Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технологіїСкачати 244.26 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір244.26 Kb.

 1. Анотований каталог 5-ї обласної виставки "Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології" / Упр. освіти і науки Київ. облдержадмін.; Київ. облас. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів; Редкол.: Наталія Клокар, Лариса Кабан, Алла Клочко; За заг. ред. Н.І. Клокар. – Біла Церква: КОІПОПК, 2004. – 80 с. (УДК 371.1 А 69)

 2. Бабій, М.Ф. Нові психологічні напрями організації навчального процесу з природознавства: [Монографія] / М.Ф. Бабій. – Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2003. – 117, [1] с. (УДК 373.5 Б 12)

 3. Бойко, А.М. Виховуємо громадянина і професіонала: Теорія, досвід: [Монографія] / А.М. Бойко, П.Г. Шемет. – Полтава: ВАТ Вид-во "Полтава", 2003. – 403, [1] с. (УДК 373.5 Б 77)

 4. Веремійчик, І.М. Уроки трудового навчання в початкових класах: Посіб. для вчителя / І.М. Веремійчик. – К.: Пед. думка, 2003. – 112 с. – (Б-ка вчителя початк. кл.). (УДК 373.3 В 31)

 5. Вивчення у школі літератури рідного краю: Навч.-метод. посіб. / О.В. Забарний; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2003. – 173, [1] с. (УДК 373.5 В 41)

 6. Відеотехніка в навчальному процесі: (Метод. розробки до лаборатор. робіт з курсу "Технічні засоби навчання") / С.М. Давиденко, В.А. Ігнатенко, Л.М. Кнорозок, О.В. Мельничук; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2003. – 63, [1] с.: іл. (УДК 371.6 В 42)

 7. Військова психологія та педагогіка: Альб. опор. конспектів. Ч. 2 / Уклад.: В.П. Чабаненко, Я.Б. Зорій, Б.А. Урущак; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці: Рута, 2004. – 31, [1] с. (УДК 378 В 42)

 8. Вступ до спеціальності: Метод. рек. до семінар. та лаборатор. занять /Н.І. Яковець, О.В. Аніщенко, Л.О. Дубровська та ін.; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2004. – 36 с. (УДК 37 В 85)

 9. Гімназійна освіта: 10 років / Ред. рада: В.І. Сафіулін, В.Ф. Паламарчук, Г.К. Дмитренко та ін.; Гімназія "Троєщина" Деснян. р-ну м. Києва. – 2-е вид. – К.: Знання України, 2004. – 226, [2] с. (ББК 74.24(4Укр) Г 48)

 10. Історія зарубіжної педагогіки: Тексти для вивч. курсу / Уклад.: Н.І. Бєлкіна, Є.І. Коваленко, Н.І. Яковець; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2004. – 286, [2] с. (УДК 37(091) І-90)

 11. Клокар, Н.І. Управління обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти: теорія і практика: Наук.-метод. посіб. / Н.І. Клокар. – К.: Міленіум, 2004. – 216, [2] с. (УДК 378.6:37 К 50)

 12. Ковальчук, Н.М. Вільні справи – засіб розвитку культури рухів студенток: Метод. рек. для студ. і викл. ін-тів фіз. культури / Н.М. Ковальчук. – Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. пед. ун-ту ім. Лесі Українки, 2003. - 47, [1] с.: іл. (УДК 378 К 56)

 13. Коцун, Б.Б. Основи натуралістичної роботи: Метод. рек. для проведення практ. занять зі студ. пед. ф-ту спец. 8.010104 "Початкове навчання" ден., заоч. та екстернат. форм навчання / Б.Б. Коцун, Л.О. Коцун; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2004. – 33, [3] с. (УДК 373.3 К 75)

 14. Мафтин, Л.В. Методика викладання теорії виховання у ВНЗ: Навч. посіб. / Л.В. Мафтин; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці: Рута, 2003. – 72 с. (УДК 378 М 35)

 15. Методика викладання "Основ правознавства": Курс лекцій / Уклад.: С.М. Крапив'янський; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2004. – 212 с. (УДК 373.5 М 54)

 16. Методика виховної роботи в літніх оздоровчих таборах: Метод. рек. до лаборатор. робіт / Н.І. Яковець, Н.М. Стрельнікова, Л.О. Дубровська та ін.: Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2004. – 54, [2] с. (УДК 379.8 М 54)

 17. Методичні рекомендації до написання курсової роботи з психології: (для студ. спец. "Практ. психологія") / І.В. Кошова, І.М. Наказна, О.Д. Кресан; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2004. – 18, [2] с. (УДК 378 М 54)

 18. Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини в 2004-2005 навчальному році. Ч.1; 2 / Упр. освіти і науки Київ. облдержадмін.; Київ. облас. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів; Редкол.: Наталія Клокар, Лариса Кабан, Алла Клочко; За заг. ред. Н.І. Клокар. – Біла Церква: КОІПОПК, 2004. (УДК 373 М 54)

 19. Методологія і методи соціально-педагогічних досліджень: (плани практ. та лаборатор. занять) / Уклад.: С.О. Борисюк, А.І. Конончук, Ю.М. Щербина; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2004. – 29, [3] с. (УДК 37.01 М 54)

 20. Наукова школа: центр професійної підготовки педагогічних кадрів (наук. доробок викл. та асп. каф. педагогіки Житомир. держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка) / Наук. кер. шк. – О.А. Дубасенюк; Житомир. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2003. – 334, [2] с. (УДК 378.6:37 Н 34)

 21. Освіта Київщини в цифрах і фактах (2003/2004 навч. р.) / Упр. освіти і науки Київ. облдержадмін.; Ред. група: І.Л. Лікарчук, В.А. Карандій, М.П. Качкарда та ін.; За ред. І. Лікарчука. – К.: Сакцент Плюс, 2004. – 127, [1] с. (УДК 37 О-72)

 22. Освітні технології: Навч.-метод. посіб. / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.; За ред. О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2004. – 255, [1] с. (УДК 371.3)

 23. Оцінювання техніки рухових дій учнів за навчальною програмою "Основи здоров'я і фізична культура": 1-4 кл.: Навч.-метод. посіб. / О.М. Ващенко, В.М. Єрмолова, Л.І. Іванова та ін.; За заг. ред. Е.В. Бєлкіної. – Кам'янець-Подільський: Абетка, 2004. – 35, [1] с. – (Початкова школа. Сер. "Здоров'ятко"). (УДК 373.3 О-93)

 24. Петренко, М.І. Шкільний курс економіки та методика його викладання для спец. "математика та основи економіки", "географія та основи економіки" / М.І. Петренко; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2004. – 16 с. (УДК 373.5 П 30)

 25. Пихтіна, Н.П. Основи професійної майстерності: Навч. прогр. курсу (для спец. "соц. педагогіка та практ. психологія" / Н.П. Пихтіна, Н.І. Яковець, О.В. Ляшко. – Ніжин НДПУ ім. Миколи Гоголя, 2003. – 31, [1] с. (УДК 37.01 П 35)

 26. Пихтіна, Н.П. Педагогічна профілактика адиктивної поведінки молоді: Навч.-метод. посіб. для вчителів, практ. психологів, соц. працівників / Н.П. Пихтіна, Н.І. Яковець; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2003. – 116 с. (УДК 37.03 П 35)

 27. Плани семінарських занять та методичні рекомендації з соціології / Уклад.: Т.В. Кушерець; Ніжин. держ пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2003. – 34, [2] с. (УДК 316 П 37)

 28. Плани семінарських та лабораторних занять із загальної педагогіки: (для студ. соціально-гуманіт. ф-ту денної форми навчання) / Уклад.: Ю.Г. Новгородська, Н.М. Суховєєва; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2004. – 34, [2] с. (УДК 37 П 37)

 29. Поза межами можливого: школа якою вона є / Людмила Галіцина, Марія Голубенко, Віктор Громовий та ін., За ред. Марини Мосієнко. – К.: Шк. світ, 2004. – 263, [1] с.: іл. (УДК 37 П 47)

 30. Поради батькам / Гімназія № 191 ім. П.Г. Тичини. Асоційований член ЮНЕСКО. – К., 2003. – 72 с. (УДК 37.018 П 59)

 31. Потапчук, Л.В. Педагогічна психологія: Метод. рек. для студ. спец. "Психологія" / Л.В. Потапчук; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. Психол. ф-т. Каф. пед. та вік. психології. – Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2004. – 88 с. (УДК 37.015.3 П 64)

 32. Проблеми освіти: Наук.-метод. зб. / Редкол.: В.Г. Кремень (гол. ред.), М.Ф. Степко, К.М. Левківський та ін.; Програма рівних можливостей ПРООН; Наук.-метод. центр вищ. освіти; Міжнар. фонд "Відродження". – К., 2004. – 171, [1] с. (УДК 37.01 П 78)

 33. Проблеми початкової ланки освіти в контексті розвитку світових педагогічних тенденцій: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / Регіон. лаб. проф. ступен. підготовки педагогів почат. ланки освіти Ін-ту педагогіки і психології проф. освіти АПН України при Хмельниц. гуманіт.-пед. ін-ті; Прикарп. ун-т ім. Василя Стефаника; Редкол.: Кононенко В.І., Вихрущ А.В., Зав городня Т.К. та ін. – К.; Хмельницький; Івано-Франківськ: Плай, 2003. – 197, [3] с. (УДК 371.13 П 78)

 34. Проблемы преподавания и изучения русского языка в школе и вузе на современном этапе: Материалы международ. науч.-практ. конф. 20-22 окт. 2003 г. / Редкол.: Н.М. Арват, Л.А. Кудрявцева, Г.В. Самойленко и др.; Нежин. гос. пед. ун-т им. Николая Гоголя; Укр. асоц. преподавателей рус. яз. и лит. Каф. рус. яз. – Нежин, 2003. – 180 с. (УДК 373 П 78)

 35. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Креслення: Навч. прогр. проф. навчання: 10-11 кл. (для шк. з поглибл. вивч. кресл. як профілю труд. навчання) / Уклад. В.К. Сидоренко; Наук.-метод. центр серед. освіти. – К.: Навч. кн., 2004. – 15, [1] с. (УДК 373.5 П 78)

 36. Семенюк, Т.В. Модульно-розвивальне навчання: науково-педагогічне проектування граф-схем навчальних курсів: Монографія / Т.В. Семенюк. – Житомир: Житомир. держ. пед. ун-т, 2003. – 253, [1] с. (УДК 371.3 С 30)

 37. Сокольская, Л.П. Сборник и словарь диктантов: Орфография. Культура речи: Для учащихся 3-7 кл. / Л.П. Сокольская. – Каменец-Подольский: Абетка, 2003. – 239, [1] с. – (Русский язык). (УДК 373.5 С 59)

 38. Соціальна педагогіка: Навч. прогр. для студ. загальноосвіт. спец. пед. ун-ту / Уклад.: Н.М. Суховєєва; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. Каф. соц. педагогіки. – Ніжин, 2004. – 12 с. (УДК 37.01 С 69)

 39. Соціально-педагогічна діяльність в зарубіжних країнах: Навч. прогр. для студ. спец. "Соціальна педагогіка" / Уклад.: Н.М. Суховєєва; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2004. – 18, [2] с. (УДК 37.01 С 69)

 40. Соціолого-педагогічний словник / Уклад.: С.У. Гончаренко, В.В. Радул, М.М. Дубінка та ін.; За ред. В.В. Радула. – К.: ЕксОб, 2004. – 304 с. (УДК 37.01 С 69)

 41. Студентський порадник / Упоряд. Т.О. Зарембо; Київ. нац. екон. ун-т. – К.: КНЕУ, 2004. – 270, [2] с. (УДК 378.6:33 С 88)

 42. Тарасун, В.В. Концепція розвитку, навчання і соціалізації дітей з аутизмом: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. / В.В. Тарасун, Г.М. Хворова; За наук. ред. В.В. Тарасун; Ін-т спец. педагогіки АПН України. – К.: Наук. світ, 2004. – 98, [2] с. (УДК 376 Т 19)

 43. Творча особистість учителя як передумова інноваційних процесів у початковій школі: Зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф. 27-29 квіт. 2004 р. / Відп. ред. В.Г. Тарасов; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка; Пед. ф-т. Житомир. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Житомир: Вид-во ЖДУ, 2004. – 250, [2] с. (УДК 371.13 Т 28)

 44. Теоретичні основи та методика розробки тестових завдань з педагогіки: Навч.-метод. посіб. / М.Л. Свердан, В.В. Сушко, Т.А. Алєксєєнко, Є.В. Нємкова; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці: Рута, 2003. – 93, [3] с. (УДК 378 Т 33)

 45. Туров, М.П. Створи себе через казку: Посіб. для батьків, учителів, вихователів, кер. гуртків і методистів / М.П. Туров; Під заг. ред. С. Чередниченко; Ін-т розвитку інтелекту дитини. Дит. Фонд Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ). – К.: Кобза, 2003. – 127, [1] с.: портр., 12 с. кольор. вкл. – (Сер. "Вчитися ніколи не рано"). (УДК 37.03 Т 88)

 46. Федорчук, В.М. Соціально-психологічний тренінг "Розвиток комунікативної компетентності викладача": Навч.-метод. посіб. / В.М. Федорчук; Кам'янець-Подільський держ. ун-т. - Кам'янець-Подільський: Абетка, 2003. – 240 с. (УДК 371.13 Ф 33)

 47. Фомюк, Г.А. Невдале подружнє життя: теоретичні та практичні аспекти психологічного діагностування і консультування / Г.А. Фомюк, О.А. Кудіна. – К.: Оріяни, 2004. – 142, [2] с. (УДК 316 Ф 76)

 48. Формування педагогічної майстерності в системі професійної підготовки майбутнього вчителя: Зб. наук. пр. / Редкол.: З.М. Шалик, В.М. Галузинський, С.В. Полукарова, Т.Д. Тхоржевська; За заг. ред. М.Б. Євнуха; Київ. держ. пед. ін-т інозем. мов. – К.: КДПІІМ, 1992. – 124 с. (УДК 371.1 Ф 79)

 49. Хазратова, Н.В. Психологія відносин особистості й держави: Монографія / Н.В. Хазратова. – Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2004. – 276, [2] с. (УДК 316.6 Х 15)

 50. Хорошковська, О.Н. Уроки усного українського мовлення в 1 кл. чотирир. початк. шк. з рос. мовою навчання: Посіб. для вчителя / Ольга Хорошковська, Людмила Куценко. – К.: Початк. шк., 2002. – 127, [1] с. (УДК 373.3 Х 82)

 51. Шевцова, Л.С. Методика застосування мовленнєвих ситуативних завдань: Метод. посіб. / Л.С. Шевцова; Житомир. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир: Вид-во ЖДПУ, 2004. – 94, [2] с. (УДК 373.5 Ш 37)

 52. Яловик, В.Т. Теорія і методика вивчення видів легкої атлетики в школі. Ч. 1: Біг / В.Т. Яловик, В.М. Сергієнко. – Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2003. – 77, [3] с.: іл. (ББК 74.267.5 Я 51)
 • ПСИХОЛОГІЯ


 1. Акмеологія з основами психології кар'єри: Навч.-метод. посіб. / Уклад.: О.М. Гавалешко, В.В. Пасніченко, Т.А. Кривко; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці: Рута, 2004. – 83, [1] с. (УДК 316.1 А 40)

 2. Вірна, Ж.П. Мотиваційно-смислова регуляція у професіоналізації психолога: [Монографія] / Ж.П. Вірна. – Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2003. – 319, [1] с. (УДК 159.9 В 52)

 3. Нещерет, О.І. Психологія мовленнєвої діяльності: Навч.-метод. посіб. / О.І. Нещерет; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2004. – 100 с. (УДК 159.9 Н 59)

 4. Пісоцький, В.П. Закономірності та динаміка психічного розвитку. Формування особистості в онтогенезі: Навч.-метод. посіб. для студ. пед. вузів / В.П. Пісоцький, А.М. Горянська; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2003. – 58, [2] с. (УДК 159.9 П 34)

 5. Програма навчального курсу "Самореабілітація особистості у складних життєвих ситуаціях": Для студ. спеціалізації "соціальна педагогіка" / Уклад.: О.П. Щотка; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2004. – 11, [1] с. (УДК 159.9 П 78)

 6. Уайнхолд, Б. Освобождение от созависимости /Бери Уайнхолд, Дженей Уайнхолд; Пер. с англ. А.Г. Чеславской; Под ред. В.М. Бондаровской, Т.В. Кульбачки; Гл. ред. и изд. сер. Л.М. Кроль; Науч. консультант серю Е.Л. Михайлова. – М.: Независимая фирма "Класс", 2002. – 223, [1] с. – (Б-ка психологии и психотерапии. Вып. 103). (УДК 159.9 У 12)

 7. Щотка, О.П. Психологія підлітка: Навч.-метод. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. до лаборатор. занять і практики / О.П. Щотка; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2004. – 247, [1] с.: іл. – (Психологічний практикум). (УДК 159.9 Щ 92)

 8. Ярослав, Н.С. Пізнавальні психічні процеси та пізнавальна діяльність особистості: Навч.-метод. посіб. / Н.С. Ярослав, В.С. Король; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2004. – 110, [2] с. (УДК 159.9 Я 76)

 НАУКА. КУЛЬТУРА 1. Макогон, В.С. Задачи и упражнения по программированию на языке Ассемблера: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / В.С. Макогон, В.М. Рувинская; Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. Ин-т математики, экономики и механики. Одес. политехн. ун-т. - Одесса: Астропринт, 2003. – 274, [2] с. (УДК 004 М 16)

 2. Менеджмент: Прогр., плани семінар. занять, метод. рек. та контрольні питання для спец. "Математика та основи економіки" / Уклад.: А.В. Жук; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2004. – 27, [1] с. (УДК 005 М 50)

 3. Харченко, В.М. Основи інформатики: Курс лекцій / В.М. Харченко. – Ніжин: НДПУ ім. Миколи Гоголя, 2004. – 147, [1] с.: іл. (УДК 004 Х 22)

 ФІЛОСОФІЯ. ЛОГІКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. РЕЛІГІЯ


 1. Етика: Метод. рек. для студ. гуманіт. ф-тів / Уклад. А.В. Клічук; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці: Рута, 2004. – 29, [3] с. (УДК 17 Е 88)

 2. Монро, М. Понимание любви на всю жизнь / Майлс Монро. – К.: Фарес, 2004. – 118, [9] с. (ББК 86.37 М 77)

 3. Основы православной культуры Крыма: Пособие для системы учеб. заведений общ. сред. образования Автономной Респ. Крым / Э.В. Будилин, Т.П. Макарова, Т.И. Титова и др.; Под общ. ред. Т.И. Титовой, А. Якушечкина. – Симферополь: Симферопол. и Крым. епархия Укр. Православ. Церкви, 2004. – 318, [2] с.: ил. (УДК 2 О-75)

 4. Остапенко, Л.М. Біблія: Вступ. курс: Навч.-метод. посіб. з історії зарубіж. л-ри для студ. філол. спец. / Л.М. Остапенко; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2004. – 39, [1] с. (УДК 2 О-76)

СУСПІЛЬНІ НАУКИ

 1. Бурдяк, В.І. Політична культура країн Європи в контексті інтеграційних процесів: Монографія / Віра Бурдяк, Наталія Ротар; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці: Рута, 2004. – 327, [1] с. (УДК 32 Б 91)

 2. Гончаренко, О.М. Макроекономіка: Навч. прогр. для спец. "математика та основи економіки" / О.М. Гончаренко; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2004. – 16 с. (УДК 33 Г 65)

 3. Гончаренко, О.М. Маркетинг: Навч. прогр. для спец. "математика та основи економіки" / О.М. Гончаренко; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2004. – 14, [2] с. (УДК 33 Г 65)

 4. Державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2002 року / О.М. Балакірєва, О.В. Биковська, О.В. Вакуленко та ін.; Редкол.: В.І. Довженко, З.П. Кияниця, Ж.В. Петрочко, О.О. Яременко; Держ. ком. України у справах сім'ї та молоді; Держ. ін-т проблем сім'ї та молоді. – К., 2003. – 231, [1] с. (ББК 60.5 Д 36)

 5. Діалог культур: Україна в звичаях і традиціях: Родознавство: Наук.-метод. зб. Вип. 1 / Авт. наук. проекту С.О. Черепанова; Передм. В.Г. Скотний; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. Львів. наук.-практ. центр. – Дрогобич: КОЛО, 2003. – 191, [1] с. (УДК 39 Д 44)

 6. Єрушевич, Г.Д. Світогляд М. Павлика: (хрестоматія) / Г. Єрушевич, Я. Мельник; Прикарп. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ: Плай, 2004. – 167, [1] с. (УДК 32 Є 79)

 7. Єфремов, В.В. Історія економічних вчень: Від стародавніх часів до становлення економічної науки: Курс лекцій / В.В. Єфремов; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2004. – 111, [3] с. (УДК 33 Є 92)

 8. Жук, А.В. Соціальна політика: Прогр., плани семінар. занять, метод. рек. та контрольні питання для спец. "соц. педагогіка; практ. психологія" / А.В. Жук; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2004. – 27, [1] с. (УДК 316 Ж 85)

 9. Історична еволюція концепції громадянського суспільства: Метод. рек. до спецкурсу для студ.-політологів ден. та заоч. форми навчання / Уклад. В.А. Демидов; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці: Рута, 2003. – 44 с. (УДК 32 І-90)

 10. Луняк, М.О. Господарське право України: Навч.-метод. посіб. / Марина Олександрівна Луняк; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2003. – 327, [1] с. (УДК 34 Л 84)

 11. Маковецький, А.М. Західна соціологія та її найважливіші напрями і школи: Навч. посіб. / А.М. Маковецький; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці: Рута, 2003. – 58, [2] с. (УДК 316 М 16)

 12. Оборотов, Ю.Н. Теория государства и права (прагматический курс): Экзаменац. справ. / Ю.Н.Оборотов. – Одесса: Юрид. л-ра, 2004. – 183, [1] с. (УДК 32 О-22)

 13. Паламарчук, В.О. Економіка природокористування: Навч. посіб.: Для студ. напряму 0501 Економіка і підприємництво, 0502 Менеджмент / В.О. Паламарчук, П.І. Коренюк; За ред. О.С. Ємельянова; Бердян. ін-т підприємництва. – Запоріжжя: Дике Поле, 2003. – 407, [1] с. (УДК 33 П 14)

 14. Петренко, М.І. Основи підприємницької діяльності: Навч. прогр. / М.І. Петренко; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2004. – 13, [3] с. (УДК 33 П 30)

 15. Плавич, В.П. Право і економіка: Проблеми функціонування та розвитку: Навч. посіб. студ., магістрам, асп., викл. економіко-правових ф-тів і юрид. вузів / В.П. Плавич; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова; Каф. загальноправ. дисциплін і міжнар. права. – О.: Астропринт, 2003. – 102, [2] с. (УДК 34 П 37)

 16. Плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Основи економічної теорії" для студентів 1 та 2 курсів / Уклад.: О.О. Мамалуй, О.С. Марченко, Л.С. Шевченко та ін.; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2004. – 23, [1] с. (ББК 65.01 П 37)

 17. Плани семінарських занять з навчальної дисципліни "Соціологія" для студентів 4 курсу / Уклад.: Н.П. Осипова, Г.П. Клімова, Ю.І. Золотарьова та ін.; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2003. – 8 с. (УДК 316 П 37)

 18. Плани семінарських занять і запитання до заліків та іспиту з навчальної дисципліни "Основи економічної теорії" для студентів 1 та 2 курсів заочного і вечірнього факультетів / Уклад.: О.О. Мамалуй, О.М. Титаренко; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2004. – 23, [1] с. (ББК 65.01 П 37)

 19. Подмазко, Е.А. Общая теория политики: Учеб. пособие / Е.А. Подмазко; Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – О.: Астропринт, 2003. – 171, [1] с. (УДК 32 П 44)

 20. Подолянський, Ю.Є. Акти прокуратури: підготовка і внесення: Навч. посіб. / Ю.Є. Подолянський, В.В. Долежан; Одес. нац. юрид. акад. – О.: Юрид. л-ра, 2003. – 246, [2] с. (УДК 34 П 54)

 21. Пометун, О.І. Практичне право: 8 кл.: Навч. посіб. / О.І. Пометун, Т.О. Ремех, І.М. Гейко; За ред. О.І. Пометун. – 2-е вид., допов. і переробл. – К.: А.С.К., 2004. – 207, [1] с. (ББК 67я7 П 55)

 22. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів: ДНАОП 0.00-1.21-98 / Редкол.: І.Д. Сорокін, Л.О. Мельничук, С.А. Андрєєв та ін. – К.: Основа, 2004. – 380, [4] с. (УДК 658 П 68)

 23. Правничий довідник для професійних суддів / П.П. Музиченко, В.В. Дудченко, М.О. Баймуратов та ін.; За заг. ред. С.В. Ківалова; Одес. нац. юрид. акад. – О.: Юрид. л-ра, 2003. – 597, [3] с. (УДК 34(03) П 68)

 24. Правова держава очима молодих дослідників: Матеріали 6-ї звіт. щоріч. студент. наук. конф. (Одеса, 14 трав. 2003 р.) / Редкол.: М.О. Баймуратов (відп. ред.), Б.А. Пережняк, Н.А. Мирошниченко та ін. – О.: Юрид. л-ра, 2003. – 439, [1] с. (УДК 32 П 68)

 25. Програма курсу "Теорія і практика діяльності дитячих та молодіжних організацій" для спец. "Соціальна педагогіка; практична психологія" / Уклад.: О.В. Лісовець; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2004. – 10, [2] с. (УДК 06 П 78)

 26. Програма навчальної дисципліни "Кримінально-виконавче право" / Уклад. О.В. Лисодєд, А.Х. Степанюк, В.М. Харченко; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2004. – 13, [3] с. (ББК 67.409 П 78)

 27. Програма навчальної дисципліни "Основи інформатики та обчислювальної техніки" / Уклад.: В.Г. Іванов, В.В. Карасюк, М.В. Гвозденко; Нац. юрид. акад. України. – Х., 2003. – 7, [1] с. (ББК 32.97 П 78)

 28. Програма навчальної дисципліни "Цівільне право України" / Уклад.: В.І. Борисова, Л.М. Баранова, І.В. Жилінкова та ін.; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2004. – 27, [1] с. (ББК 67.404 П 78)

 29. Програма та навчально-методичні матеріали до курсу "робота на "Телефоні довіри"" / Уклад.: С.О. Борисюк; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2003. – 153, [3] с. (УДК 36 П 78)

 30. Руденко, Л.В. Транснаціональні корпорації: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Лариса Руденко; Київ. нац. екон. ун-т. – К.: КНЕУ, 2004. – 227, [1] с. (УДК 33 Р 83)

 31. Собчук, В.С. Основи етнографії: Робоча прогр. для студ. спец. "Культурологія" і "Соціологія" / В.С. Собчук; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки; Іст. ф-т; Каф. археології та джерелознавства. – Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2003. – 52, [2] с. (УДК 39 С 55)

 32. Статистика: Рекомендації з виконання курсового проекту / Уклад.: Л.А. Загнітко; Поділ. держ. аграр.-техн. акад.; Каф. соц.-труд. відносин і статистики. – Кам'янець-Подільський: ПЛАТА. 2004. – 39, [1] с. (УДК 378 С 78)

 33. Степанюк, А.А. Коллизии наследования в международном частном праве: [Монография] / Алена Анатольевна Степанюк; Нац. юрид. акад. Украины им. Ярослава Мудрого. – Х.: Фолио, 2004. – 159, [1] с. (ББК 67.412 С 79)

 34. Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни "Трудове право України" для студентів 5 курсу заочного факультету / Уклад.: В.В. Жернаков, В.В. Єрьоменко, І.О. Лосиця та ін.; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2004. – 22, [2] с. (ББК 67.405 Т 32)

 35. Теми курсових робіт з історії держави і права України та методичні рекомендації до їх виконання для студентів 1 курсу / Уклад.: В.Д. Гончаренко, І.П. Сафронова, М.М. Страхов та ін; Нац. акад. наук України ім. Ярослава Мудрого. – Х.: Нац. акад. наук України, 2003. – 44, [4] с. (ББК 67 Т 32)

 36. Тести та словник основних категорій з навчальної дисципліни "Основи економічної теорії" для студентів 1 та 2 курсів / Уклад.: О.О. Мамалуй, О.М. Титаренко; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2004. – 69, [3] с. (ББК 65 Т 36)

 37. Трагнюк, Р.Р. Прокурорський нагляд за додержанням законів, що забезпечують права обвинуваченого: Монографія / Р.Р. Трагнюк. – Х.: Факт, 2004. – 199, [1] с. (УДК 34 Т 65)

 38. Федоренко, Г.О. Банківське права: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Г.О. Федоренко; Київ. нац. екон. ун-т. – К.: КНЕУ, 2004. – 85, [3] с. (УДК 34 Ф 33)

 39. Циганкова, Т.М. Міжнародні організації: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Т.М. Циганкова, Т.Ф. Гордєєва; Київ. нац. екон. ун-т. – К.: КНЕУ, 2003. – 183, [1] с. (УДК 33 Ц 58)

 40. Шимон, С.І. Цивільне та торгове право зарубіжних країн: Навч. посіб. (Курс лекцій) / С.І. Шимон; Київ нац. екон. ун-т. – К.: КНЕУ, 2004. – 220 с. (УДК 34 Ш 61) ПРИРОДНИЧІ НАУКИ. МЕДИЦИНА


 1. Астрономічна школа молодих вчених: Міжнар. наук. конф. (Україна, Біла Церква, 19-21 трав. 2004 р.) / Наук. оргком.: П. Фомін, О. Коноваленко, О. Желєзняк; Під заг. ред. Желєзняка, Н.І. Клокара. - - Біла Церква, 2004. – 46 с. (УДК 52 А 91)

 2. Беденко, М.В. Рахівничок: Зошит з друк. основою: Для додатк. занять за прогр. підготов. та 1 кл. / М.В. Беденко. – 2-е вид., допов. й переробл. – К.: А.С.К., 2004. – 32 с.: іл. – (Математика з посмішкою). (УДК 51(078) Б 38)

 3. Валеология: Справочник школьника: Пособие для учащихся / Э.В. Белик; Е.И. Приходченко. – Донецк: БАО, 2004. – 511, [1] с.: ил. (УДК 61(03) В 15)

 4. Геоморфологія: (Метод. рек., практ. вказівки та контрольні запитання до проведення практ. робіт для студ. природн.-геогр. ф-ту) / Ю.М. Філоненко, О.А. Бездухов, М.І. Бездрабко, М.Г. Криловець; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2004. – 37, [3] с. (УДК 55 Г 36)

 5. Давидюк, Г.Є. Фізика поверхневих явищ у напівпровідниках: Навч. посіб. / Г.Є. Давидюк. – Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2003. – 131, [1] с. (ББК 22.37 Д 13)

 6. Дивари, Н.Б. Зодиакальный свет: [Монографія] / Н.Б. Дивари. – О.: Астропринт, 2003. – 183, [1] с. (УДК 52 Д 44)

 7. Загальна біологія: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М.Є. Кучеренко, Ю.Г. Вервес, П.Г. Балан, В.М. Войціцький. – 2-е вид., доопрац. – К.: Генеза, 2004. – 159, [1] с.: іл. (УДК 57(075) З-14)

 8. Керекеша, П.В. Лекції і вправи з вищої математики: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / П.В. Керекеша; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова; Навч.-наук. комплекси "школа-коледж-університет"; Ін-т післядиплом. освіти; Ін-т математики, економіки та механіки. – О.: Астропринт, 2003. – 517, [3] с. (УДК 51 К 36)

 9. Коваль, І.А. Основи психотерапії: Навч. прогр. / І.А. Коваль; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2004. – 25, [3] с. (УДК 61 К 56)

 10. Коршак, Є.В. Фізика: 11 кл.: Підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Є.В. Коршак, О.І. Ляшенко, В.Ф. Савченко. – К.: Ірпінь: Перун, 2004. – 288 с.: іл. (УДК 53(075) К 70)

 11. Коцун, Л.О. Анатомія і морфологія рослин: Метод. рек. для проведення лаборатор. занять зі студ. 1 курсу ден. та заоч. форм навчання біол. ф-ту (спец. 8.070402 "Біологія") / Л.О. Коцун, В.П. Войтюк, І.І. Кузьмішина; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. Біол. ф-т. Каф. ботаніки та мікробіології. – Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2004. – 49, [3] с.: іл. (УДК 28.5 К 75)

 12. Лабораторний практикум із зоології хордових / Уклад.: К.А. Сологор, М.Г. Білецька, Я.А. Омельковець. – Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2003. – 77, [3] с.: іл. (ББК 28.6 Л 12)

 13. Марченкова, А.І. Обмін речовин та енергії. Терморегуляція: Навч.-метод. посіб. для студ. природн.-геогр. ф-ту / А.І. Марченкова, О.В. Качалка; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2003. – 52 с.: іл. (УДК 57 М 30)

 14. Не губить сон-траву: Розповідь про рідкісні види весняних рослин Чернігівської області та шляхи їх збереження / Уклад.: Ю.О. Карпенко, М.В. Графін; Черніг. міська орг. Всеукр. екол. ліги. Каф. екології та охорони природи Черніг. держ. пед. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2004. – 8 с. (УДК 58 Н 38)

 15. Ніколайчук, В.І. Екологічний стан Закарпаття: Проблеми і перспективи: [Монографія] /В.І. Ніколайчук; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2004. – 247, [1] с.: іл. (УДК 502 Н 63)

 16. Петров, І.Б. Випадкові події (індивідуальні завдання): Метод. вказівки, приклади розв'язування задач і завдання для самост. виконання / І.Б. Петров; Поділ. держ. аграр.-техн. акад. Каф. мат. дисциплін. – Кам'янець-Подільський: Абетка, 2003. – 35, [1] с. (УДК 51(076) П 30)

 17. Порівняльна анатомія хребетних тварин: Навч. посіб. / Я.А. Омельковець, К.А. Сологор, М.Г. Білецька та ін. – Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2003. – 204, [2] с.: іл. (ББК 28.6 П 59)

 18. Свідзинський, А.В.Лекції з фізики надпровідності / А.В. Свідзинський, О.М. Вілігурський. – Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2003. – 80, [2] с. (ББК 22.36 С 24)

 19. Справочник школьника и студента: Химия: 8-11 кл. / О.Г. Зеленева. – Донецк: БАО, 2004. – 572, [4] с. (УДК 54(03) С 74)

 20. Усов, А.В. Інтегральне числення функції однієї змінної. Теорія рядів: Навч. посіб. для студ. техн. ун-тів / А.В. Усов, Л.І. Плотнікова, Ю.О. Морозов. – О.: Астропринт, 2004. – 223, [1] с. (УДК 51 У 76)

 21. Шаг за шагом: проблемы сообщества потребителей инъекционных наркотиков и пути их решения: Метод. рекомендации / Редкол.: Давид Ананиашвили, Анна Александрова, Леонид Власенко и др.; Гл. ред.: Татьяна Дешко; Международ. Альянс по ВИЧ/СПИД. – К., 2004. – 195, [1] с. (УДК 61 Ш 15)

 22. Швебс, Г.І. Каталог річок і водойм України: Навч.-довідк. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г.І. Швебс, М.І. Ігошин; За ред. Є.Д. Гопченка; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – О.: Астропринт, 2003. – 389, [3] с.; 13 арк. іл., портр. (УДК 55 Ш 34)

 23. Юрчик, А.І. Задачі вступних іспитів з математики: Посібник / А.І. Юрчик, В.Ф. Понеділок; Поділ. держ. аграр.-техн. акад. Каф. вищ. математики. – Кам'янець-Подільський: Абетка, 2004. – 107, [1] с. (УДК 51 Ю 83) • ТЕХНІЧНІ НАУКИ. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО


 1. Веремійчик, І.М. Трудове навчання. Майструй і твори: Підруч. для 4 кл. / І.М. Веремійчик. – К.: Пед. думка, 2004. – 128 с.: іл. (УДК 62(075) В 31)

 МИСТЕЦТВО. СПОРТ

 1. Боротьба дзюдо: історія виникнення та основи техніки: Метод. посіб. / Уклад.: М.А. Гончерюк, О.М. Вілігорська, О.П. Ніколайчук; Чернів. yац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці: Рута, 2004. – 55, [1] с.: іл. (УДК 796 Б 83)

 2. Перевощиков, Ю.А. Состояние организма при экстремальных физических нагрузках: [Монография] / Ю.А. Перевощиков: Одес. нац. юрид. акад. – Одесса: Юрид. л-ра, 2004. – 196, [4] с. (УДК 796 П 27)

 3. Ростовський, О.Я. Лекції з історії західноєвропейської музичної педагогіки: Навч. посіб. / О.Я. Ростовський; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2003. – 193, [1] с.: іл. (УДК 78 Р 78)

 4. Творчість Марії Заньковецької в контексті культурного життя епохи: (До 150-річчя від дня народження): Семінарій / Ю.М. Хоменко; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2004. – 26, [2] с. (УДК 792 Х 76)

 МОВА. ЛІТЕРАТУРА


 1. Бережняк, В.М. Вступ до мовознавства: Словник-довід. лінгвістичних термінів: Навч. посіб. для студ. філол. спец. / Валентина Бережняк, Надія Пасік; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2004. – 151, [1] с.: іл. (УДК 81(03) Б 48)

 2. Бражник, Е. Посвящение: [Репродукции. Живопись, графика]: Альбом / Елена Бражник (Лена Дубинина). – Б. м.: Досконалый друк, 2004. – 144 с.: ил., портр. (УДК 821.161.1 Б 87)

 3. Вашуленко, М.С. Зошит для письма № 1: Навч. посіб. для 1 кл. / М.С. Вашуленко, О.Ю. Прищепа. – 2-е вид., зі змінами. – К.: Освіта, 2004. – 64 с.: іл. (УДК 811.161.2 В 23)

 4. Герасимчук, Л. Artlex: Англо-український словник мистецтвознавця / Лесь Герасимчук. – К.: Вид. Всеукр. благод. фонду "Поступ", 2003. – 123, [1] с., портр. (УДК 811.111(03) Г 37)

 5. Горожанова, С.О. Ділова українська мова: Метод. рек. та робоча прогр. для студ. мат., фіз., хім., геогр. і біол. ф-тів / С.О. Горожанова, В.В. Калиновська, С.М. Локайчук; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки; Філол. ф-т. Каф. історії та культури укр. мови. – Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2003. – 38, [3] с. (УДК 811.161.2 Г 70)

 6. Гороть, Є.І. Фонетико-орфографічний курс сучасної англійської мови: Навч. посіб. / Є.І. Гороть, Л.К. Малімон, А.Б. Павлюк. – 2-е вид. – Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2004. – 261, [1] с. (УДК 811.111 Г 70)

 7. Граматика української мови для учнів, абітурієнтів і студентів / О.А. Росінська. – Донецьк: БАО, 2004. – 286, [2] с. (УДК 811.161.2 Г 76)

 8. Дефо, Д. Життя й чудні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо, моряка з Йорка, написані ним самим / Даніель Дефо; Пер. з англ. за ред. В. Державіна; Передм. й прим. Н.Д. Білик. – Х.: Фоліо, 2004. – 495, [1] с.: іл. – (Б-ка пригод). (УДК 821.111 Д 39)

 9. Дубров, Б.І. На поклик Вітчизни: Оповіді про повних кавалерів ордена Слави – уроженців Одещини / Борис Дубров. – О.: Астропринт, 2004. – 175, [1] с. – (До 60-річчя визволення області від фашистських загарбників). (УДК 821.161.2 Д 79)

 10. Дудаков-Кашуро, К.В. Экспериментальная поэзия в западноевропейских авангардных течениях начала ХХ века (футуризм и дадаизм): [Монография] / К.В. Дудаков-Кашуро; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова; Фак. иностр. яз. Каф. сравнит. изучения лит. и культур. – Одесса: Астропринт, 2003. – 125, [3] с.: ил. (УДК 82 Д 81)

 11. Думи мої, думи мої…: Поезії, присвячені Великому Кобзареві / Упоряд. В.М. Гаранін; Вступ. сл. Є.М. Прісовський. – О.: Астропринт, 2004. – 143, [1] с.: іл. (УДК 821.161.2 Д 82)

 12. Загнітко, А.П. Український практичний синтаксис: Навч. посіб. для самост. роботи / А.П. Загнітко, М.О. Вінтонів, І.Р. Домрачева. - Донецьк: БАО, 2004. – 143, [1] с. (УДК 811.161.2(076) З-14)

 13. Конак, С.В. Бетховен: Поема-симфонія / Станіслав Конак. – 2-е вид., допов. – О.: Астропринт, 2004. - 31, [1] с.; портр. (УДК 821.161.2 К 64)

 14. Масюченко, И.П. Русско-английский разговорник / И.П. Масюченко. – Донецк: БАО, 2004. – 286, [2] с. (УДК 811.111(03) М 32)

 15. На честь 100-річчя від дня народження Артема Амвросійовича Москаленка / Уклад.: О.І. Бондар, Н.М. Хрустик, Л.І. Хаценко; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. Філол. ф-т. Каф. укр. мови. – О.: Астропринт, 2004. – 59, [1] с.; портр. (УДК 811.161.2 Н 12)

 16. Одесский альбом Юрия Овтина: Сб. стихов, рассказов, статей. Вып. 2 / Авт.-сост. Ю.П. Овтин. – Одесса: Папирус: Астропринт, 2003. – 237, [3] с.: ил. (УДК 821.161.1 О-41)

 17. Полюга, Л.М. Словник антонімів української мови / Л.М. Полюга; За ред. Л.С. Паламарчука; Нац. акад. наук України; Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича; Укр. мовно-інформ. фонд. – 2-е вид., допов. і випр. – К.: Довіра, 2004. – 284, [4] с. – (Сер. "Словники України"). (УДК 811.161.2(03) П 53)

 18. Поттер, Г. Путеводитель по Магическому Лондону / Гарри Поттер; Худож.- оформитель И.В. Осипов. – Х.: Фолио, 2004. – 398, [2] с. (УДК 821.161.1 П 64)

 19. Прісовський, Є. Творча індивідуальність поета: [Монографія] / Євген Прісовський. – О.: Астропринт, 2003. – 103, [1] с.; портр. (УДК 821.161.2 П 77)

 20. Програма навчальної дисципліни "Англійська мова" / Уклад.: В.П. Сімонок, О.В. Гончар, О.С. Частник; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2004. – 8 с. (ББК 81.2Англ П 78)

 21. Програма навчальної дисципліни "Іспанська мова (друга мова)" для студентів факультету підготовки юристів для МЗС України / Уклад.: А.Б. Чистякова, І.П. Ліпко; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2004. – 6, [2] с. (ББК 81.2 П 78)

 22. Програма навчальної дисципліни "Латинська мова" / Уклад.: Н.П. Алексенко, Н.В. Разбєгіна, З.М. Хоміцька; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х.: Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2004. - 6, [2] с. (ББК 81.2Лат П 78)

 23. Програма навчальної дисципліни "Німецька мова" / Уклад.: В.П. Сімонок, Л.С. Кондратьєва, С.В. Черкашин, О.В. Нітенко; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2004. – 8 с. (ББК 81.2Нім П 78)

 24. Програма навчальної дисципліни "Французька мова" / Уклад.: В.П. Сімонок, В.П. Барановська, О.Ю. Осмоловська; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2004. – 8 с. (ББК 81.2Фра П 78)

 25. Риторика: Практикум / Сост. М.И. Гураль; Черновиц. нац. ун-т им. Юрия Федьковича. – Черновцы: Рута, 2004. – 42, [2] с. (808 Р 55)

 26. Романов, С.Д. Большой современный немецко-русский, русско-немецкий словарь: 160 000 слов / С.Д. Романов. – Донецк: БАО, 2004. – 639, [1] с. (УДК 811.112.2(03) Р 69)

 27. Рульова, Н.І. Прізвища як один з антропонімних класів: Навч. посіб. / Наталія Рульова; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці: Рута, 2004. – 91, [1] с. (УДК 811.161.2 Р 85)

 28. Світ, Дж. Мандри до різних далеких країн світу Люмюеля Гуллівера, спершу лікаря, а потім капітана кількох кораблів / Джонатан Світ; Пер. з англ. М.Іванова; За ред. В. Бойка; Передм. й примітки Б. Шалагінова; Худож.-оформ. Б. Бублик. – Х.: Фоліо, 2004. – 333, [3] с: іл. – (Б-ка пригод). (УДК 821.111 С 24)

 29. Сеник, І. Метелики спогадів: Спогади і взори до вишивання / Ірина Сеник; Пер. англ. мовою Віра Маланчій; Фундація Енцикл. України, Торонто, Канада. – Л.: Вид-во "Мс", 2003. – 287, [1] с.: іл.: портр. (УДК 821.161.2 С 31)

 30. Сент-Екзюпері, А. де. Маленький принц / Антуан де Сент-Екзюпері; Пер. с фр. та прим. А. Жаловського; Передм. Е.С. Соловей. – Х.: Фоліо, 2004. – 349, [3] с.: іл. – (Б-ка пригод). (УДК 821.133.1 С 31)

 31. Слово і доля: Зб. на пошану письменника, професора Степана Пушика; Прикарп. ун-т ім. Василя Стефаника; Ін-т українознавства Прикарп. ун-ту; Редкол.: Віталій Кононенко, Марія Голянич, Василь Грищук та ін. – Івано-Франківськ, 2004. – 329, [3] с., портр. (УДК 821.161.2.09 С 48)

 32. Современный англо-русский, русско-английский словарь: 30 000 слов + грамматический справочник / Сост. Д.А. Романов. – Донецк: БАО, 2004. – 383, [1] с. (УДК 811.111(03) С 56)

 33. Современный немецко-русский, русско-немецкий словарь: 35 000 слов: для школьников, абитуриентов, студентов, преподавателей / Сост.: В.А. Кибенко, В.Ф. Малышев. – Х.: Проминь, 2004. – 799, [1] с. (ББК 81.2Нім-4 С 56)

 34. Суцвіття: Антологія прози літ. студії Ніжин. держ. пед. ун-ту ім. Миколи Гоголя / Упоряд.: О.В. Забарний, О.Є. Гадзінський. – Ніжин: НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. – 264, [2] с.: іл. – (До 200-річчя заснування Ніжин. вищ. шк.). (УДК 821.161.2 С 91)

 35. Сучасна українська літературна мова: Морфеміка. Словотвір: Навч.-метод. посіб. / В.М. Бойко, Л.Б. Давиденко; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2003. – 56 с. (УДК 811.161.2 С 91)

 36. Сучасний англо-український, українсько-англійський словник: 30 000 слів + граматика / Уклад.: Д.О. Романов. – Донецьк: БАО, 2004. – 383, [1] с. (ББК 81.2Англ-4)

 37. Сучасний російсько-український, українсько-російський словник: 60 000 слів / Уклад. І.М. Забіяка. – К.: А.С. К., 2004. – 624 с. – (Новітні словники). (УДК 811.161.2(03) С 91)

 38. Сучасний українсько-російський, російсько-український словник: 35 000 слів: для школярів, абітурієнтів, студентів, викладачів / Уклад. О.Ю. Петраковський. – Х.: Промінь, 2004. – 799, [1] с. (ББК 81.2Укр-4 С 91)

 39. Творчість Володимира Свідзинського: Зб. наук. пр. / Редкол.: Л. Бублейник, М. Марченко, М. Моклиця та ін. – Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2003. – 342, [2] с. (УДК 821.161.2.09 Т 28)

 40. Толкиен, Дж. Р.Р. Властелин Колец: Трилогия. Кн. 1: Хранители Кольца / Джон Рональд Руэл Толкиен; Пер. с англ. А.В. Немировой. – Х.: Фолио, 2001. – 479, [1] с. (УДК 821.111 Т 52)

 41. Толкиен, Дж. Р.Р. Властелин Колец: Трилогия. Кн. 2: Две твердыни / Джон Рональд Руэл Толкиен; Пер. с англ. А.В. Немировой. – Х.: Фолио, 2001. – 366, [2] с. (УДК 821.111 Т 52)

 42. Толкиен, Дж. Р.Р. Властелин Колец: Трилогия. Кн. 3: Возвращение короля / Джон Рональд Руэл Толкиен; Пер. с англ. А.В. Немировой. – Х.: Фолио, 2001. – 366, [2] с. (УДК 821.111 Т 52)

 43. Толкиен, Дж. Сильмариллион / Джон Рональд Руэл Толкиен; Пер. с англ. Н. Эстель; Худож. оформ. И. Осипова. – Х.: Фолио; М.: ООО "АСТ", 2004. – 429, [3] с. (УДК 821.111 Т 52)

 44. Українська література: Хрестоматія для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Упорядкув., заг. ред. Р.В. Мовчан. – 2-е вид., переробл. і допов. – К.; Ірпінь: Перун, 2004. – 688 с.: іл. (УДК 821.161.2.09(076) У 45)

 45. Українська література: Хрестоматія: 10 кл.: Нова шкіл. прогр. / Т.О. Харахоріна, В.С. Адаменко, Т.В. Ткачук. – Донецьк: БАО, 2004. – 1023, [1] с.: іл. (УДК 821.161.2.09(076) У 45)

 46. Українська література: Хрестоматія: 11 кл.: Нова шкіл. прогр. / Т.О.Харахоріна, В.С. Адаменко, Т.В. Ткачук. – Донецьк: БАО, 2004. – 895, [1] с. (УДК 821.161.2.09(076) У 45)

 47. Українсько-російський словник / Уклад.: Г.П. Їжакевич, В.М. Калюжна, О.Л. Паламарчук та ін. – 2-е вид., доопрац. і допов. – К.: Наук. думка, 2004. – 1002, [6] с. (УДК 811.161.2(03) У 45)

 48. Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори: Українська мова та література. Зарубіжна література: 5-11 кл. / Н.Ф. Бородіна, З.К. Голубкова, Н.Д. Грекова та ін,; Уклад. С.С. Скляр. – Х.: Торсінг, 2004. – 751, [1] с. (УДК 811.161.2(076) У 59)

 49. Унікальна збірка 2007: Нові учнівські твори, теми та плани: Твори, екзаменаційні, есе, на вільні теми, з української літератури, із зарубіжної літератури: 5-11 кл. / Авт.-упоряд.: С.Ш. Отлічнік. – Х.: Торсінг, 2004. – 653, [3] с. (УДК 811.161.2(076) У 59)

 50. Фесенко, В.І. Зарубіжна література: Підруч. для 8 кл. загальноосвіт. Навч. закл.: У 2 ч. Ч. 2 / В.І. Фесенко. – к.: Бліц, 2004. – 303, [1] с.: іл. (УДК 82(100).09(075) Ф 44)

 51. Школьный звонок: Хрестоматия для внеклас. и семейного чтения / Авт.-сост.: Е.Н. Бабенко, Г.Ф. Древаль. – К.: Интерпресс ЛТД, 2004. – 335, [1] с.: ил. (УДК 82(100).09(076) Ш 67)

 52. Шляхова, Н.М. Життя порізнені листочки: Літ.-критич. ст. / Нонна Шляхова. – О.: Астропринт, 2003. – 231, [1] с., портр. (УДК 821.161.2.09 Ш 70) географія


 1. Основи географії рекреації і туризму: Навч. посіб. / І.В. Смаль; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2004. – 263, [1] с.: іл., к. (УДК 91 О-75)

 2. Словник фізико-географічних термінів і понять / Уклад.: Т.М. Шовкун; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2003. – 89, [3] с. (УДК 91(03) С 48)

 3. Экономическая и социальная география мира: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учеб. заведений / Б.П. Яценко, В.М. Юрковский, О.А. Любицева и др.; Под ред. Б.П. Яценко. – К.: Форум, 2004. – 351, [1] с.: ил. (УДК 91(075) Э 40)

 4. Я хотів бути географом / Упоряд. К.Й. Кілінська. – Чернівці: Рута, 2004. – 59, [1] с.: іл., портр. – (До 70-річчя з дня народження Ярослава Івановича Жупанського). (УДК 91 Я 11)
  • ІСТОРІЯ

 1. Вернигора, С.М. Великобританія. Шлях крізь віки: Наукова праця переможця конкурсу / С.М. Вернигора; Ін-т ім. Грінченка. – К., 2003. – 51, [1] с. – (Конкурс "Історія виникнення європейських держав"). (ББК 63.3(4Вел) В 35)

 2. Каныгин, Ю.М. Вехи священной истории: Русь-Украина / Юрий Каныгин. – 2-е изд., доп. – К.: А.С.К., 2004. – 428, [4] с. (ББК 63.3(4Укр) К 19)

 3. Крамар, Ю.В. Навчально-методичні матеріали з курсу "Історія культури Європи" для студентів історичного факультету / Ю. Крамар; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2003. – 83, [1] с. (УДК 930.85 К 78)

 4. Нетесов, С.И. История: понятия и термины: 6-11 кл.: Словарь-справочник / С.И. Нетесов, С.Ф. Нетесова. – 3-е изд., доп. и перераб. - Луганск: Янтарь: Учеб. кн., 2003. – 83, [2] с. (ББК 63.3 Н 57)

 5. Нетьосов, С.І. Історія: поняття і терміни: 6-11 кл.: Словник-довід. / С.І. Нетьосов, С.Ф. Нетьосова. – Луганськ: Янтар: Навч. кн., 2003. – 79, [1] с. (УДК 94(03) Н 57)

 6. Середницька, Г.В. Історія України (1914-1939): 10 кл.: Опорні конспекти / Г.В. Середницька. – К.: А.С.К., 2004. – 176 с. (ББК 63.3(4Укр)6 С 32)

 7. Українська Повстанська Армія – феномен національної історії: Матеріали Всеукр. наук. конф. / Прикарп. ун-т ім. Василя Стефаника; Ін-т історії України НАН України; Редкол.: В.І. Кононенко, Рент О.П., О.Є. Лисенко та ін. – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – 136 с. (УДК 94(477)

У 45)


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка