Охорона праці та безпека життєдіяльності Безпечний освітній простір навчального закладуСторінка1/14
Дата конвертації12.04.2017
Розмір3.05 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Охорона праці та безпека життєдіяльності

Безпечний освітній простір навчального закладу:

 • система організації охорони праці та безпеки життєдіяльності

 • планування роботи з охорони праці

 • організація безпечного проведення навчально-виховного процесу та зразки документації

Охорона праці — це захищене життя і здоров'я на робочому місці

Основними принципами державної політики в галузі охорони праці, відповідно до Закону України «Про охорону праці», є:

 • пріоритет життя і здоров'я працівників щодо результатів виробничої діяльності підприємства;

 • підвищення рівня промислової безпеки через суцільний технічний контроль за станом виробництва, технологій та продукції;

 • обов'язковий соціальний захист працівників, повне відшкодування збитків особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та професій­них захворювань;

 • установлення єдиних вимог з охорони праці для всіх підприємств та суб'єктів підприємницької діяльності, незалежно від форм власності й видів діяльності;

 • установлення повної відповідальності робото­давця за створення належних, безпечних і здорових умов праці.

Охорона праці — це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я й працездатності людини в процесі праці. Основним обов'язком керівника навчального закладу стає створення такої організації навчально-виховно­го процесу, за якої досягатиметься його найбільша ефективність. Кожен нещасний випадок означатиме для установи серйозну моральну й економічну втрату.

Не менш важливим завданням є забезпечення високої якості НВП, а якість праці прямо залежить від якості умов праці, від санітарно-гігієнічного та ергономічного комфорту на робочому місці.

Отже, забезпечення здорових, безпечних і висо­копродуктивних умов праці є важливим чинником успішного функціонування навчального закладу в умовах сьогодення. Директор має дбати про те, щоб створювати безпечні умови праці, забез­печувати сприятливий морально-психологічний клімат для педагогічного колективу, що сприяє підвищенню продуктивності праці й поліп­шенню якості організації навчально-виховного процесу.
РОЗДІЛ І. Питання охорони праці в освітньому просторі навчального закладу

Питання охорони праці проходить через усю систему роботи закладу й стосується всіх напрямів діяльності та всіх без виключення учасників навчально-виховного процесу.Система організації охорони праці

та безпеки життєдіяльності в роботі закладу

Робота педагогічного колективу з охорони праці організована згідно із законами України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», По­ложенням про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти». Відповідно до вимог нормативних документів, у навчальному закладі розроблена від­повідна документація з питань дотримання безпеки та охорони праці, створено службу охорони праці, затверджені положення про служби охорони праці, створені й діють комісії з навчання та перевірки знань з охорони праці, програми навчання, плани-графіки проведення навчання та білети для перевірки знань. Навчання й перевірка знань з охорони праці вчителів фізики, інформатики, хімії, біології, трудового навчан­ня, фізичного виховання, ОЗВ проводиться щорічно згідно з планом-графіком. Робота служби з охорони праці здійснюється відповідно до плану роботи та гра­фіків обстежень, затверджених директором закладу.

Охорона праці — це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я й працездатності людини в процесі праці.

У системі управління охороною праці навчального закладу можна виокремити такі основні напрями:

• створення безпечних умов праці і навчання;


 • значне підвищення рівня профілактичної роботи щодо запобігання нещасним випадкам і професійним захворюванням;

 • забезпечення систематичного навчання учнів, педагогів, техперсоналу, батьків із питань охорони праці;

 • контроль за дотриманням вимог чинного за­конодавства з питань охорони праці, безпеки жит­тєдіяльності.

Згідно з вимогами чинних нормативних документів, розроблені, затверджені директором і видані посадові інструкції для всіх працівників навчального закладу. Для окремих категорій працівників розроблені та вве­дені в дію інструкції з охорони праці та інструкції з безпеки праці при виконанні небезпечних робіт.

Як із працівниками, так і з учнями та їхніми батька­ми проводяться всі види інструктажів, а також їх облік за встановленою формою. Розроблені й затверджені програми вступних інструктажів для працівників і учнів, які поміщені в журналах вступного інструк­тажу для працівників і класних журналах для учнів.

Згідно з вимогами нормативних документів, реє­струються первинний, повторний, позаплановий і ці­льовий інструктажі для працівників та учнів. Журнали реєстрації інструктажів знаходяться в службі охорони праці і на робочих місцях у навчальних кабінетах (фізики, інформатики, біології, хімії, шкільних май­стернях, спортивних залах).

Учителі фізики, біології, хімії, трудового навчання, фізичного виховання проводять первинні інструктажі перед початком практичних, лабораторних робіт, ви­конанням відповідних вправ, перед початком кожного розділу навчальної програми з фізичного виховання.

Облік інструктажів учителі проводять у класних журналах на сторінці відповідного предмета в розділі про запис змісту року.

Навчальні кабінети, майстерні, спортивні зали, шкільні їдальні, котельні забезпечені первинними засобами пожежогасіння, на видному місці розмі­щені плани евакуації на випадок пожежі. Оформлені куточки з безпеки життєдіяльності.

Питання створення безпечних умов праці, на­вчання і виховання учасників навчально-виховного процесу постійно знаходяться на контролі в інженера з техніки безпеки та директора навчального закладу.

У річному плані навчального закладу є окремий розділ «Планування роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності» (додаток 1). Згідно з ним, систематично перевіряється робота школи з питань дотримання вимог законодавчих і нормативних до­кументів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, профілактики дитячого травматизму. Ці питання обговорюються на нарадах у присутності директора, педагогічних радах.На наради в присутності директора виносилися такі питання:

 1. Дотримання учнями школи вимог безпеки під час роботи в шкільній майстерні, хімічному, фізичному кабінетах.

 2. Організація роботи з батьками щодо запобігання нещасним випадкам серед дітей у побуті.

 3. Стан проведення інструктажів із безпеки життєді­яльності та бесід для відвернення дитячого травматизму.

 4. Робота класних керівників щодо запобігання нещасним випадкам.

5. Про результати медичного огляду учнів.

 1. Стан дотримання норм безпеки життєдіяльності в навчальних кабінетах.

 2. Стан дотримання правил пожежної безпеки в школі.

 3. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог і вимог безпеки на харчоблоці.

 4. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог у при­міщеннях і навчальних кабінетах школи.

10. Дотримання вимог безпеки при організації й проведенні позакласних і позашкільних спортивно-масових заходів.

 1. Про підсумки проведення місячника безпеки руху.

 2. Про підсумки проведення тижня знань і дня охорони праці в школі.

 3. Дотримання правил безпеки під час проведення занять із фізичної культури та спорту.

 4. Виконання працівниками школи інструкцій з охорони праці, правил внутрішнього трудового розпорядку.

Питання, які було винесено для обговорення на за­сіданнях педагогічної ради:

 1. Про стан і завдання педагогічного колективу з охорони здоров'я дітей і техніки безпеки в навчаль­но-виховному процесі.

 2. Про роботу педагогічного колективу школи що­до збереження та зміцнення психічного й фізичного здоров'я учнів.

 3. Про роботу педагогічного колективу щодо вико­нання основних вимог законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух».

 4. Про роботу педагогічного колективу щодо ство­рення безпечних умов життєдіяльності та збереження життя й здоров'я учасників навчально-виховного процесу.

 5. Про роботу педагогічного колективу щодо ви­конання вимог Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти.

Питання, які обговорювалися на зборах трудового колективу:

 1. Результати навчання та перевірки знань праців­ників школи з питань безпеки життєдіяльності.

 2. Звіт директора школи про виконання комплекс­них заходів з охорони праці та безпеки життєдіяль­ності учасників навчально-виховного процесу.

Для вчителів був проведений семінар-практикум на тему «Нормативно-правові акти з питань безпеки життєдіяльності».

У навчальному закладі проводиться значна робота щодо виконання заходів із профілактики травматизму невиробничого характеру. Відповідно до розроблених заходів, з учасниками навчально-виховного процесу проводяться інструктажі, бесіди, вікторини, круглі столи, дискусії, місячники, тижні, тема яких «Про­філактика травматизму під час організації навчаль­но-виховного процесу та в побуті, поведінка дітей із незнайомими предметами, дотримання правил дорожнього руху, надання долікарської допомоги».

Розроблено програму занять:

Тема 1. Законодавство про працю.

Тема 2. Законодавство про охорону праці.

Тема 3. Пожежна безпека.

Тема 4. Безпека дорожнього руху.

Тема 5. Електробезпека.

Тема 6. Вибухонебезпека.

Тема 7. Безпека поводження на воді.

Тема 8. Профілактика побутового травматизму.

Тема 9. Надання першої допомоги при нещасних випадках.

Уся система діяльності навчального закладу з охо­рони праці узагальнена в структурну схему (табл. 1).Питання, які виносилися на педагогічну раду та пройшли моніторинг:

1. Результати науково-дослідної роботи учнів 11-го класу «Шкідливі звички моїх однокласників». 1. Аналіз стану здоров'я учнів.

 2. Здоров'я дитини й шкільне навантаження.

4. Шляхи збереження та зміцнення здоров'я суб'єктів навчально-виховного процесу.

 1. Організація режиму дня учня, дотримання санітарно-гігієнічних вимог, особиста гігієна, змінне взуття.

 2. Основні напрями спортивно-оздоровчої ді­яльності кафедри здоров'я. Методика проведення фізкультхвилинок на уроках.

5. Методика самоуправління та саморегуляції.

Таблиця 1

Структурна схема системи діяльності закладу з охорони праці та безпеки життєдіяльності

Педагогічна рада

Директор

Організаційні заходи:

• комісія з ОП;

• пожежно-технічна комісія;

• комісія з розслідування НВ;

• колективна угода;

• евакозаходи, чергування тощоІнструктивно-методичні заходи:

• інструктаж вступний, первинний, повторний, поза­черговий, цільовий;

• навчання всіх учасників НВП;

• одноразові навчальні заходи: —день ОП;

—день ЦО;

—конкурси, вікторини, змагання;

• випуск шкільних друкованих видань, методичок з охорони праці та безпеки життєдіяльності


Педагогічна рада

Директор

Матеріальне забезпечення:

• ремонт навчально-матеріальної бази;

• оснащення кабінетів;

• придбання засобів захисту;

• оформлення наочності


Контрольні заходи:

• контроль знань з ОП і БЖ;

контроль документації;

• контроль за станом обладнання та засобів захисту;

• комплексна перевірка готовності до нового навчаль­ного року


Органи самоврядування

1. Рада школи.

2. Учнівська рада.

3. ПрофкомЗвіт про виконану роботу (УО, рада школи, профспілка)


РОЗДІЛ II. Організаційні заходи
У навчальному закладі розроблені нормативні документи з техніки безпеки й охорони праці від­повідно до таких документів:

1. Законодавчі акти:

 • Конституція України;

 • Закон України «Про освіту»;

 • Закон України «Про загальну середню освіту»;

 • Кодекс законів про працю України;

 • Закон України «Про охорону праці»;

 • Основи законодавства України про охорону здоров'я;

 • Закон України «Про пожежну безпеку»;

 • Закон України «Про дорожній рух»;

 • Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

 • Закон України «Про цивільну оборону України»;

 • Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»;

 • Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»;

 • Закон України «Про колективні договори і угоди»;

 • Закон України «Про загальнообов'язкове дер­жавне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

2. Загальні нормативні документи:

 • Типове положення про службу охорони праці;

 • Положення про порядок розслідування не­щасних випадків, що сталися під час навчально-ви­ховного процесу в навчальних закладах (наказ МОН від 31.08.2001 №616);

 • Положення про порядок розслідування та ве­дення обліку нещасних випадків, професійних за­хворювань і аварій на виробництві (Постанова КМ від 21.08.2001 №1099);

 • Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру (Постанова КМ від 22.03.2001 №270);

 • Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в уста­новах і закладах освіти (наказ МОН від 01.08.2001 № 563);

 • Типове положення про навчання з питань охо­рони праці;

 • Положення про розробку інструкцій з охорони праці;

 • Типове положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці;

 • Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми;

 • Правила пожежної безпеки в Україні (наказ МНС України від 19.10.2004 № 126);

 • Положення про дружини юних пожежників;

 • Положення про цивільну оборону;

 • Правила обліку дорожньо-транспортних пригод;

 • Типове положення про кабінет охорони праці;

 • Положення про комісію з питань охорони праці профспілкового комітету підприємства;

 • Положення про представників профспілки працівників освіти і науки України з питань охорони праці;

 • Положення про громадського інспектора з охо­рони праці.

Ураховуючи вищезазначену нормативно-правову базу, з метою поліпшення організації праці зі створен­ня здорових і безпечних умов роботи та проведення освітянського процесу й дотримання техніки безпеки всі обов'язки працівників закладу щодо виконання Закону України «Про охорону праці», усі питання відповідності умов для дотримання техніки безпеки та охорони праці регламентують такі документи:

 • план роботи навчального закладу (розділи, у яких піднімається питання з охорони праці та без­пеки життєдіяльності);

 • винесення обговорення питань охорони праці на педагогічні ради (протоколи);

 • паспорт санітарно-технічного стану навчального закладу;

 • акти:

— готовності закладу до нового навчального року;

 • акт-дозвіл на право проведення занять у кабі­нетах, майстернях, лабораторіях, спортивних залах, на спортивних майданчиках;

 • про виконання розділу «Охорона праці» колек­тивного договору;

 • за результатами проведення третього ступеня оперативного контролю;

 • накази по школі (табл. 2);

 • матеріали навчання та перевірки знань пра­цівників із питань охорони праці (навчальні плани, програми, білети або питання для перевірки знань з питань охорони праці та протоколи за результатами перевірки знань);

 • інструкції з охорони праці для педагогічних, технічних працівників, обслуговуючого персоналу;

 • інструкції з охорони праці для проведення ін­структажів з учнями в кабінетах хімії, фізики, інфор­матики, трудового навчання, майстернях, спортзалі й майданчику та на заняттях з ОЗВ;

 • функціональні обов'язки з питань охорони праці:

— відповідальних за організацію й забезпечення здорових і безпечних умов праці, навчально-ви­ховного процесу, стану робочих місць, обладнання, інструментів і пристосувань, приладів, спортивного інвентарю;

— завідувачів майстернями, кабінетами;

— учителів трудового навчання, фізики, хімії, фізвиховання, ДПЮ, інформатики;

— керівників гуртків, класних керівників;

• колективні договори з охорони праці й акти про їх виконання;

• інструкція або орієнтовний перелік питань для проведення інструктажів (вступного і первин­ного);

• журнали:

—реєстрації інструктажів з ОП і БЖД: вступного, первинного, повторного, позапланового, цільового;

— із безпеки життєдіяльності в кабінетах фізики, хімії, інформатики, біології, у майстернях, спортзалі й майданчику, при проведенні екскурсій та позашкіль­них, позакласних заходів;


— реєстрації видачі посадових інструкцій та ін­струкцій з охорони праці;

— реєстрації обліку видачі інструкцій з охорони праці;

— обліку проведення оперативного контролю за станом охорони праці;

• протоколи щодо:

— випробування заземлювального пристрою на опір розтікання електричного струму;

— вимірювання опору ізоляції електричних про­відників;

— перевірки засобів індивідуального захисту;

• положення про організацію роботи з охорони праці в установах освіти та положення про розсліду­вання і облік нещасних випадків;

• бланки актів форм Н-1, Н-2, НВТ;

• правила внутрішнього трудового розпорядку;

• правила протипожежної безпеки (наявність і стан первинних засобів пожежогасіння);

• плани евакуації працівників та учнів на випадок пожежі; • інструкції з пожежної безпеки;

 • розподіл обов'язків працівників на випадок виникнення пожежі.

Таблиця 2

Накази з техніки безпеки

№ наказу

Зміст наказу

Дата

Примітка
2010/11 н. р.28

Про затвердження інструкцій

15.02.20
29

Про затвердження інструкцій з охорони праці, які діють у навчальному закладі

15.02.20
ЗО

Про створення служби охорони праці в навчальному закладі

15.02.20
103

Про проведення тижня охорони праці та техніки безпеки в навчальному закладі

22.04.20
119

Про введення в дію інструкцій і положень з охорони праці

11.05.20
137

Про заходи щодо виконання Закону України «Про охорону праці» в на­вчальному закладі

21.05.20
142

Про створення постійної комісії з питань охорони праці в навчальному закладі

21.05.20
143

Про призначення відповідальних за збереження енергоносіїв, безпечну експлуатацію електрогосподарства школи

21.05.20
209

Про першочергові дії персоналу та посадових осіб у разі терористичних або диверсійних актів

01.09.20
210

Про проведення вступного інструктажу в навчальному закладі

01.09.20
212

Про виконання листа Миколаївської облдержадміністрації № 7718-49-05

01.09.20
213

Про розподіл обов'язків щодо створення здорових і безпечних умов праці, проведення навчально-виховного процесу

01.09.20
214

Про охорону праці, дотримання норм техніки безпеки в школі та покла­дання на медпрацівників відповідальності за життя і здоров'я учнів

01.09.20
215

Про заборону паління в приміщеннях Школи

01.09.20
228

Про призначення відповідальних за безпеку життєдіяльності в кабінетах інформатики, образотворчого та музичного мистецтва, предметів «Захист Вітчизни», «Кобзарська школа», спортивному залі

03.09.20
230

Про запобігання нещасним випадкам у період охорони об'єктів навчаль­ного закладу

03.09.20
231

Про створення комісії для проведення розслідування нещасних випадків

03.09.20
232

Про стан безпеки життєдіяльності в навчальному закладі

03.09.20
266

Про створення комісії для розслідування нещасних випадків

19.09.20
362

Про заходи щодо ліквідації наслідків складних погодних умов на території навчального закладу

06.12.20
394

Про стан відвідування учнями занять за І семестр 20 / н. р.

28.12.20
405

Про створення постійної комісії з питань охорони праці в навчальному закладі

30.12.202011/12 н. р.5

Про призначення комісії для розслідування нещасного випадку

10.01.20
13

Про проведення навчання та атестації працівників школи з питань охорони праці у 20 / н. р.

17.01.20
21

Про призначення комісії для розслідування нещасного випадку

27.01.20
55

Про посилення контролю за роботою сторожів і попередження нещасних випадків у період охорони об'єктів навчального закладу

24.02.20
68

Про посилення контролю пожежної безпеки в навчальному закладі у вихідні та святкові дні

03.03.20
160

Про підсумки атестації працівників навчального закладу з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у 20 / н. р.

05.05.20
217

Про призначення відповідального з охорони праці в навчальному закладі

31.05.20
218

Про призначення відповідального за проведення навчання та атестацію працівників закладу з правил дорожнього руху

31.05.20
224

Про проведення в навчальному закладі протиепідемічних заходів

07.06.20
246

Про створення комісії для проведення розслідування нещасних випадків

25.08.20
257

Про розподіл обов'язків для створення здорових і безпечних умов праці, проведення навчально-виховного процесу

30.08.20
273

Про першочергові дії персоналу та посадових осіб у разі терористичних або диверсійних актів

01.09.20
274

Про проведення вступного інструктажу в навчальному закладі

01.09.20
275

Про виконання листа Миколаївської облдержадміністрації № 7718-49-05

01.09.20
276

Про охорону праці, дотримання норм техніки безпеки в школі та покла­дання на медпрацівників відповідальності за життя і здоров'я учнів

01.09.20
277

Про заборону паління в приміщеннях навчального закладу

01.09.20
296

Про призначення відповідальних за безпеку життєдіяльності в кабінетах інформатики, образотворчого та музичного мистецтва, предметів «Захист Вітчизни», «Кобзарська школа», спортивному залі

02.09.20
298

Про запобігання нещасним випадкам у період охорони об'єктів навчаль­ного закладу

02.09.20
299

Про створення комісії для проведення розслідування нещасних випадків

02.09.20
300

Про стан безпеки життєдіяльності в навчальному закладі

02.09.20
У навчальному закладі розроблено Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу, посадові інструкції учасників навчально-виховного процесу, інструкції з охорони праці для технічного персоналу та вчи­телів, Програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, інструктажі з ТБ для учнів у кабінетах підвищеної небезпеки, план евакуації на випадок пожежі, програму проведення вступного інструктажу.

У колективному договорі між адміністрацією та профспілковим комітетом є розділ «Охорона праці». Річний план роботи містить розділ «Охо­рона життя та здоров'я, заходи безпеки, охорона праці, санітарно-профілактичні та оздоровчі за­ходи».


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка