Одеський національний університет імені І. І. Мечникова на правах рукопису нагорна ольга ОлександрівнаСторінка3/3
Дата конвертації11.11.2016
Розмір0.5 Mb.
1   2   3

ВИСНОВКИ

Поставлена в реферованому дослідженні проблема розкриття особливостей семантики англомовних фразеологізмів із британським етнокультурним семантичним компонентом розв’язується в дисертації шляхом когнітивно-семасіологічного аналізу цих одиниць. У процесі вирішення конкретних завдань роботи отримали подальшу розробку актуальні для сучасної лінгвістики питання структури фразеологічного значення, місця у ній етнокультурного семантичного компонента, його різновидів та ролі цього складника у формуванні семантики етнокультурно маркованих фразеологізмів британського походження, а також з’ясовано когнітивні механізми, задіяні в цьому процесі. Окрім того, класифіковано денотативну сферу досліджуваних одиниць та виявлено джерела етноспецифічних образів, що формують їх підґрунтя. Створено глосарій досліджених ФО.

Установлено, що корпус фразеологізмів із британським етнокультурним семантичним компонентом складається з одиниць, у яких етнокультурний складник пов’язаний з когнітивним компонентом фразеологічного значення. Співвіднесеність етнокультурного семантичного компонента з різними шарами когнітивного значення зумовлює особливості взаємодії когнітивного складника ФО із прагматичним.
За умови належності ЕКСК до інтенсіоналу значення денотат фразеологічної одиниці характеризується мовцем із позиції “чужого”. Якщо ЕКСК становить собою імплікаціонал значення, то денотат характеризується мовцем із позиції “свого”. Відповідно до способів мовного втілення етнокультурного семантичного компонента виокремлюються ФО, етнокультурний складник яких належить до зон сильного імплікаціоналу (експліцитно виражений ЕКСК) або слабкого імплікаціоналу (імпліцитний ЕКСК). Межа між цими підтипами фразеологічних одиниць є розмитою внаслідок того, що прозорість мотивації фразеологізму – це градуйована властивість, здатна змінюватися з плином часу.

Денотативна сфера, співвідносна із сукупністю етнокультурно маркованих фразеологізмів британського походження, зорганізована навколо суб’єкта, котрий постає як індивідуальний суб’єкт, соціальний суб’єкт, суб’єкт дії та суб’єкт взаємодії з навколишнім середовищем. Переважна більшість ФО з британським ЕКСК характеризується суб’єктивною модальністю, що базується на оцінці денотата з боку мовця.

Джерела етноспецифічних образів, що беруть участь у формуванні значення ФО з британським ЕКCК, представлені чотирма типами: 1) культурні еталони, етнічні стереотипи та національні символи; 2) народні звичаї і традиції, легенди та повір’я; 3) прецедентні ситуації та тексти; 4) особливості мовної форми (алітерація, рима, конверсія, гра слів тощо). Індикаторами етнокультурного змісту фразеологізмів британського походження можуть бути антропоніми, топоніми або реалії.

Образи, що формують концептуальне підґрунтя етнокультурно маркованих ФО британського походження, як правило, мають метонімічну природу. Метафоричне перенесення значення спостерігається в цих одиницях переважно у поєднанні


з метонімічним мапуванням (метафтонімія). Концептуальні метафори, що беруть участь у формуванні значення етнокультурно маркованих ФО, завжди є складними, тобто стосуються неелементарних царин людського досвіду.

Положення, сформульовані в дисертації, не вичерпують порушеної у ній проблематики остаточно. Вони відкривають перспективи подальших розвідок


у декількох напрямах. По-перше, теоретична база дослідження дає змогу сформулювати нові проблеми, насамперед, дискурсної реалізації фразеологізмами британського походження свого етнокультурного потенціалу. По-друге, розроблена методика може бути застосована в аналізі ФО, що мають інше джерело виникнення (наприклад, ґендерні та вікові ознаки комунікантів), при розгляді фразеологізмів представлених в інших варіантах та ареальних різновидах англійської мови або інших мовах. По-третє, предметом детальнішого вивчення можуть стати фразеологізми, що походять із прецедентних текстів; їх дослідження має бути скероване на розгляд ФО в динаміці їх становлення.
СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Нагорна О. О. Інформаційна здатність англійських фразеологізмів


/ О. О. Нагорна // Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці : Рута, 2005. – № 266. – С. 75–84.

2. Нагорна О. О. Власна назва у складі англійських фразеологізмів як експонент національної культури / О. О. Нагорна // Наука і сучасність: зб. наук. праць НПУ імені М.П. Драгоманова. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005.


– № 52. – С. 189–195.

3. Нагорна О. О. Структурно-семантичні особливості англійських фразеологічних одиниць з національно-культурним потенціалом / О. О. Нагорна


// Міжкультурна лінгвістика та формування іншомовної комунікативної компетенції : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 28-29 верес. 2006 р. – К., 2006. – С. 65–68.

4. Нагорна О. О. Прагматичний аспект функціонування англійських фразеологізмів з етнокультурною семантикою / О. О. Нагорна // Наукові записки: зб. наук. праць Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. – 2008. – Т.2, № 10. – С. 138–141.

5. Нагорна О. О. Вплив екстралінгвістичних прототипів на денотативне значення фразеологізмів / О. О. Нагорна // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. праць та доповідей всеукр. наук. конф., 12-13 трав. 2005 р.
– Хмельницький : ХНУ, 2005. – С. 41–42.

6. Нагорна О. О. Вивчення фразеологізмів з затемненою внутрішньою формою як фактор формування соціокультурної компетенції / О. О. Нагорна // Педагогічні технології підготовки перекладачів у вищих навчальних закладах : матеріали міжвуз. наук.-теорет. конф., 23 лист. 2006 р. – Хмельницький : вид-во Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, 2007. – С. 88–91.

7. Нагорна О.О. Національно-марковані фразеологізми та джерела їх виникнення в англійській мові / О. О. Нагорна // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. праць. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – № 3. – С. 77–79.
АНОТАЦІЯ

Нагорна О. О. Етнокультурні особливості семантики англійських фразеологізмів (на матеріалі британського варіанту англійської мови). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. – Одеса, 2008.

В дисертації запропоновано когнітивно-семасіологічний підхід до вивчення семантичних особливостей фразеологічних одиниць сучасної англійської мови, які опосередковано відбивають систему знань та цінностей британської лінгвокультурної спільноти, а також фізичне життєве середовище британців.

Згідно з настановами цього підходу, інформація, що міститься у внутрішній формі фразеологічної одиниці, – це фрагмент значення, який активує у свідомості носіїв мови більш широку розумову сутність. До останньої, зокрема, належить етнокультурний семантичний компонент.

Формування значення етномаркованих фразеологічних одиниць британського походження відбувається шляхом концептуального мапування, різновидами якого є концептуальна метафора, метонімія та метафтонімія.

Класифіковано денотативну сферу етномаркованих фразеологізмів британського походження та виявлено джерела етноспецифічних образів,


на підґрунті котрих формується семантика цих одиниць.

Ключові слова: фразеологічна одиниця, внутрішня форма фразеологічної одиниці, етнокультурний семантичний компонент, концептуальне мапування, метафора, метонімія, метафтонімія.
АННОТАЦИЯ

Нагорная О. А. Этнокультурные особенности семантики английских фразеологизмов (на материале британского варианта современного английского языка). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова. – Одесса, 2008.

В диссертации предложен когнитивно-семасиологический подход к изучению семантики фразеологических единиц современного английского языка, опосредованно отражающих систему знаний и ценностей британской лингвокультурной общности,
а также физическую среду жизнедеятельности британцев.

В соответствии с постулатами этого подхода, представленная во внутренней форме фразеологизма информация представляет собой фрагмент значения, который активирует в сознании носителей языка более широкую ментальную сущность.


К последней относится, в частности, этнокультурный семантический компонент.

Исследование проведено на основе комплексной методики, которая включает следующие этапы: классификация денотативной сферы англоязычных фразеологизмов с аутентичным этнокультурным компонентом, систематизация источников этноспецифических образов, участвующих в процессе формирования значения этих единиц, выявление когнитивных механизмов концептуального картирования, разновидностями которого является метафора, метонимия и метафтонимия. Применение этой методики позволило уяснить, каким образом этнокультурная семантика исследуемых единиц “пронизывает” фразеологическую семантику, представляя собой совокупность символических, культурных, прагматических, энциклопедических и т.п. созначений.

В диссертации установлено, что корпус англоязычных фразеологизмов
с аутентичным этнокультурным семантическим компонентом состоит из единиц,
в которых этнокультурная семантическая составляющая соотносится
с когнитивным компонентом фразеологического значения. Соотнесенность этнокультурного семантического компонента с разными слоями когнитивного значения фразеологизма обусловливает особенности взаимодействия когнитивной составляющей фразеологической семантики с прагматической. В случае принадлежности этнокультурного компонента к интенсионалу значения фразеологической единицы ее денотат характеризуется говорящим с позиции “чужого”, а если этнокультурная составляющая значения коррелирует
с импликационалом семантической структуры, то денотат характеризуется говорящим с позиции “своего”. В поверхностной структуре фразеологизма,
в соответствии со способом представления этнокультурного семантического компонента, выделяются фразеологизмы, этнокультурная составляющая которых относится к зоне сильного импликационала (эксплицитно выраженный этнокультурный семантический компонент) или слабого импликационала (имплицитный этнокультурный семантический компонент). Граница между этими подтипами единиц является размытой вследствие того, что прозрачность мотивации фразеологизма представляет собой градуированное свойство, подверженное изменениям с течением времени.

В результате исследования денотативной семантики этномаркированных фразеологизмов британского происхождения было установлено, что в центре денотативной сферы находится британец как индивидуальный субъект, обладающий определенным набором свойств, пребывающий в определенных состояниях и совершающий определенные физические, ментальные и символические действия. Британец как член социума взаимодействует с другими людьми, представая как участник различного рода социальных объединений и исполнитель реляционных и институционных ролей. Как индивид и как член социума британец взаимодействует со средой своей жизнедеятельности, которая может быть статической (физической или символической) или динамической (типовые общественные практики или конкретные ситуации).

Анализ источников этноспецифических образов, принимающих участие
в формировании значения исследуемых фразеологизмов, показал, что эти образы разделяются на четыре группы: 1) культурные эталоны, этнические стереотипы и национальные символы; 2) народные обычаи и традиции, легенды, поверья; 3) прецедентные ситуации и тексты; 4) особенности языковой формы (аллитерация, рифма, конверсия, игра слов и т.д.). Индикаторами этнокультурного содержания фразеологизмов британского происхождения могут быть антропонимы, топонимы или реалии.

Образы, которые служат концептуальной основой формирования этномаркированных фразеологизмов британского происхождения, как правило, задействованы в концептуальных переносах метонимического типа. Метафорический перенос значения наблюдается в этих единицах преимущественно в сочетании с метонимическим картированием (метафтонимия). Концептуальные метафоры, принимающие участие в формировании значения фразеологических единиц с британским этнокультурным семантическим компонентом, всегда являются сложными, то есть в них задействованы неэлементарные области человеческого опыта.

В исследовании доказано, что семантические особенности английских фразеологизмов с британским этнокультурным семантическим компонентом определяются системностью связей между денотативной сферой и сферой источника посредством характерных концептуальных операций.

Ключевые слова: фразеологическая единица, внутренняя форма фразеологической единицы, этнокультурный семантический компонент, концептуальное картирование, метафора, метонимия, метафтонимия.
RESUME

Nahorna O. O. Ethnocultural Features of English Phraseological Units' Semantics (A Study of British English). – Manuscript.

Thesis for a Candidate degree in philology, speciality 10.02.04 – Germanic languages. – Odesa I. I. Mechnikov National University. – Odesa, 2008.

This dissertation presents a cognitive and semasiological approach to examining those semantic features of phraseological units in Modern English, which indirectly reflect the system of knowledge and values of British linguocultural community as well as the physical environment of the British.

According to the postulates of this approach, the information manifested by the inner form of a phraseological unit is a fragment of meaning which activates a broader mental entity in the mind of speakers. The ethnocultural semantic component of phraseologisms, in particular, is this kind of entity.

The meaning of ethnoculturally marked phraseological units of a British origin is formed via conceptual mapping, the varieties of the latter being conceptual metaphor, conceptual metonymy, and conceptual metaphtonymy.

The denotational sphere of ethnoculturally marked phraseological units has been classified and the sources of ethnospecific images which underpin the semantics of these units have been revealed.Key words: phraseological unit, inner form of phraseological unit, ethnocultural semantic component, conceptual mapping, metaphor, metonymy, metaphtonymy.
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка