Опис кредитного модуляСкачати 213.14 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір213.14 Kb.


ОПИС КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ
НГ-05/1 «Вступ до загальнотехнічної англійської мови»

(код та назва кредитного модуля, дисципліни)
Статус кредитного модуля: обов’язковий

(обов’язковий або за вільним вибором студентів)

Лектор: викладачі кафедри АМТС№1, ФЛ(прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

Інститут/факультет: ФЕА(назва)

Кафедра: кафедра АМТС№1(назва)

I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ


Освіта – стратегічна основа розвитку особистості, суспільства, нації й держави, запорука майбутнього, його політичної, соціально-економічної, культурної й наукової організації. Вона є засобом відтворення й нарощування інтелектуального, духовного потенціалу народу, виховання патріота і громадянина, дієвим чинником модернізації суспільства, зміцнення авторитету держави на міжнародній арені.

Передумовою її вивчення є заява України про свій намір стати рівноправним партнером в рамках Болонського процесу та здійснювати навчальний процес відповідно до європейських стандартів володіння мовою

За роки незалежності в Україні визначено нові пріоритету розвитку освіти, розпочато практичне формування галузі на основі прийнятої Урядом Програми «Освіта. Україна ХХІ століття». Розвиток освіти є стратегічним ресурсом подолання кризових процесів, покращення людського життя, забезпечення національних інтересів, зміцнення авторитету та конкурентоспроможності української держави на міжнародній арені. Освіта і наука є найголовнішими умовами утвердження України на світовому ринку високих технологій.

Навчання іноземним мовам є складовою частиною загального завдання підготовки кваліфікованих фахівців для України. Мотивацією вивчення іноземної мови є професійна потреба для студентів, які готуються стати спеціалістами у різних галузях народного господарства. Саме тому однією з головних особливостей вивчення іноземної мови у немовному вузі є професійно-орієнтований характер, що знаходить своє відображення в учбових цілях та змісту навчання.

Потреби українського суспільства в галузі підготовки фахівців нового типу в умовах перебудови і реформування відображені в кваліфікаційних характеристиках випускників вузів.

Кваліфікаційні характеристики випускників вищої школи передбачають наявність високої фахової підготовки, високої загальної культури та знань іноземної мови.

Отже, навчання іноземній мові розглядається як органічно частина процесу формування спеціаліста.

Дисципліна «Вступ до загальнотехнічної іноземної мови» відноситься до циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки.II. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ


Семестр

Код кредит. модуля

Всього (кред./год)

Розподіл за видами занять

(всього год./год. у тижні)СРС

Модульні контрольні роботи

(кільк.)


Індивід. завдання

(вид)


Вид семестр.

атестац.Лекції

Практичні/
семінарські

Лабораторні/

комп’ют. практикум1

НГ-05/1

1,5/5436/218реферат2

НГ-05/1

1,5/5436/218

залікIII. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ

Метою навчання іноземним мовам у вищих навчальних закладах України є практичне володіння іноземною мовою в обсязі, необхідному для ситуативного та професійного спілкування з метою одержання інформації. В процесі досягнення цієї мети студенти мають одержати достатній рівень комунікативної компетенції, яку складають мовленнєві вміння, сформовані на основі мовних, комунікативно-пізнавальних, мовленнєвих навичок загальнотехнічного характеру, включаючи навички перекладу загальнотехнічних текстів, реферування та анотування загальнотехнічних текстів, а також підготовку до подальшої самостійної роботи з мовним матеріалом для забезпечення освітніх запитів і гармонійного поєднання навчального процесу та наукової діяльності.

Читання

 1. Уніфікувати отримані у школі навички на вміння читати на розширеному мовному матеріалі загально-технічних текстів

 2. Використання загальнотехнічних текстів, методичних вказівок, довідкової літератури (словників, граматичних довідників)

 3. Вимоги:

 1. Вивчаюче читання. Читати учбовий загальнотехнічний текст (тобто текст, який відповідає критеріям тематичної цілісності, структурного оформлення та інформативності) з повним і точним розумінням його змісту і виділенням основної інформації. Приблизний нормативний показник читання - 1200 др. зн. за одну акад. год (з використанням словника)

 2. Читати навчальний загальнотехнічний адаптований текст для отримання загальної інформації. Приблизний нормативний показник читання - 2000 – 2500 др. зн. за 0,5 акад год. (без словника)

 3. Ознайомче читання з визначеною швидкість без словника (130-140 слів за хв.) на матеріалі загальнотехнічного адаптованого тексту, який не має незнайомих лексичних одиниць.

 4. Пошукове читання з визначеною швидкість без словника (130-140 слів за хв.) на матеріалі загальнотехнічного адаптованого тексту, який може мати до 10 незнайомих слів на 1 сторінку друкованого тексту.


Письмо

 1. Складання анкет

 2. Заповнення анкет

 3. Реалізація на письмі комунікативних намірів (вираження прохання, згоди/незгоди, відмови та ін.) .

 4. Вести ділове листування, використовуючи фонові культурологічні та країнознавчі знання


Лексика

 1. Розширення лексичного мінімуму. Лексичний матеріал: 900-1000 лексичних одиниць, з яких – 500 репродуктивно (лексичні одиниці, які мають найбільшу частоту і входять дь шкільного мінімуму, а також терміни та звороти загальнотехнічних адаптованих текстів). У лексичний мінімум не входить інтернаціональна лексика, яка співпадає за змістом та структурою слова

 2. Мовленнєвий етикет спілкування, мовні моделі звертання, ввічливості, вибачення, погодження, тощо .

 3. Лексико-граматичні засоби релевантного відтворення комунікативних намірів на письмі

 4. Лексичний мінімум (категорії буття, їх властивості та відносини; географічні, демографічні, економічні та політичні дані) конкретної країни світу, мова якої вивчається

 5. Мовні особливості ділового листування: лексика, граматика, синтаксис, діловий етикет, культурологічний аспект .


Граматика

 1. Рецептивні й продуктивні навички словотворення

 2. Граматичні часи групи Simple, Continuous, Pеrfect в дійсному (Present Simple; there is/there are; Present Continuous; Present Perfect; Present Perfect Continuous; Past Simple; Past Continuous; Past Perfect; Future Simple; to be going to…) та пасивному стані (Passive voice: Present, Past, Future Simple)

 3. Граматичні структури питальних та заперечних речень в Simple, Continuous, Pеrfect в дійсному та пасивному стані (Question types: yes/no questions; information questions; subject questions; tag questions)

 4. Модальні дієсліва та їх еквівалентів (Modals: obligation, permission)

 5. Умовні речення (Conditionals: zero, I type)

 6. Граматика для усного мовлення та письмового викладу інформації (Comparisons; Articles; Countable-not countable nouns; Modifiers: some, any, few, little, much; Prepositions: of time; of position and direction; other prepositions; Participle, Gerund, Infinitive)

 7. Широкий діапазон словникового запасу загальнотехнічної лексики а також лексики повсякденного вжитку

 8. Лексико-граматичні засоби релевантного відтворення комунікативних намірів на письмі

 9. Вести ділове листування, використовуючи фонові культурологічні та країнознавчі знання


Усне мовлення та аудіювання

Розуміти монологічне повідомлення в рамках визначеної сфери й ситуації спілкуванняIV. ЗМІСТ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ
1 семестр

Назва темиРозподіл за семестрами та видами занять
Всього

Практичні

СРС

Тема 1.1 Placement test (Вхідний тест)

3

2

1

Тема 1.2 “We study English”

3

2

1

Тема 1.3 “Kyiv Polytechnic Institute”

3

2

1

Тема 1.4 “Kyiv Polytechnic Institute”

3

2

1

Тема 1.5 “Kyiv Polytechnic Institute”

3

2

1

Тема 1.6 “Sources of energy”

3

2

1

Тема 1.7 “Sources of energy”

3

2

1

Тема 1.8 Progress test

(Тест поточного контролю)3

2

1

Тема 1.9 “Four forces of nature”

3

2

1

Тема 1.10 “Four forces of nature”

3

2

1

Тема 1.11 “Electric current and its application”.

3

2

1

Тема 1.12 “Electric current and its application”

3

2

1

Тема 1.13 “Energy”

3

2

1

Тема 1.14 “Energy”

3

2

1

Тема 1.15 “Ukraine and Kyiv”

3

2

1

Тема 1.16 “Ukraine and Kyiv”

3

2

1

Тема 1.17 Ultimate test (Вихідний тест)

3

2

1

Тема 1.18 Revision (Підсумкове заняття)

3

2

1

Всього за семестр:

54

36

18

2 семестр


Назва темиРозподіл за семестрами та видами занять
Всього

Практичні

СРС

Тема 1.1 “Great Britain and London”

3

2

1

Тема 1.2 “Great Britain and London”

3

2

1

Тема 1.3 “Great Britain and London”

3

2

1

Тема 1.4 “Lightning”

3

2

1

Тема 1.5 “Lightning”

3

2

1

Тема 1.6 “Atmospheric electricity”

3

2

1

Тема 1.7 “Atmospheric electricity”

3

2

1

Тема 1.8 Progress test

(Тест поточного контролю)3

2

1

Тема 1.9 “Magnetism”

3

2

1

Тема 1.10 “Magnetism”

3

2

1

Тема 1.11 “History of thermometers”

3

2

1

Тема 1.12 “History of thermometers”

3

2

1

Тема 1.13 “From the history of electricity”

3

2

1

Тема 1.14 “From the history of electricity”

3

2

1

Тема 1.15 “USA and Washington DC”

3

2

1

Тема 1.16 “USA and Washington DC”

3

2

1

Тема 1.17 Ultimate test (Вихідний тест)

3

2

1

Тема 1.18 Revision (Підсумкове заняття)

3

2

1

Всього за семестр:

54

36

18

V. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Викладачі використовують новітні методи навчання, готують роздавальний матеріал (граматичний, лексичний) до кожної теми, широко використовують ТЗН та комп’ютери.Основна література


 1. English for everyday communication (Англійська мова для повсякденного спілкування): Підручник // за ред. В. К. Шпака. – 3-тє вид., стер. – К.: Вища школа, 2003. – 302с.

 2. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови (для студентів І курсу факультету електроенегротехніки та автоматики) // Укладачі: С. Ф. Павлова, Є. І. Степанковська. – К.: КПІ, 1993. – 82с.

 3. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови (для студентів ІI курсу факультету електроенегротехніки та автоматики) // Укладачі: С. Ф. Павлова, Є. І. Степанковська. – К.: КПІ, 1993. – 82с.

 4. Murphy Raymond. Essential Grammar in Use: A self-reference and practice book for intermediate students of English. – Cambridge University Press, 1994. – 350p.

 5. Grammar way 2 // Jenny Dooley, Virginia Evans. – Express Publishing, 1999 – 160p.

Індивідуальне консультування проводиться згідно графіка консультацій на кафедрі.


VІ. МОВА

Англійська.VІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ.
Метою підготовки індивідуальних завдань є “підтягнути” рівень володіння мовою до стандартного рівня студентів-початківців, підвищити рівень володіння мовою студентів “просунутого рівня” з метою отримання певної інформації та розвитку мовленнєвих навичок.

Реалізацією індивідуального завдання є підготовка письмового перекладу та виконання лексичних і граматичних вправ, які викладач підбирає окремо, залежно від потреб конкретного студента.


VIII. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ
Рейтинг студента з дисципліни «Вступ до загальнотехнічної іноземної мови» складається з балів, які він отримує за:

 1. 16 відповідей на 32 практичних заняттях (на одному занятті в середньому опитують 7 студентів)

 2. група (з 14 студентів) = 327 =16 (відповідей);

14

 1. 1 МКР, що проводяться в першому семестрі;

 2. Розкриття розмовних тем (5 тем);

 3. Написання ділової документації (2 документи);

 4. Якість виконання домашніх завдань (16 відповідей з 32 занять);

 5. За присутність на 36 практичних заняттях;

 6. За складання заліку.


Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання.
1.Робота на практичних заняттях (робота по базовому підручнику: читання і переклад тексту, виконання вправ за текстом, аудіювання, виконання граматичних вправ, діалоги, реферування та інші види робіт)

Ваговий бал 2,5.

Максимальна кількість балів на всіх практичних заняттях: 2,516 = 40 балів

Оцінюється активність студентів на практичному занятті та правильність його відповідей:

Відмінно –2, 5 б.

Добре – 2 б.

Задовільно – 1,5 б.

Достатньо – 1 б.


Основні критерії оцінювання:

2,5 -балів – правильне, точне, повне розуміння тексту, літературний переклад, достатній темп читання, правильне виконання вправ за текстом, розуміння і точне виконання вправ з аудіювання, засвоєння граматичного матеріалу і правильне виконання граматичних вправ та інше.

Допускаються по 1 – 2 помилки лексичного і граматичного характеру (в кожному завданні)
2 бали – правильне, але недостатньо повне і недостатньо точне розуміння тексту, недостатній темп читання. Цілком прийнятний переклад тексту. Розуміння 75% основних фактів тексту для аудіювання і правильне виконання вправ, засвоєння граматичного, матеріалу; виконання граматичних вправ.

Допускаються 2-3 помилки лексичного і граматичного характеру (в кожному завданні)


1,5 бали – недостатньо правильне і точне розуміння тексту, середній темп читання. Логічний переклад тексту, розуміння 60% основних фактів тексту для аудіювання і частково правильне виконання вправ до нього, засвоєння граматичного матеріалу, частково правильне виконання граматичних вправ.

Допускаються по 3 – 4 помилки лексичного і граматичного характеру (в кожному завданні).


1 бали – недостатньо правильне, неповне і недостатньо точне розуміння 50% основних фактів тексту для аудіювання і частково невірне виконання вправ до нього, часткове засвоєння граматичного матеріалу, часткове виконання граматичних вправ.

Допускаються 4 – 5 помилки лексичного і граматичного характеру (в кожному завданні).


2. Модульна контрольна робота – ваговий бал 10.

Максимальна кількість: 101=10 балів

Відмінно 9 –10 б.

Добре 7 – 8 б.

Задовільно 6 – 5 б.

Достатньо 5 – 4 б.

Незадовільно менше 4 б.
3. Розмовні теми ваговий бал – 1

Максимальна кількість балів: 15= балів

відмінно – 1 б.

добре – 0,5 б.


Основні критерії оцінювання:

1 бали – повне розкриття теми, зв’язність висловлювання, достатня кількість фраз, побудованих за мовленнєвими моделями англійської мови. Темп висловлювання наближений до природнього темпу. Допускаються 1 – 3 помилки лексико – граматичного характеру.


0,5 бал – недостатньо повне розкриття теми, зв’язність висловлювання, достатня кількість фраз, повільний темп мовлення. Допускаються 3 – 5 помилок лексико – граматичного характеру.
4. Написання ділової документації – ваговий бал – 1,5

Максимальна кількість: 1,52= 3 бали

Критерії оцінювання:

1,5 бали – повне і безпомилкове написання ділової документації за засвоєними зразками з елементами креативної роботи

0,75 бал – повне і безпомилкове написання ділової документації, при наявності 1 – 2 помилок лексико – граматичного характеру.

5. Якість виконання домашніх завдань – ваговий бал – 1,5.

Максимальна кількість балів за 16 перевірок: 1,516=24 балів

Відмінно 1,5 б.

Добре 1 б.

Задовільно 0,5 б.

Критерії оцінювання:

1,5 бали – повне виконання домашнього завдання (наявність словника, зошита з виконаними вправами засвоєння лексичного матеріалу, засвоєння граматики, правильне читання, переклад і переказ текстів та інше).

Допускаються 1 – 2 помилки.

1 бали – достатнє виконання домашнього завдання (наявність словника, зошита, засвоєння лексичного матеріалу, граматики, читання, перекладу і переказу текстів).

Допускаються 3 – 4 помилки.

0,5 бал – недостатньо виконане домашнє завдання (наявність словника, зошита, засвоєння лексичного матеріалу, граматики, правильне читання, переклад і переказ текстів).

Допускаються 5 – 6 помилок.


6. Присутність студентів на заняттях – оцінюється 0,5 бала

Максимальна кількість балів: 0,536=18 балів


7. Складання заліку

Максимальна кількість балів - 60


8. Штрафні бали :


 1. Відсутність на занятті без поважних причин – 1 б.

 2. Не виконання домашнього завдання – 0,5 б.


9. Заохочувальні бали за творчу наукову роботу + 2 б. (реферати, написання проектів, участь у науково – практичній конференції)
Розрахунок шкали рейтингу (R)
Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає:

Rc = 2,5х16+1х10+1х5+1,5х2+1,5х16+0,5х36=100 балівПроміжна атестація студентів

Атестація студентів проводиться за значенням поточного рейтингу. Умовою задовільної атестації є значення поточного рейтингу студента не менше 50% від максимально можливого на час атестації.


Перша атестація (8 тиждень)

Атестація проводиться за підсумками восьми занять (4 б.), 4 відповідей на практичних заняттях (10 б.), написання ділової документації (1,5 б.), перевірки домашніх завдань (6 б.), 1розмовної теми (1 б.). Загалом ідеальний студент має отримати 22,5 б.

Таким чином, по першій атестації студент отримує "задовільно", якщо його поточний рейтинг буде не менше 11,25 б.
Друга атестація (14 тиждень)

Друга атестація проводиться за підсумками 14 занять (7 б.), 7 відповідей на практичних заняттях (17,5 б.), перевірки домашніх завдань (10,5 б.). 3 Розмовних теми (3б.), однієї МКР (10 б.). Загалом ідеальний студент має отримати 48 балів.

Таким чином по другій атестації студент отримує "задовільно", якщо його поточний рейтинг буде не менше 24 балів.

Третя атестація (на 8 тижні ІІ сем.)

Атестація проводиться за підсумками 22 занять (11 б.), 12 відповідей на практичних заняттях (30 б.), перевірки домашніх завдань (18 б.). 4 розмовних теми (4 б.), написання ділової документації (2 б.), однієї МКР (10 б.). Загалом ідеальний студент має отримати 75 бали. Таким чином по третій атестації студент отримує "задовільно", якщо його поточний рейтинг буде не менше 37,5 бали.


Четверта атестація (на 14 тижні ІІ сем. )

Атестація проводиться за підсумками 32 занять (16 б.), 16 відповідей на практичних заняттях (40 б.), перевірки домашніх завдань (24 б.), 5 розмовних тем (5 б.), написання ділової документації (2 б.), МКР (10 б.). Загалом ідеальний студент має отримати 97 балів, таким чином по четвертій атестації студент отримує "задовільно", якщо його поточний рейтинг буде не менше 48,5 балів.

На передостанньому занятті проводиться підсумковий розрахунок рейтингової оцінки RD студентам додаються бали за останні заняття, заохочувальні бали за творчу роботу. Умовами допуску студента до заліку є рейтинг не менше 40% від R тобто 40 балів та задовільні 3 атестації.

Студенти, які набрали протягом року менше 40 балів зобов’язані складати залік.

Студенти, які набрали протягом року більше 45 балів, мають можливість:


 • отримати залікову оцінку (залік) так званим "автоматом" відповідно до набраного рейтингу;

 • Складати залік з метою підвищення оцінки.

У разі отримання оцінки, більшої, ніж "автоматом" з рейтингу, студент отримує оцінку за результатом заліку. У разі отримання оцінки меншої, ніж "автоматом" з рейтингу, попередній рейтинг скасовується і він отримує оцінку за результатами заліку.

Переведення значення рейтингових оцінок з кредитного модуля в ЕCTS та традиційні оцінки для виставлення їх до екзаменаційної (залікової) відомості та залікової книжки здійснюється відповідно до таблиці:RD

Оцінка ECTS

Традиційна оцінка

95…100

A – відмінно
85…95

B – дуже добре
75…85

C – добре

ЗАРАХОВАНО

65…75

D – задовільно
55…65

E – достатньо
40…55

Fx - незадовільно

незараховано

RD40

F – не допущений

F – не допущений

Умови визначення рейтингу з курсу «Вступ до загальнотехнічної іноземної мови»:

Загальний рейтинг (1-2 семестр) – 100 балів, 10 балів - за виконання модульної контрольної роботи.

Максимальний рейтинг за роботу в двох семестрах 100 балів, який складається з:


№ модуля

Навчальний час

Елементи модуля

МКР

Кредити

Академічні години

Робота на практичних заняттях


Кількість балів


Самостійна робота студентів


Кількість балів


макс.

заг.
макс.

заг.

макс.

заг.

Мод.1

3

108 год.

(36 год. практ. занять, 18 год. СРС в І та ІІ семестрі)1. Робота за базовим підручником

Граматичний матеріал: • There is /There are

 • Present Simple

 • Present Continuous

 • Present Perfect

 • Past Simple

 • Past Continuous

 • Past Perfect

 • Future Simple

 • be going to

 • Questions types

 • Modals (obligation, persimmon)

 • Passive Voice

 • Comparisons

2,5 б.

40 б.

1. Виконання домашнього завдання за базовим підручником та додаткових завдань з граматики

1,5 б.

24 б.

10 б.

10 б.


2. Розмовні теми:

 • KPI

 • Ukraine

 • Kyiv

 • England, London

 • USA, Washington DC

1 б.

 1. б.

 1. Написання ділового документа

 • Personal Information Sheet

 • Informal letter

1,5 б.

3 б.
3. Присутність на заняттях*

0,5 б.

18 б.


Загалом:


63 б

27 б.

10 б.
100 б.**

*Штрафні бали:

- пропущене заняття без поважної причини – 1 б.

- невиконане домашнє завдання – 0,5 б.

** Додаткові бали за творчу наукову роботу – 2б.


ІХ.ОРГАНІЗАЦІЯ
Дисципліна є обов’язковою. Студенти І курсу реєструються в деканаті факультету ФЕА на вивчення англійської мови та складають семестрову атестацію згідно плану факультету.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка