Органи законодавчої влади в зарубіжних країнахСкачати 415.08 Kb.
Сторінка1/6
Дата конвертації05.03.2017
Розмір415.08 Kb.
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Кафедра конституційного та міжнародного права


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Начальник кафедри конституційного

та міжнародного права

полковник міліції

А.М. Колодій

«____» _________________ 2014р.
ФОНДОВА ЛЕКЦІЯ

з навчальної дисципліни: “Державне право зарубіжних країн”
ТЕМА:

"Органи законодавчої влади в зарубіжних країнах"

Навчальний час 2 години


Для курсантів (слухачів, студентів) навчально-наукових інститутів та факультетів НАВС

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри конституційного та міжнародного права НАВС

«29» серпня 2014р.

протокол № 1


Київ 2014

Вид лекції: інформаційна лекція.
Дидактичні цілі:


 1. Навчальні: домогтися міцного засвоєння знань, формування практичних умінь і навичок з конкретного навчального матеріалу.

 2. Розвиваючі: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам'ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість, самостійність курсантів, прищеплювати їм раціональні способи пізнавальної діяльності та ін.

 3. Виховні: сприяти формуванню наукового світогляду, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу.


Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки:

Забезпечуючі дисципліни: Теорія держави та права, Конституційне право України.

Забезпечувані дисципліни: Державне будівництво та місцеве самоврядування.

Навчально-методичне забезпечення лекції:

Наочність: таблиці та схеми.

Технічні засоби навчання: мультимедійні засоби
ПЛАН ЛЕКЦІЇ:


Вступ. 7

1. Поняття та етапи розвитку парламенту і парламентаризму. Місце і роль парламентів у системі влади в зарубіжних країнах. 9

2. Класифікація парламентів. 13

3. Структура парламентів. 16

4. Формування парламентів. 21

5. Припинення повноважень парламентів. 25

6. Повноваження парламенту 27

7. Законодавчий процес 33

8. Конституційно-правовий статус депутата в зарубіжних країнах. 37

Висновок. 41
Рекомендована література:

 1. Антощук Л.Д. Законотворчість. Організація апарату парламентів. Світовий досвід / Програма сприяння Парламенту України / В.П. Крижанівський (заг.ред.), Е.Р. Рахімкулов (заг.ред.). — К.: Заповіт, 2007. — 98с.

 2. Бондарчук О.В. Інститут недоторканності депутата парламенту в Україні та Російській Федерації: порівняльно-правовий аналіз [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Бондарчук Олег Володимирович; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. - К., 2012. - 19 с.

 3. Бостан С.К., Тимченко С.М. Державне право зарубіжних карїн: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури 2005. – 504с.

 4. Булаков О.Н. Парламентское право: Учеб. Пособие /Под ред. Ю.А. Дмитриева. - М.: Юриспруденция, 2002.- 128 с.

 5. Волощук О.Т. Конституційне право зарубіжних країн [Текст]: навч.-метод. Комплекс /О.Т. Волощук, А.З. Георгіца; Чернів. Нац. Ун-т ім.. Ю. Федьковича. – Чернівці: Чернів. Нац.. ун-т, 2010.

 6. Георгіца А.. Законодавча влада: поняття, правова природа, місце і роль у системі органів публічної влади .//Право України/. – 2009. - №11. – с. 100-118.

 7. Григоренко А.О. Конституційно-правовий статус народного депутата України і парламентаріїв Італії, Польщі та Угорщини: порівняльний аналіз: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Григоренко Артем Олегович; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2010. — 24с.

 8. Державне (конституційне) право зарубіжних країн (навчальні матеріали та схеми) [Текст]: посіб. для підгот. до іспитів / К.О. Закоморна. - Харків: Право, 2014. - 263 с.

 9. Державне право зарубіжних країн [Текст]: особлива частина: навч. посіб. / [Л.Д. Варунц та ін.]; за заг. ред. В.О. Серьогіна; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х.: ХНУВС, 2011. - 292 с.

 10. Державне право зарубіжних країн (у схемах) [Текст]: навч. посіб. / Б.В. Калиновський [та ін.]; [за заг. ред. О.Я. Лапки]; Нац. акад. внутр. справ. - К.: КНТ, 2012. - 526 с.

 11. Древаль Ю.Д. Організація та діяльність парламентів: державно-управлінський аспект [Текст]: дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / Древаль Юрій Дмитрович; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. - Х., 2011. - 413 арк.

 12. Иванова И.К. Палата лордов на рубеже XXI века //Государство и право. – 2003. - №6. – С. 70-73.

 13. Колесник К.О. Парламентська процедура в зарубіжних країнах: порівняльно-правовий аналіз [Текст]: дис…. канд. юрид. наук: 12.00.02 /Колесник Катерина Олександрівна; Національний ун-т внутрішніх справ. – Х., 2003.

 14. Коломієць, Юрій Миколайович. Державне право зарубіжних країн. Загальна частина [Текст]: навч. посіб. / Ю.М. Коломієць; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х.: ХНУВС, 2010. - 211 с.

 15. Конституційне право зарубіжних країн [Текст: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.Є. Шевченко [та ін.]. - Донець: Юго-Восток, 2013. - 341 с. 

 16. Конституционное право зарубежних стран: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по специальности «юриспруденция» / А.М. Осавелюк. – М.: ЮНИТИ ДИНА, 2010. – 511 с.

 17. Кривенко Л. Т. Парламент: місце і роль в системі державної влади // Європа, Японія, Україна: шляхи демократизації державно-правових систем. - К., 2000. - С.62–70.

 18. Лазарев А.А. Конституційно-правовий статус вищих виборчих органів в Україні та зарубіжних країнах: порівняльний аналіз [Текст]: автореф. дис.. канд. юрид. наук: 12.00.02 /Лазарев Анатолій Анатолійович; Нац. акад.. внутр. справ. – К., 2011. – 20с.

 19. Лапка О.Я., Пікуля Т.О. Конституційне (державне право зарубіжних країн (у схемах): Навч. посібник. – К.: Атіка, 2008. – 216 с.

 20. Панов, Ален Володимирович. Державне право зарубіжних країн [Текст]: навч. посіб. / Ален Панов; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин. - Ужгород: Бреза А. Е., 2011. - 229с.

 21. Парламентаризм в Беларуси [Текст]: монография / В.А. Божанов [и др.]; [под ред. В.А. Божанова, А.В. Горелика]; Част. учреждение образования "Ин-т парламентаризма и предпринимательства", Каф. политологии и гуманитар. дисциплин. – Минск : Иппокрена, 2010. - 230 с.

 22. Свєтова С.М. Практика парламентаризму: Посібник. – К.: Заповіт, 1997. – 134с.

 23. Скрипнюк О. Двопалатний парламент як конституційна модель структурної організації вищого законодавчого органу влади. //Право України/. – 2009. - №11. – с. 92-100.

 24. Чепель Л.Д. Проблема статусу та професіоналізації діяльності депутатів парламенту на сучасному етапі (порівняльно-правове дослідження): автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — 20с.

 25. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс: підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2011. - 464 с.

 26. Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://portal.rada.gov.ua/

 27. Офіційний сайт Державної Думи Російської Федерації [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.duma.gov.ru/

 28. Офіційний сайт Палати Представників Республіки Білорусь [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.house.gov.by/

 29. Офіційний сайт Британського Парламенту [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.parliament.uk/

 30. Офіційний сайт Бундестагу Німеччини [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.bundestag.de/

 31. Офіційний сайт Сенату США [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.senate.gov/

ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ

  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка