Орєхова Ірина Іванівна старший викладач кафедри соціології та гуманітарних дисциплін робоча програмаСкачати 210.2 Kb.
Дата конвертації06.04.2017
Розмір210.2 Kb.
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
навчальнО-НАУКОВИЙ інститут

МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Кафедра соціології та гуманітарних дисциплін

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Директор навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва

доцент, к.пед.н. В.М. ДЗЮБА

“______”_______________20___ року


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Н 3.1.12 соціологія особистості

(шифр і назва навчальної дисципліни)


напрям підготовки 0301 Соціально-політичні науки

(шифр і назва напряму підготовки)


спеціальність 6.030101 Соціологія

(шифр і назва спеціальності)


спеціалізація

(назва спеціалізації)


інститут Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва

(назва інституту, факультету, відділення)

Київ 2014


Розробник:

Орєхова Ірина Іванівна – старший викладач кафедри соціології та гуманітарних дисциплін


Робоча програма навчальної дисципліни

розглянута на засіданні кафедри соціології та гуманітарних дисциплін

Протокол від. “ 20___ року №
Завідувач кафедри соціології та гуманітарних дисциплін

д.філос.н., професор О.П. ПОЛИСАЄВ


“_____”___________________ 20___ року
Схвалено методичною комісією

Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва

Державного університету телекомунікацій

за напрямом підготовки 6.030101 Соціологія


Протокол від. “____”________________20___ року № ___
“_____”________________20__ року Голова _______________ (_____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

__________, 20__ рік

 __________, 20__ рік1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

0301


Соціально-політичні науки

Нормативна


Напрям підготовки

030101


Соціологія

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

6.030101 Соціологія


Рік підготовки:

Змістових модулів – 9

3-йІндивідуальне науково-дослідне завдання


Семестр

Загальна кількість годин - 90

6-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 36

самостійної роботи студента - 54


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


18год.

год.

Практичні, семінарські

18 год.

год.

Лабораторні

- год.

год.

Самостійна робота

54 год.

год.

Індивідуальні завдання: - год.

Вид контролю: залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 36/54


2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: розкриття головних проблем соціології особистості, що мають теоретичне та практичне значення, а саме:співвідношення понять “людина”, “індивід”, “особистість”, “індивідуальність”; соціологічна структура особистості; соціалізація особистості; соціальна типологія особистості; духовний та ціннісний світ особистості; діяльність та спілкування особистості.

Завдання: засвоєння теоретичних основ і принципів соціології особистості; усвідомлення концепцій та понятійного апарату соціології особистості; розуміння ролі соціалізації в життєвому світі особистості; засвоєння норм спілкування в процесі соціалізації.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:знати:

 • місце соціології особистості у структурі соціологічних дисциплін;

 • предмет та базові категорії соціології особистості;

 • соціологічну структуру особистості;

 • стадії та інститути соціалізації;

 • соціальну типологію особистості;

 • сучасні моделі соціалізації людини;

уміти:

 • характеризувати об’єкт і предмет соціології особистості;

 • здійснювати соціологічний аналіз відомих теорій особистості;

 • застосовувати знання щодо соціологічної структури особистості;

 • характеризувати зміст основних етапів соціалізації особистості.


3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1

Тема 1.Методичні основи соціології особистості

Особистість як об’єкт соціологічного аналізу. Людина як жива біопсихосоціальна багаторівнева система. Соціологічна структура особистості


Тема 2. Соціолого-психологічні теорії особистості

Зігмунд Фрейд – засновник психоаналізу. Соціально-психологічна концепція К. Юнга і его-психологія Е. Еріксона. Гуманістична теорія особистості Е. Фрома і соціокультурна теорія особистості К. Хорні. Соціально-психологічні ідеї Джоржа Герберта Міда. Проблема “життєвого світу” Е. Гурссерля. Основні ідеї розуміючої соціології Альфреда Шюца.


Тема 3. Соціологічна структура особистості

Поняття соціологічної структури особистості. Соціальний статус. Соціальна роль. Спрямованість особистості.


Тема 4 Соціалізація особистості

Поняття соціалізації особистості. Стадії соціалізації. Інститути соціалізації


Змістовий модуль 2

Тема 5. Духовний світ людини як проблема його формування

Духовний світ індивіда та його структура. Морально-етичний та ціннісний аспекти духовного світу людини. особливості формування індивідуальної духовності та моральності людини у різні вікові періоди її життя.


Тема 6. Ціннісні орієнтації особистості

Поняття цінностей та їх класифікація. Еріх Фромм про два модуси людського буття. Людські знання як одна з найвищих цивілізаційних цінностей. Потреба людини к впевненості та соціальні очікування як психологічні фактори людського існування


Тема 7. Діяльність як основний спосіб людського існування

Поняття діяльності та її класифікація. Потреби, інтереси, діяльність та їх взаємозв’язок. Феномен бездіяльності та його вплив на людину. Умови соціального існування та їх вплив на свідомість і діяльність людини. Вплив на людину та її свідомість соціальної інформації. Страх як негативна емоція та соціальний феномен.


Тема 8. Міжіндивідуальне спілкування як духовна потреба людини та моральна цінність. Людина в індустріальному суспільстві

Вплив спілкування на розвиток і моральний світ людини. Роль трудового колективу в моральному вихованні людей. Усамітнення як духовна потреба людини. Канони дружби в різних країнах світу.

Індустріальне суспільство в контексті західних соціологічних концепцій. Техніка, НТП і людина у ХХІ столітті. Вплив на людину соціальних норм та “масової культури”.
Тема 9. Соціальна типологія особистості

Соціальні типи особистості. Теорія “соціального характеру”
4. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1.

Тема 1.

Методичні основи соціології особистості10

2

26Тема 2.

Соціолого-психологічні теорії особистості10

2

26Тема 3. Соціологічна структура особистості

10

2

26Тема 4 Соціалізація особистості

10

2

26Змістовий модуль 2.

Тема 5.

Духовний світ людини як проблема його формування10

2

26Тема 6.

Ціннісні орієнтації особистості10

2

26Тема 7.

Діяльність як основний спосіб людського існування10

2

26Тема 8. Міжіндивідуальне спілкування як духовна потреба людини та моральна цінність

10

2

26Тема 9.

Соціальна типологія особистості10

2

26


Усього годин


90

18

1854
5. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Методичні основи соціології особистості

2

2.

Соціолого-психологічні теорії особистості

2

3.

Соціологічна структура особистості

2

4.

Соціалізація особистості

2

5.

Духовний світ людини як проблема його формування

2

6.

Ціннісні орієнтації особистості

2

7.

Діяльність як основний спосіб людського існування


2

8.

Міжіндивідуальне спілкування як духовна потреба людини та моральна цінність. Людина в індустріальному суспільстві

2

9.

Соціальна типологія особистості

2
Разом

18


6. Теми практичних занять

Робочою програмою навчальної дисципліни практичні заняття не передбачені


7. Теми лабораторних занять

Робочою програмою навчальної дисципліни лабораторні заняття не передбачені


8. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Специфіка соціологічного підходу до визначення особистості

3

2.

Сутність біологізаторської, соціологізаторської та біосоціальної концепцій розуміння сутності людини

3

3.

Особистість в умовах суспільної трансформації

3

4.

Процес становлення теоретичних досліджень соціалізації у західній та вітчизняній соціології

3

5.

Характеристика моделей соціалізації

3

6.

Основні стадії та інститути соціалізації

3

7.

Сутність адаптивно-розвиваючої соціалізації особистості

3

8.

Сутність духовного світу особистості

3

9.

Формування духовного світу особистості в процесі соціалізації

3

10.

Роль цінностей та ціннісних орієнтацій у житті людини і суспільства

3

11.

Соціальні потреби та інтереси як спонукальні мотиви соціальної дії

3

12.

Роль спілкування в житті людини

3

13.

Усамітнення, відчуженість, самотність

3

14.

Відчуження людини в індустріальному суспільстві

3

15.

Основні положення психоаналітичної теорії З.Фрейда

2

16.

Основні соціальні типи характери за Е. Фроммом

2

17.

Поняття архетипів в психоаналізі К. Юнга

2

18.

Розуміюча соціологія Альфреда Шюца

2

19.

Теоретична база розуміючої соціології

2

20.

Співвідношення термінів соціальна адаптація та соціалізація

2
Разом

54


9. Індивідуальні завдання

Використовуючи рекомендовану літературу, підготуйте реферат на одну з перелічених тем:
 1. Особистість у сучасному світі: проблеми та перспективи

 2. Особистість і сім’я.

 3. Особистість і трудовий колектив.

 4. Самореалізація особистості.

 5. Особистість та стать.

 6. Чоловік та жінка як особистості.

 7. Зв’язок між соціалізацією особистості та природою.

 8. Праця як спосіб буття людини.

 9. Базові потреби особистості.

 10. Квазіпотреби особистості.

 11. Цінності особистості і суспільства.

 12. Основні елементи діяльності особистості: дія – поведінка – вчинок.

 13. Характеристика домінуючих відносин особистості.

 14. Застосування соціометричного методу при вивченні відносин особистості.

 15. Визначення рефентних груп.

 16. Проблема відчуження особистості.

 17. Самотність в житті особистості.

 18. Самотність та усамітнення.

 19. Етапи пізнавального розвитку особистості.

 20. Концепції спілкування і комунікації.

 21. Культурні стандарти спілкування.

 22. Соціологічні і психологічні методи дослідження спілкування.

 23. Життєвий шлях особистості.

 24. Форма життя і зміст життя.

 25. Спосіб життя особистості.

 26. Особливості активності особистості. Життєві стратегії особистості.

 27. Типологія особистості і стратегія життя.

 28. Тип суспільства і соціальний тип характеру за Е.Фромом.

 29. Творчість в житті особистості.

 30. Особистість майбутнього.


10. Методи навчання

При вивченні дисципліни “Соціологія особистості” застосовуються 3 групи методів навчання: • методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності;

 • методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності;

 • методи контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності.

Перша група охоплює вербальні методи передачі і сприймання навчальної інформації (розповідь, лекція); наочні (ілюстрація, презентація); практичні (вправи, групові та індивідуальні завдання). В межах самостійної роботи – робота з книгами, робота з методичними матеріалами, робота з Інтернет-джерелами, творчі завдання.

При вивченні дисципліни активно використовуються інтерактивні методи (при веденні лекцій та семінарських занять) та проблемно-пошукові методи навчання (як при веденні аудиторних занять, так і при організації самостійної роботи студентів).


11. Методи контролю

Методи поточного контролю: поточне тестування, індивідуальне опитування, фронтальне опитування, перевірка домашніх завдань, перевірка індивідуальних завдань.

Методи модульного контролю: письмова контрольна робота, підсумкове тестування.

Метод підсумкового контролю – екзамен.


12. Розподіл балів, які отримують студентиПоточне тестування та самостійна робота

Залік

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Т.1

Т.2

Т.3

Т.4

Т.5

Т.6

Т.7

Т.8

Т.9

Методичні основи соціології особистості

Соціолого-психологічні теорії особистості

Соціологічна структура особистості

Соціалізація особистості

Духовний світ людини як проблема його формування

Ціннісні орієнтації особистості

Діяльність як основний спосіб людського існування

Міжіндивідуальне спілкування як духовна потреба людини та моральна цінність. Людина в індустріальному суспільстві

Соціальна типологія особистості10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

100

Шкала оцінювання: національна та ECTSСума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни13. Методичне забезпечення

Основною складовою навчально-методичного забезпечення дисципліни є навчально-методичний комплекс дисципліни, який складається з: 1. Програми навчальної дисципліни.

 2. Робочої програми навчальної дисципліни.

 3. Лекційного фонду.

 4. Методичних розробок з дисципліни.

 5. Засобів для проведення поточного та підсумкового контролю: білетів до іспиту, контрольних завдань.

 6. Перелік базової і допоміжної навчальної літератури, що забезпечує вивчення дисципліни.

Для забезпечення навчального процесу з дисципліни на кафедрі використовуються комп’ютери, мультимедійне обладнання.
14. Рекомендована література

Базова


 1. Лукашевич Н. П. Социология воспитания: Краткий курс лек­ций. — К., 1996.

 2. Циба В.Т. Соціологія особистості: системний підхід (соціально- психологічний аналіз) [Текст] : навч. посіб. / В. Т. Циба ; Міжрегіональна академія управління персоналом. - К. : МАУП, 2000. - 149 с.

 3. Каралаш Н.Г. Соціологія особистості [Текст] : навч. посіб. / Н. Г. Каралаш ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2006. - 76 с.

 4. Русскін, В. В. Соціологія особистості [Текст] : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / В. В. Русскін ; Миколаївський держ. ун-т ім. В.О.Сухомлинського. - Миколаїв : [б.в.], 2006. - 124 с.

Допоміжна  1. Андрущенко В., Губерський В., Михальченко М. Культура. Ідеологія. Особистість. — К., 2002.

  2. 2. Бодалев А. А. Личность и общение. — М. 1992.

  3. Головаха Е. И., Панина Н. В. Психология человеческого взаимопонимания. — К. Ін-т соціології НАН України, 2002.

  4. Губогло М. Н. Идентификация идентичности: Этносоциолог. очерки. — М.: Наука, 2003.

  5. Ехало В. А. Концепция — личность в американской интеракционистской социологии. — К.: МАУП, 2007.

  6. Здравомыслов А. Г. Потребности. Интересы. Ценности. — М.: Политиздат, 1986.

  7. Злобіна О. Особистість як суб’єкт соціальних змін. — К.: Ін-т соціології НАН України, 2004.

  8. Злобіна О., Тихонович В. Суспільна криза і життєві стратегії особистості. — К.: Стилос, 2001.

  9. Іванченко А. В. Соціалізація і соціальне виховання: Навч. посіб.—Житомир: Полісся, 2006.

  10. Кон И. С. В поисках себя: Личность и ее самосознание. — М.:Политиздат, 1984.

  11. Кон И. С. Социология личности. — М.: Политиздат, 1967.

  12. Корель Л. В. Социология адаптаций: вопросы, теории, методо­логии и методики. — Новосибирск: Наука, 2005.

  13. Лукашевич М. П. Соціалізація: виховні механізми і технології. Навч.-метод. посіб. / Ін-т змісту і методів навчання. –К., 1998.

  14. Лукашевич М. П., Туленков М. В. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії: Навч. посіб. — К., 1999.

  15. Максимов С. Особистість і суспільство: Конспект лекції / Укр. юрид. академія. — Харків, 1993.


15. Інформаційні ресурси

www.ntellect-invest.org.ua

www.info-library.com.ua

www.redfox.if.ua

www.osvita.ua


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка