Опис кредитного модуля (дисципліни) „Введення в спеціальність”Скачати 79.42 Kb.
Дата конвертації01.05.2017
Розмір79.42 Kb.
Опис кредитного модуля (дисципліни)

„Введення в спеціальність” НП-06 .

(код та назва кредитного модуля, дисципліни)

Статус кредитного модуля обов'язковий .

(обов'язковий або за вільним вибором студентів)

Лектор Широков Сергій Васильович, професор .

(прізвище, ім'я та по-батькові, посада)

Іститут/факультет Теплоенергетичний .

(назва)


Кафедра Атомних електричних станцій та інженерної теплофізики .

(назва)


І. Загальні відомості.

Предметом курсу являється вивчення стану і історії розвитку ядерної енергетики. Вивчається вплив атомної енергетики на людину та навколишнє середовище, роль людського фактору в управлінні атомною електростанцією. Дається характеристика спеціальності і ознайомлення з місцями проходження практик, дипломного проектування та місцями роботи по закінченню інституту.


ІІ. Розподіл навчального часу

Розподіл навчальних годин кредитного модуля за видами навчальних занять здійснюється відповідно до навчальних планів денної форми навчання відповідно до робочих планів Для напрямів підготовки „Енергетика” за спеціальністю 6.050603 “Атомна енергетика”.Семестр/ код кредитного модуля

Всього (кред./ год.)

Розподіл годин за видами занять

(всього год./год. у тижні)

Кількість МКР

Вид індивідуального завдання

Семестрова атестація

Лекції

Практичні/ семінарські

Лабораторні / комп'ютерний практикум

СРС

Всього

У тому числі на виконання РГР

5/ П-13

72

18

18

-

36

12

-

-

диф.

залікІІІ. Мета і завдання модуля (дисципліни)

Курс дає можливість ознайомитися зі спеціальністю, історією розвитку атомної енергетики, шляхами її становлення і перспективами, отримати уявлення про вплив атомної енергетики на людину та навколишнє середовище. Та ознайомитись з типами атомних електричних станцій та реакторів..


ІV. Зміст дисципліни (кредитного модуля)

ЛЕКЦІЇ.


Розділ 1 Вступ
Лекція 1. Стисла історія розвитку методів атомної енергетики. Місце та роль атомної енергетики в сучасному світі
Тема 1.1. Характеристика спеціальності.
Тема 1. 2. Місця роботи випускників спеціальності “Атомна енергетика”

СРС: Організації атомної енергетики України. По матеріалам «Інтернет». [11-15].

Розділ 2. Атомна енергетика, людина та навколишнє середовище.
Лекція 2, 3.
Тема 2.1 Стан паливних ресурсів
Тема 2.2 Вплив енергетики на навколишнє середовище
Тема 2.3 Безпека ядерної енергетики

СРС: Переробка відпрацьованого ядерного палива.

Журнали «Атомна енергетика», [6].Розділ 3. Шляхи становлення ядерної енергетики колишнього СРСР
Лекція 4, 5.
Тема 3.1 Видатні вчені-ядерники (Курчатов І.В., Александров А.П., Доллєжаль Н.А., Флеров, Харитон та інші)
Тема 3.2 Реактори канального типу
Тема 3.3 Реактори ВВЕР
Тема 3.4 Реактори на швидких нейтронах

СРС: Видатні вчені – ядерники (Курчатов І.В., Александров А.П., Доллєжаль Н.А., Флеров, Харитон та інші). [7, 12, 15].

Розділ 4. Ядерна енергетика світу та України.

Лекція 6, 7. Ядерна енергетика України.

Тема 4.1. Стан та перспективи розвитку ядерної енергетики України.СРС: Перспективне ядерне паливо для АЕС України. За матеріалами журналу «Атомна енергія».

Розділ 5. Ядерна енергетика світу.

Лекція 8, 9.

Тема 5.1: Стан, та шляхи розвитку ядерної енергетики світу.*СРС: Перспективні напрямки розвитку ядерної енергетики світу. [14].

ПРАКТИЧНІ.


Практичних занять не передбачено.

*Примітка: СРС має закінчуватись рефератом за темою, що було розглянуто.

V. Методи навчаня та інформаційно-методичне забезпечення. Мова. Характеристика індивідуальних занять.

Навчально-методичні матеріали

Основна література :

 1. Положення про кафедру АЕС та ІТФ

 2. Відеофільм «Енергоатом».

 3. Журнал енергетика (економіка, технології, екологія), №2/19-2006.

 4. Журнал. Ядерное общество, 2003. 60 лет Росийскому научному центру «Курчатовский Институт».

 5. Матеріали конференції МАГАТЕ, 2004 р.

Додаткова література:

 1. Г.А. Белявский, С.В. Широков и др. Оценка воздействия объектов энергетики на окружающую среду. Харьков, ХГАГХ, 2002 г. 360 стр.

 2. Сидоренко В.А. Об атомной энергетике, атомных станциях, учителях, коллегах и о себе. М. ИзДАТ, 2003, 320 стр.

 3. С.В. Широков, “Ядерні енергетичні реактори”, к., 1997, с.280

 4. Фільми по ядерній енергетиці, кафедра АЕС і ІТФ
«Інтернет» сайти:

 1. www.energoatom.kiev.ua – Офіційний сайт НАЕК «Енергоатом»

 2. www.rosatom.ru – Офіційний сайт РосЕнергоАтома.

 3. www.kiae.ru – Офіційний сайт РНЦ «Курчатовский Институт».

 4. www.world-nuclear-university.org – Офіційний сайт світового університету з ядерної енергетики.

 5. www.iaea.org – Офіційний сайт МАГАТЕ.

 6. www.kinr.kiev.ua – Офіційний сайт ІЯД НАН України


VІ. Методика оцінювання. Організація.

ПОЛОЖЕННЯПРО РЕЙТИНГОВУ СИСТЕМУ ОЦІНКИ УСПІШНОСТІ

СТУДЕНТІВ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

З КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ

Введення в спеціальність.

Розподіл навчального часу за видами занять і завдань з дисципліни згідно з робочим навчальним планом:


Навчальний час

Розподіл навчальних годин

Контрольні заходи

Кредити

Академ. години

Лекції

Практичні заняття

СРС + залік

МКР

РГР

Семестрова атестація

1

36

18

-

18

-

-

залік

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за:

1. Експрес-контроль - 20 балів

Заохочувальні і штрафні бали: 1. Невиконання домашнього завдання - (-) 1 бал

 2. Відсутність на лекції або на практичних заняттях без

поважних причин - (-) 1 бал

 1. Ведення конспекту лекцій - (+) 0 - 20 балів

 2. Реферат - 20 балів.

Сума як штрафних, так і заохочувальних балів не має перевищувати 0,1RD=10 балів.
Система рейтингових балів та критерії оцінювання.

1. Експрес-контроль (20 балів) проводиться з метою перевірки якості роботи студента на практичних заняттях в аудиторії і самостійної роботи в поза аудиторний час, на вибір викладача має вигляд експрес опитування засвоєного матеріалу, та самостійних робіт тривалістю 10 – 15 хвилин або індивідуальних домашніх завдань протягом семестру.

Критерії оцінювання:

а) повністю правильно виконане завдання або відповідь оцінюється в 15 балів;

б) завдання або відповідь виконане з несуттєвими помилками оцінюється та не охайно в 12 - 9 балів;

в) частково виконане завдання оцінюється в 7-3 бали;

г) неправильно виконане завдання оцінюється в 0 балів.
Розрахункова шкала рейтингу.

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає:

RC = 20 + 20 + 20 = 60 (балів).

Залікова складова шкали:

RE = 40 балів

Рейтинг RD студента складається з рейтингу, одержаного протягом семестру з урахуванням заохочувальних і штрафних балів RC, і рейтингу його залікової роботи RE :


RD = RC + RE
RD = 100 балів

Отриманий студентом рейтинг переводиться в оцінки ECTS і традиційні оцінки згідно з таблицею:
RD = RC + RE

Оцінка ECTS

Визначення оцінки ECTS

Традиційна оцінка

40 ≤ RD ≤ 100

D

зараховано

зараховано

25 ≤ RD  40

FX

не зараховано

не зараховано

RC < 25

F

незадовільно

не допущеноБаза даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка