Одеський національний університет імені І. І. Мечникова на правах рукопису нагорна ольга ОлександрівнаСторінка2/3
Дата конвертації11.11.2016
Розмір0.5 Mb.
1   2   3

Розділ 2Життєвий світ британця в англомовних фразеологізмах з автентичним етнокультурним компонентом” присвячено розгляду денотативної сфери ФО з британським ЕКCК, джерел виникнення етноспецифічних образів, пов’язаних із ВФ цих одиниць, та когнітивних механізмів, задіяних у формуванні їх значення.

I. Денотативна сфера англомовних фразеологізмів з автентичним етнокультурним компонентом. Аналіз ФО з британським ЕКСК методом словникових дефініцій надає можливість встановити їх слова-ідентифікатори, тобто лексичні одиниці, що застосовуються у їх визначенні (О. С. Кубрякова). У свою чергу, останні вказують на наявність у семантиці тієї або іншої ФО відповідних сем. Покажемо процедуру застосування цього методу на прикладі ФО Miss Nancy (дівчина), яка застосовується на позначення занадто ніжного хлопця (АУФ). Значення слова “дівчина” (a girl) містить семантичні ознаки “жіноча стать” та “молодий вік”, перша з яких набуває в розглянутій ФО метафоричного переосмислення. Це надає підстави стверджувати, що в семантичній структурі ФО Miss Nancy наявні семи “ґендер” та “вік”.

Відповідно до наявності виокремлених у такий спосіб сем, ФО з британським ЕКСК було поділено на чотири великі групи: британець як індивідуальний суб’єкт, британець як соціальний суб’єкт, британець як суб’єкт дії та британець як суб’єкт взаємодії із середовищем свого існування. Ці групи ФО з британським ЕКСК співвідносяться одна з однією за принципом “всесвіту, що розширюється” (Культурология. ХХ век). Керуючись загальною методологічною настановою антропоцентризму, ядром денотативної сфери ФО з британським ЕКСК уважаємо індивідуальну особистість, яка постає у різноманітті своїх властивостей та станів. ФО, що відбивають характер її стосунків з іншими індивідами, розглядаємо як шар, що охоплює це ядро. Ці дві зони денотативної сфери ФО з британським ЕКСК є статичними. Наступний шар належить до динамічної зони, яка, у свою чергу, також утворена двома шарами, співвідносними з групами ФО “британець як суб’єкт дії” та “британець як суб’єкт взаємодії із середовищем свого існування”. Розглянемо детальніше групи одиниць, співвідносні з цими шарами денотативної сфери ФО з британським ЕКCК.1. Британець як індивідуальний суб’єкт. ФО, що належать до цієї групи, загалом складають 21,9% корпусу дослідженого матеріалу. В цій групі було виокремлено такі підгрупи: найменування одиничної особи, особисті властивості людини та її стани.

1.1. Найменування одиничної особи. Цю підгрупу представлено ФО, які називають видатних представників британської лінгвокультури шляхом указівки на їх суспільну роль, особисті риси або пов’язаний із цією особою прецедент. Так, для того, щоб встановити значення ФО the Iron Lady (досл. залізна леді) (Collins English Dictionary) в повному обсязі, необхідно звернутися до образу Маргарет Тетчер – жінки, яка завдяки своїм особистим властивостям стала прем’єр-міністром Великої Британії. Наполегливість та рішучість її характеру, котрі відбиває похідне значення іменника iron (в атрибутивній позиції – “твердий”, “рішучий”), допомогли їй реалізувати запропоновану її Кабінетом політику, незважаючи на опір опозиції та критику з боку громадськості. У час свого виникнення ця ФО не вживалася на позначення інших представниць жіночої статі, а стосувалася лише особистості Маргарет Тетчер, що свідчить про звуження екстенсіонала цього фразеологічного виразу порівняно з вільним сполученням слів.

1.2. Властивості людини. Серед ФО, які входять до складу цієї підгрупи, виокремлюються фразеологічні номінації соціального походження людини, її ґендерних та вікових ознак, розумових здібностей, моральних якостей, рис характеру та зовнішнього вигляду. Соціальне походження людини може бути престижним, наприклад, to grow up with the rituals of Henley and Wimbledon (вирости в заможній родині, належати до вищих прошарків суспільства) (Expressions and Sayings), або непрестижним, наприклад, country blood (людина, яка має темношкірих предків) (там само). Ґендерні ознаки індивіда ілюструє ФО blue stocking (синя панчоха, жінка-педантка, позбавлена жіночності) (АУФ), вікові ознаки – фразеологізм Tyburn blossom (юний правопорушник) (там само), розумові здібності – ФО wise man of Gotham (людина, що робить нерозумні речі) (там само), моральні якості ФО Sir Galahad (благородний) (там само). Риси характеру людини, що відбиваються у значенні фразеологізмів із британським ЕКСК,
є переважно негативними. Прикладом є ФО pudding heart (боягуз) (Expressions and Sayings). Зовнішній вигляд людини зафіксовано, наприклад, в семантиці таких ФО, як Lord Raglan та Beau Brummel (денді) (там само).

1.3. Стани людини поділяються на психічні та фізичні. Серед психічних станів виокремлюються емоційні (скороминущі), які ілюструють фразеологізми
to get the hump (засмутитися) і pleased as Punch (задоволений) (J. Briggs), та психоментальні (тривалі), наприклад, two stops from Becontree, Tom o'Bedlam (божевільний) (АУФ). На відміну від психічних станів, які можуть бути
і позитивними, і негативними, фізичні стани людини, що отримують відбиття у ФО з британським ЕКСК, завжди є негативними: це сп’яніння, наприклад, one over the eight (бути п’яним) (A Dictionary of Euphemisms), голод, наприклад, to sup with Sir Thomas Gresham (бути голодним) (A New Dictionary of Eponyms), хвороба, наприклад, Drury Lane ague (венеричне захворювання) (A Dictionary of Euphemisms), смерть, наприклад, Davy Jones’s locker (могила моряків, які потонули у морі) (Expressions and Sayings).

2. Британець як соціальний суб’єкт характеризується ФО з британським ЕКСК відповідно до своєї належності до угруповань та здатності виконувати соціальні ролі. Частка одиниць цієї групи становить 22,6% корпусу.

2.1. Належність до угруповань. ФО цієї підгрупи можуть позначати угруповання за статусною ознакою, професійні об’єднання, інституційну належність та маргінальні угруповання, що виокремлюються за невідповідності особистості суспільним нормам. Так, етнокультурно марковані ФО британського походження можуть характеризувати суб’єкта як носія певного соціального статусу, котрий тісно пов’язаний з матеріальним статком. До цієї підгрупи одиниць належать найменування представників вищих прошарків суспільства, наприклад, Sloane Ranger (Meanings and Оrigins of Phrases), нижчих за соціальним положенням, наприклад, below the salt (там само), та пересічних громадян, приміром, а man on the Clapham omnibus (Expressions and Sayings). Соціальний статус британця визначає також його владна впливовість, і тому до групи статусно маркованих ФО з британським ЕКСК уналежнюємо одиниці типу big wig (впливова людина) (там само), The Grand Old Man (G.O.M.) (відомий діяч) (АУФ). Значення ФО з британським ЕКСК може містити відомості й про належність людини до професійних об’єднань, наприклад, Jack Tar (моряк) (АУФ), Tom Tailor (кравець) (там само). Інституційні ознаки, наявні у ФО з британським ЕКСК, можуть бути як конкретними, так і доволі абстрактними. Так, наприклад, ФО Banbury man (пуританин) (АУФ) називає людину за її релігійними переконаннями,
а фразеологізм above/below the gangway members (члени парламенту, представники уряду/опозиції) (English Idioms) їх політичні погляди. Менш конкретним
є, наприклад, значення ФО on the side of angels (бути традиційним, не підтримувати нові прогресивні ідеї) (АУФ), у якій інституційна сфера не специфікується. Об’єднання індивідів можуть бути й максимально абстрактними, наприклад, угруповання за маргінальністю, в основі яких перебуває розмежування “своїх” та “чужих”. Цю підгрупу одиниць ілюструє ФО three tailors of Tooley street (група людей, яка вважає себе представниками цілої нації) (АУФ).

2.2. Соціальні ролі британця, що відбиваються в семантиці досліджуваних фразеологізмів, можуть бути реляційними або інституційними. Реляційні ролі суб’єкта пов’язані з місцем, яке він може посідати у складі малої соціальної групи, насамперед, родини, наприклад, ball and chain (дружина, яка утримує чоловіка від того, що він бажає робити) (Meanings and Оrigins of Phrases). Стосунки індивіда поза межами родини відбиваються у ФО тоді, коли вони мають негативне забарвлення, наприклад, to be at daggers drawn (ворогувати) (The Free Dictionary). Зафіксовані
у фразеологічному фонді англійської мови інституційні ролі британця є завжди негативними, наприклад, in clink (у в’язниці) (Expressions and Sayings).

Семантичним ознакам ФО, співвідносним з особистими та соціальними рисами людини, притаманний синкретизм. Так, наприклад, словами-ідентифікаторами значення ФО the blue-rinse brigade (жінки немолодого віку з консервативними поглядами) (Expressions and Sayings) є іменники “жінка”, “вік” та “погляди”, тобто у значенні цієї ФО поєднуються, зокрема, гендерні й вікові ознаки індивіда та його належність до певної групи людей.3. Британець як суб’єкт дії отримує різнобічне висвітлення у ФО
з британським етнокультурним компонентом. Кількість одиниць цієї групи складає 24,6% корпусу. Виконувані суб’єктом дії поділяються на фізичні, ментальні та символічні. В окрему підгрупу було об’єднано ФО, що характеризують спосіб дії.

3.1. Фізичні дії відбиває, наприклад, семантика фразеологізмів to wet smb’s whistle (поновити склянку з алкогольним напоєм) (Ye Olde English Sayings) та to do
a Lord Lucan
(зникнути, втекти) (Online Etymology Dictionary).

3.2. Психоментальні дії ілюструють ФО get someone’s goat (нервувати когось) (J. Briggs) та put on one’s thinking cap (серйозно обдумувати) (Expressions and Sayings).

3.3. Символічні дії відображено, наприклад, у значенні фразеологізмів
to reach the woolsack (стати лорд-канцлером) (АУФ) та to dance attendance (виявляти надмірну увагу до когось) (English Idioms). Різновидом символічних дій є мовленнєві дії, наприклад, to kiss the Blarney stone (підлещуватися) (там само), to blow one’s own trumpet (вихвалятися) (English Sayings Explained).

3.4. Характеристика способу дії зафіксована таким фразеологізмами,
як, наприклад, by hook or by crook (усіма правдами та неправдами) (English Idioms) та to fight like Kilkenny cats (вести люту непримиренну боротьбу) (там само).

4. Британець як суб’єкт взаємодії із середовищем свого існування. Ця група етномаркованих фразеологізмів британського походження є найчисленнішою (30,9%). У її складі виокремлюються одиниці, що позначають фрагменти природного, техногенного та символічного середовища. Особливе місце посідають ФО, в яких домінує оцінний компонент.

4.1. Природне середовище життєдіяльності британця відбивається
у фразеологічних найменуваннях рослин, наприклад, Cheddar рink (різновид гвоздики) (Flowers), неуособлених живих істот, приміром, a furry thing (кролик) (A Dictionary of Euphemisms), небесних світил, наприклад, Charles's Wain (Велика Ведмедиця) (Ch. Funk), географічних регіонів, таких, як the Land of Cakes (Шотландія) (J. Briggs), та кліматичних умов, наприклад, pea soup (жовтий лондонський туман) (English Idioms).

4.2. Техногенне середовище, або створена народом матеріальна культура, втілюється у фразеологізованих назвах будівель, наприклад, Anderson shelter (бомбосховище Андерсона) (Dictionary of Britain), транспортних засобів, наприклад, the twopenny tube (лондонське метро) (English idioms); інструментів, наприклад, Brummagem screwdriver (молоток) (Meanings and Оrigins of Phrases), одягу, наприклад, British warm (коротка тепла шинель) (Dictionary of Britain)
та продуктів харчування, приміром, halfpenny lick (морозиво) (English idioms).

4.3. Символічне середовище життєдіяльності британців представлено в корпусі ФО з британським ЕКСК назвами інституцій, наприклад, the old lady
of Threadneedle street
(Англійський банк) (АУФ), символів, таких, як the British lion (британський лев) (АУФ), міфічних істот та предметів, приміром, good folk (феї, ельфи) (A Dictionary of Euphemisms), fortunatus’s cap (шапка, що виконує бажання власника) (АУФ), абстрактних сутностей, наприклад, baker’s dozen (тринадцять) (English idioms), зокрема, мови: parliamentary language (увічлива мова) (там само), Joe Miller (старий жарт) (там само).

4.4. Оцінка ситуації є важливим складником семантики ФО з британським ЕКСК. Ситуації взаємодії британця із середовищем існування можуть отримувати етичну, раціоналістичну, істиннісну або емотивну оцінку. Етичну оцінку ілюструє ФО It’s not cricket! (Це нечесно!) (English Sayings Explained), прикладом раціоналістичної оцінки є ФО Heath Robinson affair (заплутаний, складний) (J. Briggs), істиннісну оцінку втілює ФО Tell it to the marines! (Розкажіть це іншим!) (Meanings and Оrigins of Phrases), а емотивну – фразеологізм I'll be a monkey's uncle! (Та невже!) (Phrases with Origin). Як показують ці приклади, ФО з оцінним значенням можуть мати форму не лише словосполучення, але й вигукового речення.

II. Джерела образів, що мотивують значення англомовних фразеологізмів з автентичним етнокультурним компонентом, було поділено за двома критеріями: типом індикатора етнокультурної маркованості фразеологізмів та природою фонового знання, необхідного для розуміння фразеологічного значення. Під індикатором, або маркером етнокультурного змісту фразеологізму услід за З. З. Чанишевою, розуміємо мовну одиницю, що входить до складу ФО
та відзначається етнокультурною своєрідністю.

Індикаторами етнокультурного змісту фразеологізмів британського походження можуть бути: (1) антропоніми (імена історичних осіб, типові британські імена та імена фольклорних і літературних персонажів). Так, наприклад, ФО Florence Nightingale (медична сестра) (The Free Dictionary) походить від імені та прізвища англійської медсестри, яка стала національною героїнею, символом безкорисливого служіння людям, завдяки своїй діяльності під час Кримської війни; (2) топоніми, серед яких виокремлюються назви вулиць, районів та установ Лондона і назви графств, міст та селищ Великобританії. Наприклад, ФО оn Carey Street (бути у боргах, складному матеріальному становищі) (Expressions and Sayings) містить назву вулиці, на якій колись було розташовано суд у справах про банкрутство; (3) реалії (харчові, грошові, спортивні або ті, що пов’язані з мореплавством). Наприклад, ФО have ones innings (усьому свій час) (АУФ) містить спортивний термін inning (черга, послідовність), що походить із крикету.За типом знання, необхідного для розуміння значення ФО у повному обсязі, досліджені ФО було поділено на чотири групи: (1) ті, що відбивають у свідомості мовної особистості “типовий” фрагмент реального світу (культурні еталони, етнічні стереотипи та національні символи); (2) ті, що пов’язані зі знанням міфології та ритуалів (народні легенди та повір’я, звичаї і традиції); (3) ті, що вмотивовані знанням культурно значущих прецедентів (прецедентні ситуації
та тексти або висловлення); (4) ті, що потребують мовного знання (особливостей мовної форми та правил її застосування).

2.1. Культурні еталони, етнічні стереотипи та національні символи проникають у фразеологічне значення шляхом метонімічного переосмислення. Наприклад, британский лев (the British lion) є символом Британії.

2.2. Народні звичаї і традиції, легенди та повір’я. Наприклад, значення ФО to give hostages to fortune (взяти на себе зобов’язання – про того, хто одружується, має дітей тощо, – довіритися своїй долі) базується на звичаї, згідно з яким переможений король повинен був відіслати одного з власних синів своєму завойовнику як запоруку майбутньої смиренної поведінки (English Sayings Explained).

2.3. Прецедентні ситуації та тексти, приміром, ілюструє виникнення ФО the Sovereign of the Swans (Річард I, Ричард – Левине Серце), пов’язане з таким прецедентом. Річард I, повертаючись із Хрестового походу, зупинився на Кипрі, де закохався у місцеву принцесу. На згадку про їх кохання принцеса подарувала Річарду I два лебеді.

2.4. Особливості мовної форми – фонетичні, лексичні та граматичні – також можуть бути основою формування образу, що є підґрунтям значення етномаркованих ФО британського походження.

Фонетичні особливості ФО. Схожість у звучанні наприклад, власної назви Emma Freud (ім’я відомої англійської діячки, правнучки Зігмунда Фройда)
(A Dictionary of Euphemisms) та хвороби haemorrhoids (геморой) є основою формування значення ФО Emma Freuds (геморой). Характерним евфонічним засобом утворення досліджуваних фразеологізмів є алітерація, насамперед, повторення приголосних звуків у початковій позиції, наприклад, Big Ben (годинникова башта у Лондоні, частина архітектурного комплексу Вестмінстерського палацу) (English Idioms); lungs of London – лондонські парки (там само). Рима, що зумовлює також певну ритмічну організацію вислову, спостерігається, наприклад, у фразеологізмах Box and Cox (чергування) (Meanings and Оrigins of Phrases) та booze cruise (подорож-прогулянка за алкогольними напоями) (там само). Народна етимологія, що спирається на випадковий збіг або навіть віддалену схожість у звучанні слів, також є джерелом появи ФО з ЕКСК. Приміром, ФО Jolly Roger (Веселий Роджер, піратський прапор) (Jolly Roger) походить від французького словосполучення joyeux rouge (яскравий червоний). Піратський прапор у ті часи був криваво-червоного кольору, який символізував собою смерть. Згодом цей вислів, зазнавши фонетичних змін, став тлумачитися
у більш зрозумілий для англійців спосіб як “Веселий Роджер” (Jolly Roger).

Лексичні особливості ФО виявляються у грі слів, завдяки якій посилюється експресія ФО та досягається гумористичний ефект. Приміром, у ФО to keep one’s eyes peeled (бути напоготові, бути уважним та спостережливим) (J.Briggs) обігрується значення дієслова peel (знімати лушпиння), що є одночасно посиланням на сера Роберта Піла, який у 1820 році заснував першу організовану поліцію у Британії. Офіцери цієї служби, відомі як “пілери” або “бобі”, мали бути уважними та спостережливими, тобто від них вимагалася здатність “тримати очі відкритими”. Архаїзми як компоненти ФО також є маркерами етнокультурної специфіки останніх. Приміром, ФО spick and span (елегантний, модний, сучасний) (Phrases with Origins) походить від виразу spick and span-new, де span-new означає “абсолютно новий; щойно куплений”, a spick є варіантом слова spike (цвях). У XVI ст. цвяхи вироблялися із заліза і невдовзі втрачали блиск. Можливо, тому нові цвяхи почали асоціюватись із чистотою та новизною.

Морфологічні особливості ФО з британським ЕКСК виявляються в конверсії. Наприклад, ФО Joshing me? (Дуриш мене? Смієшся, чи що?) (Idiomsite) містить дієслово to josh, утворене шляхом конверсії від власного імені Джош (Josh). Серед синтаксичних засобів утворення ФО з ЕКСК виокремлюється паралелізм, який інтенсифікує фразеологічне значення, наприклад, а good Jack makes a good Gill (гарна дружина створюється гарним чоловіком – і навпаки) (АУФ). У процесі формування значення ФО з ЕКСК можуть брати участь декілька засобів одночасно. Наприклад,
у ФО kith and kin спостерігається залучення архаїзмів та алітерація, а у фразеологізмі bring back the bacon поєднання алітерації та ритмічного рисунку.

III. Когнітивні механізми формування значення англомовних фразеологізмів з автентичним етнокультурним компонентом є доволі різноманітними: в корпусі цих одиниць зареєстровано всі типи концептуального мапування – метафоричне, метонімічне та метафтонімічне.

3.1. Концептуальна метафора (11,6 %) представлена у дослідженому матеріалі двома основними різновидами – простою та складною метафорами.

Кількість простих метафор у корпусі метафоризованих ФО з британським ЕКСК є незначною: їх частка становить 8 %. Прості метафори представлено етномаркованими фразеологізмами переважно адвербіального типу, наприклад, back to basics (назад до того, що було раніше) (Idiomsite). Складна метафора є більш характерною для ФО з британським ЕКСК, які потребують доволі детального та специфічного знання про позначуване, котре, зазвичай, пов’язане з прецедентною ситуацією. Відповідні одиниці складають 92 % корпусу метафоризованих ФО. Вони мають структуру іменникових словосполучень, наприклад, bachelor's button (волошка) (The Free Dictionary), або вигукових речень, приміром, That takes a cake (Що ви говорите! Невже! Оце так!) (Everyday English Sayings).3.2. Концептуальна метонімія (40,3 %) становить підґрунтя значення ФО
з британським ЕКСК, які можуть належати до різних структурних та змістових типів. Метонімічний зсув значення може відбуватися в іменникових ФО із сурядним або підрядним зв’язком. Перший різновид ілюструє ФО Brown, Jones and Robinson (звичайні люди/англійці) (АУФ), а другий – фразеологізм the broad arrow (клеймо
у вигляді стріли, яким позначається власність Британського уряду) (там само).
В цих одиницях метонімічного переосмислення зазнає все словосполучення цілком. Метонімічне переосмислення може стосуватися й лише одного з компонентів словосполучення з підрядним зв’язком. Як правило, це залежне слово – назва ознаки позначуваного предмета, наприклад, Dunkirk spirit – бажання перемогти (Online Etymology Dictionary). Метонімічному переосмисленню може піддаватися
і головне слово, наприклад, big wigs (впливові люди) (Expressions and Sayings).

3.3. Концептуальна метафтонімія (48,1 %) демонструє різноманіття структурних моделей, серед яких переважають два структурних класи ФО – іменникові (наприклад, bad hair day – поганий день, проблема) (Expressions and Sayings) та дієслівні (наприклад, to bring back the bacon – досягти успіху, отримати нагороду) (АУФ).

Аналіз ФО з британським ЕКСК свідчить про те, що лише два з виокремлених Л. Ґусенсом чотирьох різновидів метафтонімії представлені в корпусі дослідженого


у роботі матеріалу – метафора, утворена з метонімії, та метонімія в метафорі. Метафору, утворену з метонімії, ілюструє ФО bear garden (хаос, безлад, натовп) (J. Briggs). За часів Генрі VIII були популярними виступи з ведмедями, для яких відводилися певні місця з огорожею. Значення цієї ФО ґрунтується на метонімічному перенесенні за схемою МІСЦЕ замість ПОДІЇ, ЯКА ТАМ ВІДБУВАЄТЬСЯ. У свою чергу, ця метонімія отримує метафоричне розширення на основі уподібнення поведінки людей та ведмедів, що брали участь у виставі. Прикладом метонімії в метафорі є ФО to find the bean in the cake (бути щасливим), що ґрунтується на схожості референтної та прецедентної ситуацій. Людина ставала королем вечірки, якщо шматок її пирога містив квасолю, навмисно покладену туди кухарем (English idioms). Відтак, квасоля є метонімічним символом удачі.

Отримані при аналізі корпуса ФО з британським ЕКСК дані свідчать про те, що концептуальне переосмислення значення вільного сполучення слів


у переважній більшості випадків базується на метонімічному мапуванні.
Це є відмітною рисою ФО досліджуваного типу, оскільки в корпусах іншого матеріалу, наприклад, в усьому фразеологічному складі англійської мови (A. Naciscione) та бельгійському варіанті французької мови (Є. О. Ніколаєва), переосмислення вихідної ситуації в основному здійснюється по лінії метафоризації.
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка