Обласний центр практичної психології І соціальної роботиСторінка8/18
Дата конвертації19.05.2017
Розмір2.67 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18

41

II Бланк "Аналіз досягнень"

Параметри досягаєш»

Дата досягнення

29.09.01

1


27.10.01

2


3

4

УСЬОГО

Зміст досягнень

ПоказникиЗв'язала кофту

Опанувала велосипедУп

%

100%

1. Стійкість захоплення

1.1. Тривалість від початку захоплення

1 рік

3 8 років (0 років)


20
1.2. Тривалість конкретного досягнення (старт-фініш)

1 місяць(1/12р.)

За тиждень _(7/365р}_


10

100%

1.3. Самопрогноз передбачуваної фивалості захоплення

Все життя

До14р. <6р.)


70
1. Потребо-вольові прагнення до результату

2.1. Складність

2.1. 1: складне

+

-


50
2.1.2: середнє

-

+


ЗО

100%

2.1.3: просте

-

-


20
2.2. Якість

2.2.1: якісне

+

+


60
2.2.2: середнє

-

-


20

100%

2.2.3: недбале

-

-


10
3. Галузь досягнень

Природа (І та II)

3.1: нежива природа

-

-
3.2: жива природа-


10
3.3: техніка

-

+


60
Суспільство

3.4: знакова система

-

-

100%

3.5: інші люди
-


30
Я сам

3.6: художній образ

-

-
3:7: власна особа

-'

-
4. Рівень виконання

4.1Ініціатив ність

4.1.1: власна мета

+

-


60
4.1.2: спільна мета

-

-


20

100%

4.1.3: за завданням

-

-


20
4.2.Креатив ність

4. 2.1: творчий

-

-


20
4.2.2: вдосконалення

-

-


20

100%

4.2.3: за зразком

4-

-


60
5. Форма дії

5.1. Моторно-рухова

+

+


40
5.2. Наочно-спостережлива

+

+


30

100%

5.3. Мовленнеао-розумова

-

-


ЗО
Приклад оперативного професіографічного аналізу досягнення учня

Припустимо, що дівчинка зв'язала кофтину і вважає це своїм досягненням за вересень (див. зразок записів вище на стор. 40 ). Як бачимо на бланку,"Стійкість захоплення" характеризується тим, що дівчина почала в'язати рік тому, зв'язала кофтину за 1 місяць, не збирається кидати це захоплення. "Складність, якість" характеризуються високими показниками: складна в'язка зроблена дуже якісно.

Кофтину слід записати у галузь досягнення "людина-предмет" "Рівень виконання" характеризує ініціативність дівчини (вона сама поставила за мету зв'язати кофтину), але зробила це за зразком (з модного журналу).

42

"Форма дії ": в'язання вимагає перш за все точної, гарної моторно-рухової координації пальців рук.

За кожен рік бланк "Банк досягнень учня" підшивається до особової справи школяра, а копія видається самій дитині. В кінці року заповнюється підсумкова графа, а під час вибору профільних класів, або професійних навчальних закладів (після випуску зі школи) всі підсумкові графи підсумовуються і робиться профорієнтаційний (змістовний, трансспективний, потребнісно-вольовий, рівневий та формодіяльнісний) прогноз. Приклад підсумкового профорієнтаційного аналізу досягнень учня та прогнозу (див. стор. 40 графу "%" у бланку досягнень).

Припустимо, що випускник має за всі роки навчання такий відсотковий розподіл стійкості захоплення: "початок захоплення" автосправою був найраннішим (20%), тривав найдовше (10%) і має перспективи продовження після школи (70%).

складність та якість автодосягаень юнака вказує на високу складність (50%) та якість (60%) робіт як по ремонту автомобіля, так і по його водінню (призер у змаганнях картингістів).

У домінуючих галузях провідним було захоплення: "людина-техніка" (60%), потім - "людина-людяна" (30%) і "людина-біосфера" (10%). Таким чином напрям профілювання - технологічний профіль, галузь професійна -<штотранепорт.

Рівень опанування свідчить про високу ініціативність хлопця ("власна мета" - 60) і певну творчу обдарованість (20%).

Домінуюча форма дії моторно-рухова (40%), наочно-спостережлива 1.30%) і мовленево-розумова (30%).

Профорієнтаційний прогноз. Ураховуючи узагальнені вище особистісно-професіографічні показники досягнень учня, йому можна пропонувати вишу інженерну освіту у галузі автотранспорту. Враховуючи 30% досягнень у галузі "людина-людина" він може бути гарним керівником, вчителем праці. Високий рівень ініціативності (60%) і творчі досягнення (20%) прогнозують схильність до наукового пошуку або винахідництва. Гармонійний розподіл форм дії свідчить також про здібності автогонщика і авторемонтника (40%). Ill Рекомендована література 1. Моргун В.Ф. Профессиональная ориентация будущих педагогов // Учитель, котрого ждут/Под ред. И.А.Зязюна. -М.: Педагогика, 1988. -с.64-86.

 2. Моргун В.Ф. Мотивация разносторонней деятельности учащихся // Учителям и родителям о психологии подростка / Под ред Г.Г. Аракелова. - М.: Висшая школа, 1990.-С.91-129.

 3. Моргун В.Ф. Концепція багатовимірного розвитку особистості та її іастосування/'/Філософська і соціологічна думка. -1992,-№2. -С.27-40.

 4. Моргун В.Ф. Тести? Тести! Тести..., або Чи загрожує нам постанова про тестові збочення в системі освіти?// Освіта. -1993. -31(17 вересня). - С.7.

 5. Моргун В.Ф. Інтедифія освіти : Психолого-педагогічні основи інтеграції га диференціації (інтедифії) навчання. - Полтава, 1995. - 78 с

43

6. Моргун В.Ф., Седых К.В. Делкнквентный подросток. - Полтава, 1995.-

І6ЇС.


 1. Моргун В.Ф., Ткачева Н.Ю. Проблема периодизации развития личности в психологии. - М.: МГУ, 1981.-84 с.

 2. Обдаровані діти: виявлення, діагностика і розвиток/ За ред. В.Ф.Моргуна.

Методичні рекомендації

щодо організації процесу проведення курсу занять з психології

'"Кроки до самопізнання"


 1. Мета курсу - самопізнання учня, тому дані діагностування є конфіденційними і не є беззаперечним критерієм відбору в профільні класи. Вирішальний фактор - бажання дитини.

 2. Основна вимога до психолога (педагога) - безоціночне ставлення до особистості учнів у процесі роботи (толерантність, коректність).

 3. Враховувати, що будь-який результат позитивний. Він є індивідуальним досягненням учня у роботі над собою.

Література

 1. Барко В.І., Панок В.Г., Лазаревський С.В. Психолого-педагогічна діагностика творчого потенціалу особистості учня в навчально-виховному процесі: Методичні рекомендації для практикуючих психологів - Київ-Тернопіль, 2000.

 2. Болтівець СІ. Педагогічна психогігієна: Теорія та методика. - К., ред. "Бюлетеня Вищої атестапійної комісії України", 2000.

 3. Гільбух Ю,3. Розумово обдарована дитина: Психологія, діагностика, педагогіка. - К.: Віпол, 1993

 4. Гуревич К.М., Акимова М.К., Борисова Е.М. к др. Школьный тест умственного развития (ШТУР) //Практикум по психодиагностике. Психологические материалы.-М.,1988

 5. Ильин Е.П. Методика «Теппинг тест». В сб. «Методические указания к практикуму по психофизиологии». - Л., 1981

 6. Киричук В.О. Соціально-комунікативна активність старшокласників: сутність і засоби ії стимулювання. - Луцьк, 2000.

 7. Киричук В.О., Романовська Л.М. Система роботи класного керівника з учнівським колективом на засадах психолого-педагогічного проектування особистісного розвитку. - Харків: Веста: Видавництво "Ранок", 2002.

 8. Климов Е.А. Как выбирать профессию: Книга для учащихся. - М.: Просвещение, 1984. -60 с.

 9. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. - Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 1996, - 512 с.

Ю.Леви В.Л. Куда жить? - М.:Торобоан, 2004.- 448с.

11.Моргун В.Ф. Методика багатовимірного аналізу досягнень учня з метою

профілювання та профорієнтації: - Полтава, 1997. - 16 с 12.Моргун В.Ф. Опитувальник реального, бажаного і фантастичного бюджетів

часу людини. - Полтава: Оріяна, 2002. - 24 с

13.Моргун В.Ф. Психологія особистості у педагогіці А.С.Макаренка. -Полтава,

2002. - 84 с ^.Основи практичної психології: Підручник/ ВЛанок, Т.Титаренко,

Н.Чепелєва та ін. - К.. Вища школа, 1997. 15.Підготовка учнів до професійного навчання і праці (психолого-педагогічні

основи): Навчально-методичний посібник / За ред. Г.О. Балла. П.С.

Перепелиці. В.В.Рибалки; кол. авторів. - К.: Наукова думка. 2000. - 188 с Іб.Пономаренко Л.П., Беяоусова Р.В. Основы психологии для

старшеклассников: Пособие для педагога: В 2 ч. - М.: Гумаиит. Изд. центр

ВЛАДОС,2001.-Ч.2,с. 138-139. 17.1'Ірофільне навчання (методичні рекомендації) / За заг. ред. Л .Д. Покроєвої. -

Харків: ХОНМІБО, 2003. І8.Профконсультащюнная работа со старшеклассниками / Под ред

Б.А.Федоришина.- К.: Рад.школа, 1980. 19. Прошицкая Е.Н. Выбирайте профессии. Москва, «Просвещение», 1991. 20.Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение. - М.,

1996. 21.Психологічні чинники розвиваючого навчання в різних освітніх системах:

Навчальний посібник для практичних психологів / За загальн. ред. акад. С.Д.

Максименка. - К., 2000. 22. Резагасина Г.В. Я и моя профессия. М.: Воладос, 2000. 23.Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. М:

Владос, 1996. ?4.Савенков А.И. Одаренный ребенок дома и в школе. - Екатеринбург: У-

Фактория, 2004. - 272с. 25.Самодрін А.П. Профільне начакня в середній школі. - Кременчук:

Видавничий центр Сучасного гуманітарно-економічногоінституту, за участю

РВЦ ҐІНТУ, - 2004. 26.Самодрин А.П., Куліш Н.М., Забєліна О.В. Технологія відбору учнів до

профілів навчання в умовах профільно-диференційованої школи

(формування профілів 5-11(12), 5-9 класів гімназії, 8-11(12) класів ліцею). -

Кременчук: ІЕНТ, 2001. - 78с. 27.Стадненко Н.М., Ілляшенко Т.Д., Обухівська Л.Г. Методика діагностики

готовності до навчання в школі дітей 6-річного віку. - К., 2001. 22.Уніят С, Комінко С. Вибір професії або задача з багатьма невідомими. -

Тернопіль: Підручники і посібники, 1997. 23.Федоришин Б.О., Ящишии О.О., Синявський В.В., ЖигайлоТ.Л., Кондрато-

ва И.О., Оганесян СМ. Психодіагностика в службі зайнятості: Методичний

посібник / За ред. Синявського В.В., Ящишина О.О. - К.: ЇПППО АПН

України, 1998. - 132 с 24.Чернявская А.П. Психологическое консультирование по профориентации.

М.: Владос, 2004.


44

43


Додаток 4 Словник термінівГеніальність - найвищий ступінь розвитку обдарованості людини в багатьох галузях діяльності, яка може

випереджати досвід людства на кілька поколінь і тому визначається лише нащадками генія.Задатки - успадковані анатомо-фізіологічні властивості людини, які є необхідною умовою для розвитку її здібностей

та обдарувань після її народження.Здібності- індивідуальні особливості, що дають змогу за сприятливих умов більш успішно оволодівати тією чи іншою

діяльністю, вирішувати певні завдання.Здібності загальні-це здібності до широкого змісту людської діяльності, здібності всебічні, гармонійні тощо.

Здібності спеціальні - це здібності до певних змістів, рівнів і форм реалізації людської діяльності.

Інтелект - здібність мислення, раціонального пізнання, розум.

Нахили - це здібності, які підкріплені інтересом до певних видів діяльності.

Обдарованість - специфічне поєднання здібностей високого рівня, а також інтересів, потреб, що дає можливість

виконувати певну діяльність на якісно високому рівні, відмінному від умовного «середнього рівня».Обдарована дитина - це така дитина, яка має вищий від своїх однолітків рівень здібностей.

Талант - система якостей, особливостей, яка дає змогу особистості досягти видатних успіхів у оригінальному

здійсненні творчої діяльності.

Лише в діяльності виявляються й розкриваються здібності. Творчі здібності особистості розкриваються та формуються лише в активній творчій діяльності, яка потребує нестандартності мислення.

ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ

Профільне навчання - вид диференційованого навчання, який передбачає врахування освітніх потреб, нахилів та здібностей уччІЕ . етмроиш ; -навчання старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення.

Профіль навчання - це спосіб організації диференційованого навчання, який передбачає поглиблене і професійно орієнтоване вивчення циклу споріднених предметів.

Напрям профілізації - самостійно обране навчальним закладом спрямування організації педагогічного процесу, що забезпечується певним добором навчальних дисциплін

Диференційований підхід - розподіл учнів на групи за окремими особистісними можливостями.

Диференціація профільна — здійснюється за рахунок вивчення навчальних дисциплін певного напряму або циклу.

Особистісно зорієнтоване навчання - організація навчання на засадах глибокої поваги до особистості учня, урахування особливостей індивідуального розвитку, ставлення до нього як до свідомого відповідального суб'єкта навчально-виховної взаємодії; передбачає формування цілісної особистості, яка усвідомлює свою гідність і поважає інших людей

Професійна орієнтація - система заходів, спрямованих на надання допомоги молоді у виборі професії. Включає пропаганду найбільш потрібних суспільству професій, індивідуальні консультації, інформацію про професійно-технічні, середні спеціальні та виші навчальні заклади, організацію трудових об'єднань школярів тощо; частина системи трудового виховання і навчально-виховної роботи в загальноосвітній школі.

Допрофесійна підготовка: включає в себе трудове навчання, професійну орієнтацію, виховання якостей, необхідних для адаптації в суспільстві.

Поглиблене вивчення - ґрунтовне вивчення предмета, більш глибоке і повне опанування поняттями, теоріями, передбаченими стандартом освіти

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Концепція профільного навчання у старшій загальноосвітній школі забезпечує виконання Закону України "Про загальну середню освіту", Постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000р. №1717 "Про перехід ЗНЗ на новий зміст структуру і '2-річния термін навчання". Вона ґрунтується на основних положеннях Концепції загальної середньої освіти (12-річиа школа) і спрямована на реалізацію Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 17.04.02р. №347/2002р.


 1. Конституція України.

 2. Закон України "Про загальну середню освіту".

 3. Постанова Кабінету Міністрів України від ! 6.11.2000р. №1717 "Про перехід ЗНЗ на новий зміст структуру і 12-річний термін навчання".

 1. Лист МОН України від 28.11.2002р. №1/9-523 "Про вжиття комплексу невідкладних заходів щодо забезпечення профільного навчання учнів старшої школи".

 1. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа).

 1. Лист МОН України від 2S.10.02p. №1/9-472 "Про застосування Закону України "Про загальну середню освіту" щодо розширення мережі та організацію навчально-виховного процесу у гімназіях, ліцеях, колегіумах" (збірник наказів №24, 2002 р.)

 1. Національна доктрина розвитку освіти, затверджена Указом Президента України від 17.04.02р. Ks 347/2002p.

Додаток б Як допомогти підлітку професійно самовизначитися

_ У процесі становлення цивілізації XXI століття відбувається глибинна трансформація всіх форм людського існування. Одним із важливих завдань громадянського суспільства, основною цінністю якого є людина, стає її всебічний розвиток з урахуванням індивідуальних особливостей. Надзвичайно актуальним с питання професійного самовизначення в умовах наукового інформаційно • технічного прогресу.

Професійне визначення, з точки зору психологи, тісно пов'язане із особистісним та життєвим самовизначенням. При здійсненні такого самовизначення необхідно спиратися на знання про власну особистість, на поради психологів, педагогів. Освіта спрямована на підготовку людей вікової освіченості і культури; кваліфікованих спеціалістів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, мобільності в освоєнні та впроваджені новітніх наукових й інформаційних технологій. Питання професійного визначення стає надзвичайно актуальним у підлітковому віці, Інтерес до професій у більшій мірі породжується знайомими та батьками. На цьому етані важливо надати допомогу юній особистості при вирішенні такого важливого питання, допомогу правильну. Рекомендації для батьків та педагогів "Як допомогти підлітку професійно самовизначитися" і. Слід пам'ятати про направленість на дитину. Основне в педагогічній діяльності не дорослий з його програмами та планами, а дитина з її індивідуальними особливостями інтересами і потребами.


 1. Надавати підліткам можливість працювати у таких сферах діяльності, де вони можуть проявити себе з найкращого боку, реалізувати власний потенціал.

 2. Необхідно стимулювати процес становлення практичних умінь та навичок, які потрібні для удосконалення професійних здібностей.

 3. З метою допомоги при професійному визначенні користуватися таким алгоритмом дій:
 1. ознайомитися з інформацією про світ професій і визначити сферу діяльності, яка цікавить;

 2. вивчити самого себе, скласти уявлення про свої інтереси, нахили, здібності;

 3. з'ясувати стан свого здоров'я чи немає протипоказань щодо обраних професій;

 4. знайти можливість познайомитися з представниками обраної професії, дізнатися, в якому навчальному закладі можна одержати відповідну кваліфікацію;

 5. З'ясувати, чи користується професія попитом на ринку праці

 6. Користуватися при виборі професії формулою "Хочу - Можу - Треба" "Хочу" це те що приваблює у професії, "Можу" - це здібності, можливості, стан здоров'я, потрібний для обраної професії, а "Треба" - попит на обрану професію на ринку праці.

5. Враховувати в педагогічній діяльності психологічні особливості розвитку пізнавальної та
інтелектуальної сфери:

" При організації навчальної діяльності учнів старшої школи враховувати, що вона направлена на формування здатності мислити. Ще великий І.Кант відмічав, що вчити треба не думкам, а мисленню. У даному віці думка остаточно поєднується зі словом. Слід стимулювати становлення мислення за допомогою риторичних вправ, направлених на формування вміння планувати, писати роботи та виступати перед аудиторією, відповідати на запитання. Надзвичайно велике значення мають різні форми письмового викладу. Використовувати таку форму роботи не лише на заняттях з мови та літератури, а й на заняттях з таких предметів, як історія, географія, біологія, іноземна мова.

" Сприяти становленню внутрішнього плану дій за допомогою спеціальних вправ. Наприклад, при вирішенні задачі, спочатку створювати план дій, а потім братися за практичне вирішення завдання.

■ Сприяти розвитку таких показників творчого мислення, як гнучкість, швидкість, точність, оригінальність. Давати учням такі завдання, які б вимагали використання' перелічених показників.Швидкість - здатність висловлювати максимальну кількість ідей.

ТшзШЕВі - здатність висловлювати широку різноманітність ідей. ОШГІЩльшсть - здатність породжувати нові, нестандартні ідеї. Точність - здатність удосконалювати чи надавати завершеного вигляду своїм ідеям. Наприклад: природничі науки

- назвати максимальну кількість предметів, які працюють на електриці або розповісти
про осі можливі варіанти використання води.

Мова

- представити опис навколишнього оточення уявної істота.Математика - назвати предмети, які існують парами, розповісти про можливі варіанти класифікації даного набору предметів. Музика

- здобути найрізноманітніші звуки з даного музичного інструмента.

Художня творчість

- намалювати неіснуючу тварину, виготовити один і той же предмет з різного
матеріалу.

(і Використовувати таку форму роботи як "дослідницьке навчання". При організації дослідницького навчання, враховувати специфіку, орієнтуватися иа такі основні вимоги:

Вибір теми

Тема повніша бути цікавою , захоплювати ; • Тема повинна бути досяжною і рішення проблеми повинно приносиш реальну користь учасникам дослідницької роботи.

 • Тема має бути оригінальною.
 • Дослідницька робота справа сер 'йота і вимагає зосередженості, кропіткої праці. Вона не терпить поспіху.

 • Можливо навчити збирати матеріал, шукати джерела інформації.

що нам відомо
запитаємо дорослих

- подивимося книги

• подивимося телепередачі


 • звернемося до комп'ютера

 • поспостерігаємо

 • проведемо експеримент
 • Саме складне це процес фіксації інформації, але і його можна зробити цікавим і захоплюючим. Наприклад, завести спеціальні папки із позначками у вигляді малюнків, схем, ієрогліфів, зрозумілих автору. За допомогою фломастерів, олівців, ручок на аркушах паперу можна креслити опорні схеми і зберігати їх до кінця дослідження.

 • Узагальнення отриманих результатів. Необхідність у виділенні основного, відділенні другорядного - складна задача і вимагає допомоги вчителя.
 • Результат роботи повинен бути винесений на обговорення. Можна на сімейній нараді. Пам'ятати, що коли вчиш інших - вчишся сам. З педагогічної точки зору ми маємо як мінімум два результати такої роботи. По - перше, безпосередньо робота і по - друге, безцінний досвід учня самостійної, творчої роботі!.

 • Користуватися такими пам 'ятками для батьків та педагогів:
 1. Будьтетворчим.

 2. Не стримуйте ініціативу.

 3. Підтримуйте самостійність, старайтесь уникати прямих інструкція.

 4. Не робіть за дитину те, що вона може зробити сама або навчитися робити. Адже, саме це є головним результатом.

 5. Не виносьте оціночні судження.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка