Основи філософіїСкачати 77.66 Kb.
Дата конвертації17.11.2016
Розмір77.66 Kb.
Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

голова Приймальної комісії

_________________ проф. І.Є. Цепенда

“_____” __________2016 р.

П Р О Г Р А М А

фахового вступного випробування з

Основи філософії

для зарахування на навчання за ступенем магістра за спеціальністю014 Середня філософія (Філософія),

033 Філософія

на основі ступеня бакалавра при прийомі на навчання за іншою спеціальністю у 2016 році

Розглянуто та схвалено

на засіданні Приймальної комісії

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Протокол №__ від „__”______2016 р.


Івано-Франківськ — 2016


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Метою вступного випробування з «Основ філософії» є перевірка знань і відбір вступників для зарахування на навчання за ступенем “Магістра” спеціальності 014 Середня освіта (Філософія), 033 Філософія при прийомі на навчання на основі ступеня бакалавра за іншою спеціальністю до ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” у 2016 році.

Програма містить основні питання з “Основ філософії” та перелік рекомендованої літератури.

Наведений перелік питань, які виносяться на вступне випробування дасть можливість вступнику систематизувати свої знання та допоможе зорієнтуватися, на які питання треба звернути увагу при підготовці до вступного випробування.

Перелік рекомендованої літератури сприятиме у пошуку і підборі джерел підготовки для вступного випробування.


ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

Основи філософії

(назва дисципліни)

1. Предмет і проблематика філософії.

1.1. Світогляд, його структура та рівні.

1.2. Історичні типи світогляду, їх співвідношення.

1.3. Поняття філософія, її предмет та структура.

1.4. Філософія і наука.

1.5. Поняття філософування, його софійний та епістемний способи .

1.6. Функції та призначення філософії.
2. Онтологія і гносеологія.

2.1. Предмет онтології. Буття як філософська проблема. Форми буття.

2.2. Проблема субстанції та її основні розв’язки. Матеріалізм та ідеалізм.

2.3. Матерія та її атрибути.

2.4. Поняття ідеального, духу та душі у філософії.

2.5. Метафізика і діалектика як способи філософського осягнення світу.

2.6. Закони і категорії діалектики.

2.7. Сутність та властивості свідомості. Проблема походження свідомості.

2.8. Структура та функції свідомості. Індивідуальна та суспільна свідомість.

2.9. Предмет гносеології. Пізнання, його структура та види.

2.10. Рівні пізнання та їх форми. Емпіризм, раціоналізм, інтуїтивізм.

2.11. Проблема істини, її видів та критерію у філософії. Істина і правда.

2.12. Проблема можливостей людського пізнання у філософії.
3. Філософська антропологія та соціальна філософія

3.1. Природа людини та сфери її буття.

3.2. Проблема походження людини та концепції антропосоціогенезу.

3.3. Практика, її структура та функції.

3.4. Філософія як аксіологія. Цінності людського буття.

3.5. Філософський зміст проблеми свободи та відповідальності людини, її основні розв’язки.

3.6. Проблема життя, смерті, безсмертя та смислу життя людини.

3.7. Суспільство як система, його структура та функції. Людина і суспільство.

3.8. Історичні форми спільності людей. Формаційна та цивілізаційна моделі суспільного розвитку.

3.9. Людина у світі культури. Культура та цивілізація.

3.10. Поняття історії у філософії. Концепції історичного часу та спрямування історії.

3.11. Рушійні сили та суб’єкт історичного процесу.

3.12. Походження Всесвіту. Наукова, філософська та релігійна картини світу.

3.13. Людина і природа, історичні етапи їх взаємин.

3.14. Глобальні проблеми сучасності, їх специфіка та шляхи розв’язання.

3.15. Перспективи сучасної цивілізації та сценарії майбутнього. Місце філософії у порятунку людства.


4. Етика та естетика

4.1. Етика як філософська наука. Предмет і структура етики.

4.2. Основні функції етики.

4.3. Поняття моралі, її зміст та структура.

4.4. Співвідношення понять «мораль» і «моральність».

4.5. Основні соціальні функції моралі.

4.6. Поняття моральної свідомості та її структура.

4.7. Моральні норми і принципи.

4.8. Загальнолюдський зміст моралі: «золоте правило» в історії людства.

4.9. Добро і зло як категорії етики.

4.10. Предмет і структура естетики.

4.11. Основні категорії естетики.

4.12. Мистецтво, його види та функції.
5. Історія зарубіжної філософії

4.1. Філософія та історія філософії. Основні етапи історичного розвитку філософського знання.

4.2. Співвідношння східного та західного типів філософування.

4.3. Основні риси, школи та ідеї індійської філософії.

4.4. Специфіка китайської філософії. Конфуціанство та даосизм.

4.5. Антична філософія, її джерела, своєрідність та основні школи.

4.6. Космоцентризм ранньої античної філософії. Пошук субстанції та універсальних принципів світобудови.

4.7. Антропоцентричні засади софістики. Етичний раціоналізм та діалектика Сократа.

4.8. Концепція ідей Платона. Космологія і вчення про суспільство.

4.9. Філософська система Аристотеля.

4.10. Проблема людини у філософських школах епохи еллінізму.

4.11. Римська філософія. Неоплатонізм.

4.12. Особливості розвитку філософії Середньовіччя.

4.13. Філософська патристика. Теодицея Августина Блаженного.

4.14. Схоластика. Полеміка реалізму і номіналізму. Філософська система Томи Аквінського.

4.15. Характерні риси філософії Відродження. Ренесансне розуміння людини.

4.16. Натурфілософія Відродження. Пантеїзм.

4.17. Ідейні засади Реформації та її представники.

4.18. Суспільні теорії Н.Макіавеллі, Т.Мора і Т.Компанелли.

4.19. Особливості філософії Нового часу. Ідея Просвітництва.

4.20. Проблема методу пізнання у філософії Нового часу. Гносеологічні позиції Ф.Бекона і Р.Декарта.

4.21. Вчення європейських просвітників про суспільний договір та права людини.

4.22. Філософська система І.Канта. Переворот у теорії пізнання та етиці.

4.23. Діяльнісна філософія Й.Фіхте.

4.24. Діалектичний ідеалізм Г.Гегеля.

4.25. Антропологічний матеріалізм Л.Фойєрбаха.

4.26. Діалектичний матеріалізм К.Маркса та Ф.Енгельса.

4.27. Особливості та основні напрямки сучасної (некласичної) філософії.

4.28. “Філософія життя” А.Шопенгауера та Ф.Ніцше.

4.29. Філософські проблеми психоаналізу З.Фройда.

4.30. Екзистенціалізм про буття людини в світі.

4.31. Феноменологія та герменевтика: основні ідеї та представники.

4.32. Структуралізм та прагматизм як напрямки сучасної філософії, їх провідні ідеї.

4.33. Сучасна релігійна філософія: неотомізм, персоналізм, тейярдизм.

4.34. Позитивізм та його різновиди.
6. Історія української філософії

5.1. Специфіка та основні етапи розвитку української філософії.

5.2. Філософські думка в культурі Київської Русі.

5.3. Філософська думка в Україні ХІУ-ХУІІІ ст. Розвиток гуманістичних ідей в братських школах, Острозькому культурно–освітньому центрі та Києво–Могилянській академії.

5.4. Філософія Г. Сковороди. Вчення про три світи і дві “натури”. Ідеї “сродної праці” і “нерівної рівності”. Кордоцентризм.

5.5. Філософські аспекти українського романтизму. Філософські ідеї М. Гоголя, М.Костомарова, П. Куліша, Т.Шевченко.

5.6. «Філософія серця» П.Юркевича.

5.7. Філософські погляди І.Франка.

5.8. Соціально-філософські теорії М.Драгоманова, Лесі Українки, Д.Донцова та В.Липинського.

5.9. Розвиток української філософії у діаспорі (Д. Чижевський, О.Кульчицький, І.Лисяк-Рудницький, Ю. Вассиян, М.Шлемкевич, В. Янів та ін.).ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Андрущенко В.М., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія: курс лекцій. – К.: Генеза, 1996. – 369 с.

2. Андрущенко В. Історія соціальної філософії. Підручник. – К., 2000.

3. Алєксандрова О. Філософія Середніх віків та доби Відродження: Підручник. – К.: ПАРАПАН, 2002. – 172 с.

4. Бичко І.В., Бойченко І.В., ТабачковськийВ.Г. Філософія. - К.Либідь, 2001. – 408 с.

5. Возняк С.М. Вступ до філософії / Філософська пропедевтика/ Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ: Видавець Третяк І.Я., 2010. – 52 с.

6. Возняк С.М. Філософія Стародавнього світу: Навчальний посібник. - Івано-Франківськ: Видавець Третяк І.Я., 2008. – 276 с.

7. Возняк С., Голянич М., Москаленко Ю. Філософська думка України: імена та ідеї. – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – 136 с.

8. Вступ до філософії: онтологія людини: Навчальний посібник для студентів вищих учбових закладів //В.Г.Нестеренко. - К.: Абрис, 1995. - 336 с.

9. Вступ до філософії: історико-філософська пропедевтика. Підручник /Авт. кол. Волинка Г.І. – К., Вища школа, 1999. – 624 с.

10. Головко Б.А. Філософська антропологія. - К., 1997.

11. Горський В.С. Історія української філософії. Курс лекцій. Навч. посіб.. — К.: Наукова думка, 1997. — 285 с.

12. Гуревич П.Я. Философская антропология: Учеб. Пособие. – М.: «Омега-Л», 2010. – 607 с.

13. Гусєв В.І. Західна філософія Нового часу XVІІ – XVIIІ століть: Підручник. – К.: Либідь, 2000. – 368 с.

14. Дойчик М.В. Історія зарубіжної філософії: Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2010. – 156 с.

15. Етика: Навч. посіб. / В.О. Лозовой, М.І. Панов, O.A. Стасевська та ін.; За ред. проф. В.О. Лозового. — К.: Юрінком Інтер, 2002. - 224 с.

16. Історія філософії: Підручник / Ярошовець В.І., Бичко І.В., Бугров В.А. та ін.; за ред. В.І.Ярошовця. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2002. – 774 с.

17. Ларіонова В.К. Історія етичних вчень: Посібник. – Івано-Франківськ: Видавництво «Гостинець», 2004. – 192 с.

18. Малахов В.А. Етика: Курс лекцій: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2004. – 384 с.

19. Огородник І. В., Огородник В. В. Історія філософської думки в Україні. Курс лекцій: Навч. посіб.. — К.: Вища школа; Т-во «Знання», 1999. — 543 с.

20. Пашук А. І. Нариси з історії філософії середніх віків: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. — 712 с.

21. Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник.3-тє вид. /Петрушенко В.Л. – Львів: Магнолія плюс, 2004. – 506 с.

22. Предмет і проблематика філософії / За аг. ред. М.Скринника. - Навчальний посібник. – Львів: ЛБІ НБУ, 2001. – 485 с.

23. Сморж Л.О. Естетика: Навчальний посібник . - К.: Кондор, 2005. - 334 с.

24. Соціальна філософія. Короткий енциклопедичний словник. – К., 1997.

25. Социальная философия.Учебник. – К., Харьков,: Единорог, 2002. – 736 с.

26. Таран В.О., Зотов В.М., Резанова Н.О. Соціальна філософія. Навч. посіб. – К.: Центр учбов. літ. – 2009. – 272 с.

27. Тофтул М.Г. Етика: Навч. посіб. — К.: ВЦ «Академія», 2005. - 416 с.

28. Естетика: Навчальний посібник / В.О. Лозовой та ін.; За ред. проф. В.О. Лозового. — К.: Юрінком Інтер, 2003. - 207 с.

29. Естетика: Підручник / За ред.. Л.П. Левчук. — К.: Вища школа, 2005. - 431с.

30. Федів Б.О., Мозгова Н.Г. Історія української філософії: Навчальний посібник. – К.: Україна, 2000. – 512 с.

31. Філософія: Навч. посіб. — 3-тє вид., стер. / За ред. І.Ф. Надольного. — К.: Вікар, 2003. — 457 с.

32. Філософія. Посібник/ Авт. кол. Причепій Є.М, – К.: Академія, 2001. – 576с.

33. Філософія: Навчальний посібник / За ред. Т.О.Сілаєвої. – Тернопіль: Астон, 2008. – 360 с.

34. Чанышев А. Н. Курс лекций по древней философии: Учеб. пособиедля филос. фак. и отделений ун-тов. — М.: Высш, шко-ла, 1981. – 374 с.

35. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні.. — К., 1999. — 309 с.


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Порядок проведення та критерії оцінювання вступних випробувань регулюється Положенням про організацію вступних випробувань у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

Голова комісії _______________ (Ларіонова Вікторія Костянтинівна)(підпис)


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка