«Організація дієтичного харчування»Скачати 257.51 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір257.51 Kb.
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ

на тему «Організація дієтичного харчування»

з дисципліни «Технологія виробництва харчової продукції»
Ольга Костюченко, викладач спеціальних дисциплін Краматорського вищого професійного училища
Мета і значення методичної розробки лекційного заняття «Організація дієтичного харчування» з дисципліни «Технологія виробництва харчової продукції»

Методична мета: розробити методику проведення лекційного заняття на тему «Організація дієтичного харчування» з впровадженням інтерактивних методів.

Актуальність даної тематики в тому, що питання дієтичного харчування є дуже актуальним у нашому сьогоденні. Кухарі 5 розряду повинні досконало знати основи дієтичного харчування, характеристику дієт, особливості меню до кожної дієти, технологію приготування страв дієтичного харчування.

Тема заняття «Організація дієтичного харчування»» входить у склад теми № 14 «Основні принципи організації дієтичного харчування» з навчальної програми дисциплiни «Технологія виробництва харчової продукції». На вивчення теми вiдводиться 3 години, на вивчення теми заняття – 1 година. Протягом цього часу учні повинні ознайомитись з принципами дієтичного харчування, з впливом їжі на функціональні системи людини, видами та особливостями щадіння.

При проведеннi данного заняття викладачевi слiд спиратися на ранiше отриманi учнями знання з тем «Основи раціонального харчування», «Лікувально - профілактичне харчування».

Актуалізація опорних знань учнів проводиться у вигляді інтерактивної гри

«Мікрофон». Засвоєння нових знань проходить у вигляді презентації нового матеріалу викладачем та бесіди з учнями з використанням інтерактивного методу «Керована лекція».

Цей метод дозволяє:

• викласти новий матеріал;

• навчити учнів вибірково підходити до інформації, виділяти головне;

• активізувати діяльність учнів під час викладу нового матеріалу.

При підготовці лекції викладач має розділити навчальний матеріал

на логічно завершені частини. Виклад однієї частини матеріалу не має перевищувати 5 хв (це приблизно 600 - 750 слів). Процедура викладу може тривати 25—30 хв і складатись з кількох частин: вступної, основної і заключної.

Вступна частина містить: оголошення викладачем теми, плану лекції, пояснення учням алгоритму діяльності на уроці. Педагог просить учнів уважно слухати і виділяти головне в його розповіді, не записуючи в зошит.

Основна частина: викладач викладає першу частину матеріалу. Можливе використання наочних посібників і технічних засобів навчання залежно від теми заняття. Учні слухають його і не роблять ніяких записів. Після 5 хв викладу педагог зупиняється і пропонує їм записати основні положення з його розповіді. Це займає 3-4 (5-10) хв. Потім продовжується виклад. Така процедура може повторюватись кілька разів.

Починаючи таку роботу вперше, викладачу варто запропонувати декільком учням прочитати свої записи і зробити їх обговорення та корекцію в загальному колі.

Заключна частина: протягом решти часу на уроці організовується робота учнів у малих групах або в парах з метою повторення матеріалу лекції і корегування записів. Потім засвоєння матеріалу може перевірятись за допомогою тестів, фронтальної бесіди, порівняння їх з текстом підручника тощо.

Бажано звернути особливу увагу на:

• чіткість пояснень учням правил роботи;

• планування роботи в групах після закінчення викладу й чіткий інструктаж до неї;

• планування стратегії оцінювання результатів навчальної діяльності учнів.Лекція – бесіда, або «діалог з аудиторією», найбільш розпоширена та відносно проста форма активного залучення учнів у навчальний процес. Вона передбачає безпосередній контакт викладача з групою. ЇЇ перевага складається в тому, що позволяє залучати увагу учнів до найбільш важливих питань теми, регулювати зміст та темп навчального матеріалу залежно від особливостей групи. Участь учнів у лекції забезпечується питаннями до слухачів, які можуть бути як елементарними, так і проблемними.

Закріплення нового матеріалу проводиться з використанням таких методів та прийомів, як: робота в малих групах, вправа «Наведи порядок у своїх знаннях», бліц – опитування.

В кінці уроку викладач проводе рефлексію, підводить підсумки уроку, оголошує оцінки кожному учню, повідомляє домашнє завдання.

Розроблена методика лекційного заняття на тему «Організація дієтичного харчування» передбачає використання інтерактивних технологій та інформаційно-комунікаційних засобів навчання. Тим самим сприяє формуванню міцних знань учнів з теми, з наступним застосуванням їх на практиці, розвитку творчості, ініціативи, вмінню роботи в команді, прищепленню любові до обраної професії.ПЛАН ЛЕКЦІЇ
Дисципліна: Технологія виробництва харчової продукції

Тема: Основні принципи організації дієтичного харчування

Тема уроку: Організація дієтичного харчування

Мета уроку:

навчальна – сприяти формуванню знань учнів з основ раціонального, лікувального та дієтичного харчування, видів щадіння; формувати досвід учнів з розробки дієтичного меню;

розвиваюча – розвивати логічне мислення; забезпечувати стійкі, системні та цілісні знання; розвивати у учнів iнтелектуальну, емоцiйну та волеву сфери особистостi, формувати пізнавальнi iнтереси та здiбностi, творчу активність;

виховна – сформувати спецiалiста, розумiючого сутнiсть та значимiсть майбутньої професii, обладаючого почуттям професiйної вiдповiдальностi за наслiдки своеї працi; виховати громадянина, здатного оцiнювати соцiально

значимi факти та явища та проявляти здатнiсть соблюдати засвоеннi правовi та етичнi норми.Методична мета: впровадження інтерактивних методів навчання у навчальний процес.

Формируємі загальні та професійні компетенції:здатність використовувати професійно-профільовані знання та вміння при складанні раціонів та технології страв для дієтичного, лікувально-профілактичного харчування.

Тип заняття: інформаційна лекція

Форма проведення: лекція – бесіда

Методи навчання:

за джерелом знань – словесні (розповідь , повідомлення, бесіда);

наочні (демонстрація, презентація, використання опорних конспектів, роздаткового матеріалу);за характером пізнавальної діяльності – метод опори на життєвий досвід учнів;

активного навчання – керована лекція, бесіда з використанням опорних конспектiв (репродуктивний метод), робота в малих групах, робота в парах, гра «Мікрофон».

Міждисциплінарні зв’язки: «Організація виробництва у закладах ПРГ», «Фізіологія харчування», «Гiгiєна та санiтарiя».

Методична мета: впровадження інтерактивних технологій в навчальний процес.

Дидактичне забезпечення: опорнi конспекти, презентація на тему «Організація дієтичного харчування» , роздатковий матеріал.

Матеріально-технічне забезпечення: ноутбук, мультимедійний проектор,

мультимедійний екран.Базові поняття: дієтичне харчування, принципи дієтичного харчування, методи механічного щадіння, метод хімічного щадіння, метод тренування.
Література:


  1. Ванханен В.В., Ванханен В.Д. Учение о питании – Донецк: Донетчина, 2000 – 352с.

  2. Коршунова Г.Ф. Нетрадиційне харчування. – Д.: ДонДУЕТ, 2002.- 135 с.

  3. Сімакова О.О.,Л.І.Макаренко “Технологія продукції дієтичного, лікувально-профілактичного та дитячого харчування”, навчальний посібник , ДонНУЄТ, 2012р.- 234 с.

  4. Смолянский Б.Л., Абрамова Ж.И. Справочник по лечебному питанию для диетических сестер и поваров. – Л.: Медицина, 1985. – 304 с.

  5. Доценко В.А., Литвинова Е.В., Зубцов Ю.А. Диетическое питание: справочник – С. Пб Нева М.: Олма-Пресс, 2002 – 352с.

5.Технологія продукції громадського харчування. Практикум. Учбовий посібник. (М.Ф. Корягіна, А.І. Юліна, Т.Ф. Петренко). КНТЕУ, 2001.

ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА ЛЕКЦІЇ
Назва етапу

Опис етапу

Педагогічна ціль етапу

Час

1

Органiзацiйна частина

Відмічаються відсутні та зовнішній вид та аудиторі, повідомляться тема, мета з проведенням мотивації, повідомляться та записується план лекції.


Створення робочої атмосфери, формування пізнавального інтересу до учнівської діяльності по даній темі,дисциплінірування учнів, їх мотивація.

5 хв.


2

Пояснення нового матеріалу

2.1. Вступна частина лекції: перевiрка опорних знань учнiв для логiчноi пiдготовки до сприяття нового навчального матерiалу.

2.2. Перша частина лекції: ознайомлення

учнiв з основним

змiстом навчальної теми у формі бесіди, презентацiя викладача.

2.3 Самостійна робота учнів

2.4 Друга частина лекції: продовження ознайомлення

учнiв з основним

змiстом навчальної теми у формі бесіди, презентацiя викладача.

2.5 Самостійна робота учнів

2.6 Заключна частина лекції: логічне завершення допомагає закріпити почуте у свідомості


Цілі:

1.Інформаційна – лекція знайомить учнів з логічно структурованим головним змістом навчальної теми через розкриття научних фактів та явищ.

2.Управляюча – педагогічне керівництво процесом пізнання, активізації мисленої діяльності учнів, розвинення їх сприйняття та пам’яті.

3.Захоплююча – лекція формує у учня емоційно-оціночне відношення до предмету вивчення, внутрішньою мотивацією на пізнання пред’явленого об’єму інформації

25 хв.

3

Закріплення матеріалу

Повторення та закріплення нових знань; уточнення, закріплення та систематизація нового матеріалу

Сприяє осмисленому сприйняттю нового матеріалу та свідомому його засвоєнню


5 хв.

4

Рефлексія


Самоаналіз проведеного заняття учнями; запитання до викладача по проведеному заняттю ;

загальна дискусія;

заключне слово викладача.

Викладач аналізує заняття та дає критичну оцінку кожного етапу, звертає увагу на гарні результати та помилки.Звернення учнів до рефлексії, стимулювання зацікавленості до навчання та його підсумкам.

3хв.

5

Завдання на дім

Викладач дає чіткі рекомендації по підготовці до наступного заняття, акцентує увагу на головних питаннях

Забезпечення добросовісного та осознаного виконання домашнього завдання.

2хв.СТРУКТУРА ЛЕКЦІЇ
І. Організаційна частина 5 хв.

 • Привітання 1 хв.

 • Повідомлення теми та мети уроку 2 хв.

 • Мотивація навчальної діяльності 2 хв.


ІІ. Пояснення нового матеріалу 25 хв.

 • Актуалізація опорних знань

 • Ознайомлення учнiв з першою частиною змiста навчальної теми

 • Самостійна робота учнів

 • Друга частина лекції: продовження ознайомлення учнiв з основним змiстом навчальної теми у формі бесіди, презентацiя викладача.

 • Самостійна робота учнів

 • Заключна частина лекції


ІІІ. Закріплення матеріалу 5 хв.

Повторення та закріплення нових знань; уточнення, закріплення

та систематизація нового матеріалу (робота в малих групах, вправа «Наведи порядок у своїх знаннях», бліц – опитування).
ІV. Рефлексія 3 хв.

Самоаналіз проведеного заняття учнями; запитання до викладача по новому матеріалу; загальна дискусія; заключне слово викладача.

Викладач аналізує заняття та дає критичну оцінку кожного етапу, звертає увагу на гарні результати та помилки.
V. Домашнє завдання 2 хв.

Викладач дає чіткі рекомендації по підготовці до наступного заняття, акцентує увагу на головних питаннях.ХІД ЛЕКЦІЇ
І. Організаційна частина

1.Викладач вітає учнів, звертає увагу на їх зовнішній вигляд. Просить чергового здати рапорт про явку учнів на заняття.

2. Викладач повідомляє тему та мету уроку.

3. Викладач мотивує важливість вивчення теми уроку.

Актуальність даної теми в тому, що питання дієтичного харчування є дуже актуальним у нашому сьогоденні. Кухарі 5 розряду повинні досконало знати основи дієтичного харчування, характеристику дієт, особливості меню до кожної дієти, технологію приготування страв дієтичного харчування.

Тема заняття «Організація дієтичного харчування»» входить у склад теми № 14 «Основні принципи організації дієтичного харчування" з навчальної програми дисциплiни «Виробництво харчової продукції». На вивчення теми вiдводиться 3 години, на вивчення теми заняття – 1 година. Протягом цього часу учні повинні ознайомитись з принципами дієтичного харчування, з впливом їжі на функціональні системи людини, видами та особливостями щадіння. Знання, отримані на сьогоднішньому уроці будуть сприяти підвищенню професійної компетентності.


ІІ. Пояснення нового матеріалу.

 1. Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання починається з запитання: «Яким було ваше домашнє завдання?». Після відповіді викладач переходе до перевiрки опорних знань учнiв для логiчної пiдготовки до сприяття нового навчального матерiалу, проводе фронтальне опитування методом «Мікрофон».

Питання для опитування

 1. Дайте визначення раціональному харчуванню

( Раціональне харчування – це фізіологічно повноцінне харчування здорової людини.

 1. Назвіть принципи раціонального харчування.

1Енергетична цiннiсть рацiону повинна покривати енергозатрати органiзму;

2) належний хiмiчний склад - оптимальна кiлькiсть збалансованих мiж собою поживних речовин;

3) добра засвоюванiсть їжi, яка залежить вiд її складу i способу приготування;

4) високi органолептичнi властивостi їжi (зовнiшнiй вигляд, консистенцiя, смак, запах, колiр, температура);

5) рiзноманiтнiсть їжi за рахунок широкого асортименту продуктiв i рiзних прийомiв їх кулiнарної обробки;

6) здатнiсть їжi (склад, об’єм, кулiнарна обробка) створювати вiдчуття насичення;

7) санiтарно-епiдемiчна безпечнiсть;

8) режим харчування включає час i кiлькiсть прийомiв їжi, iнтервали мiж ними, розподiл харчового рацiону за енергоємкістю, хiмiчним складом i масою по прийомах їжi;

9) умови прийому їжi: вiдповiдна обстановка, сервiровка столу, вiдсутнiсть вiдволiкаючих вiд їжi факторiв.

 1. Дайте визначення лікувального харчування.

( Лікувальне харчування – це харчування, яке в повній мірі відповідає вимогам хворого організму в харчових та біологічно активних речовинах та враховує як особливості обмінних процесів, так й стан окремих функціональних систем. Лікувальне харчування використовується у якості терапевтичного фактору при гострих захворюваннях та при загостренні хронічних захворювань в основному в лікарнях).

Відповіді учнів викладач коригує, виправляє, узагальнює.

Викладач переходе до пояснення нового матеріалу. Повідомляє тему і мету уроку, послідовність роботи на уроці та критерії оцінювання.


 1. Ознайомлення учнiв з першою частиною змiста навчальної теми

Викладач знайомить учнiв з основним змiстом навчальної теми у формі бесіди. Викладення нового матеріалу представляє у вигляді презентації, згідно с планом:

1.Поняття дієтичного харчування

2.Загальні принципи дієтичного харчування

Дієтичне харчування - це харчування осіб, які страдають різноманітними хронічними захворюваннями поза загостренням. Воно використовується в системі масового харчування - за місцем роботи, навчання, проживання населення - дієтичних столових, дієт відділеннях, а також в санаторно - профілактичних закладах. Дієтичне харчування ближче до раціонального. Проте загальні принципи лікувального харчування зберігаються і в дієтичному харчуванні.

Загальні принципи дієтичного харчування:  • Метаболічні принципи використання лікувального ефекту їжі розроблені на основі концепції збалансованого харчування, закономірностей асиміляції нутрієнтів у нормі та при хворобах.

Головною при цьому є фізіологічна потреба людини в харчових речовинах та енергії, яка відповідає статі, віку, вазі тіла, рівню енерговитрат, кліматогеографічним умовам проживання, а також особистим звичкам та національним особливостям харчування.

  • Дієтотерапія потребує діфференційованого та індивідуального підходу.

Рекомендації з дієтотерапії різних захворювань науково обґрунтовані, але розраховані на середнього, а не конкретного хворого. У лікарнях, санаторіях і профілакторіях це положення стосується і дієт зі стандартним хімічнім складом, енергетичною цінністю, набором продуктів і страв. Тому необхідна індивідуалізація лікувального харчування з урахуванням можливої наявності в хворого кількох захворювань, його статі, віку, маси тіла, стану жувального апарату.

 • Відповідність якості та кількості їжі можливостям її вживання, тобто врахування біохімічних та фізіологічних законів, що визначають засвоєння їжі у здорової та хворої людини.

  • Спосіб кулінарної обробки продуктів і режим харчування дієти повинні відповідати стану процесів травлення і всмоктування.

  • В дієтотерапії використовують принципи щадіння (механічне, хімічне, термічне) та тренування.

 1. Самостійна робота учнів

Учні слухають і не роблять ніяких записів. Після 5 хв викладу викладач зупиняється і пропонує їм записати основні положення з його розповіді, використовуючи опорний конспект. Це займає 3-4 хв.

4. Друга частина лекції: викладач продовжує знайомити учнiв з основним змiстом навчальної теми у формі бесіди. Викладення нового матеріалу представляю у вигляді презентації, згідно с планом:

3.Види щадіння

4.Принцип тренування

5.Розвантажувальні дієти

6.Дієтичні продукти

Значні зсуви функцій органів травлення спричиняють зміни хімічних, механічних і температурних впливів їжі.Хімічна дія їжі зумовлена речовинами, що входять до складу продуктів або утворюються під час їх кулінарної обробки.

Хімічні подразники - це екстрактивні речовини м'яса, риби, грибів, ефірні масла овочів і прянощів, органічні кислоти тощо.

Механічна дія їжі визначається її об'ємом, консистенцією, ступенем подрібнення, характером теплової обробки (варка, смаження, тушкування тощо), якісним складом (наявність харчових волокон, сполучної тканини тощо).

Для реалізації принципу механічного щадіння слід виключати або обмежувати кількість рослинних продуктів з високим вмістом харчових волокон (целюлози, геміцелюлози, пектинових речовин). До таких продуктів належать вироби з борошна грубого помолу, пшоно, бобові, ріпа, редис, недозрілі фрукти та ягоди, а також продукти тваринного походження з високим вмістом сполучної тканини.

Хімічне щадіння досягається підбором продуктів та спеціальних кулінарних прийомів. Обмежують продукти та страви, що містять багато екстрактивних речовин (м’ясні, курячі, рибні, грибні бульйони) та ефірних масел (часник, цибуля, редька та ін.). Виключають смажені страви, що містять продукти термічного розкладу жирів, а також продукти декстринізації крохмалю, не допускають пасерування борошна при високих температурах. Забороняється вживання таких міцних напоїв, як кава, какао, чай.

Слабкою сокогонною дією обладають молоко натуральне, вершки, коров’яче масло, кисломолочний сир, яйця в смятку. Ці продукти рекомендують при захворюваннях виразковою хворобою шлунку та дванадцятипалої кишки.

Температурна дія їжі виникає під час її контакту із слизовими оболонками порожнини рота, стравоходу і шлунка. Мінімальний вплив справляють страви, температура яких є близькою до температури тіла людини. Температура гарячих страв не повинна перевищувати 600С, а холодних – не нижче 150С.

Принцип щадіння зазвичай використовують на начальному етапі лікування. Він передбачає суворе виконання вимог дієти. Надалі для попередження дефіциту окремих харчових речовин та відновлення порушених функціональних механізмів, слід переходити на принцип тренування.

При деяких захворюваннях (ожиріння, атеросклероз, гіпертонічна хвороба та ін.) використовують розвантажувальні дієти.

Мета розвантажувальних дієт: • полегшити функції уражених органів і систем

 • сприяння виділенню з організму продуктів порушеного обміну речовин.

Дієтичні продукти

Багато харчових продуктів, зокрема після відповідної кулінарної обробки, мають ті або інші лікувальні властивості стосовно до окремих захворювань. Однак це не дає підстави називати їх дієтичними.

Дієтичні продукти - спеціально розроблені продукти, призначені головним чином для хворих людей.

Ці продукти умовно підрозділяють на 2 групи. Перша група дієтичних продуктів використовується при захворюваннях ЖКТ, порушенні акту жування й ковтання в післяопераційному періоді. Ці продукти забезпечать механічне й хімічне щадіння - вони мають високий ступінь здрібнювання, у них мало клітковини, екстрактивних речовин, NaCl, немає спецій. До таких продуктів ставляться борошно тонкого помолу із круп; консерви звільнених від неїстівних частин-овочів, фруктів, м'яса, риби. • Друга група - дієтичні продукти, призначені для хворих з порушенням обміну речовин (атеросклероз, цукровий діабет, ожиріння, недостатності нирок і т.д.). У цих продуктах обмежені деякі харчові речовини. До таких дієтичних продуктів ставляться: хлібобулочні вироби (булки з лецитином і морською капустою, безсольовий хліб); кондитерські вироби, фруктове пюре, варення (із цукрозамінниками й підсолоджувачами; із ксилітом, сорбітом замість цукру); безбілкові макаронні вироби; кисломолочні продукти й вершкове масло, збагачене рослинними маслами; ковбасні вироби з білково-мінеральним збагачувачем.


5.Самостійна робота учнів

Учні слухають і не роблять ніяких записів. Після 5 хв викладу викладач зупиняється і пропонує їм записати основні положення з його розповіді, використовуючи опорний конспект. Це займає 3-4 хв.


6. Заключна частина лекції

Викладач логічно завершає лекцію. Це допомагає закріпити почуте у свідомості учнів.


ІІІ. Повторення та закріплення нових знань

Викладач проводе, використовуючи такі інтерактивні методи: робота в малих групах, вправа «Наведи порядок у своїх знаннях», бліц - опитування. Аналізую результати.


ІV. Підведення підсумків

В кінці уроку викладач проводе рефлексію: учні роблять самоаналіз проведеного заняття; ставлять запитання з проведеного заняття; відбувається загальна дискусія. Звернення учнів до рефлексії стимулює їх зацікавленість до навчання та його підсумкам.

Наприкінці викладач узагальнює, аналізує заняття та дає критичну оцінку кожного етапу, звертає увагу на гарні результати та помилки.
V. Завдання на дім

Викладач видає домашнє завдання, дає чіткі рекомендації по підготовці до наступного заняття, акцентує увагу на головних питаннях: • Сімакова О.О., Л.І.Макаренко “Технологія продукції дієтичного, лікувально-профілактичного та дитячого харчування”, навчальний посібник , ДонНУЄТ, 2012р.(вчити стор.3-5)

 • Підготувати доповідь на тему “ Характеристика дієт .”


Висновок

Інтерактивні методи навчання відіграють важливу роль у сучасній професійній освіті. Їх перевага в тому, що учні професійно-технічних навчальних закладів засвоюють всі рівні пізнання (знання, розуміння, застосування, оцінка), в групах збільшується кількість учнів, які свідомо засвоюють навчальний матеріал.

Учні займають активну позицію в засвоєнні знань, зростає пізнавальний інтерес в їх отриманні. Значно підвищується роль викладача - лідера, організатора навчально-виробничого процесу. Але треба зазначити, що моделювання та проведення уроку з використанням інтерактивних методів навчання потребують, перш за все, компетентності викладача, його вміння переглянути і перебудувати власну роботу з учнем.

Використання таких методів, як: «керована лекція», «робота в парах»,

«робота в малих групах», гра «Мікрофон» та ін. в навчанні учнів ПТО дозволить підвищити пізнавальний інтерес до навчальних дисциплін, радикально змінити ролі учасників навчально-виховного процесу та сприяти розвитку дослідницьких, комунікативних і творчих навиків майбутніх технологів.
Додаток Б
Осмислювання та застосування навчальної інформації
Вправа « Наведи порядок у своїх знаннях»

Мета:


 • залучити учнів до роботи із систематизації матеріалу;

 • забезпечити можливість практичного застосування набутих теоретичних знань;

 • розвивати пам'ять, увагу, мислення.


Вплив їжі на метаболічні процеси


Хімічний вплив

Механічна дія

Температурний вплив


1.Екстрактивні речовини

2.Ефірні масла

3.Склад рослинної клітковини

4.Температура гарячих страв не вище 65С

5.Поварена сіль

6.Органічні кислоти

7.Вміст з’єднувальної тканини у продуктах

8.Продукти розпаду перегрітих жирів

9.Консистенція страв

10.Температура холодних страв – не нижче 12 С

11.Речовини, що утворюються при коптінні

12.Подрібненя страв

13.Кофеїн натуральної кави та чорного чаюДодаток В
Осмислювання та застосування навчальної інформації
Бліц-опитування з перевірки знань учнів

Мета:

 • залучити учнів до роботи із систематизації матеріалу;

 • забезпечити можливість практичного застосування набутих теоретичних знань;

 • розвивати пам'ять, увагу, мислення.

1. Дієтичне харчування – це харчування, яке використовується у якості терапевтичного фактору при гострих захворюваннях в основному в лікарнях.


А. Так Б. Ні
2. .Дієтичне харчування – це харчування осіб, які страждають хронічними захворюваннями поза загостренням. Використовується в системі масового харчування – дієтичних столових, дієт відділеннях, санаторіях.

А. Так Б. Ні
3. Хімічна дія зумовлена температурним впливом їжі на організм.
А. Так Б. Ні
4.Механічна дія визначається її об’ємом, консистенцією, ступенем подрібнення, характером теплової обробки, якісним складом.
А. Так Б. Ні
5.Принцип тренування - це поступове розширення дієти за рахунок більш щадних продуктів і страв з урахування реакції на них хворого.
А. Так Б. Ні

Групи продуктів

Дієтичні продукти

1 групаПродукти,що містять різноманітні харчові природні та синтетичні ессенціальні речовини ( вітаміни, макро- і мікроелементи, незамінні амінокислоти, полі ненасичені жирні кислоти) і дозволяють компенсувати їх дефіцит в організмі


2 група

Продукти, страви, вироби, що містять природні та синтетичні захисні фактори( антиоксиданти, селен та ін.)


3 група

Продукти, страви, напої, вироби, що виготовлені з використанням цукрозамінників ( ксиліт, сорбіт) та підсолоджуючи речовин ( сахарин, ас партам, цикломат та ін.)


4 група

Продукти, страви, напої, вироби, що мають низьку калорійність і збагачені вітамінами


5 група

Продукти, страви, напої, вироби, до складу яких входить підвищена кількість харчових волокон, що сприяють виділенню з організму продуктів обміну речовин і токсичних агентів


6 група

Молочні і кисломолочні продукти зниженої жирності, а також ферментовані; продукти, напої, вироби, що містять еубіотики


7 група

Спеціалізовані дієтичні продукти, вироби, напої для людей літнього та похилого віку


8 група

Продукти, страви, напої, вироби, які призначені для хворих, які мають ферментні порушення травної системи


9 група

Рідкі та порошкоподібні продукти для ентерального харчування хворих
ДОДАТОК Д
Найбільш важливі групи продуктів, які використовуються у

дієтичному харчуванні

ДОДАТОК Ж


Запитання до взаємоконтролю : 1. Дати визначення дієтичному харчуванню

 2. Основні принципи дієтичного харчування.

 3. Види щадіння, їх характеристика.

 4. Охарактеризуйте принцип тренування, його роль в дієтотерапії.

 5. Дайте характеристику розвантажувальних дієт.
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка