Опис програми кредитного модуляСкачати 85.53 Kb.
Дата конвертації06.05.2017
Розмір85.53 Kb.
Опис програми кредитного модуля

ПФ-04 Геоінформаційні системи f

(код та назва кредитного модуля, дисципліни)

Статус кредитного модуля за вибором ВНЗ а(обов’язковий або за вільним вибором студентів)

Лектор Гурін Артем Леонідович, ст.. викладач(прізвище, ім’я та по батькові, посада)

Інститут/факультет Теплоенергетичний факультет(назва)

Кафедра Автоматизації проектування енергетичних процесів і систем(назва)

І. Загальні відомості

Кредитний модуль “Геоінформаційні системи ”, відноситься до циклу “Професійної та практичної підготовки” Вибіркової частини програми (Дисципліни за вибором ВНЗ). Її вивчення дає змогу студентам, що навчаються за напрямком “Комп’ютерні науки”, опанувати один з сучасних типів інформаційних систем, що являють собою нові програмні засоби роботи з моделями просторових об'єктів, розташованих на земній поверхні. Геоінформаційні системи дозволяють створювати просторові об’єкти з необхідними атрибутами, аналізувати ці дані, спираючись як на їх просторове розташування один відносно одного, так і на якості цих об’єктів, приймати на основі цього аналізу виважені та обґрунтовані рішення.

В структурно-логічній схемі навчального процесу зазначений кредитний модуль розташовано в 5 семестрі, тобто тоді, коли студенти прослухали дисципліни “Основи програмування та алгоритмічні мови”, “Організація баз даних та знань” та набули досвіду у програмуванні та створенні інформаційних систем.

ІІ. Розподіл навчального часу кредитних модулів

Семестр

Код кредит. Модуля

Всього (кред./год)

Розподіл за видами занять

(всього год./год. у тижні)СРС

Модульні контрольні роботи

(кільк.)


Індивід. завдання

(вид)


Вид семестр.

атестац.


Лекції

Практичні/
семінарські

Лабораторні/

комп’ют. практикум5

ПФ-04

4/144

36
36

72

1
залік

ІІІ. Мета і завдання кредитного модуля

Кредитний модуль “Геоінформаційні системи” є важливою складовою у підготовці фахівців в галузі “Комп’ютерного еколого-економічного могіторингу”.

Метою даного кредитного модуля є ознайомлення студентів з принципами картографії, сучасними методами просторового аналізу та оволодіння базовим інструментарієм відповідного програмного забезпечення – ArcGIS, що є однією з найпотужніших настільних геоінформаційних систем. За допомогою цієї системи студенти вчаться вирішувати учбові задачі в області екології, енергетики, землекористування тощо.

Викладений матеріал може бути використаний при вивченні дисциплін “Імітаційне моделювання”, “Соціально-економічні проблеми керування станом навколишнього середовища”.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен :

ЗНАТИ:


 1. Основні методи вирішення завдань просторово-часового аналізу.

 2. Принципи та характеристики відповідних моделей даних для завдань просторово-часового аналізу.

 3. Принципи створення та опису просторових даних.

 4. Принципи побудови тематичних просторових баз даних та роботи з ними.

 5. Принципи використання інструментальних засобів для роботи з просторовими даними.

 6. Принципи автоматизації обробки просторових даних.

 7. Принципи організації розповсюдження просторових даних.

ВМІТИ: 1. Здійснювати ескізне проектування просторових баз даних для різних тематичних завдань.

 2. Формулювати системні, просторові, топологічні семантичні та інші взаємозв’язки між елементами просторових даних для тематичних завдань.

 3. Здійснювати необхідні перетворення просторових даних між різними застосуваннями та форматами

 4. Здійснювати системний геоінформаційний аналіз існуючих просторових даних.

 5. Здійснювати перевірку просторових даних на специфічні умови.

 6. Обирати оптимальні шляхи вирішення задач просторово-часового аналізу з урахуванням сучасного програмного забезпечення.

IV. Зміст кредитного модуля

Розділ 1. Загальні відомості про геоінформаційні системи

Тема 1.1. Просторово-часовий аналіз

Тема 1.2. Структури та моделі просторових даних

Тема 1.3. Формати просторових даних та бази геоданих

Тема 1.4. Моделі ESRI та складові ArcGIS

Розділ 2. Складові середовища настільної системи ArcGIS

Тема 2.1. Настільні елементи системи ArcGIS

Тема 2.2. Геообробка та кодування даних
ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Номер по порядку

Тема лабораторної роботи

Кількість годин

1

Знайомство з ARCGIS

2

2

Вивчення даних ГІС

2

3

Вивчення ArcCatalog і ArcMap. Знайомство з ArcCatalog

2

4

Вивчення ArcCatalog і ArcMap.Знайомство з ArcMap

2

5

Створення схем баз геоданих

2

6

Стандартні операції за допомого ARC Toolbox

2

7

Створення власної точки зору

2

8

Спеціальні операції ARC Toolbox

2
Проведення модульної контрольної роботи

2

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення

Вивчення дисципліни передбачає велику інтенсивність самостійної роботи. Всі лабораторні дослідження виконуються з використанням геоінформаційної системи ARCGIS. Додаткове індивідуальне консультування проводиться один раз на тиждень за графіком.

На початку семестру кожен студент одержує в електронному вигляді конспект лекцій і методичні вказівки до комп’ютерного практикуму. Староста розповсюджує серед студентів рекомендації щодо тестових наборів даних. Обов`язком старости є організація розподілу індивідуалізованих завдань та організація студентів на робочих місцях та під час контролю засвоєння матеріалу.

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література видається студенту в електронному вигляді:


 1. Підручник з ArcCatalog (ArcCatalog_Tutorial.pdf);

 2. Підручник з ArcMap (ArcMap_Tutorial.pdf)

 3. Підручник з ArcReader (ArcReader_Tutorial.pdf)

 4. Підручник з побудови геодатабаз (Building_Geodatabases_Tutorial.pdf)

 5. Енді Мітчелл Керівництво з ГІС аналізу. Частина перша "Просторові моделі та взаємозвязки"

 6. Шаши Шекхар, Санжей Чаула - Основы пространственных баз данных / Пер. с англ. – М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2004 – 336 с.


VI. Мова

Викладання можливе українською або російською мовами. Оскільки величезна кількість матеріалів та ПЗ англійською мовою, від слухачів вимагається знання професійних термінів англійською мовою.VII. Характеристика індивідуальних завдань

Як семестрове індивідуальне завдання передбачена модульна контрольна робота, метою якої є виявлення у студентів знань щодо базових понять геоінформаційних систем та удосконалення засвоєння матеріалу. Модульна контрольна проводиться протягом 2 годин.VIII. Методика оцінювання

1.Оцінка з дисципліни виставляється за багатобальною системою, з подальшим перерахуванням у 4-бальну.

2. Максимальна кількість балів з дисципліни дорівнює 100.

3. Нарахування балів по окремим видам робіт:

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за:


 1. виконання та захист лабораторних робіт;

 2. написання самостійних робіт;

 3. написання контрольної роботи (МКР);

 4. складання екзамену.

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання

1. Лабораторні роботи оцінюються максимальною оцінкою 5 балів за кожну лабораторну роботу, що передбачено робочою програмою. Максимальний ваговий бал rЛР– 40 балів. Оцінка може бути знижена через невчасне здавання, несамостійне викання, не дотримання основних вимог.

2 .Модульний контроль полягає в написанні двохгодинної модульної контрольної роботи. Він має максимальний ваговий бал rМКР - 30 балів.

Оцінювання модульної контрольної роботи виконується наступним чином: • якщо на всі питання дані повні та чітко аргументовані відповіді, контрольна робота виконана охайно, з дотриманням основних правил, то виставляється 90-100% від максимальної кількості балів;

 • якщо методика виконання запропонованого завдання розроблена вірно, але допущені непринципові помилки у теоретичному описі або розрахунках, то виставляється 75-90 % від максимальної кількості балів;

 • якщо методика виконання запропонованого завдання розроблена в основному вірно, але допущені деякі з наступних помилок: помилки у представлені вихідних даних, не обґрунтовані теоретичні рішення, помилки у методиці розрахунків;

 • нижче 50% від максимальної кількості балів нараховується, якщо завдання не виконано або допущені грубі помилки.

 1. Екзамен

Максимальний ваговий бал rЕКЗ – 30

Розрахунок шкали (R) рейтингу:

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає:Rc = rЛР + rМКР + rЕКЗ = 40 + 30 + 30 = 100

Таким чином, рейтингова шкала з дисципліни складає Rс = 100 балів. Максимальний стартовий рейтинг перед екзаменом 70 балів. Необхідною умовою допуску до екзамену є стартовий рейтинг (RD ) не менше 40 % від Rc , тобто 40 балів. Для отримання студентом відповідних оцінок (ЕСТS та традиційних) його рейтингова оцінка RD переводиться згідно з таблицею:
RD

ECTS

Традиційна шкала

95-100

A

Відмінно

5

85-94

B

Добре

4

75-84

C

Добре

4

65-74

D

Задовільно

3

60-64

E

Задовільно

3

RD<60

Fx

Незадовільно

2

RD<40

F

Не допущено

IX. Організація

Реєстрація на вивчення дисципліни та на семестрову атестацію відбувається згідно з установленим порядком проходження навчального процесу в НТУУ “КПІ”.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка