«Оперативне управління інноваційним процесом керівником днз»Скачати 153.08 Kb.
Дата конвертації29.12.2016
Розмір153.08 Kb.
«Оперативне управління інноваційним

процесом керівником ДНЗ»


   
Педагоги дошкільних установ завжди вирізнялися сприйнятливістю до всього нового . Розвиток загальноосвітньої практики сприяє прояву творчого, інноваційного потенціалу всих працівників системи дошкільної освіти. Не став вийнятком і наш дитячий садок № 8«Зірочка». Ідея використання в практичній діяльності вихователів оптимального поєднання індивідуальних, парних, групових форм роботи виникла ще в 2003 році. Інтерактивні техніки з успіхом використовувались в загальноосвітніх закладах міста. Натхненниками та розробниками ідеї стали завідувач методичним кабінетом А.Я.Заболотнєва та методист методичного кабінету Довбуш М.Г. Зацікавленість проблемою оптимального поєднання індивідуальних, парних, групових форм роботи з'явилась і у дошкільників. В ситуації запровадження інновації особливо важлива професійна компетентність, в основі якої лежить особистісний та професійний розвиток педагогів і управлінців. Процес оновлення освіти організується людьми. Отже, його проектування, запуск та підтримка будуть тим ефективніше, чим більше організатори інноваційної діяльності спираються на досягнення науки і потреби суспільства. А потреба особистісно-зорієнтованого підходу назріла ой як давно, тим більше, щоб реалізувати Базову программу розвитку дошкільників «Я у світі», потрібні були нові підходи до організації педагогів, дітей. Тим більше, що ми бачили, що в даний час в сферу інноваційної діяльності включені вже не окремі дошкільні установи та педагоги-новатори, а практично кожна дошкільна установа. Інноваційні перетворення набувають системного характеру. Створено нові типи, види і профілі дошкільних установ, нові освітні програми, що дозволяють забезпечити варіативність освітньо-виховного процесу, орієнтованого на індивідуальність дитини та запити його сім'ї. Потреба в інноваціях виникає тоді, коли з'являється необхідність вирішити якусь проблему, коли створюється протиріччя між бажанням і реальним результатом. Про дошкільні установи, що займаються нововведеннями, зазвичай говорять, що вони працюють в режимі розвитку. Філософський енциклопедичний словник визначає розвиток як зміни спрямовані, закономірні й необхідні. Отже, зміни в дошкільному закладі відбуваються не хаотично, а прогнозуються керівником на основі закономірностей і спрямовані на досягнення конкретних цілей. А цілі прості і зрозумілі: забезпечити потребу в розвитку дитини, потребу бути в безпеці, прилучившись до групи людей, обравши спосіб діяльності заради досягнення загальних цілей.
Інноваційна діяльність - це особливий вид педагогічної діяльності.   
У «Сучасному словнику іноземних слів» (1993) інновація трактується як нововведення.  Нововведення для задоволення людських потреб.(Полонський В. М. Науково-педагогічна інформація: Словник-довідник. М., 1995.) 
 Для педагогів нашого закладу найближче визначення - Нововведення для задоволення людських потреб, зокрема потреб дитини в повноцінному спілкуванні, умінні комфортно почуватись в будь-якому соціумі.
Педагоги і адміністрація розуміли,
що нове: 
• домагається визнання, пробиває собі дорогу з великими труднощами; 
• носить конкретно-історичний характер і може бути прогресивним для певного відрізку часу, але застаріти на більш пізньому етапі, стати навіть гальмом у розвитку. Ми розуміли, що в школі інтерактивні техніки працюють зовсім по іншому, що результативність, позитивна динаміка в стосунках дітей -школярів зовсім не означає такого ж ефекту в садку. В подальшому так і трапилось, прижились лише деякі техніки, хоча опрацьовувались інтерактивні форми роботи такі як: «Чотири кути», «П'ять слів – три слова», « АБВ», «Пресс», «Діамант», «Інтервізія», «Коучінг», «Займи позицію», «Коло», «Броунівський рух», «Синтез думок» і т.ін.Нове може виступати в різних формах: • принципово невідоме нововведення (абсолютна новизна); 
• умовна (відносна) новизна; • «оригінальничання» (не краще, але по-іншому), формальна зміна назв, загравання з наукою; • винахідницькі дрібниці. 

У нашому випадку - підходить форма «умовна (відносна) новизна» (шкільні техніки ми адаптовували до умов ДНЗ). Типи нововведень також групуються : 


за впливом на навчально-виховний процес: 
- У змісті освіти;  У формах, методах освітньо-виховного процесу;  В управлінні ДНЗ. Про управління ДНЗ хотілося б зупинитись детальніше, тому що ми розуміли, що найважливіша роль в запровадженні інновацій належить керівнику. Дод.1  Кожен педагогічний колектив має право на інноваційну діяльність. Але в цьому випадку він повинен взяти на себе певні зобов'язання з підготовки та організації нововведення, оскільки об'єктом будь-якої педагогічної ініціативи стають діти.  Зазначені проблеми не можуть бути вирішені в одночас. Необхідна підготовка педагогів, керівників, здатних грамотно здійснювати інноваційну діяльність, керувати інноваційними процесами в дошкільній освіті. Дод.2 (Проблемний семінар для вихователів та вчителів «Наступність у розвитку творчих здібностей дітей») Наприклад, колектив хоче змінити організацію роботи з дітьми, використовуючи нову технологію, орієнтовану на індивідуальні особливості дитини. Для цього керівник набуває літературу з даної проблеми; організує її вивчення з педагогами або робить заявку в методичний кабінет для навчання своїх педагогів . Успішно були проведені майстер-класи Довбуш М.Г. в 1 класі ЗОШ № 5 та безпосередньо в ДНЗ № 8 з педагогами, учасниками творчої групи. Завідувач повинен визначити перспективу розвитку своєї установи з урахуванням соціального замовлення суспільства і чітко сформулювати мету інноваційної діяльності. Мета повинна бути зрозуміла і прийнята всіма учасниками педагогічного процесу. Тому важливо визначити конкретні завдання для кожного напрямку: «Що ми хочемо змінити в змісті педагогічного процесу?», «Яку мету ми ставили при організації методичної роботи в ДНЗ?», «Як змінимо предметно-розвиваюче середовище?» І т.д. Керівник вибудовує «дерево цілей». Познайомивши з ним колектив, він проводить анкетування «Як ви ставитеся до пропонованого нововведення?» З наступними варіантами відповідей: 
1) вважаю марним; 2) є сумніви в необхідності використання; 3) є сумніви в можливості застосування; 4) є інтерес; 5) є впевненість в його ефективності та необхідності використання в практиці; 6) важко відповісти; 7) свою відповідь. 
Нововведення може вважатися успішним, якщо воно дозволило вирішити ті чи інші конкретні завдання дошкільного навчального закладу. Наприклад, вихователі зазначають, що сором'язливі діти почуваються набагато впевненіше, якщо періодично створюються «ситуації успіху», якщо діти опановують техніку «бережечок-річечка» (робота в парах змінного складу), якщо діти виступають в ролі вчителя «Ажуна пилка», «Ротаційні трійки».
Керівник повинен враховувати індивідуальні якості учасників інноваційного процесу, їх професійний рівень, організаторські навички, вміння, психологічну готовність до нових видів діяльності, до додаткового педагогічного навантаження. Знання керівником свого колективу, його сильних і слабких сторін завжди оцінювалося високо. І хоча, керуючись нормативними документами, завідувач визначає функціональні обов'язки кожного педагога, в житті він спирається на особистісні, ділові, ведучі (лідерські) або виконавські якості людини. Ось декілька позицій, по яких оцінювався педагог: 
1. Ступінь відповідального ставлення до справи. 
2. Мотив педагогічної діяльності: покликання - намагання - випадковість. 
3. Пріоритети в організації роботи: пошук нового - набір відомих прийомів. 
4. Ставлення дітей: любов - повага - боязнь. 
5. Ставлення батьків: повага - неприйняття - «ніяке». 
6. Ставлення колективу: прагнення до лідера - рівне - відчужене. 
7. Кругозір. 
8. Вихованість: тактовність - низька культура - конфліктність. 
9. Позиція на педрадах, нарадах: активний - бере участь - відмовчується. 
10. Ступінь професійної відкритості: охоче ділиться досвідом (часто проводить відкриті заняття) - після умовлянь - іноді. 
11. Моральні правила: принциповість - невтручання - гра в «правду». 
12. Почуття гумору. 
13. Комунікабельність: відкритість - стриманість - «все в собі». 
Дана система оцінки є відкритою, тобто вона може бути доповнена або скорочена. Перші три позиції мають принципове значення для організації інноваційної діяльності в колективі. У свою чергу, пред'являються вимоги до керівника дошкільного закладу, який планує інноваційну діяльність.( Додаток 1)Він повинен: 1) вміти відрізняти реально здійснимі цілі від помилкових, недосяжних; 2) бути готовим запропонувати своїм підлеглим ясну, засновану на цікавих ідеях програму або план дій; 3) твердо знати, чого хоче досягти програма, чітко сформулювати, до яких результатів призведе її реалізація; 
4) уміти донести свої ідеї до колег таким чином, щоб вони не тільки зрозуміли, а й прийняли їх, захотіли здійснити; 5) мати в колективі групу однодумців
6) мислити категоріями успіху. 
Але найважливіше полягає в умінні керівника виділити проблеми, актуальні для його установи, побачити різницю між бажаним і дійсним. Для цього потрібно чітко сформулювати відповіді на наступні питання: 
- Що ми маємо, яких результатів досягли; 
- Що нас не задовольняє в роботі; 
- Що ми хочемо змінити відповідно до нових вимог і які результати хочемо отримати. В організації інноваційної діяльності важливі послідовність дій і поступовість у вирішенні завдань. На запропонований перелік  інтерективних технік(«карусель», «ротаційні трійки», «мозковий штурм», «акваріум», «ажурна пилка», психолого-педагогічне проектування діяльності дітей ,вихователі подивились спочатку з острахом. А пізніше ці техніки стали улюбленими.. Вихователі чітко усвідомили, що «Карусель» - це одна із найефективніших технік під час контрольних занять.  Ключовим завданням керівника є ув'язка інновації з інтересами колективу. В ході первинних обговорень «чи потрібна нам інновація» важливо забезпечити можливість для жорстких дискусій, коли чесно і відкрито можна висловити безсторонню думку, при цьому перевага віддається відгукам, в яких звучать конкретні пропозиції та уникаються оціночні судження. Підготувати колектив до інноваційної діяльності - це значить сформувати високу комунікативну компетентність.  Вивчення та аналіз допомагають керівнику правильно організувати інноваційну діяльність з урахуванням оцінки рівня готовності членів колективу до сприйняття нововведень.   
Позитивне ставлення можливе при: 
- Незадоволенні результатами освітнього процесу; 
- Потреби у творчості , усвідомленні змін, що відбуваються в суспільстві; 
- Позитивній оцінці творчих можливостей колег; 
- Збігу власних поглядів з цілями нововведень, наявності власних ідей, які можна застосувати в інноваційному процесі
- Високому рівні інформованості про досягнення педагогічної науки; 
- Демократичному стилі відносин в колективі; 
- Практичному досвіді інноваційної діяльності. 
Байдуже ставлення до нововведень визначається: 
- Відсутністю значимих мотивів нововведень; 
- Відсутністю інтересу до інновацій; 
- Негативною оцінкою творчих можливостей колег; 
- Напруженими відносинами в колективі. 
Негативне ставлення до нововведень пояснюється: 
- Незгодою поглядів педагога із суттю планованих перетворень; 
- Відсутністю інших мотивів інноваційної діяльності, крім міркувань престижу, матеріальної зацікавленості і т.п.; - Авторитарним стилем керівництва педагогічним колективом.  Головне - це навчання вихователів через різні форми: Дод.2.1) проведення семінарів для співробітників, спрямування їх на курси підвищення кваліфікації; 2) організація «круглих столів» із запрошенням фахівців, управлінців; 3) організація роботи методичних об'єднань або творчих груп; 4) практикуми; 5) самостійна робота окремих педагогів з вивчення літератури за темою.   Головні умови ефективності інноваційної діяльності: 
1) системність у методичній роботі з педкадрів з розвитку їхніх професійних навичок і вмінь у педагогічній діяльності; 2) наявність у педагога особистого плану розвитку, який мобілізує його потенційні здібності; 3) постійний аналіз успіхів і досягнень у роботі педагогів, створення ситуації успіху педагога, що веде до розвитку ділових якостей, появі позитивного мотиву до вдосконалення себе, своєї справи; 4) створення творчої атмосфери і об'єднання зусиль всього педагогічного колективу з побудови освітнього простору, де кожен відчуває свою значимість .5) встановлення добрих, відкритих стосунків, при яких знімаються напруженість і страх бути не зрозумілими; вітається обговорення, а не заперечення альтернативних поглядів на ту чи іншу проблему; конструктивна опрацювання конфліктів ; 6) проведення відкритих дискусій з проблеми інноваційної діяльності, де кожен висловлює власну точку зору, але рішення приймається колегіально.  Організація педагогічним колективом дослідницької діяльності передбачає обов'язкову рефлексію того, що зроблено, тобто періодичну оцінку, перевірку ефективності отриманих результатів. Зазвичай це відбувається у формі звітів, тестування . Наприклад, форма колективного обговорення: можна на дошці написати фрази і запропонувати всім по черзі продовжити одну з них. При цьому керівник під кожною з фраз коротко записує висловлювання педагогів. Практика показує, що при такому обговоренні виключається марнослів'я, а наочність допомагає в кінці підвести підсумок, зробити висновки, яка з фраз користувалася популярністю. Фраза «У мене виникло питання ...» припускає, що на всі записані питання в кінці такого колегіального обговорення хтось повинен обов'язково дати відповідь.    
Обов'язково в річному плані планується: 
а) робота з кадрами (нарада, педрада, виробничі збори тощо); 
б) робота творчих груп; 
в) робота із самоосвіти; 
г) робота з батьками;  д) контроль, аналіз і регулювання. 
Додаток № 1

Діалог – як форма навчання співробітника.
Форми діалогу:

Дати відповідь на запитання анкети: • Якому типу співробітництва ви надаєте перевагу?

______________________________________________________________________________________________________________________________

 • Чому людей, які займають стабільне положення, як правило важко мотивувати матеріальними стимулами?

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 • Чим погане засилля регламенту?

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

 • Що означає принцип одноосібності?

______________________________________________________________________________________________________________________________

 • Чи є коректним вислів, що «Клієт №1- діти, клієнт №2 – це батьки, а клієнти завжди праві»

______________________________________________________________________________________________________________________________ • Яку із помилок ви допускаєте частіше всього, на ваш погляд, з- чим це пов’язано?

______________________________________________________________________________________________________________________________

 • Назвіть причини із-за яких підлеглі не повідомляють керівника про труднощі, які виникають?

______________________________________________________________________________________________________________________________

 • Чим відрізняється помилка підлеглого від порушення дисципліни?

______________________________________________________________________________________________________________________________

 • Чим можна компенсувати недостатність знань у підлеглого?

______________________________________________________________________________________________________________________________

 • Які причини породжують такий недолік як поспішність?

______________________________________________________________________________________________________________________________

 • Назвіть мету різного виду контролю?

______________________________________________________________________________________________________________________________

 • Чому тотальний контроль викликає байдужість?

______________________________________________________________________________________________________________________________

 • В якому випадку матеріальне заохочення є мотивом?

______________________________________________________________________________________________________________________________

 • Яка мета регулярних зборів?

______________________________________________________________________________________________________________________________

Головні мотиватори

6. Можна вислухати:

Дізнатись думку підлеглого про ситуацію, яка склалась, проблемах, завданнях і засобах вирішення

5. Можна викласти факти:

Допомогти підлеглому зрозуміти проблему, сформулювати завдання і знайти рішення


4. Можна описати проблему:

Допомогти підлеглому сформулювати проблему і знайти рішення

3. Можна поставити завдання:

Обговорити завдання, прийти до загальної думки про перелік заходів
2. Можна продати рішення:

описати підлеглому необхідні заходи і свої аргументи
 1. Можна наказати:

Описати підлеглому необхідні заходи


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка