Освіта. Виховання. НавчанняСкачати 270.88 Kb.
Дата конвертації05.11.2016
Розмір270.88 Kb.
ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ

1. Бібік, Ніна Михайлівна. Я і Україна. Віконечко : підруч. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н. М. Бібік, Н. С. Коваль. - Вид. 2-ге, доопрац. - Київ : Генеза, 2007. - 111, [1] с. - ISBN 978-966-504-591-5

2. Баханов, Костянтин Олексійович. Організація практики студентів педагогічних університетів з методики навчання історії : навч. посіб. для студ. іст. ф-тів / К. О. Баханов ; Бердян. держ. пед. ун-т. - Бердянськ : [б. в.], 2007. - 95 с. - ISBN 978-966-7828-35-6

3. Бибик, Нина Михайловна. Я и Украина. Окошечко : учеб. для 1 кл. общеобразоват. учеб. заведений / Н. М. Бибик, Н. С. Коваль. - Изд. 2-е, дораб. - Киев : Генеза, 2007. - 111 с. : цв. ил. - ISBN 978-966-504-590-8 (рус.). - ISBN 978-966-504-591-5

4. Бондар, Віталій Іванович. Історія олігофренопедагогіки : підручник / В. І. Бондар, В. В. Золотоверх. - Київ : Знання, 2007. - 375 с. - Бібліогр.: с. 365. - ISBN 978-966-346-310-5

5. Гроот, Вім. Інвестування в охорону здоров'я : [Інавгурац. лекція почес. проф. Нац. ун-ту "Києво-Могилян. акад.", 1 верес. 2004 р.] / Вім Гроот. - Київ : КМ Академія, 2004. - 45 с. - Бібліогр.: с. 41-45. - ISBN 966-518-297-8

6. Державний вищий навчальний заклад "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди". Каф. історії та культури України.

Наукові записки з української історії : зб. наук. ст., присвяч. пам'яті Олексія Стефановича Якименка. Вип. 18 / ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди" ; [редкол.: Коцур В. П., Борисенко В. Й., Коцур А. П. та ін.]. - Тернопіль : Астон, 2006. - 405 с. - Бібліогр. у кінці ст. - ISBN 966-8029-58-5

7. Кам'янець-Подільський державний університет. Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського державного університету : сер. соціально-педагогічна. Вип. 5. Просвітницька діяльність Софії Русової : [матеріали Міжнар. наук. симп., присвяч. 150-річчю від дня народження]. Т. 2 / , Кам'янець-Поділ. держ. ун-т ; [редкол.: Л. Д. Березівська та ін.]. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2007. - 343 с. - Бібліогр. у кінці ст. - ISBN 978-966-496-006-6

8. Києво-Могилянська академія, кін. XVII - поч. XIX ст.: Повсякденна історія : [зб. док.] / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Н.-д. центр "Спадщина Києвіо-Могилянської академії" ; [упоряд.: Задорожна О. Ф., Кузик Т. Л., Хижняк З. І., Яременко М. В. та ін.]. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2005. - 529, [1] с. - ISBN 966-518-307-9

9. Концептуальні засади сучасної шкільної історичної освіти : зб. док. і наук. пр. / Бердян. держ. пед. ун-т, Ін-т педагогіки АПН України ; [редкол.: Костянтин Баханов та ін.]. - Бердянськ : [б. в.], 2007. - 267 с. - ISBN 978-966-7828-34-9

10. Кузьмінський, Анатолій Іванович. Педагогіка : підручник / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. - Київ : Знання, 2007. - 447 с. - Бібліогр. у кінці розд. - ISBN 978-966-346-424-4

11. Методика професійного навчання з інформаційних технологій : навч. посіб. / [М. Ю. Кадемія, О. В. Шестопалюк ; за заг. ред. Р. С. Гуревича] ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. - Вінниця : [б. в.], 2007. - 311 с. - Бібліогр.: с. 306-308. - ISBN 978-966-621-372-6

12. Модульні навчальні програми з електротехнічних дисциплін для студентів вищих навчальних педагогічних закладів / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Бердян. держ. пед. ун-т ; [за ред. Богданова І. Т.] . - Київ : [б. в.], 2007. - 75 с. - Бібліогр.: с. 65. - ISBN 966-660-308-X

13. Нагачевська, Зіновія. Педагогічна думка і просвітництво в жіночому русі Західної України (друга половина XIX ст. - 1939 р.) : [монографія] / Зіновія Нагачевська ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2007. - 763 с. - Бібліогр.: с. 565-634. - ISBN 978-966-2159-00-4

14. Пенішкевич, Одарка Іванівна. Соціальна педагогіка: модульна технологія вивчення навчального курсу : навч. посіб. / О. І. Пенішкевич, Л. І. Тимчук ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2007. - 335, [1] с. - Бібліогр.: с. 335-336. - ISBN 978-966-568-878-5

15. Релігійно-філософська думка в Києво-Могилянській академії: європейський контекст : [Зб. пр. науковців каф. філософії та релігієзнавства Нац. ун-ту Києво-Могилян. акад.] / [редкол.: В. С. Горський (голова), Ткачук М. А., Гусєв В. І. [та ін.]. - Київ : КМ Академія, 2002. - 310 с. - Бібліогр. у кінці ст. - До 10-річчя відродж. Києво-Могилян. акад. - ISBN 966-518-169-6

16. Три століття гуманітарної та педагогічної освіти в Чернігові: від колегіуму до університету : зб. матеріалів Ювіл. наук. конф., присвяч. 300-річчю Черніг. колегіуму і 85-річчю Черніг. держ. пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; [редкол.: О. Явоненко (голова), В. Дятлов, О. Коваленко (відп. ред.), В. Левківський, М. Носко]. - Чернігів : Сіверянська думка, 2001. - 124 с. - Бібліогр. у кінці ст. - ISBN 966-7743-14-4

17. Фізер, Іван. Вагомість гуманітарних дисциплін у системі вищої освіти : [Інавгур. лекція почес. проф. Нац. ун-ту "Києво-Могилян. акад.", 1 верес. 1996 р.] / Іван Фізер. - Київ : КМ Академія, 2004. - 21, [1] с. - ISBN 966-518-267-6

18. Хижняк З. І. Ректори Києво-Могилянської академії. 1615-1817 рр. / З. І. Хижняк ; [худож. оформл. і макет Б. О. Плюти]. - Київ : КМ Академія, 2002. - 189, [1] с. : іл. - ISBN 966-518-164-5


ПСИХОЛОГІЯ


19. Ведмеденко, Оксен. Розгадка сфінкса : пізнай самого себе / Оксен Ведмеденко. - Київ : Бібліотека українця, 2004. - 111 с. - (Сер. "Б-ка українця"). - Им'я авт. на обкл.: Оксей Ведмеденко. - ISBN 966-7419-89-4

20. Давидюк, Наталя Миколаївна. Юридична психологія : навч. посіб. / Н. М. Давидюк ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. Каф. психології. - Чернівці : Рута, 2006. - 99 с. - Бібліогр.: с. 97-99. - ISBN 966-568-848-0

21. Хамагуті, Есюн. Що таке японська модель: переваги та вади в добу глобалізації : Пер. з япон. / Есюн Хамагуті ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - Київ : КМ Академія, 2003. - 135 с. - Бібліогр.: с. 34-35. - ISBN 966-518-238-2

НАУКА. КУЛЬТУРА

22. Інструктивно-методичні матеріали, що регламентують роботу АБІС у Державній бібліотеці України для дітей / Мін-во культури України, Держ. б-ка України для дітей ; [складачі: Н. Й. Дзюба, Н. В. Сергієнко]. - Київ : [б. в.], 1994. - 65 с. - Бібліогр.: с. 62-64

23. Історія Національної академії наук України, 1941-1945 : додатки. Ч. 2 / [упоряд.: Л. М. Яременко та ін.; редкол.: О. С. Онищенко (відп. ред.) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т археограф. та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - Київ : [б. в.], 2007. - 573, [1] с. - Джерела з історії науки в Україні. - ISBN 978-966-02-4254-8 (загальний). - ISBN 978-966-02-4256-5 (Ч. 2)

24. Історія Національної академії наук України, 1941-1945 : док. і матеріали. Ч. 1 / [упоряд.: Л. М. Яременко та ін. ; редкол. О. С. Онищенко (відп. ред.) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т археограф. та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - Київ : [б. в.], 2007. - 804 с. - Джерела з історії науки в Україні. - ISBN 978-966-02-4254-8 (загальний). - ISBN 978-966-02-4255-5 (Ч. 1)

25. Антоненко І. П. Каталогізація електронних ресурсів : навч.-метод. посіб. / І. П. Антоненко, О. В. Баркова ; [наук. ред. О. В. Воскобойнікова-Гузєва] ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [б. в.], 2007. - 114, [1] с. - Бібліогр.: с. 109-115. - ISBN 978-966-02-4608-9

26. Бібліотекознавство і бібліографія України : бібліогр. покажч. за І півріччя 2007 р. Вип. 74 / М-во культури і туризму України, Держ. закл. "Нац. парлам. б-ка України" ; [упоряд. Г. І. Гамалій ; наук. ред. Т. М. Заморіна]. - Київ : [б. в.], 2007. - 79 с

27. Бібліотечна Буковина : довідник / Упр. культури Чернівец. облдержадмін., Чернівец. обл. універс. наук. б-ка ім. Михайла Івасюка ; [уклад. В. В. Найда ; ред. М. М. Довгань]. - Чернівці : Рута, 2007. - 180 с. - ISBN 978-966-568-939-3

28. В борьбе за человека : метод. рек. б-кам области по профилактике вред. привычек и СПИДа среди молодежи / Обл. упр. культури и искусств, Обл. б-ка для юношества. - Луганск : [б. и.], 2003. - 73 с

29. В памяти поколений / Обл. упр. культури и искусств, Обл. б-ка для юношества ; [сост. Ю. А. Кононенко]. - Луганск : [б. и.], 2005. - 84 с. - Библиогр.: с. 84

30. Володимир Ілліч Паніотто : біобібліогр. покажч. / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [уклад. О. М. Кордюкова ; редкол. сер.: В. П. Моренець (голова), В. Є. Панченко, Л. І. Кострова та ін.]. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. - 73 с. - (Сер. "Вчені НаУКМА" ; вип. 17)

31. Геннадій Олександрович Прокопець : біобібліогр. покажч. / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [уклад. Н. І. Тертичка ; редкол. сер.: В. П. Моренець (голова), В. Є. Панченко, Л. І. Кострова та ін.]. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. - 45 с. - (Сер. "Вчені НаУКМА" ; вип. 16)

32. Дениско, Людмила Михайлівна. Автографи на книгах із колекції рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / Л. М. Дениско ; [наук. ред. Г. І. Ковальчук] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [б. в.], 2007. - 131, [2] с. - ISBN 978-966-02-4327-9

33. Енциклопедичні, довідкові та бібліографічні зарубіжні книжкові видання у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського і бібліотек наково-дослідних установ НАН України (надходження 2003-2005 рр.) : сист. покажч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [уклад. О. Б. Вихристюк та ін. ; відп. ред. Н. В. Стрішенець]. - Київ : [б. в.], 2007. - 194, [1] с. - ISBN 978-966-02-4503-7

34. Зарубіжні періодичні видання у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та бібліотек науково-дослідних установ НАН України (надходження 2005 - 2006 рр.) : науково-інформаційний сист. покажч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [уклад. Р. Л. Красій, Н. І. Малолетова, О. В. Полякова ; відп. ред. Н. В. Стрішенець]. - Київ : [б. в.], 2008. - 277 с. - ISBN 978-966-02-4609-6

35. Збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів України: нова політика і нові технології : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 20-22 листоп. 2006 р., м. Харків / М-во культури і туризму України, Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад.: В. В. Мірошникова, О. П. Куніч]. - Харків : ХДНБ, 2007. - 184 с. - Бібліогр. у кінці ст. - До 120-річчя ХДНБ ім. В. Г. Короленка

36. Наукова школа академіка Олександри Савченко / [упоряд.: Я. П. Кодлюк, Т. Я. Довга, Л. М. Заліток, Л. М. Ворон, О. А. Печенежська] ; АПН України, Ін-т педагогіки АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. - Київ : Педагогічна преса, 2008. - 187 с. - ISBN 978-966-2137-01-9

37. Національна академія наук України: проблеми розвитку та входження в європейський науковий простір : [монографія] / [авт. кол.: О. С. Онищенко та ін. ; за ред. О. С. Онищенка, Б. А. Маліцького] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України. - Київ : [б. в.], 2007. - 679 с. - ISBN 966-7505-19-7

38. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Київ). Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 16 / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, НАН України ; редкол.: О. С. Онищенко [та ін.]. - Київ : [б. в.], 2006. - 604, [1] с. - Бібліогр. у кінці ст. - Зб. засновано в 1998 р.

39. Олександр Антонович Захаренко : бібліогр. покажч. / Голов. упр. освіти і науки Черкас. облдержадмін., Черкас. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників ; [упоряд. О. В. Крутенко]. - Черкаси : [б. в.], 2006. - 24 с

40. Оформлення вихідних відомостей у виданнях : метод. рек. / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; [уклад. Г. М. Плиса]. - Київ : Книжкова палата України, 2007. - 49 с

41. Пройдаков, Едуард Михайлович. Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування / Е. М. Пройдаков, Л. А. Теплицький. - Вид. 2-ге, допов. і доопрац. - Київ : СофтПрес, 2006. - 823 с. - Бібліогр.: с. 822-823. - ISBN 966-530-027-X

42. Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформ.-аналіт. бюл. Вип. 33 / М-во культури і туризму України, Нац. парлам. б-ка України ; [уклад. О. Мастіпан ; наук. ред. З. Савіна]. - Київ : [б. в.], 2008. - 39 с. - Виходить з 1992 р.

43. Стамеров, Константин Киріакович. Нариси з історії костюмів = Sketches from the history of costumes / Костянтин Стамеров ; [худож. Микола Никифорович Грох]. - Київ : Мистецтво, 2007. - 431 с. : іл., кольор. іл. - Бібліогр.: с. 430. - ISBN 978-966-577-118-0

44. Українська педагогічна бібліографія : наук.-допом. покажч. л-ри. Вип. 10 . 1999 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [уклад.: Тарасова Наталія Іванівна, Татарчук Ельга Володимирівна ; редкол.: З. І. Слєпкань, В. П. Стеценко, М. К. Шеремет ; наук. консультант: Л. П. Вовк]. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. - 308 с

45. Учитель, учений, порадник, друг : (до ювілею Н. В. Слюсаренко) / Південноукр. регіонал. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів ; [упоряд.: Сидоренко В. К., Кузьменко В. В.; відп. за вип. Воскова І. В.]. - Херсон : РІПО, 2007. - 20 с. : кольор. фотогр.

46. Федунь Марія Романівна : покажч. публ. / Мін-во освіти і науки України, Івано-Франків. облдержадмін., Івано-Франків. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [упоряд. М. Р. Федунь ; наук. ред. Я. І. Треф'як]. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2007. - 15, [1] с

47. Харківська державна академія культури. Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. пр. Вип. 17 / [редкол.: В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко (відп. ред.), В. О. Ільганаєва та ін.]. - Харків : ХДАК, 2006. - 287 с. - Бібліогр. у кінці ст. - ISBN 966-7352-66-8

48. Харківська державна академія культури. Культура України : зб. наук. пр. Вип. 17. Мистецтвознавство. Філософія / Харк. держ. акад. культури ; [редкол.: М. В. Дяченко (відп. ред.), І. І. Польська, І. В. Зборовець та ін.]. - Харків : ХДАК, 2006. - 286, [3] с. - Бібліогр. у кінці ст. - ISBN 966-7352-63-3


ФІЛОСОФІЯ. ЛОГІКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. РЕЛІГІЯ


49. Головащенко, Сергій Іванович. Історія християнства : курс лекцій: [навч. посіб. для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закл. освіти] / Сергій Головащенко. - Київ : Либідь, 1999. - 350, [1] с. - Бібліогр.: с. 317-322. - ISBN 966-06-0108-5

50. Давньоруські любомудри / Вілен Горський, Олена Вдовина, Юрій Завгородній, Олександр Киричок. - Київ : КМ Академія, 2004. - 300, [2] с. - ISBN 966-518-243-9

51. Короткий філософський словник-довідник : [укр.-англ.-нім.-фр. словник-довідник] / [авт.: І. П. Чорний та ін.] ; за ред. І. П. Чорного та О. Є. Бродецького ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2006. - 285 с. - ISBN 966-568-828-6

52. Слобідський, Серафим (Протоієрей). Закон Божий : підруч. для шк. та сім'ї / Протоієрей Серафим Слобідський. - Вид. 3-тє. - Київ : Вид. від. Укр. Православ. Церкви Київ. Патріархату, року Божого 2003. - 654 с. : 32 с. кольор. іл., іл. - ISBN 966-7567-11-7

53. Філософія гуманітарних наук: актуальність і перспективи розвитку : матеріали наук. конф., 5-6 жовт. 2006 р., м. Чернівці / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [редкол.: Марчук М. Г. та ін.]. - Чернівці : Рута, 2006. - 262, [1] с. - Бібліогр. у кінці ст. - ISBN 966-568-854-5

54. Яременко, Максим. Київське чернецтво XVIII ст. / Максим Яременко. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. - 303 с. - Бібліогр.: с. 263-281. - Публ. кн. здійснена за підтримки Американ. Ради Наук. Товариств. - ISBN 966-518-391-5СУСПІЛЬНІ НАУКИ

55. Іваніченко, Юрій. Павутиння лиха : Терор і наркотики : докум.-публіцист. дослідж. / Ю. Іваніченко, М. Львовській. - Сімферополь : Таврія, 2007. - 351 с. - ISBN 978-966-435-163-5

56. Історія психології: античність : конспект лекцій / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [уклад.: Чуйко Г. В., Кривко Т. А.] ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2006. - 79, [1] с. - Бібліогр.: с. 78-80

57. Історія українського селянства : нариси в 2-х т. Т. 1 / [О. В. Андрощук, В. К. Баран, А. В. Блануца та ін.] ; ред. рада: В. М. Литвин (голова), Геєць, В. М. Даниленко [та ін.] ; відп. ред. В. А. Смолій ; НАН України, Ін-т історії України НАН України. - Київ : Наукова думка, 2006. - 630, [1] с. : іл., фотогр. - Бібліогр.: с. 621-650. - ISBN 966-00-0577-1

58. Історія українського селянства : нариси в 2-х т. Т. 2 / [О. В. Андрощук, В. К. Баран, А. В. Блануца та ін.] ; ред. рада: В. М. Литвин (голова), Геєць, В. М. Даниленко [та ін.] ; відп. ред. В. А. Смолій ; НАН України, Ін-т історії України НАН України. - Київ : Наукова думка, 2006. - 652, [1] с. : il., фотогр. - Бібліогр.: с. 621-650. - ISBN 966-00-0562-8

59. Англо-український юридичний словник = English-Ukrainian law Dictionary : близько 75000 термінів / . - Москва : РУССО ; Київ : Арій, 2007. - 548 с. - Парал. назва англ. мовою. - ISBN 978-966-8959-41-7

60. Базилевич, Віктор Дмитрович. Макроекономіка : підручник / В. Базилевич, К. Базилевич, Л. Баластрик. - Київ : Знання, 2007. - 688, [15] с. - Бібліогр. у кінці розд. - ISBN 978-966-346-417-6

61. Бортніков, Валерій Іванович. Політична участь і демократія: українські реалії : монографія / В. І. Бортніков ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Л. Українки, 2007. - 510, [11] с. - Бібліогр.: с. 499-507. - ISBN 978-966-600-282-5

62. Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера / [авт.: Дяків Роман Степанович, Бохан Аліна Василівна, Горбаль Василь Михайлович та ін.; під ред. Романа Дяківа]. - Київ : Міжнародна економічна фундація, 2002. - 703 с. - ISBN 966-95785-0-7

63. Загребельний, Павло. Український шлях : [Лекцію прочитано 26 листоп. 2003 р. в Нац. ун-ті "Києво-Могилян. акад."] / Павло Загребельний. - Київ : КМ Академія, 2004. - 30 с. - (Із циклу щорічних лекцій ім. Аркадії Оленської-Петришин). - ISBN 966-518-249-8

64. Касьянов, Георгій Володимирович. Теорії нації та націоналізму : [монографія] / Г. В. Касьянов. - Київ : Либідь, 1999. - 349, [2] с. - Бібліогр.: с. 341-346. - ISBN 966-06-0136-0

65. Литвин, Володимир Михайлович. Україні бути / Володимир Литвин ; [за ред. В. А. Смолія]. - Київ : Лі-Терра, 2006. - 478, [1] с. : кольор. іл. - ISBN 966-8749-02-2

66. Марущак, Анатолій Іванович. Правомірні засоби доступу громадян до інформації : наук.-практ. посіб. / Марущак А. І.; наук. консультант-рецензент Калюжний Р. А. - Біла Церква : Буква, 2006. - 431 с. - Бібліогр.: с. 414-429. - ISBN 966-7195-678

67. Палій, Олександр. Навіщо Україні НАТО? / Олександр Палій. - Київ : Дніпро, 2006. - 142 с. - Бібліогр.: с. 140-142. - ISBN 966-578-142-1

68. Романенко, Лариса Федорівна. Маркетинг. Словник економічних термінів / Л. Ф. Романенко ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - Київ : Ун-т "Україна", 2007. - 230 с. - ISBN 966-388-083-X

69. Світова економіка : підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / А. С. Філіпенко, В. С. Будкін, О. І. Рогач. - Київ : Либідь, 2007. - 636, [2] с. - Бібліогр. у кінці розд. - ISBN 978-966-06-0458-2

70. Стеченко, Дмитро Миколайович. Державне регулювання економіки : навч. посіб. / Д. М. Стеченко. - Київ : Знання, 2007. - 271 с. - Бібліогр.: с. 268-271. - ISBN 978-966-346-422-0

71. Усач, Богдан Федорович. Контроль і ревізія : підручник / Б. Ф. Усач. - Київ : Знання, 2007. - 263 с. - Бібліогр.: с. 261-263. - ISBN 978-966-346-419-0

72. Фінансово-банківська статистика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. Г. Вашків, П. І. Пастер, В. П. Сторожук, Є. І. Ткач. - Київ : Либідь, 2007. - 508, [3] с. - Бібліогр.: с. 468-469. - ISBN 978-966-06-0448-3

73. Хоміцька, Зоя Миколаївна. Словник латинських юридичних висловів / З. М. Хоміцька. - Харків : Право, 2007. - 269, [1] с. - Бібліогр.: с. 269. - ISBN 966-8467-43-4


ПРИРОДНИЧІ НАУКИ. МЕДИЦИНА


74. Бевз, Григорій Петрович. Алгебра : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз. - Київ : Зодіак-ЕКО, 2007. - 303 с. - ISBN 978-966-7090-46-3

75. Бевз, Григорій Петрович. Математика : 6 кл. : підруч. для спец. загальноосвіт. шк. для дітей зі зниж. зором / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз. - Київ : Неопалима купина, 2007. - 350, [1] с. - ISBN 966-8093-98-4

76. Бевз, Григорий Петрович. Алгебра : учеб. для 7 кл. общеобразоват. учеб. заведений / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз. - Киев : Зодіак-ЕКО, 2007. - 303 с. - ISBN 978-966-7090-46-3 (укр.). - ISBN 978-966-7090-50-0 (рус.)

77. Богданович, Михаил Васильевич. Математика : учеб. для 1 кл. / М. В. Богданович. - [3-е изд., доп. и дораб.]. - Киев : Освіта, 2007. - 142, [1] с. : цв. ил. - ISBN 978-966-04-0351-2

78. Божинова, Фаина Яковлевна. Физика : 7 кл. : [учебник] / Ф. Я. Божинова, Н. М. Кирюхин, Е. А. Кирюхина. - Харьков : Ранок, 2007. - 191, [1] с. - ISBN 978-966-672-193-1

79. Бойченко, Татьяна Евгеньевна. Основы здоровья : учеб. для 1 кл. общеобразоват. учеб. заведений / Т. Е. Бойченко, А. Я. Савченко. - Изд. 2-е, дораб. - Киев : Генеза, 2007. - 95 с. : цв. ил. - ISBN 978-966-504-599-1-(рус.). - ISBN 978-966-504-590-8

80. Бойченко, Тетяна Євгенівна. Основи здоров'я : підруч. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Т. Є. Бойченко, О.Я. Савченко. - Вид. 2-ге, доопрац. - Київ : Генеза, 2007. - 95 с. - ISBN 978-966-504-590-8

81. Будна, Наталя Олександрівна. Математика : 2 кл. : підручник / Н. О. Будна, М. В. Беденко. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2007]. - 175, [1] с. - ISBN 978-966-408-322-2

82. Бурда, Михайло Іванович. Геометрія : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. І. Бурда, Н. А. Тарасенкова. - Київ : Зодіак-ЕКО, 2007. - 206 с. : кольор. іл. - ISBN 978-966-7090-45-6

83. Буринська, Ніна Миколаївна. Хімія, 11 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Н. М. Буринська, Л. П. Величко. - 2-ге вид., переробл. та допов. - Київ ; Ірпінь : Перун, [2007]. - 175, [1] с. - ISBN 966-569-004-3

84. Городецький В. В. Диференціальна геометрія в теоремах і задачах : навч. посіб. / В. В. Городецький, О. В. Мартинюк ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2006. - 398, [1] с. - Бібліогр.: с. 398-399. - ISBN 966-568-835-9

85. Гуліда, Едуард Миколайович. Прикладна механіка : підруч. для студ. і курсантів вищ. навч. закл., які навчаються за спец. "Пожежна безпека" / Е. М. Гуліда, Л. Ф. Дзюба, І. М. Ольховий ; за ред. Е. М. Гуліди. - Львів : Світ, 2007. - 382, [1] с. - Бібліогр.: с. 377. - ISBN 978-966-603-468-0

86. Екологічна фізіологія людини : метод. рек. до лаборатор. занять / А. І. Поручинський [та ін.] ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Л. Українки, 2007. - 71 с. - Бібліогр.: с. 67-68

87. Екологічний атлас Києва / Київ. міськ. рада, Упр. охорони навколиш. природ. середовища виконав. органу [Київ. міськ. держадмін.] ; [кер. проекту Сидоренко О. А.; ред.-уклад.: Приходько В. Ф.]. - Вид. 2-ге, допов. - Київ : [б. в.], 2006. - 60 с. : кольор. іл.

88. Загальна біологія : підруч. для 11 кл. спец. загальноосвіт. шк. для дітей зі зниж. зором / [Кучеренко М. Є. та ін.]. - Київ : Неопалима купина, 2007. - 319 с. - ISBN 966-8093-97-6

89. Казанцева, Лілія Вікторівна. Київське вікно у Всесвіт : історія Київ. астроном. обсерваторії в контексті історії розв. нац. та світ. науки / Л. В. Казанцева, В. С. Кислюк. - Київ : Інформ.-аналіт. агенція "Наш час", 2007. - 196 с. : кольор. фотогр. - (Сер. "Невідома Україна"). - Бібліогр.: с. 191-194. - Присвяч. пам'яті Олександра Кузьмича Осипова, який тривалий час був хранителем цієї історії. - ISBN 978-966-8174-85-8. - ISBN 966-8174-12-7 (серія)

90. Коцур, Надія Іванівна. Психогігієна : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Коцур Н. І., Гармаш Л. С. - Чернівці ; Переяслав-Хмельницький : Книги - XXI, 2005. - 379, [1] с. - ISBN 966-8653-44-0

91. Лаврик, Володимир Іванович. Методи математичного моделювання в екології : навч. посіб. для студ. екол. і біол. спец. вищ. навч. закл. / В. І. Лаврик ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - Київ : КМ Академія, 2002. - 202, [1] с. - Бібліогр.: с. 193-200. - ISBN 966-518-029-0

92. Лашевская, Анна Анатольевна. Химия : 7 кл. : учеб. для общеобразоват. учеб. заведений ; пер. с укр. / А. А. Лашевская. - Киев : Генеза, 2007. - 198 с. - ISBN 978-966-504-636-3 (рус.). - ISBN 978-966-504-607-3 (укр.)

93. Людина : навч. посіб. з анатомії та фізіології / [голов. ред. Тоні Сміт ; наук. пер.з англ.: Ірина Гаврилюк, Олена Гаврилюк, Уляна Галюк та ін.] ; наук. ред.: Оксана Заячківська, Мечислав Гжегоцький ; ред. Ервіна Главацька]. - 4-те оновл. вид. - Львів : БаК, 2006. - 240 с. : кольор. іл. - Дар добродія Григорія Малиновського студентам України. - ISBN 966-7065-61-8

94. Мусієнко, Микола Миколайович. Екологія. Охорона природи : словник-довідник / М. М. Мусієнко, В. В. Серебряков. - Київ : Знання, 2007. - 624 с. - Бібліогр.: с. 525-530. - ISBN 978-966-620-258-4

95. Мусиенко, Николай Николаевич. Биология : 7 кл. : учеб. для общеобразоват. учеб. заведений ; пер. с укр. / Н. Н. Мусиенко, П. С. Славный, П. Г. Балан. - Киев : Генеза, 2007. - 287 с. - ISBN 978-966-504-638-7-(русск.). - ISBN 978-966-504-622-6 (укр.)

96. Основи анатомії та фізіології людини : навч. посіб. / [укл.: Халаїм Є. А., Марценяк І. В.] ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2006. - 170 с. - Бібліогр.: с. 170. - ISBN 978-966-568-882-2

97. Основы здоровья : 7 кл. : учеб. для общеобразоват. учеб. заведений ; пер. с укр. / Т. Е. Бойченко [и др.]. - Киев : Генеза, 2007. - 166, [1] с. - ISBN 978-966-504-637-0 (русск.). - ISBN 978-966-504-624-0 (укр.)

98. Полищук, Наталья Николаевна. Основы здоровья : 7 кл. : учеб. для общеобразоват. учеб. заведений / Н. Н. Полищук ; [пер. с укр. Л. А. Мялковской]. - Киев : Генеза, 2007. - 231 с. - ISBN 978-966-504-639-4 (рус.). - ISBN 978-966-504-608-0 (укр.)

99. Слабошпицький, Михайло Федотович. Приватна справа дисидента в науці : вибрані місця з біогр. Володимира Берсенєва / Михайло Слабошпицький. - Київ : Ярославів Вал, 2007. - 188, [2] с. : фотогр. - ISBN 978-966-8382-24-6

100. Сосса, Ростислав Іванович. Історія картографування території України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Р. І. Сосса. - Київ : Либідь, 2007. - 333, [1] с. : кольор. іл., карты, мапи. - Бібліогр.: с. 331-332. - ISBN 978-966-06-0463-6

101. Українська екологічна енциклопедія / Міжнар. екон. фундація, Ін-т українознавства Мін-ва освіти і науки України ; [У підгот. 2-го вид. брали участь: авт.: Дяків Роман Степанович, Бохан Аліна Василівна, Рибчич Ілля Йосипович [та ін.] ; За ред. Романа Дяківа]. - 2-ге вид. - Київ : МЕФ, 2006. - 807 с. - ISBN 966-95785-1-5

102. Шабатура, Микола Никанорович. Біологія людини : 9 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / М. Н. Шабатура, Н. Ю. Матяш, В. О. Мотузний. - Вид. 3-тє, переробл. - Київ : Генеза, 2007. - 175 с. : кольор. іл. - ISBN 978-966-504-144-3

103. Шевчук, Кристина Дмитрівна. Основи природознавства : навч.-метод. посіб. / К. Д. Шевчук, М. Г. Іванчук ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2006. - 87, [1] с. - Бібліогр.: с. 86-88

104. Ярошенко, Ольга Григорівна. Природознавство : 5 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / О. Г. Ярошенко, В. І. Баштовий, Т. В. Коршевнюк ; за ред. О. Г. Ярошенко. - Київ : Генеза, 2007. - 126, [1] с. : кольор. іл. - ISBN 978-966-504-410-9

105. Ярошенко, Ольга Григорівна. Природознавство : підруч. для 5 кл. спец. загальноосвіт. шк. для дітей зі зниж. зором / О. Г. Ярошенко, В. І. Баштовий, Т. В. Коршевнюк ; за ред. О. Г. Ярошенко. - Київ : Неопалима купина, 2007. - 238, [1] с. - ISBN 966-8093-95-Х

106. Ярошенко, Ольга Григорівна. Природознавство : підруч. для 6 кл. спец. загальноосвіт. шк. для дітей зі зниж. зором / О. Г. Ярошенко, В. І. Баштовий, Т. В. Коршевнюк ; за ред. О. Г. Ярошенко. - Київ : Неопалима купина, 2007. - 269, [1] с. - ISBN 966-8093-94-1

ТЕХНІЧНІ НАУКИ. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО


107. Біль і тривоги Чорнобиля / [упоряд. - Юлій Сафонов ; ред. вид. Михайло Сорока ; авт. проекту Ігор Засєда ; ред. рада: Сергій Баликов, Ігор Засєда, Алла Малієнко, Олександр Побігай, Станіслав Прокопчук, Юлій Сафонов, Михайло Сорока ; фото: В. Говоруха, Ю. Інченко, В. Пясецький та ін.]. - Київ : Київська правда, 2006. - 286, [1] с. : фотогр., кольор. фотогр. - ISBN 966-7270-52-1

108. Ломаковська, Ганна Віталіївна. Інформатика : підруч. для учнів 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Ломаковська Г. В., Ривкінд Й. Я. - Київ : Навчальна книга, 2007. - 144 с. - ISBN 978-966-329-103-1

109. Маценко, Василь Григорович. Комп'ютерна графіка : навч. посіб. Ч. 2 / Маценко В. Г. ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2006. - 103 с. - Бібліогр.: с. 102-103. - Авт. зазначено на обкл. - ISBN 966-568-846-4

110. Українське телебачення: вчора, сьогодні, завтра / [наук. ред.: Карабанов Михайло Михайлович; заг. ред.: Чиж Іван Сергійович ; редкол.: Петренко В. М. (голова) та ін.; авт.: Абрамов С. О., Горобцов В. О., Карабанов М. М. та ін.]. - Київ : Дирекція ФВД, 2006. - 647 с. : іл. - ISBN 966-96605-0-5

111. Хомяк, Володимир Васильович. Електроніка НВЧ : навч. посіб. / В. В. Хомяк ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2006. - 139, [1] с. - Бібліогр.: с. 138. - ISBN 966-568-842-1

МИСТЕЦТВО. СПОРТ
112. ГУЛАГ = The Gulag Collection : коллекция картин / . - [Вашингтон] : [б. и.], [2001]. - 131 с. : кольор. іл., портр. - ISBN 0-9675009-1-5

113. Лильо-Откович, Зоряна. Український пейзажний живопис XIX - початку XX сторіччя = Ukrainian landsape painting 19 - th early 20 th centuries / Зоряна Лильо-Откович. - Київ : Балтія-Друк, [2007]. - 118, [1] с. : кольор. фотогр. - ISBN 966-8137-35-3

114. Образотворче мистецтво : енциклопед. ілюстр. слов.-довід. / упоряд. Анатолій Пасічний. - Київ : Факт, 2007. - 678 с. : кольор. іл. - ISBN 978-966-359-220-6

115. Тимофієнко, Володимир Іванович. Історія архітектури Стародавнього світу : підруч. для студ. архіт. спец. вищ. навч. закл. / В. І. Тимофієнко ; НАН України, Ін-т історії України, Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ : Наукова думка, 2006. - 511 с. - Бібліогр.: с. 487-489. - ISBN 966-00-0705-1

116. Толочко, Лариса Іванівна. Пам'ятник святому князю Володимиру в Києві / Л. І. Толочко, О. В. Грибовська. - Київ : Техніка, 2007. - 139, [2] с. - (Сер. "Національні святині України"). - Бібліогр.: с. 136-138. - Сер. засновано 1 1997 році. - ISBN 966-575-058-5

МОВА. ЛІТЕРАТУРА


117. Історія української літератури XX століття : У 2 кн. : підруч. для студ. гуманіт. спец. вищ. закл. освіти . Кн. 2. Друга половина XX століття / [авт.: В. П. Агеєва, С. М. Андрусів, Л. С. Бойко, К. П. Волинський, М. С. Гон та ін.; Редкол.: В. Г. Дончик (наук. ред.), В. О. Мельник, В. П. Моренець]. - Київ : Либідь, 1998. - 453, [1] с. - Бібліогр.: с. 435. - ISBN 966-06-0026-7 (Кн. 2). - ISBN 966-06-0024-0

118. Биркун, Людмила Вікторівна. Наша англійська : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. (4-й рік навчання) / Людмила Биркун. - Київ : Освіта, 2007. - 222, [2] с. : кольор. іл. - Назва на обкл. англ. мовою. - ISBN 978-966-04-0676-6

119. Большой современный англо-русский русско-английский словарь : 250 000 / [Кубарьков Г. Л. , Тимощук В. А.]. - Донецк : БАО, 2008. - 1055 с. - ISBN 978-966-338-903-5

120. Буренко, Валентина Миколаївна. Dive into English : підруч. з англ. мови для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. М. Буренко, В. В. Сливкіна. - Київ : Навчальна книга, 2007. - 207 с. : кольор. іл. - ISBN 978-966-329-090-4

121. Быкова, Екатерина Ивановна. Русский язык : учеб. для 7 кл. общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения / Е. И. Быкова, Л. В. Давидюк, В. И. Стативка. - Киев : Зодіак-ЕКО, 2007. - 286 с. - ISBN 978-966-7090-48-7

122. Вашуленко, Микола Самійлович. Рідна мова : підруч. для 3 кл. Ч. 1 / М. С. Вашуленко, О. І. Мельничайко. - Київ : Освіта, 2007. - 125, [1] с. - ISBN 978-966-04-0662-9

123. Великий німецько-український словник = Das grose deutsch-ukrainische Worterbuch : близько 170000 слів та словосполучень / . - 2-ге вид., випр. та допов. - Київ : Чумацький Шлях, 2007. - 787 с. - Парал. назва нім. мовою. - ISBN 966-8272-08-0

124. Великий сучасний англо-український українсько-англійський словник / [Загнітко А. П., Данилюк І. Г.]. - Донецьк : БАО, 2007. - 1007 с. - ISBN 978-966-338-773-4

125. Вербецкая, Елена Владимировна. Русский язык : 2 кл. : учеб. пособ. / Е. В. Вербецкая, Л. Г. Купцова. - Одесса : Ярослав, 2007. - 175 с. - ISBN 966-8057-02-3 (доп. тираж)

126. Вербецкая, Елена Владимировна. Русский язык : 4 кл. : учебник / Е. В. Вербецкая, Л. Г. Купцова ; худож. И. Ефименко. - Одесса : Ярослав, 2007. - 183 с. - ISBN 966-8057-35-Х (Доп. тираж)

127. Глазова, Олександра Павлівна. Рідна мова : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. П. Глазова, Ю. Б. Кузнецов ; наук. ред. Іван Вихованець. - Київ : Зодіак-ЕКО, 2007. - 287 с. - ISBN 978-966-7090-49-4

128. Голуб, Тетяна Володимирівна. Francais : 7 кл. : 3-й рік навчання : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Т. В. Голуб. - Київ ; Ірпінь : Перун, 2007. - 232 с. - ISBN 978-966-569-233-1

129. Гомерова "Іліада" / переказала Катерина Гловацька ; худож. Рафаель Масаутов ; [вірш. текст подано в перекладі Бориса Тена; авт. передм. А. О. Білецький]. - [3-тє вид.]. - Київ : Веселка : Просвіта, 2005. - 195, [4] с. : іл. - ISBN 966-01-0310-7

130. Гомерова "Одіссея" : [Прозовий переказ для дітей славетної Гомерової поеми про мандри й пригоди героя Троянської війни Одісея додому] / переказала Катерина Гловацька ; худож. Рафаель Масаутов ; [вірш. текст подано в пер. Бориса Тена; авт. передм. А. О. Білецький]. - [3-тє вид.]. - Київ : Веселка : Просвіта, 2005. - 147, [3] с. - ISBN 966-01-0313-1

131. Гребінка, Євген Павлович. Вибране : [байки, поезії, переклади] / Є. П. Гребінка, Л. І. Глібов. - Донецьк : Донбас, 2007. - 181, [1] с. - ISBN 5-7740-0834-7

132. Грищук, Броніслав Антонович. Солом'яні дзвони : лірико-публіцист. роман-колаж / Броніслав Грищук ; [післямова М. Слабошпицького]. - Київ : Ярославів Вал, 2007. - 317, [1] с. - ISBN 978-966-8382-19-2

133. Гуйванюк, Ніна. Українська література : 7 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. з навчанням мовами нац. меншин / Ніна Гуйванюк, Валентина Бузинська, Світлана Тодорюк. - Львів : Світ, 2007. - 271 с. - ISBN 978-966-603-516-8

134. Гундорова, Тамара Іванівна. Невідомий Іван Франко : грані Ізмарагду / Тамара Гундорова. - Київ : Либідь, 2006. - 359 с. : il., портр. - ISBN 966-06-0435-1

135. Замалєєв, Саліх Шакірович. Татарсько-український словник : У 2 т. Т. 1. А-О / Саліх Замалєєв. - Харків : Прапор, 2006. - 575, [1] с. - ISBN 966-8690-52-4 (словник). - ISBN 966-8690-53-2 (том 1)

136. Зарубіжна література : 7 кл. : посібник-хрестоматія : [за прогр. дванадцятиріч. шк.] / [авт.-упоряд. Щавурський Б. Б.]. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2007]. - 431 с. - На обкл. зазначено Щавурський Б. Б. Зарубіжна література : за прогр. дванадцятиріч. шк. - ISBN 978-966-408-328-4

137. Карп'юк, Оксана Дмитрівна. Англійська мова : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Оксана Карп'юк. - Тернопіль : Астон, 2007. - 207 с. - На обкл. зазначено Oksana Karpiuk. English. - ISBN 978-966-308-186-1

138. Куліш, Пантелеймон Олександрович. Повість про Український народ. Моє життя (Жизнь Куліша). Хутірська філософія і віддалена од світу поезія / Пантелеймон Куліш; [упорядкув., передм., пер., прим. й авт. редагування Олександер Шокало]. - Київ : Ред. журн. "Український Світ", 2005. - 382 с. - ISBN 966-7586-09-X

139. Лем, Станіслав. Соляріс : [роман] / Станіслав Лем; з пол. пер. Дмитро Андрухів. - Львів : Кальварія, 2007. - 198, [1] с. - ISBN 978-966-663-257-2

140. Лепкий, Богдан Сильвестрович. Вибрані твори : [прозові твори в 3-х т.]. Т. 2. Мотря: іст. повість ; Орли: іст. оповід. з років 1734-1750; Крутіж: іст. повість; Оповідання / Богдан Лепкий ; [уклад.-ред. Б. І. Мельничук]. - Тернопіль : Збруч, 2006. - 399, [1] с. - На тит. арк. заг. назва видання не зазнач. - ISBN 966-528-263-8 (т. 2). - ISBN 966-528-207-7

141. Лесмян, Болеслав. Пригоди Синдбада мореплавця = Przygody Sindbada Zeglarza : [повість] / . - Львів : Кальварія, 2007. - 205, [2] с. - ISBN 978-966-663-227-5

142. Литература : 10 кл. : хрестоматия / сост.: М. В. Теплинский, Ю. И. Султанов. - Київ ; Ірпінь : Перун, 2007. - 543 с. - ISBN 966-569-024-8

143. Литература : 9 кл. : хрестоматия / [сост.: М. В. Теплинский, Ю. И. Султанов]. - Київ ; Ірпінь : Перун, [2007]. - 559 с. - ISBN 966-569-041-8

144. Луцик, Дмитро Васильович. Буквар : [підруч. з навчання грамоти для 1 кл. серед. загальноосвіт. шк.] / Д. В. Луцик, М. М. Проць, А. С. Савшак. - Вид. 9-те, зі змінами. - Львів : Світ, 2007. - 159 с. - ISBN 978-966-603-404-8

145. Мовчан, Раїса Валентинівна. Українська література : 6 кл. : підруч. для спец. загальноосвіт. шк. для дітей зі зниж. зором / Раїса Мовчан. - Київ : Неопалима купина, 2007. - 351 с. - ISBN 966-8093-96-8

146. Несвіт, Алла Миколаївна. Ми вивчаємо англійську мову = We Learn English : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / . - Київ : Генеза, 2007. - 255 с. - Назва на обкл. англ. мовою. - ISBN 978-966-504-612-7

147. Несвіт, Алла Миколаївна. Ми вивчаємо англійську мову : робочий зошит для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. = We Learn English : workbook : 6 / Алла Несвіт. - Київ : Генеза, 2007. - 87 с. - Назва на обкл. англ. мовою. - ISBN 978-966-504-536-6

148. Новак, Іржи. Чесько-український словник = Cesko-Ukrajinsky Slovnik : понад 100 000 слів та словосполучень / . - Київ : Чумацький Шлях, 2008. - 584 с. - Парал. назва чес. мовою. - ISBN 966-8272-11-0

149. Новиченко, Ірина Іванівна. Українська мова : інтенс. курс підготов. до зовніш. незалеж. оцінювання / І. І. Новиченко, М. П. Сегень. - 2-ге вид. - Київ : Країна Мрій, 2008. - 237, [2] с. - ISBN 978-966-424-045-8

150. Павличко, Дмитро Васильович. Українська національна ідея / Дмитро Павличко. - Київ : КМ Академія, 2002. - 56 с. - ISBN 966-518-172-6

151. Плешканівська, Галина Михайлівна. Українська мова : підруч. для 5 кл. допом. шк. / Г. М. Плешканівська. - Київ : Богдана, 2007. - 199 с. : кольор. іл. - ISBN 966-7058-96-4

152. Прищепа, Екатерина Степановна. Букварь / Е. С. Прищепа, В. И. Колесниченко. - Киев : Генеза, 2007. - 158, [1] с. : цв. ил. - ISBN 978-966-504-517-5

153. Прищепа, Катерина Степанівна. Буквар / К. С. Прищепа, В. І. Колесниченко. - Київ : Генеза, 2007. - 175 с. - ISBN 978-966-504-516-8

154. Рідна мова : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. І. Пентилюк [та ін.] ; за заг. ред. М. І. Пентилюк. - Київ : Освіта, 2007. - 287 с. - ISBN 978-966-04-0689-6

155. Російсько-український словник наукової термінології : суспільні науки / НАН України, Ком. наук. термінології, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні НАН України ; [авт.: Й. Ф. Андерш, С. А. Воробйова, М. В. Кравченко та ін. ; редкол.: А. Й. Багмут, Б. М. Мозолевський, В. М. Русанівський (відп. ред.) та ін.; ред.-лексикограф Т. К. Черторизька]. - Київ : Наукова думка, 1994. - 594 с. - ISBN 5-12-002638-9

156. Руденко, Микола. У череві дракона : романи / Микола Руденко ; упоряд.: Раїса Руденко, Микола Луків ; передм. Івана Власенка ; худож. Сергій Лук'яненко. - Київ : КП "Ред. журн. "Дніпро", 2007. - 581, [1] с. - ISBN 966-8963-06-7

157. Савченко, Людмила Петрівна. Deutsch. : підруч. з нім. мови для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Савченко Л. П., Кудінова Т. М. - [Київ] : Схід-Продукт, 2007. - 142, [1] с. - ISBN 978-966-96827-1-0

158. Савченко, Олександра Яківна. Читанка : підруч. для 4 кл. Ч. 1 / О. Я. Савченко. - [2-ге вид.]. - Київ : Освіта, 2007. - 158, [1] с. - ISBN 978-966-04-0663-6

159. Сенкевич, Генрик. В пустелі та джунглях = W pustyni i w puszczy : [пригодн. повість] / . - Львів : Артклас, 2007. - 422 с. : іл. - ISBN 966-8711-02-5

160. Сотникова, Світлана Іванівна. Hallo, Freunde! : [6 кл. : підруч. нім. мови для загальноосвіт. навч. закл. (друга інозем. мова, другий рік навчання)] / С. І. Сотникова, Т. Ф. Білоусова. - [Харків] : Ранок, [2007]. - 192 с. - ISBN 978-966-08-2675-5

161. Старі казки говорять з нами : укр. нар. казки : для мол. та серед. шк. віку / упорядкув. та мал. Бондарчука П. Ф. - Донецьк : Донбас, 2007. - 206, [1] с. : 16 с. кольор. іл. - ISBN 5-7740-0835-5

162. Сучасний орфографічний словник : 150000 / [уклад. О. Ю. Петраковський]. - Харків : Промінь, 2007. - 1244 с. - ISBN 966-324-030-X

163. Ткачук, Микола Платонович. Лірика Івана Франка: До 150-річчя від дня народження І. Франка : [монография] / Микола Ткачук. - Тернопіль ; Київ : [Світ Знань], 2006. - 293, [2] с. : кольор. іл. - ISBN 966-07 0091-1

164. Украина. Русская поэзия. ХХ век : [Поетична] антология / упоряд. Юрій Каплан ; [редкол.: Олександр Мороз, Юрій Каплан, Володимир Черепков та ін.]. - Киев : Юг, 2007. - 783 с. - ISBN 966-7082-19-9

165. Фесенко, Валентина Іванівна. Зарубіжна література : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. Фесенко. - [Донецьк] : Схід-Продукт, 2007. - 271 с. - ISBN 978-966-96827-0-3

166. Хорошковська, Ольга Назарівна. Українська мова: усний курс : підруч. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. з рос. мовою навчання / О. Н. Хорошковська, Г. І. Охота. - [2-ге вид., доопрац.]. - Київ : Освіта, 2007. - 159 с. : кольор. іл. - ISBN 978-966-04-0385-7

167. Цвірова Т. Д. Зарубіжна література : темат. тест. завдання / Т. Д. Цвірова. - Київ : Країна Мрій, 2008. - 141 с. - (Сер. "Тематичні тестові завдання"). - ISBN 978-966-424-146-2

168. Чуб, Дмитро. Живий Шевченко : біограф. та літературознавчі оповіді / Дмитро Чуб ; [передм. М. Ф. Слабошпицького]. - 2-ге вид. - Київ : Ярославів Вал, 2007. - 196, [2] с. - ISBN 978-966-8382-21-5

169. Чумак, Надія Петрівна. Francais : 6 кл. (2-й рік навчання) : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Н. П. Чумак. - Київ ; Ірпінь : Перун, [2007]. - 182, [1] с. : кольор. іл. - Авт. зазначено на обкл. - ISBN 978-966-569-199-0

170. Шевченко, Тарас Григорович. Вибрана поезія. Живопис. Графіка. = Gelected Poems. Paintinqs. Graphic Works / Тарас Шевченко ; [ред. рада: Микола Жулинський (голова), Тетяна Андрущенко, Сергій Гальченко, Іван Дзюбата ін.; упорядкув. і прим. укр. мовою Сергія Гальченко ; авт. передм. Іван Дзюба ; художнє оформ. Петра Буркута; пер. англ. мовою Віра Річ]. - Київ : Мистецтво, 2007. - 607 с. - ISBN 978-966-577-123-4географія


171. Бойко, Валентина Михайлівна. Географія материків і океанів : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. М. Бойко, С. В. Міхелі. - Київ : Зодіак-ЕКО, 2007. - 287 с. - ISBN 978-966-7090-47-0

172. Бойко, Валентина Михайловна. География материков и океанов : учеб. для 7 кл. общеобразоват. учеб. заведений / В. М. Бойко, С. В. Михели. - Киев : Зодіак-ЕКО, 2007. - 287 с. - ISBN 978-966-7090-47-0 (укр.). - ISBN 978-966-7090-52-4 (рус.)

173. Заставний, Федір Дмитрович. Економічна і соціальна географія України : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Ф. Д. Заставний. - Вид. 5-те, допов. - Київ : Навчальна книга, 2007. - 255 с. - ISBN 966-329-080-3

174. Заставний, Федір Дмитрович. Фізична географія України : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Ф. Д. Заставний. - Вид. 5-те, випр. - Київ : Навчальна книга, 2007. - 238, [1] с. - ISBN 966-329-078-1

175. Заставный, Федор Дмитриевич. Физическая география Украины : учеб. для 8 кл. общеобразоват. учеб. заведений / Ф. Д. Заставный. - Изд. 5-е, испр. - Киев : Навчальна книга, 2007. - 238, [1] с. - ISBN 966-329-077-3

176. Заставный, Федор Дмитриевич. Экономическая и социальная география Украины : учеб. для 9 кл. общеобразоват. учеб. заведений / Ф. Д. Заставный. - Изд. 5-е, доп. - Киев : Навчальна книга, 2007. - 254, [1] с. - ISBN 966-329-079-Х

177. Одинченко, Лариса Костянтинівна. Географія : підруч. для 8 кл. допом. шк. / Л. К. Одинченко, В. О. Липа. - Київ : Неопалима купина, 2007. - 157, [2] с. - ISBN 966-8093-93-3

178. Пестушко, Валерій Юрійович. Загальна географія : підруч. для 6 кл. спец. загальноосвіт. шк. для дітей зі зниж. зором / В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова. - Київ : Неопалима купина, 2007. - 334, [1] с. - ISBN 966-8093-99-2

179. Пестушко, Валерий Юрьевич. География материков и океанов : 7 кл. : учеб. для общеобразоват. учеб. заведений / В. Ю. Пестушко, А. Ш. Уварова. - Киев : Генеза, 2007. - 287 с. - ISBN 978-966-504-640-0-(рус.). - ISBN 978-966-504-623-3 (укр.)

180. Політична географія і геополітика : навч. посіб. для студ. геогр. спец. вищ. навч. закл. / Б. П. Яценко, В. І. Стафійчук, Ю. С. Брайчевський [та ін.]. - Київ : Либідь, 2007. - 252, [3] с. : il., мапи. - Бібліогр.: с. 254. - ISBN 978-966-06-0461-2

181. Україна : повна енциклопедія / [авт.-упоряд. В. М. Скляренко та ін.]. - Харків : Фоліо, 2007. - 462, [1] с. : кольор. іл. - ISBN 966-03-3684-5

ІСТОРІЯ

182. Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV-XX століть : навч. посіб. / [авт. кол. : Ю. А. Горбань (кер.) та ін.] ; за ред. Ю. А. Горбаня. - Київ : Знання, 2007. - 439 с. - Бібліогр.: с. 436-439. - ISBN 978-966-346-430-5

183. Історія України : універс. ілюстр. довід. / [Губарев В. К. ; пер. з рос. Губаревої Б. М.]. - Донецьк : БАО, 2007. - 573 с. : іл. - ISBN 978-966-338-696-6 (укр.). - ISBN 978-966-338-423-8 (рос.)

184. Герої визволення України / Всеукр. орг. інвалідів війни та збройних сил ; [авт.-упоряд. П. Л. Машовець]. - Київ : Україна, 2007. - 107, [1] с. : il., фотогр. - ISBN 978-966-524-264-2

185. Герцен, Олександр Германович. Печерні міста Криму / Олександр Германович Герцен. - Сімферополь : Таврія, 2007. - 159, [1] с. : кольор. фотогр. - ISBN 966-435-078-8

186. Гордасевич, Галіна. Степан Бандера - людина і міф / Галина Гордасевич. - Київ : Бібліотека українця, 2001. - 140, [1] с. - (Сер. "Б-ка українця"). - Бібліогр.: с. 136-138. - ISBN 966-7419-25-8

187. Грушевський, Михайло Сергійович. Твори : У 50 т. Т. 2. Сер. Суспільно-політичні твори (1907-1914) / Михайло Грушевський; видавн. рада: Борис Патон - голова, Любомир Винар, Іван Драч, Аркадій Жуковський, Іван Курас, Володимир Литвин, Олексій Онищенко, Омелян Пріцак, Френк Сисин, Ярослав Яцків; голов. редкол.: Павло Сохань (голов. ред.), Ярослав Дашкевич, Ігор Гирич [та ін.]; [редкол. тому 2: Павло Сохань, Ігор Гирич, Світлана Панькова; упоряд.: Ігор Гирич, Світлана Панькова]. - Львів : Світ, 2005. - 652, [1] с. : il., фотогр., портр. - ISBN 966-603-223-6. - ISBN 966-603-277-5 (т. 2)

188. Грушевський, Михайло Сергійович. Твори : У 50 т. Т. 4. Кн. 1. Сер. Суспільно-політичні твори (доба Укр. Центр. Ради берез. 1917- квіт. 1918) / Михайло Грушевський; видавн. рада: Борис Патон - голова, Любомир Винар, Іван Драч, Аркадій Жуковський, Іван Курас, Володимир Литвин, Олексій Оніщенко, Омелян Пріцак, Френк Сисин, Ярослав Яцків; Гол. редкол.: Павло Сохань (гол. ред.), Ярослав Дашкевич, Ігор Гирич [та ін.]; Упоряд.: Світлана Панькова. - Львів : Світ, 2007. - 407 с. - ISBN 978-966-603-223-5. - ISBN 978-966-603-499-4 (т. 4, кн. І)

189. Грушевський, Михайло Сергійович. Твори : У 50 т. Т. 8. Сер. Історичні студії та розвідки (1906-1916) / Михайло Грушевський ; видавн. рада: Борис Патон - голова, Любомир Винар, Іван Драч, Аркадій Жуковський, Іван Курас, Володимир Литвин, Олексій Оніщенко, Омелян Пріцак, Френк Сисин, Ярослав Яцків; Гол. редкол.: Павло Сохань (гол. ред.), Ярослав Дашкевич, Ігор Гирич [та ін.]; Упоряд.: Мирон Капраль, Андрій Фелонюк. - Львів : Світ, 2007. - 755 с. - ISBN 978-966-603-223-5. - ISBN 978-966-603-484-0 (т. 8)

190. Гупан, Нестор Миколайович. Новітня історія України : 11 кл. / Н. М. Гупан, О. І. Пометун, Г. О. Фрейман. - Київ : А. С. К., 2007. - 384 с. - ISBN 978-966-319-141-6

191. Дмитрук, Володимир Григорович. Вони боролися за волю України : [монографія] / Володимир Дмитрук ; [гол. ред. - Дмитро Головенко]. - Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2007. - 1070 с. - ISBN 978-966-361-219-5

192. Кіндер, Герман. Всесвітня історія = Welt-Geschichte : dtv-Atlas : довідник / . - Київ : Знання-Прес, 2007. - 664 с. : 266 с. кольор. іл. - ISBN 978-966-311-064-6 (укр.). - ISBN 978-3-423-03001-4 (нім., т. 1). - ISBN 978-3-423-03002-1 (нім., т. 2)

193. Київська весна / Дослід. фундація ім. О. Ольжича в США ; упоряд. і ред. Олесь Шевченко. - Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2005. - 574, [1] с. - ISBN 966-7601-58-7

194. Комова, Олена Станіславівна. Історія України : темат. тест. завдання / О. С. Комова, І. М. Лебедєва. - Київ : Країна Мрій, 2008. - 197 с. - ISBN 978-966-424-141-7

195. Кондратович, Олександра Павлівна. Українські звичаї: Народини. Коса ж моя... / Олександра Кондратович. - Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2007. - 239 с. - ISBN 978-966-361-220-1

196. Кудрявцев, Лев Олексійович. Град над Борисфеном : ілюстр. історія вул. і майданів Києва / Лев Кудрявцев ; [ред. і упоряд. арх. та ілюстрат. матеріалу Т. М. Мусієнко]. - Київ : Вища школа, 2007. - 295 с. : кольор. іл. с. 290-295. - ISBN 978-966-642-379-8

197. Ладиченко, Тетяна В'ячеславівна. Всесвітня історія : 10 кл. : підручник / Т. В. Ладиченко . - Київ : А. С. К., 2007. - 384 с. - ISBN 966-8291-78-6

198. Луговий, Олександр. Визначне жіноцтво України : іст. життєписи / Ол. Луговий ; [відп. за вип., передмова М. Ф. Слабошпицький]. - 2-ге вид. - Київ : Ярославів Вал, 2007. - 267 с. - ISBN 978-966-8382-22-2

199. Мироненко, Александр Витальевич. Украина: начало великого пути : [В 3 т.] : На заре : Возвращение на Родину : На пути к величию / Александр Мироненко ; [авт. проекта: В. А. Зубанов, А. В. Тостоухов]. - Киев : КВІЦ, 2007. - 526, [1] с. - ISBN 978-966-2003-03-1

200. Мироненко, Олександр Віталійович. Україна: початок великого шляху : [В 3 т.] : На світанку. Повернення на Батьківщину. На шляху до величі / Олександр Мироненко ; [авт. проекту: В. О. Зубанов, А. В. Толстоухов]. - Київ : КВІЦ, 2008. - 526, [1] с. - Проект : Україна: історія великого народу. - ISBN 978-966-2003-10-9

201. Смолий, Валерий Андреевич. История Украины : учеб. для 7 кл. общеобразоват. учеб. заведений / В. А. Смолий, В. С. Степанков. - Киев : Генеза, 2007. - 227, [1] с. - ISBN 978-966-504-632-5

202. Традиції і свята українського народу / М. Н. Шкода ; худож. О. К. Перепелиця. - Донецьк : БАО, 2007. - 383 с. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та на 3-й с. обкл. - ISBN 978-966-338-601-0

203. Турченко, Федір Григорович. Історія України : Друга половина XVIII - початок XX століття: підруч. для 9-го кл. загальноосвіт. закл. / Ф. Г. Турченко, В. М. Мороко. - Вид. 4-те, переробл. й допов. - Київ : Генеза, 2007. - 350, [1] с. - ISBN 978-966-504-279-2

204. Турченко, Федір Григорович. Новітня історія України : 10 кл. Ч. 1. 1914-1939 / Ф. Г. Турченко. - Вид. 3-тє, випр. та допов. - Київ : Генеза, 2007. - 350, [1] с. - ISBN 978-966-504-069-9

205. Турченко, Федір Григорович. Новітня історія України : 11 кл. : [підручник]. Ч. 2. [1939 - початок ХХІ ст.] / Ф. Г. Турченко, П. П. Панченко, С. М. Тимченко. - Вид. 5-те, доопрац. й допов. - Київ : Генеза, 2007. - 381, [1] с. - ISBN 978-966-504-052-9

206. Україна: хронологія розвитку : з давніх часів до пізньої античності. [Т. 1] / [авт. кол. І тому, уклад. тому: О. О. Григор'ева та ін. ; редкол.: П. П. Толочко та ін. ; авт., кер. проекту: А. В. Толстоухов, В. О. Зубанов]. - [Київ] : КВІЦ, [2007]. - 543 с. - Бібліогр.: с. 538-541. - ISBN 978-966-2003-17-8

208. Українська дивізія "Галичина" : іст-публіціст. зб. / упоряд., передм. Михайла Слабошпицького. - 2-ге вид. - Київ : Ярославів Вал, 2007. - 228, [2] с. - ISBN 978-966-8382-20-8

209. Украина - Европа: хронология развития : 1000-1500. [Т. 3] / [авт. кол. ІІІ тома, сост. тома: О. А. Григорьева и др. ; редкол. Н. Н. Бровко и др. ; рук. проекта: А. В. Тостоухов, В. А. Зубанов]. - [Киев] : КВІЦ, [2007]. - 560, [15] с. - Библиогр.: с. 558-560. - ISBN 978-966-2003-04-8

210. Украина - Европа: хронология развития : 1000-1500 / [О. А. Григорьева и др. ; редкол. Н. Н. Бровко и др. ; рук. проекта: А. В. Тостоухов, В. А. Зубанов]. - [Киев] : КВІЦ, [2008]. - 767 с. - Библиогр.: с. 744-747. - ISBN 978-966-2003-22-2

211. Украина: от Триполья до Антов / [авт. М. Ю. Видейко ; рук. проекта: А. В. Тостоухов, В. А. Зубанов]. - [Киев] : КВІЦ, [2008]. - 279 с. - Библиогр.: с. 274-277. - ISBN 978-966-2003-23-9ЛІТЕРАТУРА УНІВЕРСАЛЬНОГО ЗМІСТУ

212. Довідник молодшого школяра : укр. мова і розв. мовлення : читання : математика : я і Україна (громад. освіта і природознавство) / [Л. П. Ткаченко та ін.]. - [Харків] : Ранок : Веста, 2007. - 127, [1] с. - ISBN 978-966-08-2002-9

213. Звід пам'яток історії та культури України : енцикл. вид. : У 28 т. Київ. Кн. 1. Ч. 2. М - С / голов. редкол.: голов. ред. Валерій Смолій ; Вадим Абизов [та ін.] ; відп. ред. Петро Тронько; редкол. тому: Юрій Асєєв, Сергій Бабушкін, Олександр Биструшкін, Сергій Білокінь, В'ячеслав Горбик; упоряд.: В'ячеслав Горбик, Микола Кіпоренко, Ніна Коваленко, Лариса Федорова. - Київ : Голов. ред. Зводу пам'яток історії та культури при вид-ві "Українська енциклопедія" ім. М. П. Бажана, 2004. - 1213, [1] с. : кольор. іл. - ISBN 966-95478-0-6. - ISBN 966-95478-2-2 (Т. "Київ", кн. I, ч. 2)

Географический указатель

Україна, історія, 2-га пол. 18 - поч. 20 ст.. Підручники для середньої загальноосвітньої школи (5-12 кл.) 203,

Україна, історія. Довідники 183,

Україна, Історія. Енциклопедії 181,

Україна, історія. Літературно-художні видання 198,

Україна, історія. Матеріали конференцій, з'їздів, симпозіумів 207,

Україна, історія. Підручники для середньої школи (5-12 кл.) 201,

Україна, географія. Енциклопедії 181,

Україна, культура. Енциклопедії 181,
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка