Опис навчальної дисципліниСкачати 234.33 Kb.
Дата конвертації15.11.2016
Розмір234.33 Kb.

 1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів - 3

Галузь знань

0203 Гуманітарні науки


Нормативна


Напрям підготовки

6.020303. Філологія

Мова та література (французька)


Модулів – 1

Спеціальність (професійне

спрямування): французька мова та література

_____________________


Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

3-й

-

Індивідуальне науково-дослідне завдання

Роль діяльності Плеяди у формуванні французької мови

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин - 108

5-й

-

Лекції

Тижневих годин

для денної форми навчання:


аудиторних – 2 год.

самостійної роботи студента – 1 год.Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

24 год.

__ год.

Практичні, семінарські

16 год.

__ год.

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

40 год.

-

Індивідуальні завдання: 28 год.

Вид контролю:

екзамен

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 2:1

для заочної форми навчання –


2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: вивчення зовнішніх та внутрішніх факторів, які сприяють еволюції французької мови; висвітлення загальних проблем, що пов’язані з мовним розвитком; дослідження змін у лексичній, фонетичній та граматичній будові французької мови на різних етапах її розвитку.

Завдання курсу:

 • висвітлення проблем періодизації мови;

 • розкриття особливостей фонології і фонетичних процесів на всіх етапах розвитку мови;

 • розгляд граматичної структури мови від давнини до її сучасного етапу;

 • простеження еволюції лексичної системи мови, стилістичного розшарування лексики, синтаксичної структури словосполучення і речення;

 • виявлення найголовніших закономірностей еволюції французької мови,

 • вивчення основних екстралінгвістичних факторів, які впливають на діахронічні зміни в системі французької мови,

 • огляд найважливіших проблем, пов’язаних з вивченням ново-французького періоду.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати:

 • зміни у лексичній, фонетичній та граматичній будові французької мови на всіх етапах її розвитку;

 • історичні та соціолінгвістичні умови розвитку французької мови від старофранцузького періоду до сучасної епохи;

 • основні поняття, терміни та методи наукового дослідження історії французької мови;

 • найголовніші закономірності еволюції мови;

 • основні екстралінгвістичні фактори, які впливають на зміни фонетичної структури та граматичної будови французької мови.


вміти: аналізувати фонетичні зміни та еволюцію граматичної будови французької мови на кожному етапі її становлення; виявляти найголовніші закономірності еволюції мови; перекладати та аналізувати старофранцузькі тексти.
3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Ancien français (IX-XIII). Moyen français (XIV-XV).

Тема 1. Сonditions historiques du fonctionnement de l’ancien français.

Тема 2 Corrélation de la langue et des dialectes.

Тема 3. Structure grammaticale de l’ancien français: morphologie.

Тема 4. Système phonétique de l’ancien français: vocalisme et consonantisme

Тема 5. Premiers monuments littéraires de l’ancien français. Vocabulaire de l’ancien français.

Тема 6. Conditions historiques de l’extension du moyen français.

Тема 7. Rôle des Capétiens dans la centralisation du pays (moyen français).

Тема 8. Système phonétique du moyen français.

Тема 9. Structure grammaticale du moyen français: morphologie.

Тема 10. Développement de la littérature. Vocabulaire du moyen français
Зміст. модуль 2. Période nationale (XVI). Français moderne (XVII-XVIII).

Тема 1. Conditions historiques de la formation de la langue nationale.

Тема 2. L’activité de la Pléiade. Vocabulaire de la période nationale.

Тема 3. Structure grammaticale du français national: morphologie.

Тема 4. Système phonétique du français national.

Тема 5. Les premières grammaires de la langue nationale. Syntaxe.

Тема 6. Conditions historiques de la codification du français moderne.

Тема 7. Théories de F. Malherbe et de C. Vaugelas.

Тема 8. Activité de l’Académie Française.

Тема 9. Système phonétique du français moderne.

Тема 10. Système grammaticale du français moderne: morphologie.
4. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Ancien français (IX-XIII). Moyen français (XIV-XV).

Тема 1. Сonditions historiques du fonctionnement de l’ancien français.

4

2


2Тема 2. Corrélation de la langue et des dialectes

6

22

2Тема 3. Structure grammaticale de l’ancien français

6

22

2Тема 4. Système phonétique de l’ancien français

6
2
2

2Тема 5. Premiers monuments littéraires de l’ancien français

4
22Тема 6. Conditions historiques de l’extension du moyen français

6

22

2Тема 7. Rôle des Capétiens dans la centralisation du pays

4
22Тема 8. Système phonétique du moyen français

6

22

2Тема 9. Structure grammaticale du moyen français

6
2
2

2Тема 10. Développement de la littérature. Vocabulaire du moyen français

6

22

2Разом за змістовим модулем 1

54

12

8
14

20Зміст. модуль 2. Période nationale (XVI). Français moderne (XVII-XVIII).

Тема 1. Conditions historiques de la formation de la langue nationale

4

2


2Тема 2. L’activité de la Pléiade

6
2
2

2Тема 3. Structure grammaticale du fr. national

6

22

2Тема4 Système phonétique du fr. national

6
2
2

2Тема 5. Рremières grammaires de la langue nationale

6

22

2Тема 6. Conditions historiques de la codification du français moderne

4

2


2Тема 7. Théories de Malherbe et de Vaugelas

6

22

2Тема8 Activité de l’Académie Française

4
22Тема9 Système phonétique du fr. moderne

6

22

2Тема10 Système gram. du fr. moderne

6
2
2

2Разом за змістовим модулем 2

54

12

8
14

20


Усього годин


108

24

16
28

40Модуль 2

ІНДЗ
-

-

28

--

-

-Усього годин


108

24

16

-

28

40
5. Теми лекційних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Сonditions historiques du fonctionnement de l’ancien français.

2

2

Corrélation de la langue et des dialectes.

2

3

Structure grammaticale de l’ancien français.

2

4

Conditions historiques de l’extension du moyen français.

2

5

Système phonétique du moyen français.

2

6

Développement de la littérature. Vocabulaire du moyen français.

2

7

Conditions historiques de la formation de la langue nationale.

2

8

Structure grammaticale du français national

2

9

Les premières grammaires de la langue nationale. Syntaxe

2

10

Conditions historiques de la codification du français moderne

2

11

Théories de F. Malherbe et de C. Vaugelas

2

12

Système phonétique du français moderne

2


6. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Système phonétique de l’ancien français: vocalisme et consonnantisme

2

2

Premiers monuments littéraires de l’ancien français. Vocabulaire de l’ancien français

2

3

Rôle des Capétiens dans la centralisation du pays (moyen français)

2

4

Structure grammaticale du moyen français

2

5

L’activité de la Pléiade. Vocabulaire de la période nationale.

2

6

Système phonétique du français national

2

7

Activité de l’Académie Française. Dictionnaire de Furetière

2

8

Système grammaticale du français moderne

27. Теми лабораторних занять

Навчальним планом не передбачено


8. Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

La période gallo-romane

2

2

Le dialecte francien comme base au français naissant

2

3

Structure grammaticale de l’ancien français: pronoms

2

4

Système phonétique de l’ancien français: changements paradigmatiques

2

5

Sphères d’emploi de l’ancien français

2

6

La guerre de Cent Ans. La Jacquerie.

2

7

Conditions historiques de l’extension du français commun

2

8

Système phonétique du moyen français: accentuation

2

9

Structure grammaticale du moyen français: syntaxe

2

10

Sphères d’emploi du moyen français

2

11

Le rôle de la Renaissance dans la période nationale

2

12

L’activité de F. Rabelais

2

13

Structure grammaticale du français national: syntaxe

2

14

Système phonétique du français national: nasalisation

2

15

Les grammaires de Dubois et de Estienne

2

16

Le siècle des lumières.

2

17

Les théories des puristes

2

18

L’activité littéraire de Molière

2

19

Système phonétique du français moderne: amuissement

2

20

Structure grammaticale du français moderne: syntaxe

2
Разом

40


9. Індивідуальні завдання

1. Langue d’oc et langue d’oil.

2. Structure grammaticale de l’ancien français: le verbe.

3. Système phonétique de l’ancien français: modifications syntagmatiques.

4. Conditions historiques du moyen français: la guerre de Cent Ans. La Jacquerie.

5. Système phonétique du moyen français: vocalisme.

6. Structure grammaticale du français national: le substantif.

7. Le développement du genre poétique et du genre dramatique du moyen français.

8. Le manifeste de la Pléiade «Déffence et illustration de la langue française».

9. Système phonétique du français national: consonnes.

10.Les grammaires de Meigret et de Ramus.

11. Le rôle du purisme dans le français moderne.

12. Dictionnaire de Furetière.

13. Système phonétique du français moderne: changements paradigmatiques

14. Système grammaticale du français moderne: l’adjectif
10. Методи навчання


 • cловесний;

 • наочний і практичний методи;

 • репродуктивний;

 • метод пояснення (розповідь) педагога;

 • самостійна робота студента;

 • індуктивні й дедуктивні методи;

 • методи бесіди, спостережень, аналізу мовних явищ;

 • фонетико-графічний аналіз;11. Методи контролю

Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності і системності, всебічності та професійної спрямованості контролю.

Використовуються такі методи контролю (усного, письмового), які мають сприяти підвищенню мотивації студентів-майбутніх фахівців до навчально-пізнавальної діяльності. Відповідно до специфіки фахової підготовки перевага надається усному і тестовому контролю. А також поточний контроль, тематичний контроль, підсумковий контроль.
12. Розподіл балів, які отримують студенти
Приклад для екзамену

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

20

100

Т1,

2


Т3,4

Т5,6

Т7,8

Т9,10

Т1,2

Т3,4

Т5,6

Т7,8

Т9,10

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Т1, Т2 ... Т110 – теми змістових модулів.
Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано80 – 89

В

добре

70 – 79

С

60 – 69

D

задовільно

50 – 59

Е

26 – 49

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-25

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


13. Методичне забезпечення

Варіант завдань семінарського заняття

Основні явища в розвитку фонетичної системи середньофранцузької мови.


 1. Основні явища розвитку звукового складу в середньофранцузький період. Зміни в системі вокалізму.

 2. Завершення процесу монофтонгизації старих дифтонгів.

 3. Втрата голосних в зіянні.

 4. Ослаблення кінцевого редукованого е.

 5. Зміни в системі носових голосних.

 6. Процес деназалізації голосних.

 7. Зміни в системі консонантизму.

 8. Зникнення інтервокального та кінцевих приголосних.

 9. Поява liaison.

10.Вплив фонетичних змін на зміну форми жіночого роду віддієслівних іменників на eur на встановлення незмінної форми множини нових іменників на al.

Література

 1. Скрелина Л.М. История французского языка. – М.: Высшая школа, 1981 – 310с.

 2. Степанова О.М. Пособие по курсу истории французского языка. – М.: Высшая школа, 1975. – 168 с.

 1. Шигаревская Н.А. История французского языка. – Л.: Просвещение, 1975. – 286 с.

 2. Greimas F.J. Dictionnaire de l’ancien français. – P.: Hachette, 1998. – 676p.


14. Рекомендована література

Базова

 1. Бородина М.А. Скрелина Л.М. Практикум по истории французского языка. – М.: Просвещение, 1985. – 103 с.

 2. Бурбело Б.І. Методичні розробки до памяток старофранцузької і середньо французької мови для студентів факультету романо-германської філології. – К.: 1973. – 101 с.

 3. Доза А. История французского языка. – М.: Издательство иностранной литературы, 1956. – 466 с.

 4. Катагощина H. А., Гурычева M. С., Аллендорф К. А. История французского языка. – М.: Издательство литературы на иностранних языках, 1963. – 447 с.

 5. Паутынская В.А. Хрестоматия по истории французского языка. – Л: Просвещение, 1973. – 84 с.

 6. Скрелина Л.М. История французского языка. – М.: Высшая школа, 1981 – 310с.

 7. Степанова О.М. Пособие по курсу истории французского языка. – М.: Высшая школа, 1975. – 168 с.

 8. Шигаревская Н.А. История французского языка. – Л.: Просвещение, 1975. – 286 с.

 9. Brunot F. Histoire de la langue française. – P.: Hachette, 1953. – 321 р.

10. Bruneau Ch. Petit histoire de la langue française. – P.: Hachette, 1970. – 356 р.
Допоміжна

 1. Бородина М.А. Историческая морфология французского языка. – М.: Просвещение, 1965. – 230 с.

 2. Будагов Р. А. Проблемы развития языка. – М.: Просвещение, 1965. – 220с.

 3. Будагов Р. А. Язык, история и современность. – М.: Просвещение, 1971. – 149 с.

 4. Bourciez E. Précis d'histoire de phonétique française, 9-me éd. – P.: Hachette, 1958. – 432 р.

5. Dauzat A. Nouveau dictionnaire étymologique et historique. – P.: Hachette, 1964. – 805 p.

6.Foulet L. Petite syntaxe de l’ancien français. 3-me éd. – P.: Hachette, 1988. – 167 p.7. Greimas F.J. Dictionnaire de l’ancien français. – P.: Hachette, 1998. – 676p.
15. Інформаційні ресурси


 1. www.lovefrance.ru/history_fr_lan.htm

 2. www.le-francais.ru/oh-la-la/historie-de-langue

 3. www.bienvenue.ru › ГлавнаяОбразованиеФранцузский язык

 4. www.divelang.ru/history-fr/

 5. www.es-spb.com/events/история-французского-языка.html


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка