Одеська національна юридична академія аніщук ніна ВолодимирівнаСторінка4/4
Дата конвертації05.11.2016
Розмір0.81 Mb.
1   2   3   4

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
1. Аніщук Н. В. Гендерне насильство у правовому житті України: монографія / Н.В. Аніщук. – О.: Юрид. л-ра, 2007. – 232 с.

2. Аніщук Н. В. Історія держави та права зарубіжних країн: Навч.-метод. посіб. / Н.В. Аніщук. – О.: Юрид. л-ра, 2005. – ч. І. – 60 с.

3. Аніщук Н. В. Права жінок у сучасній Україні / Н.В. Аніщук // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. пр. – О.: Астропринт, 1999. – Вип. 5. – С. 213–217.

4. Аніщук Н. В. Деякі аспекти проблеми насильства щодо жінок / Н.В. Аніщук // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. пр. – О.: Астропринт, 1999. – Вип. 6–7. – С. 33–35.

5. Аніщук Н. В. Соціально-правовий статус жінки в сучасній Україні / Н.В. Аніщук // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. пр. – О.: Астропринт, 1999. – Вип. 6–7. – С. 57–61.

6. Аніщук Н. В. Сучасна державна політика щодо жінок в Україні / Н.В. Аніщук // Актуальні проблеми держави та права: Зб. наук. пр.– О.: Астропринт, 1999. – Вип. 6 – Ч. І. – С. 216–219.

7. Аніщук Н. В. Правові засади гендерної демократії в Україні / Н.В. Аніщук // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. пр. – О.: Юрид. л-ра, 2000. – Вип. 9. –

С. 157–159.

8. Аніщук Н. В. Трудові права жінок в умовах ринкових відносин в Україні / Н.В. Аніщук // Актуальні проблеми держави та права: Зб. наук. пр. – Вип. 9. – О.: Астропринт, 2000. – С. 148–152.

9. Аніщук Н. В. Принцип рівноправності жінок і чоловіків у міжнародному та національному праві України / Н.В. Аніщук // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. пр.– О.: Юрид. л-ра, 2001. – Вип. 10–11. – С. 95–106.

10. Аніщук Н. В. Проблеми реалізації прав жінок у сучасній Україні / Н.В. Аніщук // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. пр.– О.: Юрид. л-ра, 2001. – Вип. 12. – С. 323 –330.

11. Аніщук Н. В. Правове становище українських жінок в історичному минулому / Н.В. Аніщук // Право України. – 2002. – № 3. – С. 155–158.

12. Аніщук Н. В. Роль жіночого руху України в демократизації суспільних відносин / Н.В. Аніщук // Науковий вісник. – Гуманітарні науки: історія, соціологія, політологія, психологія, мистецтвознавство. – Київ; Одеса, 2002. – № 2. – С. 23–25.

13. Аніщук Н. В. До проблеми работоргівлі жінками / Н.В. Аніщук // Право України. – 2002. – № 9. – С. 99–101.

14. Аніщук Н. В. Особливості успадкування престолу жінками в монархіях / Н.В. Аніщук // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. пр. – О.: Юрид. л-ра, 2003. – Вип. 16. – С. 433–438.

15. Аніщук Н. В. Правове регулювання прав жінок в Європейській соціальній хартії / Н.В. Аніщук // Наукові праці Одеської національної юридичної академії. – О.: Юрид. л-ра, 2003. –– Т. 2. – С. 216–221.

16. Аніщук Н. В. Історичний розвиток виборчого права жінок в світі / Н.В. Аніщук // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. пр. – О.: Юрид. л-ра, 2003. – Вип. 18. – С. 181–186.

17. Аніщук Н. В. Правове становище жінок за давньоруським законодавством / Н.В. Аніщук // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. пр. – О.: Юрид. л-ра, 2003. – Вип. 21. – С. 120–124.

18. Аніщук Н.В. Гендерне квотування як засіб реалізації політичних прав жінок / Н.В. Аніщук // Наукові праці Одеської національної юридичної академії. – Т. 3. – О.: Юрид. л-ра, 2004. – С. 220–228.

19. Аніщук Н. В. Права жінок в контексті принципу рівноправ’я статей / Н.В. Аніщук // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. пр. – О.: Фенікс, 2005. – Вип. 24. – С. 46–51.

20. Аніщук Н. В. Охорона здоров’я жінок в Україні: стан законодавчого забезпечення та реалізації / Н.В. Аніщук // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. пр. – О.: Фенікс, 2005. – Вип. 27. – С. 73–78.

21. Аніщук Н. В. Концепції рівноправ’я жінок і чоловіків у світовій думці / Н.В. Аніщук // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. пр. – О.: Юрид. л-ра, 2005. – Вип. 24. – С. 369–374.

22. Аніщук Н. В. Жінка в системі демографічної реальності України / Н.В. Аніщук // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. пр. – О.: Фенікс, 2006. – Вип. 28. – С. 224–228.

23. Аніщук Н. В. Право на аборт: стан законодавчого забезпечення та реалізації в Україні / Н.В. Аніщук // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. пр. – О.: Юрид. л-ра, 2006. – Вип. 29. – С. 318–322.

24. Аніщук Н. В. Гендерні аспекти проблеми насильства щодо жінок / Н.В. Аніщук // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. пр. – О.: Фенікс, 2007. – Вип. 30. – С. 456–460.

25. Аніщук Н. В. Роль Віденської всесвітньої конференції з прав людини

(1993 р.) у вирішенні проблеми гендерного насильства / Н.В. Аніщук // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. пр. – О.: Фенікс, 2008. – Вип. 36. – С. 216–219.

26. Аніщук Н. В. Поняття гендерного насильства у контексті дискримінації за статевою ознакою: теоретико-правові аспекти / Н.В. Аніщук // Юридический вестник. – 2008. – № 1. – С. 18–20.

27. Аніщук Н. В. До проблеми сексуальних домагань: гендерний аспект / Н.В. Аніщук // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. пр. – О.: Фенікс, 2008. – Вип. 33. – С. 485–490.

28. Аніщук Н. В. Цивілізаційний підхід в осягненні феномена гендерного насильства / Н.В. Аніщук // Митна справа. – 2008. – № 2. – С. 55–58.

29. Аніщук Н. В. Еволюція прав жінок у контексті викорінення гендерного насильства / Н.В. Аніщук // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2008. – Вип. 39. – С. 19–23.

30. Аніщук Н. В. Визначення категорії гендерного насильства: загально-теоретичні проблеми / Н.В. Аніщук // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2008. – Вип. 40. – С. 18–21.

31. Аніщук Н. В. Виникнення та сутність феномена гендерного насильства: історико-правовий екскурс / Н.В. Аніщук // Форум права. – 2008. – № 1. – С. 18–22 [Електронний ресурс] – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-1/08anpive.pdf

32. Аніщук Н. В. Переслідування за статевою ознакою у контексті проблеми гендерного насильства / Н.В. Аніщук // Форум права. – 2008. – № 2. – С. 6–10 [Електронний ресурс] – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-2/08anvpgn.pdf

33. Аніщук Н. В. Проблеми поліпшення становища молодих жінок у сучасній Україні / Н.В. Аніщук // Материалы Всеукр. науч.-практ. конф. молодых ученых [„Молодежь и общество: пути решения проблем” (к 10-й годовщине независимости Украины”], (Одеса, 18–19 июня 2001 г.) / Укр. нац. ком. молодеж. орг., Всеукр. ассоциация молодых ученых, Ин-т соц. и полит. психологии АПН Украины, Одесск. нац. политех. ун-т – О.: ІСЦ, 2001. – Т. 1. – С. 32–35.

34. Аніщук Н. В. До проблеми нелегальної міграції жінок з України / Н.В. Аніщук // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. пр. за матеріалами 9-ї

(59-ї) звітної наук. конф. проф.-викл. і асп. складу ОНЮА, присвяченої четвертій річниці присвоєння ОНЮА статусу національної (Одеса, 22–23 квіт. 2004 р.) – О.: Юрид. л-ра, 2004. – Вип. 22. – С. 134–139.

35. Аніщук Н. В. Про правову легалізацію абортів в Україні / Н.В. Аніщук // Правове життя сучасної України: Тези доповідей 9-ї звітної наук. конф. проф.-викл. і асп. складу Одеської нац. юрид. акад. (Одеса, 26 квіт. 2006 р.) – О.: Фенікс, 2006. – С. 46–48.

36. Аніщук Н. В. До історії прийняття Декларації ГА ООН „Про викорінення насильства щодо жінок” 1993 р. / Н.В. Аніщук // Правове життя сучасної України: Тези доповідей 10-ї ювілейної звітної наук. конф. проф.-викл. і асп. складу Одеської націон. юрид. акад. (Одеса, 27–28 квіт. 2007 р.) – О.: Фенікс, 2007. – С. 45–47.

37. Аніщук Н. В. Формування політики гендерного ненасильства в сучасній

Україні: проблеми і перспективи / Н.В. Аніщук // Гендерна політика міст: історія і сучасність: Матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., 23–24 трав. 2007 р., Харків / М-во освіти і науки України, Упр. у справах сім’ї та молоді Харк. облдержадмін., Харк. обл. орг. ім. О. Теліги, Харк. нац. акад. міськ. госп-ва – Х.: Озонтм-Інвест, 2007. – Вип. 2. – С. 12–16.

38. Аніщук Н. В. Становлення гендерного права та його роль у розв’язанні проблеми гендерного насильства / Н.В. Аніщук // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету / Наукове видання за матеріалами ІІІ звітної наук.-практ. конф. проф.–викл. складу та молодих науковців (Одеса, 28 берез. 2008 р.) / Міжнар. гуманітар. ун-т. – О.: Міжнар. гуманітар. ун-т, 2008. – Вип. 9 – С. 66–69.

39. Аніщук Н.В. До проблеми запровадження „гендера” у право України: теоретичний аспект / Н.В. Аніщук // Правові системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку: Матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Кіровоград, 18 квіт. 2008 р. / Кіровоградський інститут розвитку людини „Україна” – Кіровоград, КІРоЛ „Україна”, 2008. – С. 6–10.

40. Аніщук Н. В. Типологія основних форм гендерного насильства / Н.В. Аніщук // Правове життя сучасної України: Тези доповідей Всеукр. наук. конф. (Одеса, 18–19 квіт. 2008 р.) / Одеська нац. юрид. академія. – О.: Фенікс, 2008. –

С. 82–83.
АНОТАЦІЯ
Аніщук Н. В. Правові засоби викорінення гендерного насильства в Україні: історико-теоретичний аналіз. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2008.

Дисертацію присвячено комплексному та системному історико-теоретичному аналізу проблеми гендерного насильства під кутом зору висвітлення правових засобів його викорінення в Україні. Гендерний підхід, покладений в основу дослідження, руйнує традиційні погляди, за якими тема насильства за ознакою статі в юриспруденції висвітлювалася переважно з позиції кримінального права та кримінофамілістики, що виключало її розгляд у рамках гендерного права. Надаються науково обґрунтовані положення, висновки й пропозиції, які відкривають нове бачення цієї проблеми крізь гендерно-правовий вимір у контексті соціостатевої дискримінації та гендерної нерівності.

Ключові слова: гендерне насильство в Україні, правові засоби викорінення гендерного насильства, гендерне право, гендерні правовідносини, гендерна дискримінація, гендерна рівність, рівноправ’я статей, права жінок.
АННОТАЦИЯ
Анищук Н. В. Правовые средства искоренения гендерного насилия в Украине: историко-теоретический анализ. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история политических и правовых учений. – Одесская национальная юридическая академия, Одесса, 2008.

Диссертация посвящена историко-теоретическому анализу правовых средств искоренения гендерного насилия в Украине. Специфика представленной работы состоит в том, что она является первым в отечественной юриспруденции комплексным и системным исследованием, в котором предпринята попытка рассмотрения данной проблемы в контексте формирования гендерного права, выступающего также новым юридическим направлением в Североамериканских, Скандинавских и других странах Евросоюза в конце ХХ – начале ХХІ ст. Главным предназначением гендерного права является решение широкого круга теоретических и практических проблем законодательного обеспечения и реализации равных прав и возможностей женщин и мужчин, среди которых немаловажное место отводится и рассмотрению проблемы гендерного насилия с точки зрения гендерного неравенства и дискриминации по признаку пола.

Определяющую роль в современном видении исследуемой проблемы играет использование новых возможностей методологии юридической науки, в частности гендерного подхода, позволяющего переосмыслить традиционные взгляды, сложившиеся в юриспруденции, в соответствии с которыми тема насилия по признаку пола освещалась преимущественно с позиции уголовного права и криминофамилистики, что исключало ее рассмотрение сквозь параметры прав женщин в контексте прав человека.

Нашел отражение комплекс вопросов, связанных с рассмотрением концептуальных основ становления и развития гендерного права, в рамках которых обосновывается необходимость фундаментализировать теоретическую базу изучения правовых аспектов гендера как сложного социального конструкта. Теоретическое развитие проблемы опирается на исследование понятийного аппарата гендерного права, обосновывая взаимосвязь между гендерным насилием и дискриминацией по признаку пола. Констатируется, что этот вид насилия укрепляет стереотип гендерных ролей и способствует распространению неравноправных гендерных отношений внутри сообществ, являясь формой гендерного неравенства.

Основное внимание сосредоточивается на комплексном исследовании правовых средств разрешения данной проблемы. С этой целью анализируется содержание исторических памятников отечественного права, заложивших фундамент защиты прав женщин от различных видов насилия, в том числе по гендерному признаку. Немаловажная роль отводится исследованию базовых международных документов в сфере прав женщин в контексте искоренения гендерного насилия, на основании которых формулируется вывод о том, что данная проблема получила всемирное признание лишь в последние два десятилетия с принятием в 1993 г. Декларации ГА ООН “Об искоренении насилия в отношении женщин”, под влиянием которой начиная с 1999 г. ежегодно под эгидой Организации Объединенных Наций проводится всемирная акция “16 дней противодействия гендерному насилию”, временные рамки которой охватывают период с 25 ноября (Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин) по 10 декабря (Всемирный день прав человека).

Формулируется ряд предложений и рекомендаций, которые могут быть использованы украинскими парламентариями в процессе гендерного правотворчества. В частности, исходя из правового опыта зарубежных стран, предлагается внести изменения и дополнения в Закон Украины „Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин” (2005) с целью включения новой статьи „Гендерное насилие”, а в перспективе принять Гендерный кодекс Украины, который стал бы первым систематизированным отечественным законодательным актом, регулирующим и сферу искоренения гендерного насилия как проявления гендерного неравенства.

Результаты исследования могут быть применены в практической деятельности центральных и местных органов исполнительной власти в сфере правового обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, правоохранительных органов при разрешении проблемы гендерного насилия. Сформулированные теоретико-методологические положения, выводы и рекомендации могут способствовать процессу разработки нового курса в отечественной юриспруденции – “Теория гендерного права”, а также быть применены в иных направлениях гендеристики – гендерной психологии, гендерной социологии и др.Ключевые слова: гендерное насилие в Украине, правовые средства искоренения гендерного насилия, гендерное право, гендерные правоотношения, гендерная дискриминация, гендерное равенство, равноправие полов, права женщин.
SUMMARY
Anishchuk N.V. Legal means of gender violence eradication in Ukraine: historical and theoretical analysis. – Manuscript.

The thesis stands for a Doctor’s degree in Law, speciality 12.00.01 – theory and history of state and law; history of political and legal doctrines. – Odesa National Academy of Law, Odesa, 2008.The thesis is devoted to complex and system, historical and theoretical analysis of gender violence problem taking into consideration the legal means of its eradication in Ukraine. The gender approach, as a principle of research, destroys conventional views according to which the theme of sex violence in jurisprudence was interpreted mainly from position of criminal law and criminofamilistiks that excluded its consideration within the gender law. There are science-based regulations, conclusions and proposals which reveal a new view of this problem through gender and law dimension in context of social and sex discrimination and gender inequality.

Key words: gender violence in Ukraine, legal means of gender violence eradication, gender law, gender legal relationship, gender discrimination, gender equality, sex equality of rights, women’s rights.
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка