Одеський національний університет імені І. І. МечниковаСторінка3/3
Дата конвертації30.12.2016
Розмір0.61 Mb.
1   2   3

13. Інформаційні ресурси


  1. Програми телебачення, журнальні та газетні статті з соціальною спрямованістю;

  2. Електронні ресурси Інтернету;

  3. Соціальні акції громадських та релігійних організацій.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ»

Додаток 1

Індивідуальне навчально – дослідне завдання

(по три години самостійної роботи на кожне завдання)

Всього: 12 годин самостійної роботи


 1. Складіть план бесіди з дорослими членами сім’ї біженців з «гарячої точки». Мета бесіди – з’ясування джерел емоційних проблем дорослих членів даної родини.

 2. Покажіть у вигляді системи (зі з’ясуванням її основних елементів) оточення неблагополучного підлітка (якого Ви знаєте або зустрічали підчас педагогічної практики).

 3. Напишіть есе на тему «Шанси і ризики у осіб, що повернулися із місць покарання». Опишіть, як, з чиєю допомогою (організації, служби) можна в умовах нашого міста на краще зовнішнє оточення молодій людині з кримінальним минулим.

 4. Проведіть групову дискусію з метою корекції негативної психологічної установки (наприклад когось з групи студентів) щодо пошуку і успішного влаштування на «пристойну роботу».


Завдання для самостійної роботи


 1. Зробіть конспект джерела: Проблемы практической социальной психологии //Введение в практическую социальную психологию М.: Смысл, 1994. С.7-35.

 2. Напишіть анотацію до джерела: Мэнделл Дж. Г., Дамон Л. Групповая психотерапевтическая работа с детьми, сексуальное насилие. – М.: Генезис, 1998.

 3. Висловіть власні думки з приводу проблеми «Психосексульний розвиток й адаптація особистостей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією», спираючись на джерела:

 • Кон И.С. Лунный свет на заре. Лики и маски однополой любви. – М., 1998.,

 • Еникеева Д. Геи и лесбиянки (Психосексуальный портрет). – М.: ООО Изд-во «Астрель»: ООО Изд-во «АСТ», 2003. – 410 с.

 1. Зробіть конспект джерела: Петровская Л.А. Развитие компетентного общения как одно из направлений оказания психологической помощи //Введение в практическую социальную психологию. М.: Смысл, 1996. С.150-167.

 2. Складіть кілька тренувальних завдань для покращення шансів повернення до професійної діяльності людей, звільнених з ув’язнення.

Творче завдання (самостійна робота – 2 години): написати реферат на одну з тем Змістового модулю № 2 та зробити доповідь з презентацією, де будуть проаналізовані:

  • Теоретичні засади вивчення даної соціальної проблеми в психології

  • Досвід її вирішення в країнах Західної Європи та США

  • Особливості вирішення цієї проблеми в Україні, враховуючи ментальність та соціальні реалії

  • Власний висновок з прогнозами й перспективами розробки даної проблематики

  • Список літератури – 10-12 джерел

  • Обсяг роботи – 10-12 стор.

  • Додаток – методична розробка, яку автор реферату рекомендує групі для застосування в практиці вирішення поставленої проблеми

На реферати по темам Змістового модулю № 2 та доповіді з презентаціями виділяється 10 год (приблизно 30 хв. На кожного доповідача).

Додаток 2

ЗАПИТАННЯ ДО ІСПИТУ


 1. Історичні та концептуальні основи соціальної роботи у різних країнах. Соціальна робота у сучасній Європі.

 2. Категоріальний апарат соціальної роботи.

 3. Мета, об’єкт і предмет соціальної роботи.

 4. Основні завдання та методи соціальної роботи.

 5. Досвід соціальної роботи у вітчизняних та закордонних соціальних організаціях.

 6. Психологічні особливості соціальної роботи як професії.

 7. Міждисциплінарне співробітництво в галузі соціальної роботи.

 8. Сучасна класифікація теорій соціальної роботи: психолого-орієнтовані, соціолого-орієнтовані, комплексно-орієнтовані моделі теоретичного обґрунтування соціальної роботи.

 9. Основні психологічні теорії і їх вплив на соціальну практику: психодінамічний підхід, поведінковий підхід, екзестенційно-гуманістичний підхід.

 10. Групи методів соціальної роботи в її технології.

 11. Соціальна терапія та її функції.

 12. Індивідуальна та групова терапія в соціальній роботі.

 13. Етапи технології вирішення соціальних проблем.

 14. Основні категорії об’єкту соціальної роботи.

 15. Організація соціальної роботи в системі соціальних служб для дітей та молоді, жіноцтва та сімей.

 16. Соціальна робота з категорією соціально депривованих осіб (бідні люди, жебраки, бездомні, безробітні).

 17. Соціальна робота в сфері міграції населення (іммігранти та емігранти, репатріанти, біженці).

 18. Категорія девіантних осіб в соціальній роботі.

 19. Соціальна робота з інвалідами та невиліковно хворими.

 20. Основні види професійної діяльності соціального працівника: просвітницька, профілактична, діагностична, психокорекцій на робота, психологічне консультування тощо.

 21. Основні групи принципів професійної діяльності соціального працівника: принципи ставлення до клієнта, принципи взаємодії між соціальним працівником та клієнтом, етичні принципи.

 22. Криза й втрата як психологічні умови саморозвитку або деградації особистості.

 23. Феномен ПТСР. Психотерапевтична допомога при ПТСР в залежності від його стадії.

 24. Виникнення психологічних залежностей на фоні кризи й втрати.

 25. Можливості запобігання злочинності шляхом соціальної роботи.

 26. Формування та динаміка ціннісних орієнтацій особистості, якій н.ид альн в соціальній роботі.

 27. Особливості соціальної роботи з алко – та наркозалежними.

 28. Алкогольні традиції: можливості і способи соціальної роботи.

 29. Особливості реабілітації особистостей із наркозалежністю: н.ид альніий досвід.

 30. Суїцидальна поведінка як предмет досліджень міждисциплінарної сфери знань «суїцидології»

 31. Психологічне розуміння суїцидальних станів, класифікація їх.

 32. Психологічна допомога клієнтам, що звершили н.ид альні спроби або мали н.ид альні наміри.

 33. Проституція як наслідок соціальних негараздів чи особистий вибір.

 34. Психологічні наслідки проституції як девіантної поведінки.

 35. Особливості субкультури місць позбавлення волі.

 36. Психологічні ефекти ув’язнення, вплив позбавлення волі на психіку в’язня.

 37. Основні напрями психологічної допомоги в’язням.

 38. Реабілітація ув’язнених після звільнення.

 39. Робота з групою та груповою динамікою. Групова дискусія, модерація, фасілітація і т.ін.

 40. Роль та функції церкви в різноманітних напрямках соціальної роботи: залучення досвіду інших країн.

 41. Соціально-психологічні тенденції сучасного релігійного сектантства.

 42. Масовий психоз, релігійний суїцид та тероризм: актуальні проблеми соціальної роботи.

 43. Можливості пастирської психотерапії у роботі з дітьми та сім’ями.

 44. Хоспіси. Проблематика евтаназії: медичний та релігійний аспекти.

 45. «Культурний шок» як проблема соціальної роботи. Соціальна робота в етнічній діаспорі.

 46. Соціальна робота в галузі запобігання міжетнічних та міжконфесійних конфліктів.

 47. Психосексуальний розвиток та взаємовідносини юнаків та дівчат як напрямок соціальної роботи.

 48. Підготовка до шлюбу та сексуальна просвіта як один з напрямків соціальної роботи.

 49. Соціалізація особистостей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією.

 50. Психотерапія травмованої сексуальності в соціальній роботі.

 51. Соціальна допомога неповним сім’ям та батькам-одинакам.

 52. Соціальна робота з дітьми, позбавленими батьківської опіки.

 53. Проблематика насильства в родині.

 54. Етичні правила діяльності психолога та соціального працівника. Особистісні якості, що необхідні для професійної соціальної роботи.

 55. Проблематика супервізії соціального працівника.

 56. Соціальна робота як духовна практика: розвиток особистого потенціалу соціального працівника.

 57. Основні етапи підготовки публічного виступу: план, композиція, методи викладу матеріалу, ораторські прийоми, демонстрація, контроль.

 58. Міні-лекція як вид професійної діяльності соціальних працівників: інформування, зміна установки, мотивування слухачів, алгоритм складання міні-лекції.

 59. Дозвілля людини: можливості соціальної роботи в сприянні духовному та фізичному розвитку особистості.

 60. Проблема самотності: деструктивний та креативний аспекти (можливості соціальної роботи).Додаток 3

ЦІЛЬОВА НАСТАНОВА до курсу
«Психологічні основи соціальної роботи»

В теперішній час важко уявити підготовку студентів психологічних спеціальностей без засвоєння ними теоретичних знань і практичних методів надання соціальної допомоги населенню. Зазначений підхід повністю узгоджується з міжнародною теорією і практикою психосоціальної роботи. Центральним завданням практичної соціальної роботи є сприяння оптимальній адаптації як окремих особистостей так і сімей та інших груп населення до соціального середовища і зокрема до свого оточення.

Навчальна дисципліна «Психологічні основи соціальної роботи» покликана допомогти студентам-психологам оволодіти теорією і практикою здійснення основних форм та методів психосоціальної допомоги населенню.

Програма курсу спрямована не тільки на інформування щодо сучасного стану психосоціальної теорії і практики, але й на певну індивідуальну роботу студента (відрефлексування особистих емоційних і смислових проблем, оволодіння професійною культурою).

Основні завдання, що вирішуються в ході викладання навчальної дисципліни:


 • Розкриття психологічних особливостей соціальної роботи, її категоріального апарату, мети, об’єкта і предмета, методів психосоціальної практики;

 • Виявлення системи поглядів та концептуальних підходів в галузі соціальної роботи з метою формування особливого світогляду, центром якого є цілісна особистість, що само актуалізується і розвивається у соціальному середовищі;

 • Вивчення впливу психологічних теорій на оформлення моделей практичної соціальної роботи;

 • Вивчення процесу психосоціальної взаємодії з особистістю і групою, характеристика його сутності, змісту, мети, завдань, закономірностей, протиріч, принципів, форм та результатів;

 • Знання організацій, змісту та методики проведення консультативної роботи з особистістю та групою, оволодіння елементарними навичками психологічної допомоги.

Курс «Психологічні основи соціальної роботи» становить собою дисципліну, що формує у студентів професійні знання допомогти клієнтам в конфліктних та психотравмуючих ситуаціях, розширення у клієнтів діапазону соціально і особистісно прийнятих засобів для самостійного вирішення психологічних проблем.

Викладання та самостійне вивчення дисципліни базується на принципі практичної спрямованості курсу та враховує зміст майбутньої професійної діяльності спеціалістів – психологів та соціальних працівників. Організація навчального процесу з дисципліни «Психологічні основи соціальної роботи» узгоджується з відповідними навчальними планами.

Завершується вивчення навчальної дисципліни екзаменом, який може бути складений внаслідок активного засвоєння знань та навичок на лекційних та практичних заняттях, а також самостійної роботи студентів.

Самостійна робота запроваджується з метою вивчення додаткових тем і літератури, виконання практичних завдань.

Даний вид навчальних занять сприяє формуванню і розвитку у студентів самостійності, творчості і культури наукової організації праці, передбачає обов’язкове консультування з викладачем та відвідування індивідуальних співбесід для отримання контрольних завдань і тем рефератів.
Додаток 4

ОРГАНІЗАЦІОННО – МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

До курсу «Психологія соціальної роботи» розроблено практикум «Психологія соціальної роботи», який передбачає застосування теоретичних знань, отриманих у даному курсі лекцій, у прикладних психосоціальних дослідженнях та практиці соціальної роботи. Даний практикум робить акценти на недостатньо представленому в практиці соціальної роботи розділі: «Розвиток особистісного потенціалу в соціальній роботі».


Логіка викладання курсу «Психологія соціальної роботи» передбачає використання модульної технології навчання. Програма курсу формувалася як сукупність 4-х змістових модулів. Кредитній модуль включає лекції, практичні заняття, індивідуальну та самостійну роботу студентів.

Індивідуальна робота студента складається з:

1. Виконання тестових (контрольних) завдань з кредитного модулю

2. Презентації та обговорення у групі індивідуальних завдань, рефератів

Самостійна робота студента складається з підготовки до лекцій, практичних занять та контрольних робіт

3. Написання конспектів за новітніми роботами в даній галузі.


Додаток 5
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Теми рефератів / Контрольні роботи
- Організація соціальної роботи з дітьми і молоддю: психологічний аспект

- Соціальні служби і допомога жінкам і сім'ям: психологічний аспект

- Соціальна робота з соціально депривованими особами (бідні, убогі, бездомні)

- Психологічні дослідження безробіття: можливості соціальної роботи

- Соціальна робота у сфері міграції населення (іммігранти, емігранти, репатріанти, біженці): психологічний ракурс

- Соціальна робота з інвалідами і невиліковно хворими людьми

- Особливості соціальної роботи з наркозалежними

- Психологічні аспекти соціальної роботи з суїцидентами

- Алкогольні традиції: можливості і способи соціальної роботи

- Проституція як психосоціальна проблема суспільства

- Можливості запобігання злочинності шляхом соціальної роботи.

- Формування і динаміка ціннісних орієнтацій особи в соціальній роботі

- Церква і соціальна робота: історія і сучасність

- Соціально-психологічні тенденції сучасного релігійного сектанства

- Масовий психоз, релігійний суїцид і тероризм: актуальні проблеми соціальної роботи

- Можливості пастирської психотерапії в роботі з дітьми і сім'ями

- Проблема адаптації маргінальної особи і соціальна допомога

- Расові і етнічні забобони, етноцентризм, міжнаціональна нетерпимість і дискримінація: профілактичні заходи соціальної роботи.

- "Культурний шок" як проблема соціальної роботи

- Соціальна робота в етнічній діаспорі

- Соціальна робота у сфері запобігання міжетнічним і міжконфесійним конфліктам

- Психосексуальний розвиток і взаємовідносини юнаків і дівчат як напрям соціальної роботи

- Гендерна проблематика соціальної роботи

- Підготовка до браку і сексуальна просвіта

- Соціалізація особи з нетрадиційною сексуальною орієнтацією

- Соціальна робота в області сучасного жіночого руху

- Основні напрями діяльності соціального працівника в царині допомоги сім'ї

- Типи сучасних сімей і особливості психосоціальної роботи з ними.

- Проблеми стабільності браку і сім'ї в соціальній роботі.

- Вплив сім'ї на формування особи дитини і відповідальне батьківство: специфіка соціальної роботи

- Криза сім'ї і проблема розлучення як об'єкт соціальної роботи

- Проблема агресії в сімейних стосунках: психокорекція, психотерапія

- Перспективні напрями психосоціальної роботи з сім'єю

- Розвиток креативності і допомога в самореалізації якперспективний напрям соціальної роботи

- Дозвілля: можливості соціальної роботи в розвитку особистості.

- Кризи (особові і вікові) в контексті соціальної роботи.

- Проблеми самотності: деструктивний і креативний аспекти (можливості соціальної роботи)

- Самоменеджмент, акмеологія, соціальна робота

- Захист прав дитини в контексті соціальної роботи

- Проблема материнства в психології і соціальній роботі

- Етичні аспекти ув’язнення. Соціальна робота в співпраці з правовими органами.

- Проблема евтаназії і соціальна робота в медичних установах.

- Педагогічні аспекти соціальної роботи.

Список наукових джерел для виконання рефератів слід виокремити з загального списку до курсу лекцій та літератури до змістових модулів.
Додаток 6

Література до модулів

Література до Змістового модуля № 1: 8,9,10,12,20,32,97,127,128,129,130,142,145

Література до Змістового модуля № 2: 5,6,22,23,30,39,42,43,46,47,51,58,59,67,68,70,85,117,134,141,160

Література до Змістового модуля № 3:

1, 2, 3, 4, 7, 17, 18, 21, 24, 26, 28, 29, 36, 38, 39, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 71, 76, 80, 81, 90, 106, 113, 120, 132, 136, 161, 169

Література до Змістового модуля № 4: №№ 13, 14, 15, 25, 37, 49, 64, 65, 66, 84, 121, 122, 148, 164, 165, 1661   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка