Освіта. Виховання. НавчанняСкачати 295.17 Kb.
Дата конвертації08.11.2016
Розмір295.17 Kb.

 1. Академія педагогічних наук України: Інформ. довідник /Відп. за вип. В.М.Мадзігон, О.Я.Савченко; За заг. ред. М.С.Вашуленко; У підготов. взяли участь: М.Б.Євтух, О.І.Ляшенко, С.Д.Максименко, Н.Г.Ничкало, О.В.Сухомлинська. - К.: Фенікс, 2002. - 295 с.: портр. (УДК 37 А 38)

 2. Аттестация педагогических кадров: Справочник. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: ИФ "Образование в документах", 2002. - 128 с. (УДК 371.13 А 92)

 3. Березюк, О.С. Духовно-моральне виховання підлітків: Метод. рек. на допомогу вчителям, студ. пед. навч. закл. /О.С.Березюк, С.С.Вітвицька, О.М.Дідус. - Житомир: ЖДПУ, 2002. - 79 с. - (Житомирський держ. пед. ун-т ім. І.Франка). (УДК 37.03 Б 48)

 4. Васьков, Ю.В. Педагогічні теорії, технології, досвід: (Дидактичний аспект): Для працівників від. освіти, кер. та вчителів шк., студ. - Х.: Скорпіон, 2000. - 120 с. (УДК 37.01 В 19)

 5. Васянович, Г.П. Морально-правова відповідальність педагога (теоретико-методологічний аспект): Монографія /Наук. ред. І.А.Зязюн. - 2-е вид. - К.-Л., 2002. - 232 с. - (Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. Львів. держ. фінансово-екон. ін-т). (УДК 37.01 В 20)

 6. Вершловский, С.Г. Педагог эпохи перемен, или как решаются се­годня проблемы профессиональной деятельности учителя /Отв. ред. М.А.Ушакова. - М.: Сентябрь, 2002. - 160 с. - (Б-чка журн. "Директор школы". Вып. № 7). (УДК 371.1; ББК 74 В 37)

 7. Впровадження методики формування оптимального педагогічного клімату в шкільну практику: Навч.-метод. посіб. /Т.Грабовська, Л.Жуковська, Т.Левченко та ін. - К.: МАУП, 2000. - 96 с. (УДК 37.06 В 80)

 8. Гиря, О.О. Змістовно-методичне забезпечення вивчення теми "Основні поняття хімії": Навч.-метод. посіб. - Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2002. - 84 с. (УДК 37.01 Г 51)

 9. Дети и взрослые: взаимообогащение (из опыта работы клубов по месту жительства) /Сост. А.В.Волохов. - М.: ГОУ ЦРСДОД, 2002. - 64 с. - (Прил. к журн. "Внешкольник. Воспитание и доп. образование детей и молодежи". Вып. № ІІ). (УДК 379.8 Д 38)

 10. Духовные истоки воспитания: Альманах. № 1 /Сост. Т.Г.Кислицына; Редкол.: Сергий Рыбаков и др. - [Б.м.], 2002. - 160 с.: ил.. нот. (УДК 37.01 Д 85)

 11. Єрмола, А.М. Технологія організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами: Навч. посіб. - 2-е вид. - Х.: Гімназія, 1999. - 128 с. (УДК 371.1; ББК 74.24(4Укр) Є 74)

 12. Знання, уміння, навички позашкільників в національному екологонатуралістичному центрі /Відп. за вип. В.В.Вербицький. - К.: ООО "Комакс", 2001. - 27 с.: іл. (УДК 379.8 З-73)

 13. "И не в шурф их бросали, а в наши сердца": Метод. рек., посвящ. 60-летию создания Краснодонской подпольной молодежной организации "Молодая гвардия" /Подгот. Н.А.Расторгуевой; Отв. за вып. С.А.Аладжальян. - Луганск: ООО "Полипринт", 2002. - 40 с. - (Обл. б-ка для юношества). (УДК 37.03 И 11)

 14. Ильченко, В.Р. Образовательная модель "Логика природы": Тех­нология интеграции содержания естественнонауч. образования /В.Р.Ильченко, К.Ж.Гуз. - М.: Нар. образование; Шк. технологии, 2003. - 240 с. - (Проф. б-ка учителя). (УДК 37 И 48)

 15. Інновації у вищій освіті (за матеріалами регіональних нарад): Зб. доп. /Упоряд.: А.В.Скрипиць, Ю.В.Сухарніков. - К., 2003. - 70 с.: іл. - (Наук.-метод. центр вищ. освіти). (УДК 378 І-66)

 16. Інститут педагогіки і психології проф. освіти АПН України. Пе­дагогічний процес: теорія і практика: Педагогіка, психологія: Наук. зап. Вип. 1; 2. /С.Сисоєва (голов. ред.); Редкол.: А.Алексюк, … І.Зязюн, … Н.Ничкало та ін. - К.: Наук. світ., 2002. (УДК 37; ББК 74 І-71)

 17. Інститут проблем виховання АПН України. Гуманістично спря­мований виховний процес і становлення особистості: (Теоретико-метод. проблеми виховання дітей та учнівської молоді): Зб. наук. праць. Кн. 1; Кн. 2. /Редкол.: О.В.Сухомлинська, І.Д.Бех, Б.С.Кобзар та ін. - К.: ВіРА Інсайт, 2001. (УДК 37 І-71)

 18. Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. Актуальні проблеми психології. Т. 1: Соц. психологія. Психологія управління. Орга­нізаційна психологія. Ч. 7. /За ред. С.Д.Максименка, Л.М.Карамушки. - 298 с. (УДК 37 І-71)

 19. Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. Актуальні проблеми психології: Наук. зап. … . Вип. 21. /За ред. С.Д.Максименка. - К.: Нора-Друк, 2001. - 296 с. (УДК 37 І-71)

 20. Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. Актуальні проблеми сучасної української психології: Наук. зап. … . Вип. 22: До 60-річчя від дня народження акад. С.Д.Максименка /За ред. Н.В.Чепелєвої. - К.: Нора-прінт, 2002. - 351 с.: портр. (УДК 37; ББК 88 І-71)

 21. Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. Проблеми за­гальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць … Т. ІV. Ч. 3; Т. ІV.Ч. 4; Т. ІV.Ч. 5; Т. ІV.Ч. 6 /За ред. С.Д.Максименка. - К.: ГНОЗІС, 2002. (УДК 37 І-71)

 22. Інститут психології ім. Г.С.Костюка. Проблеми загальної та педа­гогічної психології: Зб. наук. праць. Т. ІІІ, ч. 8 /За ред. С.Д.Максименка. - К., 2001. - 279 с. (УДК 37; ББК 88 І-71)

 23. Керівні документи Спеціалізованої дитячо-юнацької школи олім­пійського резерву №19 м. Києва з ігрових видів спорту, плавання в ластах та художньої гімнастики: З досвіду роботи спортшколи /Уклад. В.С.Степаненко. - К., 2002. - 95 с. (УДК 373 К 36)

 24. На допомогу менеджеру освіти. Ч. І: Документаційне забезбе­чення управління закладів освіти /Уклад.: А.Й.Романюк, В.І.Уруський, О.В.Козловська та ін. - Т.: Астон, 2001. - 228 с. - (Обл. комун. ін-т післяди­плом. пед. освіти). (УДК 371.1 Н 12)

 25. На допомогу менеджеру освіти. Ч. ІІ: Нормативнно-правове за­безпечення управління закладів освіти /Уклад.: І.С.Демків, А.Й.Романюк, О.В.Козловська. - Т.: Астон, 2002. - 404 с. - (Обл. комун. ін-т післядиплом. пед. освіти). (УДК 371.1 Н 12)

 26. Нові технології навчання: Наук.-метод. зб.: Спец. вип.: Матеріали наук.-метод. конф. "Проблеми безперервної освіти в сучасних умовах соці­ально-екон. розвитку України" 14-15 листоп. 2002 р., м. Івано-Франківськ /Редкол.: В.О.Зайчук (голов. ред.), О.Я.Савченко, М.Ф.Дмитриченко та ін. - К.: ЗАТ "НІЧЛАВА", 2003. - 200 с. - (Наук.-метод. центр вищ. освіти). (УДК 37.04; ББК 74.05 Н 73)

 27. Освітні технології: Навч. метод. посіб.. /О.М.Пєхота, А.З.Кіктенко, О.М.Любарська та ін.; За заг. ред. О.М.Пєхоти. - К.: А.С.К., 2002. - 256 с. (УДК 371.3; ББК 74.202 О-72)

 28. Пащенко, О.Ю. Підготовка молоді до вибору професії правоохо­ронця: [Монографія]. - Херсон: Олді-плюс, 2002. - 152 с. (УДК 37.04 П 22)

 29. Педагогічне управління професійним самовизначенням учнів­ської молоді (Метод. посіб.) /В.М.Мадзігон, І.Д.Бех, М.П.Тименко та ін.; За ред. М.П.Тименка. - К.; 2001. - 152 с. (Ін-т проблем виховання АПН України). (УДК 37.04 П 24)

 30. Педагогічний експрес: (Метод. рек. по впровадженню концепції громадянського виховання в навчально-виховний процес) /Уклад.: Р.П.Вдовиченко, А.І.Деркач, Л.М.Майборода та ін. - Миколаїв, 2000. - 86 с. - (Наук.-метод. центр). (УДК 37 П 24)

 31. Плохій, З.П. Виховання екологічної культури дошкільників: Ме­тод. посіб. - К.: Ред. журн. "Дошкільне виховання", 2002. - 174 с.: іл. (УДК 37.03; ББК 74.100.5 П 39)

 32. Побірченко, Н.С. Педагогічна і просвітницька діяльність україн­ських громад у другій половині ХІХ- на початку ХХ століття: Моногра­фія: У 2 кн. Кн. І: Київська громада. - К.: Наук. світ, 2000. - 308 с. (УДК 37(091) П 41)

 33. Побірченко, Н.С. Проблеми освіти на сторінках часопису "Киев­ская старина" (1882-1906). - К.: Наук. світ, 2000. - 92 с. (УДК 37 П 41)

 34. Правовой эрудит /Сост.: Н.С.Криволап, О.В.Крючкова. - Минск: Изд. ООО "Красико-принт", 2002. - 176 с. (УДК 37.03; ББК 37.03 П 68)

 35. Результати апробації шкільного підручника "Біологія людини, 8 клас" М.С.Присяжнюк (методична обробка Л.Г.Горяної); навчальних посібників Є.О.Неведомської: Матеріали міськ. семінару-тренінгу, що відбувся 22 лют. 2001 р. /Упоряд.: І.М.Маруненко, Л.Г.Горяна, Є.О.Неведомська. - К.: Фенікс, 2001. - 95 с.: іл. - (Київ. міжрегіон. ін-т удо­скон. вчителів ім. Б.Грінченка). (УДК 371.6 Р 34)

 36. Сорока, Г.І. Планування та аналіз виховної роботи школи. - Х.: Основа, 2003. - 63 с. - (Б-ка журн. "Управління школою". Вип. 1(1). Січ.). (УДК 37.03 С 65)

 37. Сорока, Г.І. Сучасні виховні системи та технології: Навч.-метод. посіб. для кер. шк., учителів, клас. кер., вихователів, слухачів ІПО. - Х.: Ранок, 2002. - 128 с. - (Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. Ін-т після­диплом. освіти). (УДК 37.03; ББК 74.200 С 65)

 38. Сучасні технології викладання іноземних мов у професійній під­готовці фахівців: Матеріали всеукр. наук.-практ. конф.: Зб. наук. ст. /Редкол.: Н.В.Абашкіна, В.О.Кудін, Л.В.Кнодель та ін. - К.: КІТЕП, 2000. - 362 с. - (АПН України. Ін-т педагогіки і психології проф. освіти). (УДК 37.01 С 91)

 39. Теоретико-методологічні проблеми неперервної професійної освіти: Методолог. семінар: Програма (6 груд. 2001 року, м. Київ). - К., 2001. - 45 с. - (АПН України. Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України). (УДК 37.04; ББК 74.05 Т 33)

 40. Теоретико-прикладні аспекти управління закладами освіти: Наук.-метод. посіб. /Л.М.Калініна, Н.М.Островерхова, А.Ф.Остапенко та ін.; За ред. Л.М.Калініної. - К.: ПП Компанія "Актуальна освіта", 2002. - 313 с. - (Ін-т педагогіки АПН України. Асоціація кер. шк. України. Мене­джмент в освіті). (УДК 371.1 Т 33)

 41. Технології професійно-педагогічної підготовки майбутніх учите­лів: Навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл.: У 2 ч. Ч. 1; 2 /За заг. ред. О.А.Дубасенюк. - Житомир: ЖДПУ, 2001. - 45 с. (УДК 37 Т 38)

 42. Товажнянський, Л.Л. Формування і реалізація концепції підгото­вки національной гуманітарно-технічної еліти в Національному техні­чному університеті "Харківський політехнічний інститут": Навч. посіб. /Л.Л.Товажнянський, О.Г.Романовський, О.С.Пономарьов. - Х.: НТУ "ХПІ", 2002. - 160 с. (УДК 378 Т 50)

 43. Уроки: конструювання і аналіз: Метод. посіб. /За ред. Н.В.Кнорр. - Херсон: Айлант, 2002. - 152 с. - (Херсонський обл. ліцей). (УДК 371.3 У 71)

 44. Фокин, Ю.Г. Преподавание и воспитание в высшей школе: Мето­дология, цели и содержание, творчество: Учеб. пособие для студентов ву­зов. - М.: Изд. центр "Академия", 2002. - 216 с. - (Высш. образование). (УДК 378 Ф 75)

 45. Хорошковська, О.Н. Лінгводидактична система початкового на­вчання української мови у школах з російською мовою викладання /Рец.: М.С.Вашуленко, Н.А.Пашківська. - К., 1999. - 306 с. - (Ін-т педагогіки АПН України). (ББК 74.268.1Укр Х 82)

 46. Хохліна, О.П. Формування усвідомленості діяльності в процесі трудового навчання учнів допоміжної школи: Навч.-метод. посіб. /О.П.Хохліна, Г.М.Мерсіянова, О.П.Глоба; За заг. ред. О.П.Глоби. - К.- Лу­ганськ: Альма-матер, 2002. - 60 с. - (Ін-т спец. педагогіки АПН України. Луганський держ. пед. ун-т ім. Т.Шевченка). (УДК 37.015.3 Х 86)

 47. Эксперимент в системе дополнительного образования детей: тео­рия и практика. Ч. 1; Ч. 2 /Сост. Л.Н.Буйлова. - М.: ГОУ ЦРСДОД, 2002. (УДК 37.01 Э 41)

Дисертації

 1. Аннєнкова, І.П. Формування емоційної культури майбутніх учи­телів у процессі вивчення педагогічних дисциплін: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти. - О., 2002. - 240 с.

 2. Балтремус, К.А. Гуманізація виховного процесу в старших кла­сах загальноосвітньої приватної школи: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 - теорія і методика виховання. - К., 2003. - 210 с.

 3. Гончаренко, А.М. Педагогічні умови становлення гуманних взає­мин старших дошкільників: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 - дошкільна педагогіка. - К., 2003. - 214 с.

 4. Загрева, В.Я. Правове виховання старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітніх шкіл-інтернатів: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 - теорія і методика виховання. - К., 2002. - 216 с.

 5. Лаврентьева, Е.В. Воспитание у старших подростков личностного творчества во внеклассной работе (гуманистический аспект): Дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 - теория и методика воспитания. - Запорожье, 2002. - 217 с.

 6. Маршицька, В.В. Виховання емоційно-ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 - дошкільна педагогіка. - К., 2003. - 186 с.

 7. Медведєва, А.С. Підготовка майбутніх учителів до структуру­вання навчальної інформації у дидактичному процесі загальноосвітньої школи (на матеріалі математики і физики): Дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти. - О., 2003. - 220 с.

 8. Мельник, О.В. Підготовка старшокласників до самостійного ви­бору майбутньої професії в процесі профільного трудового навчання: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 - теорія і методика виховання. - К., 2003. - 217 с.

 9. Миропольська, Н.Є. Формування художньої культури учнів за­гальноосвітньої школи засобами мистецтва слова: Дис. … д-ра пед. наук: 13.00.01 - заг. педагогіка та історія педагогіки. - К., 2003. - 414 с.

 10. Міхова, Т.В. Піготовка майбутніх учителів до формування у школярів продуктивних способів образотворчої діяльності: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти. - О., 2003. - 233 с.

 11. Петронговський, Р.Р. Формування патріотизму старшокласників у позанавчальній виховній діяльності: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 - теорія і методика виховання. - Житомир, 2002. - 245 с.

 12. Печенко, І.П. Соціалізація дітей в умовах сільських навчально-виховних комплексів "Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад": Дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 - дошкільна педаго­гіка. - Умань, 2002. - 234 с.

 13. Піддячий, М.І. Організаційно-педагогічні умови підготовки старшокласників до професійного самовизначення у міжшкільних навча­льно-виробничих комбінатах: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 - теорія і методика виховання. - К., 2002. - 292 с.

 14. Плахтій, В.І. Формування основ моральної свідомості молодших школярів засобами дитячої літератури: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 - теорія та методика виховання. - Вінниця, 2003. - 196 с.

 15. Пруцакова, О.Л. Формування основ екологічної культури учнів 5-8 класів засобами дидиктичної гри: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 - тео­рія і методика виховання. - К., 2002. - 223 с.

 16. Рудіна, О.М. Формування ціннісних орієнтацій старшокласників в умовах навчально-виховного процесу гімназії: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 - теорія і методика виховання. - К., 2002. - 251 с.

 17. Філімонова, Т.В. Дитяча гра в суспільному дошкільному вихо­ванні України (70-ті роки ХІХ ст. - кінець 20-х років ХХ ст.): Дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 - заг. педагогіка та історія педагогіки. - К., 2003. - 190 с.

 18. Шевчук, А.С. Вплив українських музично-хореографічних тра­дицій на музично-руховий розвиток старших дошкільників: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 - дошкільна педагогіка. - К., 2002. - 250 с.

 19. Шульга, Л.А. Метод переконування в процесі особистісного орі­єнтованого виховання молодших школярів: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 - теорія і методика виховання. - Умань, 2002. - 221 с.

 20. Яковліва, О.П. Формування комунікативних умінь майбутніх учителів у процесі виховної роботи в оздоровчих таборах: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 - теорія і методика виховання. - Вінниця, 2002. - 222 с.

Автореферати дисертацій

 1. Алексєєва, О.В. Теорія і практика виховання громадянськості в школах Франції у контексті європейської інтеграції: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 - теорія і методика виховання. - К., 2003. - 18 с.

 2. Бенера, В.Є. Формування пізнавальної самостійності в майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладах засобами інтелектуальної гри: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти. - К., 2003. - 20 с.

 3. Буцяк, В.І. Педагогічні умови удосконалення фортепіанної підготовки студентів у вищих педагогічних закладах на основі історико-стильового підходу: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 - теорія і методика навчання музики та муз. виховання. - К., 2003. - 21 с.

 4. Воробйова, І.А. Формування соціокультурної компетенції учнів старшої школи засобами іноземної мови: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.09 - теорія навчання. - К., 2003. - 20 с.

 5. Клименко, Л.О. Гуманітаризація навчання фізики в загальноосвітній школі при вивченні оптичних явищ: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 - теорія і методика навчання фізики. - К., 2003. - 20 с.

 6. Куліш, І.М. Дидиктична гра як засіб активізації навчальної діяльності студентів університету: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.09 - теорія навчання. - К., 2003. - 20 с.

 7. Кушнір, В.А. Теоретико-методологічні основи системного аналізу педагогічного процесу вищої школи: Автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти. - К., 2003. - 40 с.

 8. Ляшкевич, А.І. Наступність і перспективність формування діало­гічного мовлення учнів початкових і 5 класів загальноосвітньої школи: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 - теорія та методика навчання (укр. мова). - Херсон, 2003. - 18 с.

 9. Нарійчук, М.Д. Соціально-педагогічні умови становлення самооцінки особистісних моральних якостей студентів медучилища у позанавчальній діяльності: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.05 - соц. педагогіка. - К., 2003. - 20 с.

 10. Новак, І.А. Дидактична модель підготовки оперативного складу прикордонних військ України: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти. - Хмельницький, 2003. - 18 с.

 11. Носова, І.О. Наукове обгрунтування змісту і проведення лабораторного практикуму з "Технології конструкційних матеріалів" у вищих педагогічних закладах: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 - теорія і методика трудового навчання. - К., 2003. - 19 с.

 12. Орлова, І.В. Системний підхід до створення засобів навчання для загальноосвітніх навчальних закладів (на матеріалі дисциплін природничого циклу): Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.03 - теорія навчання. - К., 2003. - 20 с.

 13. Павлушенко, В.М. Психолого-педагогічні умови адаптації майбутніх офіцерів ВВ МВС України до професійної діяльності: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 - Теорія і методика проф. освіти. - Хмельницький, 2003. - 18 с.

 14. Палка, О.В. Підготовка іноземних студентів вищих навчальних закладів технічного профілю України до вивчення професійної лексики: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти. - К., 2003. - 18 с.

 15. Полякова, Г.А. Адаптивне управління навчальним процесом в умовах загальноосвітнього комплексу: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 - заг. педагогіка та історія педагогіки. - К., 2003. - 20 с.

 16. Попова, Л.О. Система роботи з удосконалення монологічного мовлення учнів 5-7 класів: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 - теорія та методика навчання (укр. мова). - Херсон, 2003. - 18 с.

 17. Прокоп, І.А. Шкільна політика в Галичині в контексті європейських освітніх реформ ХІХ століття: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 - заг. педагогіка та історія педагогіки. - Івано-Франківськ, 2003. - 20 с.

 18. Рехтета, Л.О. Громадянське виховання учнів основної школи в позаурочній діяльності: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 - теорія і методика виховання. - К., 2003. - 20 с.

 19. Романовський, О.О. Теорія і практика підприємницької освіти в розвинутих зарубіжних країнах: Автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.01 - заг. педагогіка та історія педагогіка. - К., 2003. - 40 с.

 20. Тернопільська, В.І. Формування соціальної відповідальності старшокласників у позанавчальній діяльності: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 - теорія і методика виховання. - К., 2003. - 20 с.

 21. Тогочинський, О.М. Виховання моральних орієнтацій у майбутніх офіцерів внутрішніх військ МВС України: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 - Теорія і методика проф. освіти. - Хмельницький, 2003. - 18 с.

 22. Фоменко, А.В. Комп'ютер як засіб організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках історії (на матеріалах курсу Стародавнього світу): Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 - теорія і методика навчання історії. - К., 2003. - 20 с.

 23. Чабан, Н.І. Формування морально-вольових якостей ділової людини у старшокласників: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 - теорія та методика виховання. - Херсон, 2003. - 21 с.

 24. Шахрай, В.М. Формування ціннісних орієнтацій підлітків у діяльності дитячого театру: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 - теорія і методика виховання. - К., 2003. - 19 с.

 25. Яковлева. Н.В. Психолого-педагогічні умови подолання комунікативних бар'єрів у процесі вивчення іноземної мови: Автореф. дис. … канд. психолог. наук: 19.00.07 - пед. та вікова психологія. - К., 2003. - 20 с.
 • ПСИХОЛОГІЯ


 1. Лушин, П.В. О психологии человека в переходный период: (Как выживать, когда все рушится?). - Кировоград: КОД, 1999. - 205 с.: ил. (УДК 159.9 Л 87)

 2. Лушин, П.В. Психологія педагогічної зміни (екофасилітація): Наук.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - Кіровоград: Імекс ЛТД, 2002. - 77 с. (УДК 159.9 Л 87)

 3. Максименко, С.Д. Загальна психологія: Навч. посіб. /С.Д.Максименко, В.О.Соловієнко. - 2-е вид., стер. - К.: МАУП, 2001. - 256 с. (УДК 159.9 М 17)

 4. Моргун, В.Ф. Опитувальник реального, бажаного і фантасти­чного бюджетів часу людини: Метод. розробка з психодіагностики для психологів, соціологів, педагогів і соц. працівників. - Полтава: Оріяна, 2002. - 24 с. - (Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г.Короленка). (УДК 159.9; ББК 88.3 М 79)

 5. Фурман, А.В. Психокультура української ментальності: Наук. вид. - Т.: Екон. думка, 2002. - 132 с. (УДК 159.9 Ф 95)

 6. Цибух, Л.Н. Диагностика и коррекция мышления у развиваю­щейся личности /Л.Н.Цибух, А.Я.Чебыкин. - О.: ЮНЦ АПН Украины, 2002. - 172 с. - (Южный науч. центр АПН Украины). (УДК 159.9; ББК 88.8 Ц 56)

Автореферати дисертацій
 1. Бондар, С.І. Психологічні особливості читання тексту іноземною мовою студентами з різним когнітивним стилем: Автореф. дис. … канд. психолог. наук: 19.00.07 - пед. та вікова психологія. - К., 2003. - 20 с.

 2. Демидова, Т.А. Особливості формування уявлень про майбутню сім'ю у старшокласників: Автореф. дис. … канд. психолог. наук: 19.00.07 - пед. та вікова психологія. - К., 2003. - 20 с.

 3. Кізь, О.Б. Формування психологічної готовності вихованців інтернатних закладів до створення сім'ї: Автореф. дис. … канд. психолог. наук: 19.00.07 - пед. та вікова психологія. - К., 2003. - 20 с.

 4. Куліш, Н.М. Розвиток самосвідомості обдарованих дітей у спільній діяльності: Автореф. дис. … канд. психолог. наук: 19.00.07 - пед. та вікова психологія. - К., 2003. - 19 с.

 5. Кутішенко, В.П. Динаміка емоційно-ціннісного ставлення молодших школярів до учбової діяльності: Автореф. дис. … канд. психолог. наук: 19.00.07 - пед. та вікова психологія. - К., 2003. - 18 с.

 6. Литовський, В.Ф. Становлення молодшого школяра як суб'єкта писемного мовлення (в умовах культурологічно орієнтованого навчання): Автореф. дис. … канд. психолог. наук: 19.00.07 - пед. та вікова психологія. - К., 2003. - 20 с.

 7. Мова, Л.В. Психологічні особливості забезпечення особистісної самореалізації майбутніх психологів у процесі фахової підготовки: Автореф. дис. … канд. психолог. наук: 19.00.07 - пед. та вікова психологія. - К., 2003. - 20 с.

 8. Пасічніченко, А.В. Становлення статусу дітей у групі на етапі переходу від старшого дошкільного та молодшого шкільного віку: Авто­реф. дис. … канд. психолог. наук: 19.00.07 - пед. та вікова психологія. - К., 2003. - 18 с.

 9. Тимощук, І.Г. Формування морально-етичної відповідальності особистості майбутнього практичного психолога: Автореф. дис. … канд. психолог. наук: 19.00.07 - пед. та вікова психологія. - К., 2003. - 20 с.

 НАУКА. КУЛЬТУРА

 1. Бабич, Є.К. Листи до Приятелів: Сист. покажч. змісту. Кн. І-176 (1953-1968) /Уклад.: Є.К.Бабич, В.В.Патока; Відп. ред. В.Кононенко; Вступ. ст. "У пошуках української душі" С.Білоконя. - К. - Нью-Йорк: Одигітрія, 2002. - 162 с. - (Нац. парламент. б-ка України. Наук. т-во ім. Шевченка). (УДК 014 Б 12)

 2. Матвієнко, О.В. Представлення інформації в автоматизованих документально-інформаційних системах: Навч. посіб. для спец. "Докумен­тознавство та інформаційна діяльність" і "Бібліотекознавство та бібліогра­фія". - К., 2001. - 131 с. (УДК 025.3 М 33)

 3. Створення єдиного інформаційного простору для користувачів міста Миколаєва (за результатами дослідження) /Г.М.Гич, Н.Л.Малиновська. - Миколаїв: ВАРТ, 2001. - 20 с. (УДК 021 С 78)

 4. Сценарії свят: Інформ. список. Вип. 5 /Підгот. С.Онищук. - К., 2002. - 20 с. - (Інформ. Центр "Б-ка ім. М.Костомарова"). (УДК 016 С 92)

Автореферати дисертацій

 1. Гайсинюк, Н.А. Педагогічні засади підготовки документо­з­навців в умовах інформатизації суспільства: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 07.00.08 - книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. - К., 2003. - 23 с.

ФІЛОСОФІЯ. ЛОГІКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. РЕЛІГІЯ

 1. Діденко, В.Ф. Людина і світ: Навч. посіб. для ліцеїстів, гімназістів, вступників до вищ. навч. закл. /В.Ф.Діденко, Л.В.Діденко, В.І.Кондрашова-Діденко. - 5-е вид., переробл. і допов. - К.: Вища шк., 2001. - 231 с. (ББК 87 Д 44)

 2. Неволько, Г.И. Неотеология, новая СНОЗ и благопрогрессиза­ция. - Чернигов, 2002. - 272 с. (УДК 1 Н 40)

 3. Товажнянський, Л.Л. Введение в философию управления: Учеб. пособие по курсу "Основы управления социальными системами" для студ. инженер. спец. /Л.Л.Товажнянский, А.Г.Романовский, А.С.Пономарев. - Х.: НТУ"ХПИ", 2002. - 168 с. (УДК 1 Т 50)

 4. Філарет. Проповіді: У 2 т. Т. 1; Т. 2. - К.: Вид. від. УПЦ Київ. Патріархату, 2000. (УДК 2 Ф 51)

Автореферати дисертацій


 1. Ільїн, В.В. Український філософський гуманізм: контамінація раціонального та ірраціонального: Автореф. дис. д-ра філос. наук: 09.00.05 - історія філософії. - К., 2000. - 35 с.

 2. Левченко, О.Г. Масова свідомість і художня культура. Динаміка взаємодії у тексті радянської культури (за матеріалами театру і кіно): Ав­тореф. дис. …. канд. філософ. наук: 09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури. - К., 2003. - 19 с.

СУСПІЛЬНІ НАУКИ

 1. Аніловська, Г.Я. Державний фактор трансформаційних пере­творень в економіках перехідного типу. - Л.: Вид-во ЛКА, 2002. - 324 с. (УДК 33 А 67)

 2. Банки Львова: минуле і сучасне: Монографія /За ред. Я.В.Грудзевича, З.М.Комаринської. - Л.: ЛБІ НБУ, 2002. - 224 с.: іл. - (НАН України. Ін-т регіон. дослідж. Нац. банк України. Львів. банківський ін-т). (УДК 33 Б 23)

 3. Буц, Ю.В.Організація виробництва: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - Д.: Нац. гірнича академія України, 2002. - 184 с. (УДК 658 Б 94)

 4. Гелей, С. Політико-правові системи світу: Навч. посіб. /С.Гелей, С.Рутар, О.Кендус. - Л.: Вид-во Львів. комерц. акад., 2002. - 224 с. (ББК 66.2(0) Г 31)

 5. Герасимчук, З.В. Організаційно-економічний механнізм формування та реалізації стратегії розвитку регіону: Монографія /З.В.Герасимчук, І.М.Вахович. - Луцьк: ЛДТУ, 2002. - 248 с. (УДК 33 Г 37)

 6. Гроші та кредит: Навч.-метод. посіб. для самостійного вивч. дисципліни /Уклад.: С.В.Медведчук, В.С.Загорський, В.В.Оліярник та ін. - Л.: Вид-во Львів. комерц. акад., 2002. - 88 с. (УДК 33 Г 89)

 7. Державотворення та національна ідея України: Бібліогр. покажч. /Склад.: А.Г.Вінницька, Є.В.Руденко, Т.С.Астапенко. - Миколаїв: ВАРТ, 2001. - 24 с. - (Миколаїв. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. О.Гмирьова). (УДК 016 Д 36)

 8. Доступ до правосуддя з питань довкілля: Посібник /Зоряна Ко­зак, Ірина Тустановська. - Л.: Мета, 2002. - 200 с. (УДК 34 Д 70)

 9. Економічна теорія: Посіб. для вищ. шк. /Є.М.Воробйов, А.А.Гриценко, В.М.Лісовицький, В.М.Соболєв; За заг. ред. Є.М.Воробйова. - К.-Х.: ТОВ "Корвін", 2003. - 704 с. (ББК 65.01 Е 45)

 10. Загальна теорія держави і права: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. освіти /М.В.Цвік, В.Д.Ткаченко, Л.Л.Богачова та ін. - Х.: Право, 2002. - 431 с. (ББК 67 З-14)

 11. Ковальчук, Г.О. Економіка: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. /Г.О.Ковальчук, В.Г.Мельничук, В.О.Огнев'юк. - К.: Навч. книга, 2003. - 352 с.: іл. (УДК 33(075); ББК 65я7 К 56)

 12. Конституція України: Офіц. текст; Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина: Навч. посіб. - 2-е вид., переробл. і доп. - К.: Вид-во А.С.К., 2003. - 384 с. (УДК 34 К 65)

 13. Кравчук, Л.М. Маємо те, що маємо: Спогади і роздуми. - К.: Століття, 2002. - 391 с.: іл. (УДК 32; ББК 66.2(4Укр)

 14. Кримінологія: Загальна та Особлива частина: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. /І.М.Даньшин, В.В.Голіна, О.Г.Кальман, О.В.Лисодєд; За ред. І.М.Даньшина. - Х.: Право, 2003. - 352 с. - (Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого). (ББК 67.5 К 82)

 15. Культурна спадщина України: Правові засади збереження, від­творення та охорони культурно-історичного середовища: Зб. офіц. док. /Упоряд. В.І.Фрич; Відп. ред. М.В.Гарник. - К.: Істина, 2002. - 336 с. (УДК 351 К 90)

 16. Навчально-методичний посібник з правознавчих дисциплін для студентів І-V курсів заочного відділення: Навч. посіб. /Уклад.: М.М.Великанова, О.Є.Луговий, М.О.Луняк та ін. - Ніжин: НДПУ, 2002. - 166 с. (ББК 67 Н 15)

 17. Парламентаризм і державна незалежність України: До 10-ї річ­ниці Незалежності України (1991-2001): Бібліогр. покажч. /Упоряд.: Т.О.Яковлєва, О.О.Погребна, А.О.Книга. - К., 2001. - 40 с. - (Нац. парла­мент. б-ка України). (УДК 016 П 18)

 18. Популярна юридична енциклопедія /В.К.Гіжевський, В.В.Головченко… В.С.Ковальський (кер.) та ін. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - 528 с. (УДК 34(03); ББК 67 П 58)

 19. Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972-2002: Офіц. вид. /За заг. ред. В.Т.Маляренка. - К.: Вид-во А.С.К., 2003. - 560 с. (УДК 34 П 63)

 20. Рагозін, М.П. Демократія від А до Я: Словник - довідник. - До­нецьк: Донбас, 2002. - 203 с. - (Інноваційний центр соц.-політ. і гуманіт. наук ДонНТУ. Донецька Школа прав людини). (УДК 32 Р 59)

 21. Рагозіна, Т.Е. Громадянська освіта: Програма факульт. курсу для почат., серед. і старш. кл. загальноосвіт. шк., гімназій, ліцеїв /Т.Е.Рагозіна, М.П.Рагозін; Відп. ред. М.П.Рагозін. - Донецьк: Новий мир, 2002. - 60 с. - (Донецька школа прав людини). (УДК 32 Р 59)

 22. Романов, В.Є. Вступ до аналізу державної політики: Навч. по­сіб. для студ. та асп. зі спец. "Державне управління" /Романов В., Рудік О., Брус Т. - К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2001. - 240 с. (ББК 66 Р 69)

 23. Соціальна робота: Короткий енциклопедичний словник: Навч. посіб. Кн. 4 /Авт. кол.: В.П.Андрущенко (кер.), В.П.Бех, В.А.Башкірев та ін. - К.: ДЦССМ, 2002. - 536 с. - (Ін-т вищ. освіти АПН України. Держ. центр соц. служб для молоді). (УДК 36(03) С 69)

 24. Соціологія: навчально-методичні програми: Посіб. для викл. і студ. /Авт. кол.: В.Г.Городяненко, В.А.Бойко, Ю.В.Борисова та ін.; За ред. В.Г.Городяненка. - Д.: ДНУ, 2002. - 576 с. - (Дніпропетровський нац. ун-т). (УДК 316 С 69)

 25. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: Зб. ма­теріалів міжнар. наук.-практ. конф. (м.Харків. 19-20 черв. 2002 р.). Вип. 2 /Редкол.: М.Л.Цимбал (голова), М.І.Панов, Е.Б.Сімакова-Єфремян та ін. - Х.: Прапор, 2002. - 655 с. ( УДК 343.98 Т 33)

 26. Україна. Президент. Послання Президента України до Верхов­ної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2001 році. - К.: Інформ.-вид. центр Держкомстату України, 2002. - 414 с. (УДК 32 У 45)

 27. Уніфіковані технології готельних послуг: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /Л.Г.Лук'янова, Т.Т.Дорошенко, І.М.Мінич; За ред. В.К.Федорченка. - К.: Вища шк., 2001. - 237 с. (ББК 65.43 У 59)

 28. Фінанси держави: Навч.-метод. посіб. для самостійного ви­вчення дисципліни /Уклад.: В.С.Загорський, С.В.Медведчук, Н.І.Власюк, В.П.Медведєв. - Л.: Вид-во Львів. комерц. акад., 2002. - 64 с. (УДК 65.26 Ф 59)

 29. Фінанси підприємств: Навч.-метод. посіб. для самостійного вивч. дисципліни: Для студ. спец. 6.050303 "Експертиза товарів та послуг", 6.050301 "Товарознавство та комерційна діяльність", 6.050108 "Маркетинг" /Уклад.: О.Г.Біла, Л.М.Галик, М.М.Дрівко та ін. - Л.: Вид-во ЛКА, 2002. - 88 с. - (Львів. комерц. акад.) (УДК 658 Ф 59)

 30. Хроніка найважливіших подій внутрішньої політики незалежної України. 1990 - 2001 рр.: Бібліогр. покажч. /Склад. Є.В.Руденко. - Мико­лаїв: ВАРТ, 2001. - 23 с. - ( Миколаїв. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. О.Гмирьова). (УДК 016 Х 94)

 31. Четверта хвиля еміґрації: реґіональні особливості /Упоряд.: І.Винниченко. - К.: Геопринт, 2002. - 39 с. - (Ін-т дослідж. діаспори). (УДК 314 Ч-52)

 32. Чорновіл, В.М. Пульс української незалежності: Колонка редак­тора /Вступ. ст. та післямова Л.Танюка. - К.: Либідь, 2000. - 624 с.: портр. (УДК 32 Ч-75)

Автореферати дисертацій


 1. Глушкова, Л.В. Соціал-демократичні партії України наприкінці ХХ - початку ХХІ століть: Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 - історія України. - Д., 2002. - 16 с.

 ПРИРОДНИЧІ НАУКИ. МЕДИЦИНА


 1. Баран, О.І. Математичні мініатюри. - Х.: Основа, 2003. - 96 с.: іл. - (Б-ка журн. "Математика в школах України". Вип. І(1). Січ. ). (УДК 51 Б 24)

 2. Біологія: Загальна біологія. Ботаніка. Зоологія. Людина та ії здоров'я: Навч. посіб. для учнів спец. шк., ліцеїв та гімназій /А.О.Слюсарев, О.В.Самсонов, В.М.Мухін та ін.; За ред. та в пер. з рос. В.О.Мотузного. - 3-є вид., випр. і допов. - К.: Вища шк., 2001. - 623 с.: іл. (ББК 28 В 63)

 3. Богданова, Д.К. Сучасні форми і методи викладання біології в школі. - Х.: Основа, 2003. - 80 с. - (Б-ка журн. "Біологія". Вип. І(1). Січ.). (УДК 57 Б 73)

 4. Богданович, М.В. Математика: Підруч. для 3 кл. чотириріч. і 2 кл. триріч. почат. шк. - К.: Основа, 2002. - 224 с.: іл. (ББК 22.1я7 Б 73)

 5. Богданович, М.В.Математика: Підруч. для 4 кл. чотириріч. і 3 кл. триріч. почат. шк. - К.: Основа, 2002. - 240 с.: іл. (ББК 22.1я7 Б 73)

 6. Бойченко, Т.Є. Основи здоров'я: Підруч. для 1 кл. /Т.Є.Бойченко, О.Я.Савченко. - К.: Навч. книга, 2002. - 96 с.: іл. (УДК 61(075); ББК 51 Б 77)

 7. Вервес, Ю.Г. Биология: Учеб. для 7 кл. общеобразоват. учеб. за­вед.: Пер. с укр. /Ю.Г.Вервес, П.Г.Балан, В.В.Серебряков. - 2-е изд., пере­раб. - К.: Генеза, 2002. - 240 с.: ил. (ББК 28.6я7 В 31)

 8. Вишенський, В.А. Конкурсні задачі з математики: Навч. посіб. для вступників до вищ. навч. закл. і слухачів підготов. відділень /В.А.Вишенський, М.О.Перестюк, А.М.Самойленко. - К.: Вища шк., 2001. - 432 с. (ББК 22.1 В 55)

 9. Все про шкідливі звички: Посіб. для класних кер., вчителів ОБЖ /Відп. ред. К.М.Федорович. - К.: Ред. освіт. вид., 2003. - 39 с. - (Айболить. № 1. Січ.). (УДК 37.03 В 84)

 10. Гешелин, С.А. Госпитальная хирургия: Контрольные вопросы и клинические ситуационные задачи: Учеб. пособие /С.А.Гешелин, В.Л.Зимовский. - О.: Одес. мед. ун-т, 2002. - 283 с. - (Б-ка студента-ме­дика). (УДК 61 Г 45)

 11. Груба, О.М. Позакласна хімія: 7 кращих вечорів /О.М.Груба, Н.М.Плоскань, Г.В.Куртач; Уклад. дод. К.М.Задорожний. - Х.: Основа, 2003. - 80 с.: іл. - (Б-ка журн. "Хімія". Вип. І(1). Січ.). (УДК 54 Г 90)

 12. Дементий, Л.В. Сборник задач по технической термодинамике и теплопередаче: Учеб. пособие для студ. вузов машиностроит. спец. /Л.В.Дементий, А.А.Кузнецов, Ю.В.Менафова. - Краматорск: ДГМА, 2002. - 260 с. (УДК 53 Д 30)

 13. Дендрофлора України: Дикорослі та культивовані дерева й кущі: Голонасінні: Довідник /М.А.Кохно, В.І.Гордієнко, Г.С.Захаренко та ін.; За ред. М.А.Кохна, С.І.Кузнецова. - К.: Вища шк., 2001. - 208 с. (ББК 28.5 Д 33)

 14. Загальна біологія: Підруч. для 10 кл. серед. загальноосвіт. навч. закл. /М.Є.Кучеренко, Ю.Г.Вервес, П.Г.Балан, В.М.Войціцький. - К.: Ге­неза, 2002. - 160 с.: іл. (ББК 28.0я7 З-14)

 15. Задачі з механіки та методика їх розв'язування /Уклад. І.Г.Курек; Відп. за вип. М.Д.Раранський. - Чернівці: Рута, 2002. - 120 с. - (Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Федьковича). (ББК 22.2 З-15)

 16. Запольський, А.К. Основи екології: Підруч. для студ. технічно-технолог. спец. вищ. навч. закл. /А.К.Запольський, А.І.Салюк; За ред. К.М.Ситника. - К.: Вища шк., 2001. - 358 с. (ББК 20 З-33)

 17. Истер, А.С. Решебник основных конкурсных задач по матема­тике из сборника под редакцией М.И.Сканави: Прогрессии. Текстовые за­дачи. Начала анализа. Стереометрия: Учеб. пособие. - К.: Изд-во А.С.К., 2003. - 570 с.: ил. - (Репетитор по математике). (УДК 51(076) И 89)

 18. Кабановський, О.В. Фізика: Тематичні атестаційні роботи: 11 кл. - К., 2002. - 56 с. - (На допомогу вчителю гуманіт. шк.). (УДК 53(079) К 12)

 19. Коваль, Н.С. Природознавство: Підруч. для 4 кл. чотириріч. і 3 кл. триріч. почат. шк. /Н.С.Коваль, Л.К.Нарочна. - К.: Освіта, 2002. - 112 с.: іл. (ББК 20я7 К 56)

 20. Лазарев, Б.Г. Жизнь в науке: Избранные труды. Воспоминания. - Х.: ННЦ ХФТИ, 2003. - 703 с.: ил. (ББК 22.36 Л 17)

 21. Маслюченко, В.К. Елементи теорії множин: Навч. посіб. - Чер­нівці: Рута, 2002. - 132 с. - (Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Федьковича). (ББК 22.12 М 31)

 22. Мацько, Н.Д. Математика і навколишній світ: Інтегр. навч. по­сіб. для дошкільників /Н.Д.Мацько, Д.В.Ситник. - К.: Альфа-М, 2002. - 238 с.: іл. (УДК 51 М 36)

 23. Мякушко, О.І. Комплекс діагностичних і навчальних завдань з природознавства: Метод. рек. для педагогів почат. ланки загальноосвіт. спец. шк. для дітей з важкими розладами мови та масових шк. /За наук. ред. В.В.Тарасун. - К., 2003. - 100 с.: іл. - (Ін-т спец. педагогіки АПН України). (УДК 57 М 99)

 24. Овчаренко, О.П. Основи радіаційної медицини: Навч. посіб. для студ. ІІІ-ІV рівнів акредитації /О.П.Овчаренко, А.П.Лазар, Р.П.Матюшко. - О.: Одес. мед. ун-т, 2002. - 207 с. - (Б-ка студ.-медика). (УДК 61 О-35)

 25. Основи аналітичної геометрії та лінійної алгебри: Навч. посіб. /Уклад.: І.Д.Пукальський, Г.М.Перун. - Чернівці: Рута, 2002. - 108 с. -(Чер­нівецький нац. ун-т ім. Ю.Федьковича). (ББК 22.15 О-75)

 26. Остапович, М.В. Теорія ймовірностей та математична стати­стика для системотехніків: Навч. посіб. - Чернівці: Рута, 2002. - 224 с. - (Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Федьковича). (ББК 22.17 О-76)

 27. Погорєлов, О.В. Геометрія: Планіметрія: Підруч. для 7-9 кл. за­гальноосвіт. навч. закл. - 6-е вид. - К.: Освіта, 2003. - 240 с. (ББК 22.15я7 П 43)

 28. Познанська, Н.Ф. Таємниці навчання. Раціональне викори­стання мінеральних ресурсів: Із серії "Цікава географія". - К., 2002. - 46 с. (УДК 504 П 47)

 29. Познанська, Н.Ф. Казкова веселка: (Читанка з природознавства). - Т.: Астон, 2002. - 36 с. (УДК 57(075) П 47)

 30. Поляков, О.Є. Скорочений курс лекцій з фізичної хімії: Навч. посіб. для студ. техн. вузів /О.Є.Поляков, А.А.Кузнецов, А.П.Авдєєнко. - Краматорск: ДДМА, 2002. - 312 с. (ББК 24.5 П 54)

 31. Раранський, М.Д. Фізичні основи матеріалознавства: Навч. по­сіб. /М.Д.Раранський, П.М.Ткачук. - Чернівці: Рута, 2002. - 160 с.: іл. (ББК 53 Р 23)

 32. Рошаль, А.Д. Химия - это просто!: Занимат. учеб. по химии. - Х.: Веста; Ранок, 2002. - 136 с.: ил. (ББК 24 Р 81)

 33. Современное естествознание: Энциклопедия: В 10 т. Т. 3-10. - М.: Изд. Дом МАГИСТР-ПРЕСС, 2000. - (Международная Соровская про­грамма образования в области точных наук). (УДК 5(03) С 56)

 34. Стожок, Л.С. Природознавство: Нежива природа: Підруч. для 6 кл. допом. шк. /Л.С.Стожок, О.В.Любарець. - К.: Освіта, 2002. - 160 с.: іл. (ББК 20я7 С 81)

 35. Стожок, Л.С. Зошит з природознавства для 6 кл. допом. школи /Л.С.Стожок, О.В.Любарець. - К.: Освіта, 2002. - 56 с.: іл. (ББК 20я7 С 81)

 36. Физика: Решебник к сборнику задач А.П.Рымкевича: 9-11 кл. /Сост. М.И.Зельберт. - Донецк: БАО, 2003. - 574 с. (УДК 53(076) Ф 50)

 37. Хімія: учням, абітурієнтам, студентам, вчителям /Л.Ф.Гуценко, І.Ф.Мещишен, П.В.Присяжнюк та ін.; За ред. В.П.Пішака, А.О.Федорова. - 2-е вид., випр. і допов. - Чернівці: Прут, 2001. - 320 с. (УДК 54(075) Х 46)

 38. Энергия. Экология. Будущее /В.П.Семиноженко, П.М.Канило, В. Н.Оспапчук, А.И.Канило. - Х.: Прапор, 2003. - 464 с. (ББК 20 Э 65)
 • ТЕХНІЧНІ НАУКИ. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО


 1. Архітектура, принципи функціонування та керування ресурсами ІВМ РС: Навч. посіб. /А.М.Гуржій, С.Ф.Коряк, В.В.Самсонов, О.Я.Скляров. - Х.: ТОВ "Компанія СМІТ", 2003. - 512 с. (ББК 32.97 А 87)

 2. Експериментальні програми для спеціальних шкіл для дітей з вадами слуху: Трудове навчання: 5-10 кл. /Уклад.: Є.С.Грищенко, Д.А.Дем'яненко, В.В.Стьопкін. - К.: Початкова шк., 2002. - 251 с. (УДК 62 Е 45)

 3. Зайцева, Г.Т. Технологія виготовлення борошняних кондитерсь­ких виробів: Підруч. для проф.-техн. навч. закл. /Г.Т.Зайцева, Т.М.Горпинко. - К.: Вікторія, 2002. - 400 с.: іл. (УДК 64; ББК 36 З-17)

 4. Інженерна та комп'ютерна графіка: Підруч. для студ. вищ. закл. освіти /В.Є.Михайленко, В.М.Найдиш, А.М.Підкоритов, І.А.Скидан; За ред. В.Є.Михайленко. - К.: Вища шк., 2000. - 343 с.: іл. (ББК 30 І-62)

 5. Про пожежну безпеку: (Довідково-інформаційні матеріали): На допомогу керівнику, власнику, орендарю. - К.: Вид. дім "Альтернативи"; АртЕк, 2002. - 221 с.: іл. (ББК 38 П 78)

 6. Розвиток ракетно-космічної техніки в Україні: Підруч. доля студ. вищ. навч. закл. /Ф.П.Санін, Є.О.Джур, Л.Д.Кучма, В.В.Хуторний. - Д.: АРТ-ПРЕС, 2002. - 402 с.: іл. (УДК 62; ББК 39 Р 47)

 7. Романовський, Г.Ф. Теорія та розрахунок парових і газових турбін: Навч. посіб. /Г.Ф.Романовський, О.Я.Іпатенко, В.М.Патлайчук. - Миколаїв: УДМТУ, 2002. - 292 с.: іл. - (Укр. держ. морський техн. ун-т ім. Адмірала Макарова). (УДК 62 Р 69)

 8. Терещук, Б.М. Трудове навчання: Навч. посіб. для 5 кл. спец. за­гальноосвіт. шк. /Б.М.Терещук, В.І.Туташинський; За ред. Г.М.Несен. - К.: Благовіст, 2002. - 128 с.: іл. (УДК 62(075) Т 35)

 9. Терещук, Б.М. Трудове навчання: Навч. посіб. для 6 кл. спец. за­гальноосвіт. шк. /Б.М.Терещук, В.І.Туташинський; За ред. Г.М.Несен. - К.: Благовіст, 2002. - 128 с.: іл. (УДК 62(075) Т 35)

 10. Чижиков, Г.И. Краткий конспект лекций по курсу "Охрана труда в отрасли" для студентов специальности "Металлургическое оборудова­ние": Учеб. пособие /Г.И.Чижиков, С.А.Гончарова. - Краматорск: ДГМА, 2002. - 116 с. - (Донбасская гос. машиностроительная акад.). (УДК 658 Ч-59)

 11. Шаповаленко, О.Г. Основи електричних вимірювань: Підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл. /О.Г.Шаповаленко, В.М.Бондар. - К.: Либідь, 2002. - 320 с.: іл. (УДК 62; ББК 31 Ш 24)

Автореферати дисертацій

 1. Глазунова, О.Г. Методика навчання майбутніх фахівців аграр­ного профілю засобами комп'ютерної графіки: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 - теорія і методика навчання (техн. науки). - К., 2003. - 20 с.


 2. Райковська, Г.О. Розвиток технічного мислення студентів у процесі вивчення креслення: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 - теорія і методика навчання (креслення). - К., 2003. - 20 с.

 • МИСТЕЦТВО. СПОРТ

 1. Александрович, В. Холмська ікона Богородиці. - Л.: Ін-т ук­раїнознавства ім. І.Крип'якевича НАН України, 2001. - 40 с. (УДК 7 А 46)

 2. Кириєнко, С.І. Музично-етнографічні записи та наукові дослідження фольклору Північного Причорномор'я (кінець ХІХ - ХХ століття): Автореф. дис. … канд. мистецтвознавства: 17.00.01 - теорія і історія культури. - К., 2003. - 19 с.

 3. Кириченко, М.А. Основи образотворчої грамоти: Навч. посіб. для студ. художньо-граф. ф-тів вищ. пед. навч. закл. /М.А.Кириченко, І.М.Кириченко. - 2-е вид., переробл. і допов. - К.: Вища шк., 2002. - 191 с.: іл. (УДК 74 К 43)

 4. Кілессо, Т.С. Братський Богоявленський монастир і Києво-Мо­гилянська академія. - К.: Техніка, 2002. - 144 с.: іл. (УДК 72; ББК 85.11 К 39)

 5. Малиніна, І.О. Образотворче мистецтво: 1 кл.: Навч. посіб. /І.О.Малиніна, Н.В.Чєн, В.В.Голубєв; За ред. Н.В.Очеретяної. - Х.: Скорпіон, 2003. - 63 с.: іл. (ББК 85.14я7 М 19)

 6. Не вмирає душа наша: Зб. матеріалів, присвяч. 40-річчю від дня заснув. Нац. премії України ім. Т.Шевченка та лауреатам 2001 року /Вид. рада: І.М.Дзюба, І.Ф.Драч, М.Г.Жулинський та ін. - К.: Україна, 2002. - 175 с.: іл. - (Комітет з нац. премії України ім. Т.Шевченка). (УДК 7 Н 38)

 7. Развитие физической культуры и спорта в дополнительном об­разовании детей (концепция и опыт работы) /И.Н.Ковальчук. - М.: ГОУ ЦРСДОД, 2002. - 64 с.: ил. - (Прил. к журн. "Внешкольник. Воспитание и доп. образование детей и молодежи". Б-чка для педагогов, родителей и де­тей. № 12). (ББК 796 Р 17)

 8. Ричков, П.А. Архітектурно-мистецька спадщина князів Остро­зьких /П.А.Ричков, В.Д.Луц. - К.: Техніка, 2002. - 168 с.: іл. (УДК 7; ББК 85.11 Р 56)

 9. Художня культура світу: Європейський культурний регіон: Навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл. України /Н.Є.Миропольська, Е.В.Бєлкіна, Л.М.Масол, О.І.Оніщенко. - К.: Вища шк., 2001. - 192 с.: іл. (УДК 7; ББК 85 Х 98)

Дисертації

 1. Зінов'єв, О.М. Корекція психічного і фізичного розвитку інвалідів з порушенням функцій спинного мозку: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.03 - корекційна педагогіка. - Слов'янськ, 2003. - 197 с.

Автореферати дисертацій

 1. Батюк, Н.О. Формування художньо-образного мислення молод­ших школярів на уроках музики: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 - теорія і методика навчання музики та муз. виховання. - К., 2003. - 19 с.

 2. Приймак, М.М. Маркетингова діяльність вищих навчальних за­кладів фізкультурного профілю у системі кадрового забезпечення сфери фізичної культури і спорту України: Автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 - Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення. - К., 2003. - 17 с.

 МОВА. ЛІТЕРАТУРА


 1. Басай, Н.П. Німецька мова: Підруч. для 8 кл. - К.: Освіта, 2002. - 272 с.: іл. (ББК 81.2Нім-9 Б 27)

 2. Безхутрий, Ю.М. Хвильовий: проблеми інтерпретації. - Х.: Фоліо, 2003. - 496 с. (ББК 83.3(4Укр)6 Б 40)

 3. Богуш, А.М. Формування оцінно-етичних суджень у дітей старшого дошкільного віку: Монографія /А.М.Богуш, О.С.Монке. - О.: ПНЦ АПН України, 2002. - 240 с. (УДК 811.161.2; ББК 74.102 Б 74)

 4. Большой современный англо-русский, русско-английский сло­варь: 170000 слов /Сост. Т.А.Сиротина. - Донецк: БАО, 2003. - 688 с. (УДК 811.111(03) Б 79)

 5. Бондаренко, Н.В. Добросвіт: Читанка для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл. з мовами навчання нац. меншин. - К.-Ірпінь: Перун, 2003. - 184 с.: іл. (УДК 811.161.2(076) Б 81)

 6. Великий англо-український словник /Авт.-уклад. М.В.Адамчик; Пер. І.А.Карбівничий, В.В.Людвинська, Г.І.Сидорук. - Донецьк: Сталкер, 2002. - 1152 с. (ББК 81.2Англ-4 В 27)

 7. Великий тлумачний словник сучасної української мови: 170000 слів /Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. - К.-Ірпінь: Перун, 2003. - 1428 с. (УДК 811.161.2(03) В 27)

 8. Волощук, Є.В. Зарубіжна література: Хрестоматія-посіб. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. /За ред. Д.Затонського, К.Шахової, Є.В.Волощук. - К.: Юрид. кн., 2002. - 560 с.: іл. (УДК 82(100).09(075); ББК 83.3(0)я7 В 68)

 9. Ворон, А.А. Українська мова: Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. з рос. мовою навчання /А.А.Ворон, В.А.Солопенко. - К.: Освіта, 2003. - 208 с.: іл. (ББК 81.2Укр-9 В 75)

 10. Вороний, М.К. У сяйві мрій: Поезії. Переклади. - К.: Київська правда, 2002. - 296 с.: іл. (УДК 821.161.2; ББК 84(4укр)6 В 75)

 11. Гауф, В. Казки /Упоряд. Г.Маркусик. - Л.: Універсум, 2002. - 192 с.: іл. (УДК 821.112.2; ББК 84(4Нім) Г 24)

 12. Головащук, С.І. Словник наголосів: Понад 20000 слів. - К.: Наук. думка, 2003. - 320 с. (УДК 811.161.2(03) Г 61)

 13. Гончар, О. Зібрання творів: В 12 т. Т. 2. - К.: Наук. думка, 2002. - 511 с.: портр. (УДК 821.161.2; ББК 84(4Укр)6 Г 65)

 14. Горец И.Ф. Английский язык: Учеб. для 2 кл. общеобразоват. учеб. завед. /И.Ф.Горец, И.Г.Щупак; Под ред. О.Я.Коваленко. - Запорожье: Премьер, 2002. - 145 с.: ил. (УДК 811.111(075) Г 68)

 15. Давидюк, Л.В. Зарубіжна літературна казка: Навч. посіб.-хре­стоматія /Л.В.Давидюк, О.Ф.Задорожня. - К.: Ленвіт, 2003. - 591 с.: іл. (ББК 83.3(0)я7 Д 13)

 16. Дворецька, В. Не хлібом єдиним: Вибране із циклу "Виховуємо людину". - 2-е вид., допов. - К.: Броварська друк., 2002. - 108 с.: іл. (УДК 821.161.2 Д 24)

 17. Джежелей, О.В. Вчуся читати: Книжка для тих, хто бажає нав­читися швидко і без помилок читати й писати. Кн. 2 /О.В.Джежелей, А.А.Ємець, О.М.Коваленко. - Х.: Ранок; Веста, 2002. - 128 с.: іл. (ББК 81.2Укр-9 Д 40)

 18. Englihs = Англійська мова: 6 кл.: Докладні відповіді на питання до підруч. В.М.Плахотника, Р.Ю.Мартинової /Уклад. О.А.Паніна. - До­нецьк: БАО, 2003. - 160 с. (УДК 811.111(075) Е 61)

 19. Євшан-зілля: Хрестоматія для уроків позакласного читання: 6 кл. /Упоряд. Н.Волошина. - К.: КІМО; РУТА, 2001. - 260 с. (УДК 821.161.2.09(076) Є 27)

 20. Зарубіжна література: 5 кл.: Підруч.-хрестоматія: У 2 ч. Ч.1; 2 /Авт.-упоряд.: Н.О.Півнюк, О.М.Чепурко, Н.М.Гребницька. - К.: Просвіта, 2002. (УДК 82(100).09(075); ББК 83.3(0)я7 З-35)

 21. Звоненко, И.И. Эссе как жанр ученического сочинения. - Х.: Ос­нова, 2003. - 79 с. - (Б-ка журн. "Рус. яз. и лит. в шк. Украины". Вып. І(1). Янв.). (УДК 37 З-43)

 22. Клевченко, Н.О. Навчайте дітей розмовляти англійською мовою. - Х.: Вид. група "Основа", 2003. - 144 с. - (Б-ка журн. "Англ. мова та л-ра". Вип. І(1) Січ.) (УДК 811.111 К 48)

 23. Ключик до країни знань: Хрестоматія для позакласного читання: 1-4 кл. /Упоряд. С.В.Музичук. - Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2003. - 640 с.: іл. (УДК 087.5(076) К 52)

 24. Чарівний дзвоник: Хрестоматія для позакласного читання: 1-4 кл. /Упоряд. С.В.Музичук. - Донецьк: БАО, 2003. - 638 с.: іл. (УДК 087.5(076) Ч-20)

 25. Читай-місто: Читанка для учнів 1-5 кл. /Упоряд. Б.Й.Чайковський. - Х.: Синтекс ЛТД, 2002. - 545 с.: іл. (ББК 84(4Укр) Ч-69)

 26. Чудові пересмішники: Сатир. твори класиків укр. л-ри: Навч. посіб. /Упоряд. і передм. А.А.Чічановського. - К.: Грамота, 2002. - 543 с. - (Сер. "Шк. б-ка"). (УДК 821.161.2; ББК 84(4Укр) Ч-84)

 27. Шевченко, Т.Г. Повне зібрання творів: У 12 т. Т. 1; 2 /Редкол.: М.Г.Жулинський (голова) та ін. - К.: Наук. думка, 2001. (УДК 821.161.2; ББК 84(4Укр)1 Ш 37)

 28. Шевчук, С.В. Російсько-український словник ділового мовлення = Русско-украинский словарь деловой речи. - К.: Вища шк., 2001. - 352 с. (ББК 81.2Укр Ш 37)

 29. Шевчук, С.В. Українське ділове мовлення: Підручник - К.: Літера, 2003. - 480 с. (УДК 811.161.2 Ш 37)

 30. 650 тем и разговорных ситуаций по английскому языку с пере­водом: Информация о всех регионах и городах Украины: 5-11 кл.. Ч. 1 /Сост.: С.А.Абраджиони, А.А.Борисова, В.К.Дзюба и др. - Х.: Ранок; Веста, 2002. - 560 с. (ББК 81.2Англ-9 Ш 52)

Дисертації


 1. Босак, Н.Ф. Формування фонетико-орфоепічної компетенції студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів південно-східного регіону України: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 - теорія і методика навчання (укр. мова). - О., 2003. - 259 с.

 2. Руденко, Ю.А. Збагачення словника дітей старшого дошкільного віку експресивною лексикою засобами української народної казки: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 - теорія і методика навчання (укр. мова). - О., 2002. - 236 с.: іл.

Автореферати дисертацій


 1. Комарівська, Н.О. Творчість Надії Кибальчич у контексті ук­раїнської літератури кінця ХІХ - початку ХХ століття: Автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.01.01 - укр. л-ра. - К., 2003. - 18 с.

 географія


 1. Масляк, П.А. География Украины: Учеб. для 8-9 кл. сред. шк. /П.А.Масляк, П.Г.Шищенко. - 2-е изд., испр. - К.: Зодіак-ЕКО, 2002. - 456 с.: іл., карти. (УДК 913(477)(075) М 31)

 2. Масляк, П.О. Географія України: Підруч. для 8-9 кл. серед. шк. /П.О.Масляк, П.Г.Шищенко. - 2-е вид., випр. - К.: Пед. преса, 2002. - 432 с.: іл., к. (ББК 26.89(4Укр)я7 М 31)

ІСТОРІЯ. КРАЄЗНАВСТВО. ЕТНОГРАФІЯ

 1. Бандровський, О.Г. Історія стародавнього світу: Підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. - 2-е вид., доопрац. - К.: Генеза, 2003. - 303 с.: іл. (УДК 94 (075) Б 23)

 2. Бізюк, О.Є. Словник історичних термінів: 6-11 кл. /О.Є.Бізюк, В.Ф.Федорак. - Чернівці: Прут, 2002. - 128 с. (УДК 94(03) Б 59)

 3. Винниченко, І. Українці в Санкт-Петербурзі. - К.: Геопринт, 2002. - 90 с. (УДК 94 В 48)

 4. Войтович, В.М. Українська міфологія. - К.: Либідь, 2002. - 664 с.: іл. (УДК 39(03); ББК 63.5 В 65)

 5. Дєдов, І.Н. Основи допоміжних дисциплін: Шк. курс із використанням краєзнавчого матеріалу: 7-11 кл. /І.Н.Дєдов, В.Ф.Федорак. - Чернівці: Зелена Буковина, 2002. - 108 с. (УДК 930 Д 26)

 6. До скарбниці спадщини Буковини (Матеріали V обласного кон­курсу кращого знавця звичаїв, традицій та обрядів рідного краю) /Упоряд. Т.А.Мінченко. - Чернівці: Друк. Підприємець Яворська І.Т., 2002. - 100 с.: іл. - (Обл. ін-т післядиплом. пед. освіти). (УДК 39 Д 55)

 7. Збірник олімпіадних завдань з українознавства для учнів се­редніх загальноосвітніх навчальних закладів /Т.А.Мінченко, М.М.Фока. - Чернівці: Технодрук, 2002. - 56 с. (УДК 39 З-41)

 8. Історія України: Наук.-допом. бібліогр. покажч. за 1999 р. /Упоряд.: Т.Приліпко, М.Лук'яненко, Н.Вощевська та ін. - К., 2001. - 477 с. - (Держ. іст. б-ка України). (УДК 016 І-90)

 9. Кіндратенко, А.М. Матеріали до історії Скитії-України IV-V століть: Походження та дії гунів. Кн. І: Гуни в описі Амміана Марцеліна та в повідомленнях інших письменників. - Х.: Просвіта, 2002. - 84 с. (УДК 94(477) К 41)

 10. Кривуцький, І. За полярним колом: Спогади в'язня Гулагу Ж - 545. - Л.-Полтава: Духовна вісь, 2001. - 376 с.: іл. (УДК 94(477) К 82)

 11. Моргун, В.Ф. Україна ловила Федора Моргуна, та не спіймала: У 2 кн. Кн. 1; 2. - Полтава: Полтав. літератор, 2002. (УДК 94(477) М 79)

 12. Стефанюк, С.К. Етнографічний аспект козацької культури. - Х.: Крок, 2002. - 113 с. (ББК 63.5(4Укр) С 79)

 13. У творчості - цвіт нації (тези науково-дослідницьких робіт з українознавства учнів та вчителів Буковини) /Упоряд. Т.А.Мінченко. - Че­рнівці: Друк. Підприємець Яворська І.Т., 2002. - 77 с. - (Обл. ін-т післяди­плом. освіти). (УДК 39 У 11)

 14. Українське зарубіжжя: Бібліогр. покажч. (1900 - трав. 2002 рр.) /Упоряд. І.Винниченко. - К.: Рада , 2002. - 346 с. - (Ін-т дослідж. даспори). (УДК 013 У 45)

 15. Шалагінова, О.І. Історія стародавнього світу: Підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. /О.І.Шалагінова, Б.Б.Шалагінов. - 3-є вид., допов. і переробл. - К.: Зодіак-ЕКО. 2002. - 256 с.: іл., к. (ББК 63.3(0)3я7 Ш 18)

 16. Щупак, И.Я. История древнего мира: Учеб. пособие для 6 кл. сред. общеобразоват. шк. /И.Я.Щупак, С.А.Голованов, Е.П.Решетников. - 2-е изд, доп. и перераб. - Запорожье: Премьер, 2002. - 304 с.: ил., к. (ББК 63.3(0)3я7 Ш 96)

 17. Ярмошик, І.І. Володимир Антонович та історичне краєзнавство Волині другої половини ХІХ століття: Наук.-метод. посіб. - Житомир: ПЦ Житомир. пед. ун-ту, 2002. - 44 с. (УДК 908 Я 75)

Автореферати дисертацій

 1. Репан, О.А. Козацтво Лівобережної України і російсько-турецька війна 1735 - 1739 рр.: Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 - Історія України. - Д., 2003. - 16 с.

ЛІТЕРАТУРА УНІВЕРСАЛЬНОГО ЗМІСТУ

 1. Арцишевський, Р.А. Я і світ за програмою "Я і Україна": Підруч. для 1 кл. серед. загальноосвіт. шк. /Р.А.Арцишевський, С.П.Балашова. - К.: Літера, 2002. - 103 с.: іл. (УДК 087.5(075) А 88)

 2. Бровченко, А.В. Скарбничка школярика. - 2-е вид., допов. і пе­реробл. - К.: Вид-во А.С.К., 2003. - 80 с.: іл. - (Довідник для мол. кл.). (УДК 087.5(075) Б 88)
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка