Організація та методика проведення бібліотечних уроківСкачати 72.34 Kb.
Дата конвертації04.05.2017
Розмір72.34 Kb.
Конспект практичного заняття
Тема: Організація та методика проведення бібліотечних уроків

Мета : Ознайомити слухачів курсів з організацією та методикою проведення бібліотечних уроків.

Завдання: навчити складати план та програму уроків, вміло користуватися наявним матеріалом, визначати тематику для різних категорій читачів, вміти аналізувати, оцінювати уроки.

Упродовж останніх десятиліть відбувається інтенсивна інформатизація суспільства. На зміну індустріальному прийшло суспільство інформаційне. Шкільна бібліотека повинна демонструвати учневі всеосяжне багатство тих інформаційних технологій, які накопичило людство. Саме на шкільного бібліотекаря покладено завдання об’єднати всіх учасників навчально-виховного процесу у справі виховання інформаційно-компетентної особистості.

На даному етапі учні погано орієнтуються в довідково-інформаційному апараті бібліотеки. Переважна більшість не може самостійно підібрати літературу для читання.

Мета бібліотекаря – навчити читачів-школярів користуватися бібліотекою: фондами – книгою, періодичними виданнями , довідково-бібліографічним апаратом. Шкільний бібліотекар повинен сформувати у школярів навички використання відкритого доступу до книжкових фондів, навчити читача вільно орієнтуватись у комплексі джерел, дати уявлення про всі «ключі» до книжкових багатств шкільної бібліотеки.

З історії питання та сучасний стан:

Галузевим міністерством час від часу видавалися окремі розпорядчі документи щодо формування бібліотечно - бібліографічної культури школярів:

1986 р. – «Учбово-тематичний план занять з основ бібліотечно-бібліографічних знань для учнів 1-10 кл.»;

1989 р. – рішенням колегії Міністерства народної освіти УРСР «Про впровадження бібліотечно-бібліографічних занять в школах і ПТУ республіки» запроваджено в навчальний процес шкіл факультативний курс «Основи бібліотечно-бібліографічних знань і роботи з книгою»для учнів 7-9 класів( по 15 год. для кожної паралелі);

1994 р. – опублікована «Орієнтовна програма навчання бібліотечно-бібліографічної та інформаційної культури» (лист Міністерства освіти України від 9 вересня 1994 р.№ 9/1-143-7),розроблена з урахуванням вимог чинних на той час програм середньої загальноосвітньої школи для 1-4 класів та рекомендацій посібника «Бібліотечно – бібліографічні знання – школярам»

1998 р. – затверджено програму спецкурсу для учнів 10-11 кл. «Основи бібліотечної справи та бібліографії»;

2005 р.– Міністерством освіти і науки України підготовлено інструктивно-методичний лист «Про посилення роботи шкільних бібліотек з виховання культури читання учнів загальноосвітніх навчальних закладів» від 4 березня 2005 р .№ 1/9-106

Проте концептуальні документи з цих питань натепер відсутні. Виховання інформаційної та бібліотечно-бібліографічної культури учнів є ключовим напрямом роботи шкільної бібліотеки, структурного підрозділу загальноосвітнього навчального закладу, що відображено в Положенні про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу. Однак на сьогодні це єдиний нормативний документ , що регламентує технологію організації процесу формування інформаційної та бібліотечно-бібліографічної грамотності учнів бібліотекою.

Натомість основними документами, що визначають зміст освіти та регламентують навчально – виховний процес у школі, а саме: Державними стандартами
початкової та базової і повної загальної середньої освіти, навчальними планами і програмами – передбачено формування в учнів бібліотечно – бібліографічних та інформаційних компетентностей.

Початкова школа: Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти формування читацької компетентності учнів є серед завдань мовного і літературного компонентів освітньої галузі “Мови і літератури”: “метою літературного читання є формування читацької компетентності учнів, яка є складовою комунікативної і пізнавальної компетентності, ознайомлення учнів з дитячою літературою як мистецтвом слова, підготовка їх до систематичного вивчення літератури в основній школі”.

Отже, через наступні предмети: українська мова, літературне читання, курс «Сходинки до інформатики» учні початкової школи формують читацькі компетентності, розвивають потребу в систематичному читанні, вміють вільно орієнтуватись в бібліотеці, вести самостійний пошук та відбір інформації.Читацька та інформаційна культура в змісті основної і старшої школи: Формування інформаційних компетентностей учнів 5-11-х кл. передбачено програмами з української мови та літератури, історії, правознавства, інформатики та технологій, а також здійснюється в процесі бібліотечно-бібліографічних занять, які проводить бібліотека.

«..саме вчитель на своїх уроках зобов’язаний передбачити формування в учнів інформаційних компетентностей».

Згідно наказу Міністерства «Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах» від 1 .09.2009 р № 806 було зобов’язання «в організації навчально-виховного процесу використовувати навчальні плани, навчальні програми , підручники та навчально-методичні посібники , що мають відповідний гриф Міністерства, позитивне рішення відповідної комісії науково-методичної ради Міністерства», тобто пройти процедуру схвалення закладу, методичного кабінету відділу освіти, науково-методичної ради інституту ППО, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

У базовому навчальному плані відсутня спеціальна дисципліна, яка б формувала інформаційну культуру, до варіативної складової навчального плану включають спецкурси, курси за вибором факультативи чи гуртки. Заняття у такому випадку проводяться за відповідною навчальною програмою в установленому порядку. У такому разі бібліотекар отримає педагогічне навантаження.


Отже, бібліотечно-бібліографічні уроки є важливим засобом формування системи бібліотечно-бібліографічної та інформаційної культури користувачів.

МЕТОДИКА: Бібліотечні уроки проводяться з метою виховання культури читання, залучення учнів до пошуку необхідної інформації, виховання у молоді навичок самоосвіти та самореалізації.

Система цих уроків підпорядкована формуванню у школярів свідомого і зацікавленого ставлення до книги, потреби в систематичному читанні, виробленні навичок самостійного вибору книг для читання та їхнього пошуку в бібліотеці, вмінь правильно читати книгу, користуватись довідковими виданнями періодикою, застосовувати здобуті знання та вміння щодо оволодіння основами наук, суспільної роботи, самоосвіти й самовиховання.

Для проведення бібліотечних уроків доцільно використовувати уроки позакласного читання та години, відведені для позакласної виховної роботи, Деякі заняття можуть проводити працівники дитячих і юнацьких бібліотек у приміщенні своїх бібліотек.

Тематику бібліотечних уроків та графіки проведення шкільний бібліотекар визначає, складаючи план роботи бібліотеки на рік.


Учителі – предметними, класні керівники, вносять плани цих занять до своїх планів роботи.

Програма бібліотечних уроків повинна бути складена, враховуючи вікові особливості учнів, вимоги шкільної програми, програми з позакласного читання; повинна мати орієнтовний характер, творчо використовуватись. Нею передбачено поступове набуття і поглиблення знань про книгу і бібліотеку. Знання учнів поглиблюються із класу в клас, на кожному наступному занятті використовується складніший матеріал.

У формуванні системи бібліотечних уроків з учнями необхідно врахувати наступні напрями:

1. знайомство з бібліотекою;

2. знайомство з книгою: (довідковою літературою), періодикою;

3. знайомство з каталогами та картотеками (паперовий та електронний варіант).Плануючи бібліотечні уроки, потрібно використовувати різні форми проведення уроків :

 • Урок-екскурсія

 • Урок-захист проекту

 • Урок-прес-діалог

 • Урок-конференція

 • Урок-практикум

 • Урок-мозаїка

 • Урок-диспут

 • Урок-пошук

 • Урок-фантазія

 • Урок-казка

Сьогодні актуальними є такі активні форми занять як: • вікторини;

 • інтелектуальні турніри;

 • бібліографічні і рольові ігри;

 • конкурси;

 • літературні подорожі;

 • інформіни;

 • екскурсії бібліотекою

Для більшості тем потрібно передбачити практичні заняття.. Учнів необхідно навчати пошуку потрібної інформації та застосовування своїх бібліографічних вмінь.

При цьому слід пам’ятати, що найгірше засвоюються знання, подані в готовому вигляді. Ефективними є ті, які вимагають самостійного дослідження, спонукають до самостійного пошуку знань.

Особливо складно формувати в школярів вміння працювати з довідковою, енциклопедичною, словниковою літературою. Над цією проблемою слід працювати всім вчителям - предметникам, оскільки в процесі викладання основ наук завдання можна продумувати так, щоб учні систематично зверталися до словників.Підходи до організації бібліотечно-бібліографічної освіти:

 1. Розроблення єдиного тематичного плану –графіка бібліотечно-бібліографічних занять. (окремі заняття вчитель, інші – бібліотекар)

 2. Запровадження у навчальний процес спеціального курсу за вибором, факультативу, гуртка.

Використана література
Бібліотечні уроки /Упоряд. Л .Шелестова, О.Колонькова.- К: Вид. дім. «Шкіл. світ»: вид. Л. Галіцина, - 2005.- 128 с.- (Б-ка «Шкіл.світу»).

Від шишки до книжки: Бібліотечні уроки 1- 11 клас //Шкільна бібліотека плюс.-2010.-№ 12-13.-С.2-36.

Поперечна Л.А. Бібліотечні заняття в системі загальноосвітньої підготовки школяра / Л.А. Поперечна // Шкільна бібліотека .- 2011 .- № 2 .- С. 81-85

Поперечна Л.А Бібліотечно-бібліографічна освіта школярів у контексті оновленого змісту освіти // Шкільний бібліотечно-інформаційний центр: Бібліотечна робота –2012.– № 8.– С.29-42.

Морикіт В.Д. Бібліотечні уроки: Інформаційна культура школярів.-Тлумач, 2003.- 46с.

Здановська В. , Поперечна Л. Олімпіада з інформаційної культури учнів // Шкільний бібліотечно-інформаційний центр .- 2013 .- № 10 .- С. 16-22.

Живець Л. «Бібліоніка» – на шляху до якості бібліотечно-інформаційної освіти школярів // Шкільний бібліотечно-інформаційний центр .- 2013 .- № 10 .- С. 23-29.

Співак І. Доторкнутись до вічного. Розробка бібліотечного заняття // Шкільний бібліотечно-інформаційний центр .- 2013 .- № 9 .- С. 36-38.

Самійленко Л.Й., Турбаба О.С. Інноваційні технології під час проведення бібліотечних уроків // Шкільний бібліотекар. - 2013.­- № 11.- С.2-5.

Тростенюк А. І. Бібліотечні заняття в системі загальної підготовки школярів// Шкільний бібліотекар. - 2014.­- № 8.- С.2-5.

Ляшенко О. Бібліотечні уроки в початковій школі: практична рекомендація //Шкільний бібліотечно-інформаційний центр .- 2014.- № 12.- С.83-90.

Морєва О. Гурткова робота бібліотекаря //Шкільний бібліотечно-інформаційний центр .- 2014.- № 3.- С.50-54.

Степанович О. Бібліотечні уроки в школі //Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. - 2015.- № 9.- С.118-120.

Благушина Л. Бібліотечні уроки як засіб формування основ інформаційної культури школярів //Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. - 2015.- № 9.- С.121-122.Головащенко Т.Бібліотека та інформаційна культура читачів //Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. - 2015.- № 11.- С.99-101.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка