сiм’ї вiд злочинних посягань та iнших протиправних дiй.

Злiсна непокора членовi громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону, а також його образа та iншi дiї, що перешкоджають виконанню покладених на нього обов’язкiв, тягнуть за собою вiдповiдальнiсть згiдно з законом.

У разi загибелi членiв громадського формування пiд час виконання ними покладених на них завдань з охорони громадського порядку i державного кордону членам сiм’ї загиблого або особам, якi перебувають на його утриманнi, за рахунок коштiв, якi видiляються на фiнансування дiяльностi громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону, у порядку, визначеному цим Законом, виплачується одноразова допомога у розмiрi не менше п’ятирiчного середнього заробiтку загиблого за основним мiсцем роботи, а також вiдповiдно до чинного законодавства призначається пенсiя у зв’язку з втратою годувальника.

У разi калiцтва, заподiяного члену громадського формування, або встановлення iнвалiдностi, яка настала внаслiдок виконання ним обов’язкiв з охорони громадського порядку i державного кордону, у порядку, визначеному цим Законом, йому виплачується одноразова допомога у розмiрi вiд трирiчного до п’ятирiчного середнього заробiтку (залежно вiд ступеня втрати працездатностi) i призначається пенсiя по iнвалiдностi вiдповiдно до законодавства. Кошти, витраченi у зв’язку з цим на лiкування члена громадського формування, стягуються з винної особи у встановленому порядку.

За членами громадських формувань, якi потерпiли вiд злочинного дiяння, за винятком випадку заподiяння такої шкоди при перевищеннi ними меж необхiдної оборони, зберiгаються мiсце роботи (посада) та середня заробiтна плата на весь перiод до вiдновлення працездатностi або визнання їх у встановленому порядку iнвалiдами.

Одноразовi допомоги члену громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону або членам його сiм’ї, передбаченi частинами третьою i четвертою цiєї статтi, а також збитки, завданi його майну чи майну членiв його сiм’ї у зв’язку з виконанням ним обов’язкiв з охорони громадського порядку i державного кордону, можуть бути вiдповiдно виплаченi чи компенсованi у повному обсязi за рахунок коштiв вiдповiдного мiсцевого бюджету з наступним стягненням цiєї суми з винних осiб у встановленому законом порядку.

Члени зазначених громадських формувань можуть бути застрахованi за рахунок коштiв вiдповiдних мiсцевих бюджетiв на випадок загибелi або смертi на суму десятирiчного середнього заробiтку за основним мiсцем роботи, а в разi поранення, контузiї, травм або калiцтва, захворювання чи iнвалiдностi, що сталися у зв’язку з виконанням обов’язкiв з охорони громадського порядку i державного кордону, - у розмiрi вiд рiчної до п’ятирiчної середньої заробiтної плати залежно вiд ступеня втрати працездатностi.

За активну участь у забезпеченнi охорони громадського порядку i державного кордону члени громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону заохочуються органами внутрiшнiх справ, пiдроздiлами Прикордонних вiйськ України, iншими органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування шляхом оголошення подяки або видачi цiнного подарунка чи грошової винагороди. Крiм того, пiдприємства, установи i органiзацiї за поданням керiвних органiв громадських формувань можуть надавати членам цих об’єднань пiльговi путiвки до санаторiю або будинку вiдпочинку, додаткову оплачувану вiдпустку термiном до 5 днiв та iншi види заохочення i пiльги, визначенi зборами трудового колективу, за рахунок власних коштiв. За поданням керiвних органiв громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону члени цих формувань, якi беруть найбiльш активну участь в охоронi громадського порядку, мають переважне право на вступ до навчальних закладiв системи Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Прикордонних вiйськ України, прийняття на службу до органiв внутрiшнiх справ або Прикордонних вiйськ України.

За особливi заслуги пiд час виконання свого громадського обов’язку та виявлення при цьому мужностi i героїзму члени громадського формування вiдзначаються в установленому порядку державними нагородами.

У зазначеному порядку можуть заохочуватися iншi громадяни України, якi подають активну допомогу органам внутрiшнiх справ та пiдроздiлам Прикордонних вiйськ України у виконаннi покладених на них завдань.

До членiв громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону, якi несумлiнно ставляться до виконання своїх обов’язкiв, можуть застосовуватися за рiшенням загальних зборiв або керiвного виконавчого органу цього об’єднання стягнення у виглядi попередження, догани, виключення iз членiв громадського формування.

Органи мiсцевого самоврядування та мiсцевi державнi адмiнiстрацiї мають право вирiшувати питання щодо забезпечення дiяльностi громадських формувань, надавати їм службовi примiщення, необхiдний iнвентар та засоби зв’язку.

Службовi примiщення надаються громадським формуванням у мiсячний термiн пiсля їх реєстрацiї.

Громадськi формування з охорони громадського порядку i державного кордону можуть користуватися на договiрних засадах майном пiдприємств, установ, органiзацiй та iнших власникiв, у тому числi транспортними засобами, iнвентарем та засобами зв’язку.

Органи внутрiшнiх справ, пiдроздiли Прикордонних вiйськ України у разi потреби можуть надавати на договiрних засадах громадським формуванням на перiод їх чергування або проведення цiльових заходiв мобiльнi радiотехнiчнi та спецiальнi засоби, iншi предмети екiпiровки нарядiв.

Контроль за дiяльнiстю громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону здiйснюється органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування у порядку, встановленому законом.

Органи, що проводять реєстрацiю зазначених громадських формувань, здiйснюють контроль за дотриманням ними вимог положення (статуту). Представники цих органiв мають право спостерiгати за проведенням громадськими формуваннями заходiв, вимагати необхiднi документи, одержувати пояснення.

Контроль за джерелами i розмiрами надходжень коштiв до цих громадських формувань здiйснюється вiдповiдно до закону.У разi порушення фiнансової дисциплiни з боку громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону воно несе вiдповiдальнiсть згiдно з законом.
Нагляд за додержанням i застосуванням законiв громадськими формуваннями з охорони громадського порядку i державного кордону здiйснюється в порядку, визначеному Конституцiєю i законами України.

Список використаної літератури


 1. Конституція України вiд 28.06.1996 № 254 к / 96-ВР // Відомості Верховної Ради, 1996, N 30, ст. 141.

 2. Закон України “Про міліцію” вiд 20.12.1990 № 565-XII // Відомості Верховної Ради УРСР вiд 22.01.1991 - 1991 р., № 4, стор. 20.

 3. Закон України “Про участь громадян в охоронi громадського порядку i державного кордону” вiд 22.06.2000 № 1835-III // Офіційний вісник України вiд 11.08.2000 - 2000 р., № 30, стор. 1, стаття 1248.

 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 1991 р. N 114 “Про затвердження Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ Української РСР” // www.rada.gov.ua

 5. Бандурка А.М., Бессмертный А.К. и др. Судебные и правоохранительные органы Украины: Учебник, ун-т внут. дел. - Х., 1999.

 6. Гель А.П. та ін. Правоохоронні органи України: Курс лекцій / Гель А.П., Семаков Г.С., Цвігун Д.П.; Міжрегіон. акад. упр. персоналом; [Відп. ред. І.В.Хронюк]. — К., 2000. — 233 с.

 7. Марочкін І. та ін. Організація судових і правоохоронних органів. - Харків, 2000.

 8. Організація судових та правоохоронних органів: [Навч. посіб. для студ. юрид. спец. вузів] / [Марочкін І.Є., Афанасьєв В.В., Бабкова В.С. та ін.]; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого; За ред. І.Є.Марочкіна та ін.. — Х.: Прапор, 2000. — 269 с.

 9. Пелих А. Реформування міліції України: окремі проблеми // Право України. - 2000. - № 10, с. 91-94.

 10. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навч. посіб. / Нац. акад. внутр. справ України; [Білоус В.Т., Демський С.Е., Захарова О.С. та ін.]; Відп. ред. Я.Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 318 с.

 11. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навчальний посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2002.

 12. Судебные и правоохранительные органы Украины: Учеб. пособие / [Васильев А.С., Иванов В.В., Корчевная Л.А. и др.]. — Х.: Одиссей, 2002. — 319 с.1 Закон України “Про участь громадян в охоронi громадського порядку i державного кордону” вiд 22.06.2000 № 1835-III // Офіційний вісник України вiд 11.08.2000 - 2000 р., № 30, стор. 1, стаття 1248.


2 Закон України “Про участь громадян в охоронi громадського порядку i державного кордону” вiд 22.06.2000 № 1835-III // Офіційний вісник України вiд 11.08.2000 - 2000 р., № 30, стор. 1, стаття 1248.

3 Закон України “Про участь громадян в охоронi громадського порядку i державного кордону” вiд 22.06.2000 № 1835-III // Офіційний вісник України вiд 11.08.2000 - 2000 р., № 30, стор. 1, стаття 1248.
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка