Опис кредитного модуля (дисципліни)Скачати 118.55 Kb.
Дата конвертації02.12.2016
Розмір118.55 Kb.
Опис кредитного модуля (дисципліни)

НФ–03/2 "Основи програмування та алгоритмічні мови-2. Спеціальні засоби мови програмування_________________________________________________

(код та назва кредитного модуля, дисципліни)

Статус кредитного модуля _________обов’язковий______________________(обов’язковий або за вільним вибором студентів)

Лектор ___________Щербашин Юрій Дмитрович, доцент_________(прізвище, ім’я та по батькові, посада)

Інститут/факультет__________теплоенергетичний факультет______________(назва)

Кафедра____автоматизації проектування енергетичних процесів і систем___(назва)

І. Загальні відомості

Дисципліна "Основи програмування та алгоритмічні мови" є однією з фундаментальних дисциплін при підготовці спеціалістів напряму "Програмна інженерія". Вона включена до циклу природничо - наукової підготовки нормативної частини програми і потребує від студента загальної шкільної підготовки належного рівня.

Дисциплiна викладається у першому та другому семестрах і потребує від студента загальної підготовки належного рівня. До складу дисципліни входять 2 модуля: НФ-03/1 “Основи програмування та алгоритмічні мови – 1. Основи програмування” обсягом 6 кредитів ECTS та НФ-03/2 “Основи програмування та алгоритмічні мови – 2. Спеціальні засоби мови програмування” обсягом 6 кредитів ECTS. Другий модуль дисципліни вивчається після першого.

ІІ. Розподіл навчального часу

Семестр

Код кредитного
модуля

Всього (кред./год)

Розподіл за видами занять

(всього год./год. у тижні)СРС

Модульні контр. роб. (кількість)

Індивід. завдання

(вид)


Семестрова

атестація (вид)Лекції

Практичні/
семінарські

Лабораторні/

комп’ютерний практикум2

НФ–03/2

5/180

36/2
36/2

108

1
екз.

ІІІ. Мета і завдання модуля (дисципліни)

Метою викладання модуля "Основи програмування та алгоритмічні мови – 2. Спеціальні засоби мови програмування" є навчання студентiв технології структурного програмування та проектування програм, використанню структурованих типів даних, файлів та графіки в мові програмування С.

Одержанi під час вивчення дисципліни знання та практичні навички використовуються при подальшому вивченні інших спеціальних дисциплiн таких як “Об’єктно-орієнтоване програмування”, “Чисельні методи в інформатиці” та ін.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

ЗНАТИ:

 • засоби програмування на алгоритмiчний мові С;

 • основи роботи зі структурованими типами даних на мові С;

 • організацію графічного режиму ЕОМ;

УМІТИ:

 • реалізовувати алгоритми на мові С;

 • працювати зі структурованими типами даних;

 • використовувати деякі взаємозв’язки з операційною системою;

 • програмувати графічний режим роботи екрану.


IV. Зміст дисципліни

IV.1 ЛЕКЦІЇ


Розділ 1. Основи мови програмування С


Тема 1.1 Структура програми на мові С

Сфера застосування мови С. Структура програм на мові С. Перша програма. Виведення даних на екранТема 1.2 Типи даних. Створення змінних. Константи.

Типи та розміри даних. Константи. Локальні, глобальні та статичні змінні. Константи переліку. Макрос #define. Рядкові константи.Тема 1.3 Операції у мові програмування С

Арифметичні операції. Логічні операції. Інкремент та декремент. Бітові операції. Операції присвоєння. Умовний вираз. Пріоритет операцій.Тема 1.4 Керуючі конструкції

Інструкції та блоки. Умовний оператор. Оператор вибору варiанту. Оператор безумовного переходу. Оператори циклу. Інструкції вихіду з циклу та переходу до наступної ітерації.Тема 1.5 Функції

Створення функцій. Передача параметрів. Локальні змінні. Результат виконання функцій. Рекурсія. Файли заголовків.Розділ 2. Програмування структурованих типів даних

Тема 2.1 Вказівники

Організація оперативної пам’яті в ЕОМ. Адреса. Вказівники та операції з ними. Вказівники на функції.Тема 2.2 Масиви

Оголошення масивів, їх розміщення у пам’яті. Індексація. Вказівники та масиви.Тема 2.3 Вказівники та масиви як параметри функцій

Масиви як параметри функцій. Двовимірні масиви. Масиви вказівникиів. Вказівники на масиви.Тема 2.4 Рядки в мові С

Рядок як масив літер. Функції роботи з рядками.Тема 2.5 Структури та об’єднання

Оголошення структур. Структури як параметри функцій. Масиви структур. Вказівники на структури. Об’єднання.Розділ 3. Спеціальні засоби мови програмування (10 годин)

Тема 3.1 Робота з файлами

Види файлів. Відкриття файлів. Операції читання та запису. Текстові файли. Функції для роботи з файлами.Тема 3.2 Робота з графікою

Додаткові можливості роботи в текстовому режимі. Робота з графікою у Turbo C. Система координат. Ініціалізація. Функції графічного режиму. Побудова графіків функцій.Тема 3.3 Робота з динамічною пам’яттю

Динамічна пам’ять. Функції отримання та звільнення динамічної пам’яті.

IV.2 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Розділ 1. Основи мови програмування С


Тема 1.1 Структура програми на мові С

Зан.1 Запис констант, змiних, стандартних функцiй арифметичних виразiв, логічних виразів.Структура програми. Введеня та виведення даних.Тема 1.3 Операції у мові програмування С

Зан.2 Операції та керуючі конструкції мови С. Присвоєння, інкркмент, декремент, операції вибору та циклу.Тема 1.5 Функції

Зан.3 Функції та їх параметри. Оголошення функцій. Різні типи параметрів.


Розділ 2. Програмування структурованих типів даних

Тема 2.1 Вказівники

Зан.4 Вказівник та адреса. Вказівники як параметри функцій. Операції з вказівниками.Тема 2.2 Масиви

Зан.5 Оголошення масивів. Індексація. Багатовимірні масиви. Вказівники та масиви.Тема 2.4 Рядки в мові С

Зан.6 Стандартні функції роботи з рядками. Створення власних функцій обробки рядків.Тема 2.5 Структури та об’єднання

Зан.7 Створення структур. Масиви структур. Вказівники на структури. Структури та параметри функцій.


Розділ 3. Спеціальні засоби мови програмування

Тема 3.1 Робота з файлами

Зан.8 Типи файлів. Створення файлів. Види доступу. Запис та читання з файлів.Тема 3.2 Робота з графікою

Зан.9 Система координат. Базові графічні функції. Робота з клавіатурою в графічному режимі.

IV.3 ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ
Розділ 1. Основи мови програмування С

Тема 1.1 Структура програми на мові С

Лаб.1,2 Особливості середовища Turbo C. Створення змінних. Зчитування та вивід даних на екранТема 1.2 Типи даних. Створення змінних. Константи.

Лаб. 3,4 Взаємодія програми з операційною системою. Параметри командного рядка та змінні оточенняТема 1.4 Керуючі конструкції.

Лаб.5,6 Керуючі конструкції. Математичні розрахунки на мові С


Розділ 2. Програмування структурованих типів даних

Тема 2.3 Вказівники та масиви як параметри функцій

Лаб.7,8 Робота з масивами в мові С. Створення функцій. Передача різних видів параметрівТема 2.4 Рядки в мові С

Лаб.9,10 Робота з рядками у мові С. Використання стандартних та створення власних функцій обробки рядків.Тема 2.5 Структури та об’єднання

Лаб.11,12 Створення структур. Структури з елементами-рядками. Масиви структур.


Розділ 3. Спеціальні засоби мови програмування

Тема 3.1 Робота з файлами

Лаб.13 Робота з текстовими файлами.

Лаб.14 Робота з бінарними файлами.

Тема 3.2 Робота з графікою

Лаб.15 Основи роботи з графікою

Лаб.16,17 Побудова графіків функцій

Тема 3.3 Робота з динамічною пам’яттю

Лаб.18 Перетворення типів. Основи роботи з динамічною пам’яттю

IV.3 КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ
У семестрі проводяться одна модульна контрольна робота, яка розділена на 2 частини. Для проведення контрольої роботи двічі виділяється по годині за рахунок практичних занять.

На першу частину контрольної роботу виносяться такі теми: • операції мови С;

 • керуючі конструкції;

 • використання циклів.

На другу частину контрольної роботи виносяться такі теми:

 • робота з масивами;

 • робота з структурами.

Контрольні роботи проводяться з метою перевірки та закріплення матеріалу дисципліни.
IV.4 РОЗРАХУНКОВО – ГРАФІЧНА РОБОТА

Протягом семестру виконується розрахунково-графічна робота в процесі роботи над якою студенти повинні навчитися самостійно проектувати і розробляти програми.

Студент отримує індивідуальне завдання по одному із наступних напрямів:


 • робота зі структурами файлами та текстовим меню;

 • побудова графіків функцій та математичні розрахунки.V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення

Вивчення дисципліни передбачає велику інтенсивність самостійної роботи. Виконання лабораторних робіт спирається на використання середовища Turbo C.

Додаткове індивідуальне консультування проводиться один раз на тиждень за графіком.

Основна література.


 1. Керниган Б. Ритчи Д. Язык программирования Си. СПб. «Невский Диалект»,2001 -353 с.

 2. Х.М.Дейтел., П.Дж.Дейтел. Как программировать на Си++. М .: ЗАО БИНОМ, 1999, 1000 с.

 3. Аммерал Л. Программирование графики на Турбо Си. Пер. с англ. М., "Сол Систем", 1992.

 4. С. Прата. Язык программирования Си. Киев, ДиаСофт, 2001.


Додаткова література.

1. Безбородов Ю. М. Индивидуальная отладка программ. - М.:

Наука, 1982. – 192 с.

2. Хьюз Дж., Митчел Дж. Структурний подход к программиро-

ванию. М.: Мир, 1980. - 280 с.

Література знаходиться у НТБ НТУУ “КПІ.”VI. Мова

Викладання можливе українською або російською мовами.VII. Характеристика індивідуальних завдань

Як семестрове індивідуальне завдання передбачена модульна контрольна робота, метою якої є перевірка та удосконалення засвоєння матеріалу. Модульна контрольна розділена на 2 частині по 1 годині.VIII. Методика оцінювання

Підсумковий контроль з дисципліни проводиться у формі семестрового іспиту. Внесок окремих видів робіт до семестрового рейтингу наведено нижче.Рейтингова система оцінки успішності студентів

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за: 1. виконання та захист 11 лабораторних робіт

 2. дві контрольні роботи

 3. розрахункову роботу

 4. робота на практичному занятті

 5. відповідь на екзамені

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання

1) Лабораторні роботи

Ваговий бал – 4. Максимальна кількість балів за всі лабораторні роботи дорівнює 4 балів х 11 = 44 балів.Критерії оцінювання:

Виконання лабораторної роботи:

 • робота виконана повністю і вірно протягом відведеного часу – 2 бали;

 • робота виконана більше ніж наполовину протягом відведеного часу – 1 бал;

 • робота виконана менше ніж наполовину або невиконана протягом відведеного часу – 0 балів.

Якість захисту роботи:

 • студент вірно і повністю виконав всі надані до захисту завдання (відповів на запитання) – 2 балів;

 • студент вірно виконав всі надані для захисту завдання, але допустив несуттєві неточності або допустив суттєві неточності, але самостійно виправив їх – 1 бал;

 • студент при виконанні завдання (відповідях на запитання) допустив суттєві неточності – 0 балів.

2) Модульний контроль

Ваговий бал – 6. Максимальна кількість балів за 2 чачтини контрольні роботи дорівнює

6 балів х 2 = 12 балів.

Якість виконання роботи:


 • всі відповіді вірні –6 балів

 • у відповідях допущені несуттєві неточності – 5 балів

 • половина відповідей вірна – 3 бали

 • відповіді з суттєвими неточностями але без критичних помилок – 2 бали

 • менше половини відповідей вірна – 0 балів

3) Розрахункова робота

Ваговий бал – 10.Критерії оцінювання:

 • робота виконана повністю, вірно та якісно оформлена протягом відведеного часу – 10 балів;

 • робота виконана повністю і вірно протягом відведеного часу, в оформленні є недоліки – 8 балів;

 • робота має несуттєві недоліки в коді програми – 7 балів;

 • робота має суттєві недоліки в коді програми – 4 бали;

 • робота має суттєві недоліки, які не виправлені вчасно – 2 бали;


4) Робота на практичному занятті

Ваговий бал – 2. Максимальна кількість балів на всіх практичних заняттях дорівнює

2 бала х 2 = 4 бали.

Критерії оцінювання:


 • Вірна над програмою робота біля дошки - 2 бали

 • Робота біля дошки за допомогою викладача або аудиторії - 1 бал

 • Вірна відповідь з місця - 1 бал

 • Відповідь невірна - 0 балів

Штрафні та заохочувальні бали за:

+ 4 балів

 • виконання лабораторних робіт з використанням власного

оптимального алгоритму

+ 3 бали


 • пасивність на практичних заняттях

– 2 бали

 • несвоєчасна здача лабораторних робіт без поважної причини

– 5 балів;

Розрахунок шкали (R) рейтингу:

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає:

= 44 + 12 + 10 + 4 = 70 балів.

Екзаменаційна складова з дисципліни дорівнює 30% від RС, а саме:

Rе= Rс*(0.3/(1-0.3))=70*(0.3(1-0.3))=30 балів

Таким чином, рейтингова шкала з дисципліни складає:№ п.п

Вид контролю

Максимальна оцінка

1

Лабораторні роботи 4х11

44

2

Модульний контроль 2х6

12

3

Розрахунково-графічна робота

10

4

Робота на практичних заняттях

4

5

Экзамен

30

Всього: R = 100 балів.

Необхідною умовою допуску до екзамену є зарахування розрахункової роботи та всіх лабораторних робіт, а також стартовий рейтинг (rC) не менше 40% від RС, тобто 28 балів. Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS та традиційних) його рейтингова оцінка RD переводиться згідно з таблицею:RD

Оцінка ECTS

Традиційна оцінка

≥ 95

А

Відмінно

85...94

В

Добре

75...84

С

65...74

D

Задовільно


60...64

Е

RD ≤ 59

Fx

Незадовільно

RD < 28 або не виконані інші умови допуску до екзамену

F

Не допущений

IX. Організація

Реєстрація на вивчення дисципліни та на семестрову атестацію відбувається згідно з установленим порядком проходження навчального процесу в НТУУ “КПІ”.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка