Опис програми кредитного модуляСкачати 76.72 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір76.72 Kb.
Опис програми кредитного модуля

НП-07 Постреляційні бази даних

(код та назва кредитного модуля, дисципліни)

Статус кредитного модуля обов’язкова _(обов'язкова або за вільним вибором студентів)

Лектор Гайдаржи Володимир Іванович, ст. викладач _(прізвище, ім’я та по батькові, посада)

Інститут/факультет Теплоенергетичний факультет _(назва)

Кафедра Автоматизації проектування енергетичних процесів та систем _(назва)

І. Загальні відомості

Кредитний модуль "Постреляційні бази даних" – складова у підготовці спеціалістів напряму "Програмна інженерія" тому, що під час розробки сучасних інформаційних систем використання постреляційних баз даних (ПРБД) є важливою складовою, яка надає певні переваги перед системами, які використовують "звичайні" реляційні баз даних. Сучасні методи проектування виконуються на базі об’єктно - орієнтованого підходу з застосуванням засобів об’єктно-орієнтованого аналізу, який проводиться з застосуванням візуальної технології проектування. Наведені методи спрямовані на використання постреляційних баз даних на базі методів системного аналізу. Інформаційні системи розроблені на базі об’єктно - орієнтованого підходу швидко розроблюються та найкращим чином відповідають вимогам користувача.

Зазначена дисципліна включена до циклу "Професійна та практична підготовка". У структурно-логічній схемі навчання зазначена дисципліна розміщена у 10 семестрі. Для засвоєння кредитного модулю відводиться 5 кредитів ECTS.

ІІ. Розподіл навчального часу

Семе­стр

Код кредит. модуля

Всього (кред./год)

Розподіл за видами занять

(всього год./год. у тижні)СРС

Модульні контрольні роботи

(кільк.)


Індивід. завдання

(вид)


Вид семестр.

атестац.


Лекції

Практичні/
семінарські

Лабораторні/

комп’ют. практикум10

НП-07

180/5

36

-

36

108

1

-

іспит

ІІІ. Мета і завдання кредитного модуля

Метою кредитного модуля є предметне вивчення та практичне освоєння методології автоматизованого об’єктно - орієнтованого проектування інформаційних систем спрямованих на використання постреляційних баз даних.

Матеріал модуля базується на знаннях отриманих студентами при вивченні дисциплін відповідно до навчального плану спеціаліста по спеціальності напряму «Програмна інженерія»

Викладаються основні моменти реалізації об’єктно - орієнтованого підходу до проектування та використання постреляційних баз даних під час розробки складних інформаційних систем. Також розглядаються різноманітні засоби візуального проектування, зокрема пакети Rational Rouse, Caché Studio та ін.

Отримані знання дозволять спеціалістам використовувати методи об'єктно - орієнтованого підходу до проектування інформаційних систем із зверненням до постреляційних баз даних засобами відповідних інструментальних пакетів.

Програма курсу включає крім лекційного матеріалу виконання циклу лабораторних робіт.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

ЗНАТИ:


 • загальні теоретичні відомості щодо принципів об'єктно - орієнтованого підходу до проектування інформаційних систем;

 • загальні теоретичні відомості щодо принципів об'єктно - орієнтованого підходу до проектування баз даних;

 • теоретичні засади з ідентифікації та класифікації класів та об'єктів;

 • теоретичні основи побудови моделі об’єктів для постреляційних баз даних;

 • теоретичні основи доступу до інформації, що зберігається в постреляційних базах даних;

 • технологічні засоби автоматизованого проектування інформаційних систем, які звертаються до постреляційних баз даних.

УМІТИ:

 • проектувати об'єктно - орієнтовану модель бази даних;

 • створювати фізичну структуру постреляційної бази даних Caché;

 • створювати та використовувати програмні комплекси зі зверненням до ПРБД шляхом використання Caché Studio;

 • створювати та використовувати програмні комплекси зі зверненням до ПРБД шляхом використання Caché Object Script та Visual Basic;

 • створювати та використовувати пограмні комплекси зі зверненням до ПРБД шляхом використання Caché із середовищ Delphi і C++ Builder;

 • створювати та використовувати програмні комплекси зі зверненням до ПРБД шляхом використання Caché та мови C#;

 • створювати та використовувати WEB програмні комплекси зі зверненням до ПРБД шляхом використання Caché та CSP.

IV. Зміст кредитного модуля

Розділ 1. Концепція постреляційних баз даних.

Тема 1.1 Основні концепції об’єктно-орієнтованої методології.

Тема 1.2 Об’єктна модель Caché Objects.

Тема 1.3 Визначення класів Caché.

Розділ 2. Мови безпосереднього доступу до ПРБД.

Тема 2.1 Основні концепції мови Caché Object Script.

Тема 2.2 Основні концепції використання елементів ActiveX для Caché Object.

Розділ 3. Розробка прикладних програм доступу до ПРБД.

Тема 3.1 Програмування застосувань робочого столу.

Тема 3.2 Web-програмування в Caché.

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення

Навчання проводиться у формі лекцій та лабораторних робіт.

Основна література:


 1. Конспект лекцій

 2. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных.: Пер. с англ. - 6-е изд. - К.:Диалектика, 1998. - 784 с.

 3. В. Кирстен, М.Ирингер, Б.Рериг, П.Шульте СУБД Cache: Объектно – ориентированная разработка приложений. Учебный курс. СПб.:Питер, 2001.-384 с.

 4. Н.Елманова,С.Трепалин, А.Тенцер Delphi и технологія COM Cпб.:Питер, 2002. - 640с.

 5. А.Я. Архангельський, М.А. Тагин Программирование в С++ Builder и 2006- М.:ООО «Бином-Пресс», 2007. - 1184с.

 6. Н.Ю. Секунов Разработка приложений на C++ и C#. Библиотека программиста Cпб.:Питер, 2003. -608с.

Основна література знаходиться на кафедрі.

VI. Мова

Мова викладання – українська.VII. Характеристика індивідуальних завдань

Індивідуальні завдання не передбачені.VIII. Методика оцінювання

Рейтинг студента з кредитного модуля складається з балів, що він отримав за наступні види навчальної діяльності:

1. Участь у бліцопитуванні на лекціях;

2. Виконання лабораторних робіт;

3. Написання контрольної роботи (МКР);

4. Складання іспиту.Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання

1. Робота на лекціях

На лекціях може бути проведено бліцопитування студентів. Такі опитування проводяться на довільних лекціях 5 разів протягом семестру, наприкінці лекції. Ваговий бал за вірну відповідь - 1. Максимальна кількість балів, що може отримати кожен студент за семестр - 5.

2. Виконання лабораторних робіт

Оцінюються 10 робіт, передбачених робочою програмою. Максимальний ваговий бал – 7+7+7+7+7+8+8+8+8+8=75

Оцінювання лабораторних робіт:

- Якщо робота виконана невчасно знімається 10-30% від максимальної кількості балів (кількість процентів залежить від терміну запізнення).

- Якщо робота виконана не самостійно та простежується не індивідуальне виконання то знімається 50% від максимальної кількості балів.

- Якщо в програмі не витримані основні правила створення програмних продуктів (модульність, дружній інтерфейс, наявність коментарів та т.п.) знімається 5%.

3. Модульна контрольна робота

На одному з практичних занять проводиться модульна контрольна робота: Максимальний ваговий бал – 15.

Оцінювання модульної контрольної роботи виконується наступним чином:

- Якщо на всі питання дані повні та чітко аргументовані відповіді, контрольна виконана охайно, з дотримання основних правил, то виставляється 90- 100% від максимальної кількості балів.

- Якщо методика виконання запропонованого завдання розроблена вірно, але допущені непринципові помилки у теоретичному описі або розрахунках, то виставляється 75-90% від максимальної кількості балів.

- Від 12 до 15 балів нараховується, якщо методика виконання завдання розроблена в основному вірно, але допущені деякі з наступних помилок: помилки у представлені вихідних даних, не обгрунтовані теоретичні рішення, помилки у методиці розрахунків.

- Нижче 12 балів нараховується, якщо завдання не виконане або допущені грубі помилки.

4. Іспит

Наприкінці семестру студенті складають іспит за змістом кредитного модуля

Максимальний ваговий бал - 20
Розрахунок шкали (R) рейтингу:

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає:R=5+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+15+20=100 балів

Таким чином, рейтингова шкала з кредитного модуля складає 100 балів.

Необхідною умовою іспиту є стартовий рейтинг, що дорівнює 60 балів.

Максимальний ваговий бал – 40.

Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS та традиційних) його рейтингова оцінка RD переводиться згідно таблиці:

RD

ECTS

Традиційна шкала

95-100

A

Відмінно

5

85-94

B

Добре

4

75-84

C

Добре

4

65-74

D

Задовільно

3

60-64

E

Задовільно

3

RD<60

Fx

Незадовільно

2

RD<40

F

Не допущено
IX. Організація

Вивчення кредитного модуля проводиться всіма студентами денної та заочної форми навчання. Організація навчального процесу та система атестації проводиться згідно зі статутом НУТУ «КРІ»e-mail лектора - vigaidar@gmial.com.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка