Острозька академіяСкачати 201.43 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір201.43 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ”

Економічний факультет

Кафедра фінансів


ЗАТВЕРДЖЕНО

Навчально-методичною радою

Національного університету «Острозька академія»

Протокол № 4 від 13.06. 2006 р.«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з навчально-виховної роботи

проф. Жуковський В.М.

____________ «13» 06.2006 р.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

протокол № 8 від 30.01. 2006 р.

Завідувач кафедри фінансів

______________ доц., к.е.н. Дем’янчук О.І.


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА”

(ЗА ВИМОГАМИ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ)

ОСТРОГ, 2006 р.
УДК

ББК
Міжнародна економіка”. Програма навчальної дисципліни. – Національний університет “Острозька академія”, 2006 р. - с.
Розробники: Дем’янчук Ольга Іванівна, к.е.н., доц., завідувач кафедри фінансів НУ“ОА”

Кондратюк Ольга Євгеніївна, викладач-стажист


Рецензенти:

 • кафедра економічної теорії Черкаського технологічного університету;

 • Топішко І.І., к.е.н., доц., завідувач кафедри економічної теорії економічного факультету НУ“ОА”

 • Карлін М.І., д.е.н., проф., Волинський державний університет 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ

1. Мета та завдання курсу

Мета навчальної дисципліни: формування розуміння сучасної міжнародної економічної діяльності та об’єктивних законів і принципів її розвитку. Отримання знань щодо умов, форм, методів та основного інструментарію міжнародної економічної взаємодії.

Завдання навчальної дисципліни: орієнтація студентів на вивчення і розуміння сутності, форм, методів, суб’єктів, рівнів і середовищ міжнародної економічної діяльності; законів і принципів її розвитку та механізмів регулювання; вміння використовувати отримані знання стосовно аналізу умов зовнішньоекономічної діяльності України у процесі інтеграції її у сучасні світогосподарські структури.

Після вивчення даного курсу студенти повинні знати: • еволюцію становлення світового ринку;

 • форми міжнародних економічних відносин;

 • методи регулювання міжнародних економічних відносин;

 • види міжнародного бізнесу.

Студенти повинні вміти: використовувати отриманні знання стосовно аналізу умов зовнішньоекономічної діяльності України у процесі інтеграції її у сучасні світогосподарські структури.
2. Міждисциплінарні зв’язки

Предмет навчальної дисципліни: система мікро - і макровзаємовідносин, що виходять за національні межі у процесі інтерналізації, “Міжнародна економіка” продовжує вивчати питання економічної теорії, мікро - і макроекономіки. Поглиблює знання з курсів “Фінанси”, “Інвестиційна діяльність”.
 1. ПРОГРАМА

3.1. Програма

Вступ

Навчальна дисципліна “Міжнародна економіка” належить до спеціальних нормативних дисциплін для підготовки бакалаврів зі спеціальності “Фінанси”. Її вивчення ґрунтується на засвоєнні блоку економічних дисциплін: “Макроекономіка”, “Мікроекономіка”, “Політекономія”, “Розміщення продуктивних сил”.

Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні розуміння сучасної міжнародної економічної діяльності та об’єктивних законів і принципів її розвитку. Отримання знань щодо умов, форм, методів та основного інструментарію міжнародної економічної взаємодії.

Змістовий модуль 1. Світове господарство та форми міжнародних економічних відносин

Тема 1. Міжнародна економічна система.

Лекція 1-2 4 год.

“Міжнародна економіка” як наука і учбовий предмет. Міжнародна економічна система: Сутність та структура. Особливості розвитку сучасних міжнародних економічних відносин. Середовище МЕВ, його структуризація й особливості. Правове регулювання МЕВ на національному, міжнародному і наднаціональному рівні. Світовий ринок, його структура та ключові характеристики. Міжнародний поділ праці й еволюція теорії МЕВ. Розвиток неофактичних і неотехнологічних моделей. Теорії міжнародних валютних відносин. Динамічні моделі міжнародної конкурентоспроможності. Особливості сучасного етапу розвитку світового господарства.
Тема 2. Міжнародна торгівля.

Лекція 3-4 4 год.

Місце міжнародної торгівлі в МЕВ. Види міжнародної торгівлі. Методи міжнародної торгівлі. Тарифне і нетарифне регулювання міжнародних торгово-економічних відносин. Світовий ринок товарів та послуг та особливості його розвитку в сучасних умовах. Світова організація торгівлі(СОТ). Україна на світовому ринку товарів та послуг.
Тема 3. Міжнародні інвестиції.

Лекція 5 2 год.

Сутність, мотивація і форми міжнародного руху капіталу. Характерні риси сучасного етапу міжнародного руху капіталу. Інвестиції в системі міжнародного руху капіталу. Прямі і портфельні інвестиції. Світовий фінансовий ринок, його структура, тенденції розвитку. Проблеми зовнішньої заборгованості, шляхи і механізм їх вирішення. Україна у процесах міжнародного руху капіталу.
Тема 4. Міжнародний кредит.

Лекція 6 2 год.

Міжнародний кредит та його функції в сучасній економіці. Форми міжнародного кредитування. Світовий фінансовий ринок, його функціональна та географічна структура. Основні світові фінансові центри. Україна в міжнародних кредитних відносинах.
Тема 5. Міжнародна трудова міграція.

Лекція 7 2 год.


Сутність і основні види міжнародної міграції робочої сили. Особливості формування та розвитку світового ринку праці. Регулювання міжнародних міграційних процесів. Економічні та соціальні наслідки міжнародної трудової міграції. Україна у світових міграційних процесах.

Змістовий модуль 2. Світова валютна система та економічна інтеграція
Тема 6. Світова валютна система.

Лекція 8-9 4 год.


Поняття валюти та її види. Конвертованість валюти. Валютний паритет і валютний курс. Еволюція світової валютної системи. Структура сучасної валютної системи. Основні елементи світової валютної системи. Валютні ринки, їх види та структура. Місце України в світовій валютній системі.
Тема 7. Міжнародні розрахунки і платіжний баланс.

Лекція 10-11 4 год.


Поняття міжнародних розрахунків. Типи, види і форми міжнародних розрахунків. Порівняльна характеристика форм міжнародних розрахунків. Платіжний баланс, його структура і методологія складання. Платіжний баланс України, стан, структура, динаміка.
Тема 8. Міжнародна економічна інтеграція.

Лекція 12-13 4 год.


Інтеграція як відносини і як процес. Форми, шляхи й особливості регіональної економічної інтеграції. Проблеми і перспективи світової (глобальної) інтеграції. Європейські інтеграційні процеси. Північноамериканська економічна інтеграція. Економічна інтеграція у Латинській Америці. Потенціал і особливості регіональної інтеграції країн Азії і Африки. Передумови, особливості та шляхи інтеграції. Внутрішньоекономічні та зовнішньоекономічні фактори інтеграції. Формування системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності України.
Тема 9. Глобалізація та економічний розвиток.

Лекція 14-15 4 год.


Глобалізація світової економіки: позитивні та негативні наслідки. Глобальні проблеми сучасності. Сутність і мотивація міжнародного бізнесу. Типи і види міжнародного бізнесу. Проблеми і перспективи розвитку міжнародного бізнесу в Україні.
3.2. Структура залікового кредиту курсу.№ п/п

Тема

Кількість годин, відведених на:

Всього

Лекцій

Семінарські та практичні заняття

Самостійна робота

Консультації

Змістовий модуль 1.

Світове господарство та форми міжнародних економічних відносин1

Тема 1. Міжнародна економічна система
1

1

7
2

Тема 2. Міжнародна торгівля
1

1

7
3

Тема 3. Міжнародні інвестиції
1

-

7
4

Тема 4. Міжнародний кредит
1

1

9
5

Тема 5. Міжнародна трудова міграція
1

-

10
Змістовий модуль 2.

Світова валютна система та економічна інтеграція6

Тема 6. Світова валютна система
1

1

12
7

Тема 7. Міжнародні розрахунки і платіжний баланс
1

1

10
8

Тема 8. Міжнародна економічна інтеграція
1

-

9
9

Тема 9. Глобалізація та економічний розвиток
-

1

10Всього

108

8

6

81

13

3.3. Теми семінарських занять

Семінарське заняття 1. Міжнародна економічна система. 1 год.

 1. “Міжнародна економіка” як наука і учбовий предмет.

 2. Міжнародна економічна система: Сутність та структура.

 3. Особливості розвитку сучасних міжнародних економічних відносин.

 4. Середовище МЕВ, його структуризація й особливості.

 5. Правове регулювання МЕВ на національному, міжнародному і наднаціональному рівні.

 6. Світовий ринок, його структура та ключові характеристики.

 7. Міжнародний поділ праці й еволюція теорії МЕВ.

 8. Розвиток неофактичних і неотехнологічних моделей. Теорії міжнародних валютних відносин.

 9. Динамічні моделі міжнародної конкурентоспроможності.

 10. Особливості сучасного етапу розвитку світового господарства.

Література: 1,2,7,8,14,20.
Семінарське заняття 2. Міжнародна торгівля. 1 год.

 1. Місце міжнародної торгівлі в МЕВ.

 2. Види міжнародної торгівлі.

 3. Методи міжнародної торгівлі.

 4. Тарифне і нетарифне регулювання міжнародних торгово-економічних відносин.

 5. Світовий ринок товарів та послуг та особливості його розвитку в сучасних умовах.

 6. Світова організація торгівлі(СОТ).

 7. Україна на світовому ринку товарів та послуг.

Література: 2,3,6,7,8,12,13,18.
Семінарське заняття 3. Міжнародні інвестиції. 1 год.

 1. Сутність, мотивація і форми міжнародного руху капіталу.

 2. Характерні риси сучасного етапу міжнародного руху капіталу.

 3. Інвестиції в системі міжнародного руху капіталу. Прямі і портфельні інвестиції.

 4. Світовий фінансовий ринок, його структура, тенденції розвитку.

 5. Проблеми зовнішньої заборгованості, шляхи і механізм їх вирішення.

 6. Україна у процесах міжнародного руху капіталу.

Література: 2,3,6,7,12,13,17.

:

Семінарське заняття 4. Міжнародний кредит. 1 год. 1. Міжнародний кредит та його функції в сучасній економіці.

 2. Форми міжнародного кредитування.

 3. Світовий фінансовий ринок, його функціональна та географічна структура.

 4. Основні світові фінансові центри.

 5. Україна в міжнародних кредитних відносинах.

Література: 2,3,6,7,8,10,14,20.
Семінарське заняття 5. Міжнародна трудова міграція. 1 год.

 1. Сутність і основні види міжнародної міграції робочої сили.

 2. Особливості формування та розвитку світового ринку праці.

 3. Регулювання міжнародних міграційних процесів.

 4. Економічні та соціальні наслідки міжнародної трудової міграції.

 5. Україна у світових міграційних процесах.

Література: 2,3,5,8,12,14,15.

Семінарське заняття 7. Світова валютна система. 1 год.

 1. Поняття валюти та її види. Конвертованість валюти.

 2. Валютний паритет і валютний курс.

 3. Еволюція світової валютної системи.

 4. Структура сучасної валютної системи.

 5. Основні елементи світової валютної системи.

 6. Валютні ринки, їх види та структура.

 7. Місце України в світовій валютній системі.

Література: 1,2,3,7,9,10,15,20.

ОЦІНЮВАННЯ:

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою, тобто за рейтинговою накопичу вальною системою. До рейтингу входить оцінювання роботи на практичних (семінарських) заняттях, поточний модульний контроль – 50 балів, підсумковий модульний контроль – 50 балів.На відмінно ( 91-100 балів) оцінюється робота, в якій студент:

 1. продемонстрував високий рівень теоретичної підготовки, вміння аналізувати проблему та відповідну літературу, логічно та послідовно викладати фактичний матеріал, робити науково-конкретні висновки та пропозиції;

 2. виявив вміння обирати необхідні методи розв’язання проблем, правильно їх використовувати, інтерпретувати отриманий результат.

На добре (76-90,99 балів) оцінюється робота, в якій студент:

 1. продемонстрував в цілому високий рівень теоретичної підготовки згідно навчального плану, вміння застосовувати отриманні знання в процесі аналізу поставленої проблеми, логічно та послідовно викласти фактичний матеріал, робити порівняно аргументовані висновки;

 2. виявив вміння в цілому вірно обирати необхідні методи розв’язання проблем, правильно їх використовувати, досить коректно інтерпретувати отримані результати.

На задовільно (61-75,99 балів) оцінюється робота, в якій студент:

 1. продемонстрував певну теоретичну підготовку згідно навчального плану;

 2. виявив уміння проаналізувати поставлену проблему та більш-менш логічно та послідовно викласти фактичний матеріал, робити певні висновки на основі проведеного аналізу.

На незадовільно (менше 60,99 балів) оцінюється робота, в якій студент:

 1. продемонстрував поверхневу безсистемну теоретичну підготовку;

 2. виявив невміння проаналізувати поставлену проблему та більш-менш логічно та послідовно викласти фактичний матеріал, робити певні висновки на основі проведеного аналізу.


4. Завдання для самостійної роботи - 56 год.

Перелік питань:

 1. Економічне співробітництво України з Європейським Союзом

 2. Україна і Співдружність незалежних держав

 3. Україна в чорноморській економічній інтеграції

 4. Економічне співробітництво між Україною і США

 5. Світогосподарські зв’язки України з країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону

 6. Відносини України – ГАТТ/СОТ

 7. Відносини України – МВФ

 8. Відносини Україна – Європейський банк реконструкції й розвитку

 9. Економічна взаємодія Україна – Латинська Америка

 10. Перспективи розвитку України як транзитної держави


Змістовий модуль 1.

Світове господарство та форми міжнародних економічних відносин (у формі модулю)

  1. “Міжнародна економіка” як наука і учбовий предмет.

  2. Міжнародна економічна система: Сутність та структура.

  3. Особливості розвитку сучасних міжнародних економічних відносин.

  4. Середовище МЕВ, його структуризація й особливості.

  5. Правове регулювання МЕВ на національному, міжнародному і наднаціональному рівні.

  6. Світовий ринок, його структура та ключові характеристики.

  7. Міжнародний поділ праці й еволюція теорії МЕВ.

  8. Розвиток неофактичних і неотехнологічних моделей. Теорії міжнародних валютних відносин.

  9. Динамічні моделі міжнародної конкурентоспроможності.

  10. Особливості сучасного етапу розвитку світового господарства.

  11. Місце міжнародної торгівлі в МЕВ.

  12. Види міжнародної торгівлі.

  13. Методи міжнародної торгівлі.

  14. Тарифне і нетарифне регулювання міжнародних торгово-економічних відносин.

  15. Світовий ринок товарів та послуг та особливості його розвитку в сучасних умовах.

  16. Світова організація торгівлі(СОТ).

  17. Україна на світовому ринку товарів та послуг.

  18. Сутність, мотивація і форми міжнародного руху капіталу.

  19. Характерні риси сучасного етапу міжнародного руху капіталу.

  20. Інвестиції в системі міжнародного руху капіталу. Прямі і портфельні інвестиції.

  21. Світовий фінансовий ринок, його структура, тенденції розвитку.

  22. Проблеми зовнішньої заборгованості, шляхи і механізм їх вирішення.

  23. Україна у процесах міжнародного руху капіталу.

  24. Міжнародний кредит та його функції в сучасній економіці.

  25. Форми міжнародного кредитування.

  26. Світовий фінансовий ринок, його функціональна та географічна структура.

  27. Основні світові фінансові центри.

  28. Україна в міжнародних кредитних відносинах.

  29. Сутність і основні види міжнародної міграції робочої сили.

  30. Особливості формування та розвитку світового ринку праці.

  31. Регулювання міжнародних міграційних процесів.

  32. Економічні та соціальні наслідки міжнародної трудової міграції.

  33. Україна у світових міграційних процесах.


Змістовий модуль 2.

Світова валютна система та економічна інтеграція (у формі модулю)

 1. Поняття валюти та її види. Конвертованість валюти.

 2. Валютний паритет і валютний курс.

 3. Еволюція світової валютної системи.

 4. Структура сучасної валютної системи.

 5. Основні елементи світової валютної системи.

 6. Валютні ринки, їх види та структура.

 7. Місце України в світовій валютній системі.

 8. Поняття міжнародних розрахунків

 9. Типи, види і форми міжнародних розрахунків.

 10. Порівняльна характеристика форм міжнародних розрахунків.

 11. Платіжний баланс, його структура і методологія складання.

 12. Платіжний баланс України, стан, структура, динаміка.

 13. Інтеграція як відносини і як процес.

 14. Форми, шляхи й особливості регіональної економічної інтеграції.

 15. Проблеми і перспективи світової (глобальної) інтеграції.

 16. Європейські інтеграційні процеси.

 17. Північноамериканська економічна інтеграція.

 18. Економічна інтеграція у Латинській Америці.

 19. Потенціал і особливості регіональної інтеграції країн Азії і Африки.

 20. Передумови, особливості та шляхи інтеграції.

 21. Внутрішньоекономічні та зовнішньоекономічні фактори інтеграції.

 22. Формування системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності України.

 23. Глобалізація світової економіки: позитивні та негативні наслідки.

 24. Глобальні проблеми сучасності.

 25. Сутність і мотивація міжнародного бізнесу.

 26. Типи і види міжнародного бізнесу.

 27. Проблеми і перспективи розвитку міжнародного бізнесу в Україні.

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

Шкала оцінювання:

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в НаУОА

Оцінка за 4-бальною шкалою

А ( 90 – 100 )

91 – 100

5 (відмінно)

B

83 - 90,9

4 (добре)

C

76 - 82, 9

D

68 - 75, 9

3 (задовільно)

E

61 - 67,9

FX

20 - 60,9

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання


6. Методичне забезпечення дисципліни.

6.1. Рекомендована література.

 1. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Под. ред. проф. Л. Е. Страховского. – М.: ЮНИТИ. – 1996.

 2. Горбач Л.М., Плотніков О.В.Міжнародні економічні відносини. Підручник. – К.:Кондор.2005. – 266 с.

 3. Козак Ю. Г., Лук’яненко Д. Г., Макогон Ю. В. та ін. Міжнародна економіка: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге перероб. Та доп. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 672с.

 4. Козик В. В., Панкова Л. А., Даниленко Н. Б. Міжнародні економічні відносини: Навч. посібник. – 2-ге.—К.: Знання-Прес, 2001. – 277 с.

 5. Киреев А. П. Международная экономика. В 2-х ч.-ч.1.- М.-1997.

 6. Ломакыв В. К. Мировая экономика. Учебник для вузов. – М.: Финансы, ЮНИТИ.-1998.

 7. Майєр Дж., Олесневич Д.Міжнародне середовище бізнесу: Конкуренція та регулювання у глобальній економіці/Пер. з англ. – К.:Либідь, 2002. – 703 с.

 8. Міжнародна економіка/ Навч.-метод.посібник для самостійного вивчення дисципліни/А.М.Поручник, Я.М.Столярчук, О.Д.Павловська. – К.:КНЕУ,2005. – 156 с.

 9. Міжнародна економіка: Підручник/А.П.Рум’янцев, Г.Н.Климко, В.В.Рокоча та ін. – К.:Знання-прес, 2003. – 447 с.

 10. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Под ред. Красавыной.-М.: Финансы и статистика.- 1994.

 11. Міжнародні валютно-кредитні відносини. За ред. А. С. Філіпенка.-К.-1997.

 12. Овчинников Г. П. Международная экономика. Учеб. пособие.- СПб.: Изд-во «Полиус».-1998.

 13. Рут-Френклін Р., Філіпенко А. Міжнародна торгівля та інвестиції.- К.: Основи.-1998.

 14. Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів: Підручник. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – 504 с.

 15. Світова економіка: Підручник / А.С.Філіпенко, О.І.Рогач та ін. – 2-ге вид., стереотип. – К.:Либідь, 2002. – 582 с.

 16. Сливоцький Адріан Міграція капіталу: як у замислах на кілька кроків випередити своїх конкурентів:Пер. з англ. – К.:Унів.видавництво «Пульсари»,2001. – 296 с.

 17. Спиридонов И. А. Мировая экономика.- М.: ИНФРА.- 1998.

 18. Статистичний щорічник України за 2004 рік. – К.: Консультант, 2005.-592 с.

 19. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А.С. Філіпенко, В.С.Будкін та ін. – К.:Либідь, 2002. – 470 с.

 20. Умсон Джон. Международная торговля в малом бизнесе.-М.: Аудит.-1996.

 21. Управління зовнішньоекономічною діяльністю. Під ред. Кредісова А. І.- К.-1998.

 22. Черевань В.П., Румянцев А.П., Романенко А.Ф. Міжнародна економічна діяльність: Навчальний посібник. – К.:ВД “Слово”,2003. – 280 с.


6.2. Ресурси


  1. www.rada.gov.ua

  2. www.ramle.ru

  3. www.ukrstat.gov.ua

_____________/________________/ _______________/_____________/Підпис авторів програми Підпис завідувача кафедри

Питання на іспит з курсу «Міжнародна економіка»


 1. Економічне співробітництво України з Європейським Союзом

 2. Україна і Співдружність незалежних держав

 3. Україна в чорноморській економічній інтеграції

 4. Економічне співробітництво між Україною і США

 5. Світогосподарські зв’язки України з країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону

 6. Відносини України – ГАТТ/СОТ

 7. Відносини України – МВФ

 8. Відносини Україна – Європейський банк реконструкції й розвитку

 9. Економічна взаємодія Україна – Латинська Америка

 10. Перспективи розвитку України як транзитної держави

 11. “Міжнародна економіка” як наука і учбовий предмет.

 12. Міжнародна економічна система: Сутність та структура.

 13. Особливості розвитку сучасних міжнародних економічних відносин.

 14. Середовище МЕВ, його структуризація й особливості.

 15. Правове регулювання МЕВ на національному, міжнародному і наднаціональному рівні.

 16. Світовий ринок, його структура та ключові характеристики.

 17. Міжнародний поділ праці й еволюція теорії МЕВ.

 18. Розвиток неофактичних і неотехнологічних моделей. Теорії міжнародних валютних відносин.

 19. Динамічні моделі міжнародної конкурентоспроможності.

 20. Особливості сучасного етапу розвитку світового господарства.

 21. Місце міжнародної торгівлі в МЕВ.

 22. Види міжнародної торгівлі.

 23. Методи міжнародної торгівлі.

 24. Тарифне і нетарифне регулювання міжнародних торгово-економічних відносин.

 25. Світовий ринок товарів та послуг та особливості його розвитку в сучасних умовах.

 26. Світова організація торгівлі(СОТ).

 27. Україна на світовому ринку товарів та послуг.

 28. Сутність, мотивація і форми міжнародного руху капіталу.

 29. Характерні риси сучасного етапу міжнародного руху капіталу.

 30. Інвестиції в системі міжнародного руху капіталу. Прямі і портфельні інвестиції.

 31. Світовий фінансовий ринок, його структура, тенденції розвитку.

 32. Проблеми зовнішньої заборгованості, шляхи і механізм їх вирішення.

 33. Україна у процесах міжнародного руху капіталу.

 34. Міжнародний кредит та його функції в сучасній економіці.

 35. Форми міжнародного кредитування.

 36. Світовий фінансовий ринок, його функціональна та географічна структура.

 37. Основні світові фінансові центри.

 38. Україна в міжнародних кредитних відносинах.

 39. Сутність і основні види міжнародної міграції робочої сили.

 40. Особливості формування та розвитку світового ринку праці.

 41. Регулювання міжнародних міграційних процесів.

 42. Економічні та соціальні наслідки міжнародної трудової міграції.

 43. Україна у світових міграційних процесах.

 44. Поняття валюти та її види. Конвертованість валюти.

 45. Валютний паритет і валютний курс.

 46. Еволюція світової валютної системи.

 47. Структура сучасної валютної системи.

 48. Основні елементи світової валютної системи.

 49. Валютні ринки, їх види та структура.

 50. Місце України в світовій валютній системі.

 51. Поняття міжнародних розрахунків

 52. Типи, види і форми міжнародних розрахунків.

 53. Порівняльна характеристика форм міжнародних розрахунків.

 54. Платіжний баланс, його структура і методологія складання.

 55. Платіжний баланс України, стан, структура, динаміка.

 56. Інтеграція як відносини і як процес.

 57. Форми, шляхи й особливості регіональної економічної інтеграції.

 58. Проблеми і перспективи світової (глобальної) інтеграції.

 59. Європейські інтеграційні процеси.

 60. Північноамериканська економічна інтеграція.

 61. Економічна інтеграція у Латинській Америці.

 62. Потенціал і особливості регіональної інтеграції країн Азії і Африки.

 63. Передумови, особливості та шляхи інтеграції.

 64. Внутрішньоекономічні та зовнішньоекономічні фактори інтеграції.

 65. Формування системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності України.

 66. Глобалізація світової економіки: позитивні та негативні наслідки.

 67. Глобальні проблеми сучасності.

 68. Сутність і мотивація міжнародного бізнесу.

 69. Типи і види міжнародного бізнесу.

 70. Проблеми і перспективи розвитку міжнародного бізнесу в Україні.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка