Опис навчальної дисципліниСкачати 422.72 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації16.04.2017
Розмір422.72 Kb.
  1   2   3   4   5
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Факультет ветеринарної медицини
Кафедра фізіології, патофізіології та імунології тварин

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету

ветеринарної медицини

проф. Цвіліховський М.І.

______________________

“____”______________2015 р.


РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри фізіології,

патофізіології та імунології тварин

________________________________

Протокол №___ від “____”______2015 р.

Завідувач кафедри

_____________проф. Карповський В.І.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ»

напрям підготовки 6.110101 «Ветеринарна медицина»_________________

(шифр і назва напряму підготовки)

Факультет ветеринарної медицини__________________________________

(назва факультету)

Розробники:_Мазуркевич А.Й,_доктор ветеринарних наук, професорДанілов В.Б., кандидат ветеринарних наук, доцент_________

Малюк М.О., кандидат ветеринарних наук, доцент_________

Харкевич Ю.О., кандидат ветерианих наук, старший викладач

(посада, науковий ступінь, вчене звання)

Київ – 2015 р.

Навчально-методичний комплекс дисципліни


 1. Робоча програма навчальної дисципліни.

 2. Конспекти лекцій НПП, який відповідає за викладання дисципліни.

 3. Підручники, навчальні посібники, методичні матеріали щодо вивчення дисципліни для студентів денної форми навчання.

 4. Програма навчальної практики дисципліни (якщо вона передбачена навчальним планом).


   1. Опис навчальної дисципліни

_________________________Патологічна фізіологія_________(назва)
Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень


Освітньо-кваліфікаційний рівень

« Бакалавр»

Напрям підготовки

6.110101 «Ветеринарна медицина»

Спеціальність

---------

Спеціалізація

---------


Характеристика навчальної дисципліни


Вид

Обов’язкова

Загальна кількість годин

150

Кількість кредитів ECTS

5

Кількість змістових модулів

4

Курсовий проект (робота) (за наявності)

--

Форма контролю

Екзамен / залік


Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання

денна форма навчання

заочна форма навчання

Рік підготовки (курс)

2

Не має

Семестр

4 - 5

Не має

Лекційні заняття

30 год.

Не має

Практичні, семінарські заняття

Не має

Не має

Лабораторні заняття

90 год.

Не має

Самостійна робота

30 год.

Не має

Індивідуальні завдання

Не має

Не має

Кількість тижневих аудиторних

годин для денної форми навчання4 год.


Не має
   1. Мета та завдання навчальної дисципліниМета викладання дисципліни - розглядати патологічні явища з позиції діалектичного матеріалізму, основні етапи розвитку патологічної фізіології, її досягнення; зв’язок з іншими дисциплінами; висвітлити значення патологічної фізіології для вищої ветеринарної освіти, профілактичного спрямування у ветеринарній медицині; значення патологічної фізіології для вищої ветеринарної освіти і розвитку наукового мислення ветеринарного лікаря. На конкретних прикладах показати значення експериментальних методів у вивченні патологічних явищ.
Завдання: Оволодіти експериментальним методом вивчення основних закономірностей виникнення, розвитку і закінчення хвороби. Навчитись моделювати різні хвороби на підставі аналізу і синтезу основних закономірностей розвитку патологічних явищ, відпрацювати мислення, використання його в клініці.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

Знати:

 1. Основні типові патологічні процеси, їх етіологію, механізми розвитку

та закінчення.

2. Патофізіологічні порушення окремих органів і систем організму, їх механізми розвитку.

3. Механізми адаптації і компенсації при патологічних процесах та ушкодженнях.
Вміти:

1. Проводити патофізіологічні експериментальні дослідження з питань порушення окремих органів і систем організму.

2. Проводити моделювання патофізіологічних процесів, їх аналізувати та робити висновки.

3. Проводити статистичну обробку результатів експериментальних досліджень та аналізувати результати.

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка