О. С. Попова Кафедра менеджменту та маркетингу «затверджую» Завідувач кафедри менеджменту та маркетингу Є. М. Стрельчук «30» серпня 2014 р. Робоча програмаСкачати 288.72 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір288.72 Kb.


Форма № Н - 3.04
Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова

Кафедра менеджменту та маркетингу«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Завідувач кафедри

менеджменту та маркетингу
____________ Є.М. Стрельчук

«30» серпня 2014 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИПП-1.2.1. «Теорія організації»

(шифр і назва навчальної дисципліни)


напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

(шифр і назва напряму)

спеціальність ___________________________________________________

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація____________________________________________________

(назва спеціалізації)

навчально-науковий інститут Економіки та менеджменту

(назва інституту, факультету, відділення)

2014 – 2015 навчальний рік

Робоча програма «Теорія організації» для студентів за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування».

Розробники: ст. викл. кафедри менеджменту та маркетингу Жуковська Л.Е.
________________ (Жуковська Л.Е.)

(підпис) (прізвище та ініціали)


Робочу програму схвалено на засіданні кафедри менеджменту та маркетингу


Протокол від “30вересня 2014 року № 1
Завідувач кафедри менеджменту та маркетингу, проф., к.е.н.
________________ (Стрельчук Є.М.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

розроблено, 2014 рік

 __________, 20__ рік 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

0306 «Менеджмент і адміністрування»

(шифр і назва)нормативна

Напрям підготовки

6.030601 «Економіка підприємства»

(шифр і назва)Модулів – 2

Спеціальність:

____________________
Рік підготовки

Змістових модулів – 2

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання –

комплексне завдання

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин – 108

3.2, 3.3

6 -й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної та індивідуальної роботи студента – 6


Освітньо-кваліфікаційний рівень:
бакалавр

38 год.

8 год.

Практичні, семінарські

18 год.

8 год.

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

34 год.

92 год.

Індивідуальна робота:

18 - год.

Вид контролю:

К3,, іспит.

КЗ, іспит.

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить (%):

для денної форми навчання – 40% до 60%;

для заочної форми навчання – 10% до 90%.


 1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета дисципліни: формування у студентів сучасного, на основі системного підходу, світогляду щодо створення, функціонування й еволюції організацій.

Завдання дисципліни: вивчення загальних закономірностей, принципів формування, функціонування та розвитку організації; а також організаційного процесу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати:

 • теорію та практику функціонування організацій у мінливих умовах сучасного ринкового соціально-економічного середовища,

 • регулювання процесів, які в них відбуваються у взаємозв'язку із зовнішнім середовищем тощо;

 • основні організаційні теорії;

 • теоретико-методологічні засади створення й функціонування організацій;

 • засвоєння основних методичних підходів аналізу внутрішнього й зовнішнього середовища організацій;

 • побудову організаційних структур організацій різних типів;

вміти:

 • працювати з монографічними, довідково -енціклопедичними, статистичними, електронними джерелами з соціально-економічної проблематики та менеджменту;

 • володіти методикою розрахунків основних показників та використаня методологічних інструментів з метою пізнання мінливих явищ та процесів, які впливають на стан організації;

 • використовувати методологічні та методичні прийоми вивчення ефективності діяльності й проектування організацій;

 • досліджувати й характеризувати різні види організацій, визначаючи їх переваги й недоліки;

 • здійснювати порівняльний аналіз і формування різних типів організаційних структур;

 • визначати чинники формування іміджу й культури організації;

 • розробляти заходи з трансформації, як організації у цілому, так і її складових з урахуванням впливу факторів зовнішнього середовища.


 1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Основи теорії організації, закони, принципи та етапи розвитку

1.1. . Методологічні засади теорії організації.

Сутність поняття «організація». Закони організації. Принципи організації. Етапи розвитку організації.
1.2. Основні організаційні теорії та моделі

Організаційні теорії. Еволюція теоретичних концепцій організації. Основні моделі організації. Сучасна організаційна парадигма: сутність, значення, зміст, практична спрямованість
1.3. Організація як система.

Формування системних уявлень. Системність як загальна властивість матерії. Будова систем: підсистема, елемент, структура, зв’язок. Будова систем: підсистема, елемент, структура, зв’язок. Класифікація систем. Загальна класифікація. Класифікація організацій. Топологія організацій.


1.4. Організація як соціум

Соціальна організація і соціальна спільність. Основні види соціальних організацій: формальна й неформальна організації. Механізм регулювання у соціальних системах: цільова управлінська дія, саморегуляція (самоуправління), організаційний порядок.


1.5. Організаційний процес


Організаційна діяльність. Система управління - кібернетичний підхід.

Принципи управління. Оптимізація управління.Змістовий модуль 2.Проектування організаційних структур до бізнес-процесів.

2.1. Самоорганізація

Природно-наукові засади синергетики. Ентропія. Синергитична концепція самоорганізації. Гнучкість організації. Сталість організації.


2.2. Зовнішнє й внутрішнє середовище організації
Фактори внутрішнього середовища організації. Взаємозв’язок внутрішніх факторів. Методи дослідження внутрішнього середовища організації.
2.3.Організаційнепроектування.
Концептуальні терміни: організаційна форма управління(ОФУ), відносини, стратегія, структура управління, рівень управління. Переваги та недоліки організаційних форм управління. Методологія проектування організаційних форм управління. Технологія проектування організаційних форм управління. Оцінка організаційних форм управління. Перспективи розвитку організаційних утворень.

2.4 Культура організації..
Зміст понять «культура» і «організаційна культура». Моделі організаційної культури. Характеристики організаційної культури. Типологія організаційних культур. Підходи до типізації організаційних культур. Характеристика типів культури за ознакою конкуруючих цінностей.

Сучасна українська організаційна культура: джерела та основний зміст.4. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

літера-тура

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб.

інд.

с.р.

л

п

лаб.

інд.

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Змістовий модуль 1. Основні функції менеджменту

1.Методологічні засади теорії організації

9

2

1

-

2

4

10

2
-

-

8

[1-15]

2.Основні організаційні теорії і моделі

12

4

2

-

2

4

12
2

-

-

10

[1-15]

3.Організація як система.

12

4

2

-

2

4

8-

-

8

[1-15]

4. Організація як соціум

10

4

2

-
4

12

2
-

-

10

[1-15]

5. Організаційний процес

11

4

1

-

2

4

12
2

-

-

10

[1-15]

Разом за змістовим модулем 1

54

18

8
8

20

54

4

446
Змістовий модуль 2. Ефективність менеджменту

1.Самоорганізація

9

5

2

-

2

-

14

2
-

-

12

[1-15]

2.Зовнішнє й внутрішнє середовище організації

13

5

4

-

4

-

14

-

2

-

-

12

[1-15]

3. Організаційне проектування

9

5

2

-

2

-

12

-

-

-

-

12

[1-15]

4.Культура організації

13

5

2

-

2

-

12

2
-

-

10

[1-15]

Разом за змістовим модулем 2

54

20

10

-

10

14

54

4

4

-

-

46Усього годин


108

36

18

-

18

34

108

8

8

-

-

46ІНДЗ (КР.)
Усього годин

5. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

не передбачено навчальним планом
...

6. Теми практичних занятьз/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Поняття та сутність організації, її місце в системі управління.

2

2.

Еволюція взглядів на організацію. Сучасні напрямки теоретичних розробок.

1

3.

Структура організації, характеристики, фактори розвитку, класичні та сучасні види організаційних структур.

2

4

Функціонування організації, елементи, принципи взаємодії.

2

5.

Людський фактор в організації , роль і місце в системі управління організацією, проблеми та шляхи їх вирішення

2

6.

Форми існування організацій у зовнішньому середовищі, основні принципи формування та управління.

2

7.

«Індивідуальне - колективне» прийняття рішень. Ділова гра «Політ на місяць»

1

8.

Особливості організації на різних етапах життєвого циклу

2

9.

Спрямованість розвитку лідерських якостей

2

10.

Організаційна культура. Перспективи організаційного розвитку. Мозковий штурм

2


7. Теми лабораторних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

не передбачено навчальним планом
...

8. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

2

3

1

Методологічні засади теорії організації

4

2

Основні організаційні теорії та моделі

 • огляд основної та додаткової літератури;

 • розгляд контрольних запитань

3

3

Організація як система

- огляд основної та додаткової літератури; • розгляд контрольних запитань

4

4

Організація як соціум

 • огляд основної та додаткової літератури;

 • розгляд контрольних запитань

4

5

Організаційний процес

 • огляд основної та додаткової літератури;

 • розгляд контрольних запитань

4

6

Самоорганізація

 • огляд основної та додаткової літератури;

 • розгляд контрольних запитань

4

7

Зовнішнє й внутрішнє середовище організації

 • огляд основної та додаткової літератури;

 • розгляд контрольних запитань

3

8

Організаційне проектування

 • огляд основної та додаткової літератури;

 • розгляд контрольних запитань

4

9

Культура організації

 • огляд основної та додаткової літератури;

 • розгляд контрольних запитань

4
Разом

34


9. Індивідуальні завдання
Індивідуальним завданням з дисципліни «Теорія організації» є комплексне завдання, що виконується студентами самостійно при консультуванні викладачем.

Метою індивідуальної роботи є придбання студентами досвіду в дослідженні актуальних проблем управління підприємством, розширення професійних знань, отриманих в процесі вивчення дисципліни «Теорія організації», формування практичних навичок ведення самостійної дослідницької роботи.В процесі виконання індивідуальної роботи студент повинен продемонструвати вміння:

 • формулювати мету і завдання роботи;

 • обґрунтовувати методи вирішення поставлених завдань;

 • розробляти структуру роботи;

 • працювати з літературними джерелами та статистичними даними;

 • виявляти проблеми в рамках досліджуваної теми;

 • формулювати результати своєї роботи і давати їм оцінку.


Рекомендовані теми індивідуальних завдань:


1

Теорія організації в системі наук. Поняття та сутність організації, її місце в системі управління

2

Еволюція поглядів на організацію. Сучасні напрямки теоретичних розробок

3

Структура організації, характеристики, чинники розвитку, класичні та сучасні види організаційних структур

4

Функціонування організація, елементи, принципи взаємодії

5

Людський фактор в організації, роль і місце в системі управління організацією, проблеми та шляхи їх вирішення

6

Форми існування організацій у зовнішньому середовищі (на прикладі України), основні принципи формування та управління.

7

Основні перспективи та напрямки розвитку організацій і мето ¬ дів управління ними

8

Розвиток технічної бази комунікацій.

9

Різновиди та способи ухвалення управлінських рішень.

10

Характерні риси та типи процесів управління.

11

Склад і призначення функцій менеджменту.

12

Формування цілей організації. Різновиди цілей.

13

Основні класи організаційних структур управління виробництвом.

14

Мотивація та компенсація: потреби, винагороди, закон результату.

15

Дослідження життєвих циклів продукції (оцінка стратегії).

16

Сутність процесуальних теорій мотивації.

17

Характеристика організації як об‘єкта господарювання

18

Закони організації

19

Організаційна форма управління (ОФУ);

20

Організаційна форма управління (ОФУ);

21

Переваги та недоліки адаптивних організаційних форм управління

22

Теоретичні засади створення й розвитку організаційних форм управління.

23

Оцінка ефективності організаційних форм управління

24

Методика розрахунку основних коефіцієнтів

25

Підходи до типізації організаційних культур.10. Методи навчання
Методами навчання дисципліни «Теорія організації» є способи спільної діяльності й спілкування викладача і студентів, що забезпечують вироблення позитивної мотивації навчання, оволодіння системою професійних знань, умінь і навичок, формування наукового світогляду, розвиток пізнавальних сил, культури розумової праці майбутніх фахівців за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент».

Залежно від джерела знань, під час навчальних занять, як практичних, так і лекційних, використовуються наступні методи навчання: словесні (пояснення, бесіда, дискусія, діалог), наочні (демонстрація, ілюстрація), практичні (рішення задач, ділові ігри).

За характером пізнавальної діяльності, при вивченні дисципліни «Менеджмент» використовуються: пояснювально-наочний проблемний виклад; частково-пошуковий та дослідницький методи.

За місцем в структурній діяльності використовуються: • методи організації й здійснення навчальної діяльності, що поєднує словесні, наочні і практичні методи; репродуктивні й проблемно-пошукові; методи навчальної роботи під керівництвом викладача й методи самостійної роботи студентів;

 • методи стимулювання й мотивації навчальної роботи, що об'єднали в собі пізнавальні ігри, навчальні дискусії, моделювання рольових ситуацій, створення ситуацій успіху в навчальній роботі, пред'явлення вимог і метод заохочення;

 • методи контролю й самоконтролю за навчальною діяльністю: методи усного, письмового контролю; індивідуального й фронтального, тематичного і систематичного контролю.11. Методи контролю

Методами контролю з дисципліни «Теорія організації» є поточний та підсумковий контроль.

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Формами проведення поточного контролю з дисципліни є:

1) усні опитування на практичних заняттях;

2) письмові контрольні роботи (на лекційних та практичних заняттях);

3) тестування тощо.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавра. Підсумковий контроль з дисципліни «Менеджмент» включає семестровий контроль у формі екзамену (виконання письмових екзаменаційних завдань).

12. Розподіл балів, які отримують студенти


Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий екзамен

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2Т1

Т2

Т3

Т4

Т5


Т6

Т7

Т8

Т9

28

100

8

8

8

8

8


8

8

8

8

Т1, Т2 ... Т14 – теми змістових модулів.


Оцінювання проводиться за шкалою ECTS, національною та за шкалою ОНАЗ (100 бал). Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну національну шкалу та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:
Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано

82 – 89

В

добре

74 – 81

С

добре

зараховано

64 – 73

D

задовільно

60 – 63

Е

35 – 59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0 – 34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


13. Методичне забезпечення
Конспект лекцій, комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни, нормативні документи, презентаційні матеріали.

14. Рекомендована література
Базова


 1. Акулов В.Б. Теорія организации : учеб. пособие / В.Б. Акулов, М.Н. Рудаков. -Петрозаводск : ПетрГУ, 2002. - 192 с.

 2. Беляев А. А. Системология организации : учебник / А.А. Беляев, З.М. Коротков ; под ред. З.М. Короткова. - М. : ИНФРА-М, 2000. - 182 с.

 3. Латфуллин Г.Р. Теория организации / Г.Р. Латфуллин, А.В. Райченко. - СПб. : Питер,2004.-395 с.

 4. Мильнер Б.З. Теория организации : учебник / Б.З Мильнер. ~ М. : Инфра-М, 2009. - 864 с.

 5. Г.Л. Монастирський. - К.: Знання,2008.-319 с.

 6. Радченко Я.В., Смирнов З.А. Теория организации. ГУ. - М. : ЗАО Финстатинформ,2000,-212 с.

 7. Смирнов З.А. Теория организации. - М. : Инфра-М, 2003. - 248 с

 8. Теория организации / Т.Ю. Приходько, В.И. Приходько. - СПб. : Питер, 2004. - 269 с.

 9. Мескон М. X., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджмента: Пер. с англ. — М.: Дело, 2002. — 702с.

 10. Стадник В.В., Йохна М.А. Менеджмент: Посібник. – К.: “Академвидав”, 2003. – 464 с. (Альма-матер)

 11. Друкер, Питер Ф. Задачи менеджмента в ХХІ веке. : Уч. пос. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2002. – 272 с. : ил. – Парал. тит. англ.

 12. Богатырева Л.Д. Стрельчук Е.Н., Тардаскина Т.Н. Основы менеджмента: Учебное пособие. Одесса: ОНАС им А.С.Попова , 2012 – 114 с.

 13. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: Учеб. пособие / Н.И. Кабушкин. – 5-е изд., стереотип. – Мн.: Новое знание, 2002. – 336 с.

 14. Басовский Л.Е. Менеджмент: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 216 с. – (Серия «Высшее образование).

 15. Богатирьова Л.Д. Основи менеджменту Учебное пособие. – Одесса, ОНАС им. А.С.Попова, 2004. – 96 с.


Допоміжна

 1. Абчук В.А. Менеджмент: Учеб. пособие для студ. вузов. – 2-е изд. – СПб: Издательство Михайлова В.А., 2004. – 463 с.

 2. Ансофф И. Стратегическое управление. – М.: Экономика, 1991. – 519 с.

 3. Бєсєдін М.О., Нагаєв В.М. Основи менеджменту: оцінно-ситуаційний підхід (модульний варіант): Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 496 с.

 4. Большаков А.С. Менеджмент: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2000. – 160 с.

 5. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 396 с.

 6. Веснин В.Р. Менеджмент: Учебник для студ.вузов. – М.: Элит-2000, 2003. – 546 с.

 7. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Гардарики, 2003. – 296 с.

 8. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник. – 3-е изд. – М.: Гардарики, 2002. – 528 с.

 9. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 511 с.

 10. Глухов В.В. Основы менеджмента: Учебник – справ. пособие. - СПб.: Специальная литература. 1995. – 327 с.

 11. Грiфiн Р.В., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник. – Л.: БаК, 2001. – 624 с.

 12. Грейсон Дж. К., О¢Донелл К. Американский менеджмент на пороге XXI века. – М.: Экономика, 1991. – 319 с.

 13. Давыдова Л.А., Фельцман В.К. Экономика в управлении предприятием. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 208 с.

 14. Дафт Р. Менеджмент. 6-е изд. / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2007. - 864 с.

 15. Державне регулювання економіки: Навч. посібник / С.М. Чистов, А.Є. Никифоров, Т.Ф. Куценко та ін. – Вид. 2-ге, доопр. і допов. – К.: КНЕУ, 2004. – 440 с.

 16. Друкер П. Рынок: как войти в лидеры. – М.: БГИ, 1992. – 352 с.

 17. Друкер П. Эффективное управление. – М.: ФАИР-Пресс, 1998. – 288 с.

 18. Иванов А.П. Менеджмент: Учебник. – СПб.: Издательство Михайлова В.А., 2002. – 440 с.

 19. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: Учебное пособие. – М.: Ожерелье, 1999. – 336 с.

 20. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 304 с.

 21. Классики менеджмента / Под ред. М.Уорнера / Пер. с англ. под ред. Ю.Н.Каптуревского. – СПб.: Издательство “Питер”, 2001. – 1168 с.

 22. Коротков Э.М. Исследование систем управления: Учебник. – М.: ДеКА, 2000. – 288 с.

 23. Кредисов А.И. История учений менеджмента. – К.: ВИРА – Р, 2000. – 336 с.

 24. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав, 2003. – 416 с.

 25. Мартиненко М.М. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Каравелла, 2005. – 496 с.

 26. Маслоу А. Мотивация и личность. – СПб.: Питер, 2003. – 325 с.

 27. Менеджмент: Навч. посібник/ Ред. В.И. Крамаренко. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 248 с.

 28. 28. Менеджмент: Учебное пособие / Рук. авт. кол.: В.Г.Ильюшенко и Г. К. Губерная. - Донецк: ДонГУУ, 2008. – 439 с.

 29. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. - М.: Дело, 2000. – 704 с.

 30. Молл Е.Г. Управление карьерой менеджера. – М.: Питер, 2003. - 352 с.

 31. Общий менеджмент: Дайджест учебного курса / Под ред. А.К. Казанцева. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 252 с.

 32. Основы менеджмента: Учеб. пособие/ Ред. В.С. Верлока. – Х.: ИНЖЭК, 2004. – 352 с.

 33. Основы менеджмента: Учебное пособие / Под ред. А.А. Радугина. – М.: Центр, 1997. – 432 с.

 34. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: „Кондор”, 2003. – 556 с.

 35. Осовська Г.В., Копитова І.В. Основи менеджменту. Практикум: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – 581 с.

 36. Осовська Г.В., Фіщук О.Л., Жалінська І.В. Стратегічний менеджмент: теорія і практика: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2003. – 196 с.

 37. Панкин А.И. Основы менеджмента: Учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 288 с.

 38. Подсолонко О.А. Менеджмент: теорія та практика: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 370 с.

 39. Робінс, Стефан П., ДеЧенцо, Девід А. Основи менеджменту. Пер.з англ. А. Олійник та ін.– К: Видавництво Соломії Павличко “ОСНОВИ”, 2002. – 671 с.

 40. Сладкевич В.П. Мотивационный менеджмент: Курс лекций. – К.: МАУП, 2001, – 168 с.

 41. Смирнов Э.А. Управление риском. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 264 с.

 42. Смирнов Э.А. Управленческие решения. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 264 с.

 43. Соболь С.М., Багацький В.М. Менеджмент: Навч.-метод. посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 225 с.

 44. Социология и психология управления: Учебное пособие для вузов / Под общ. ред. С.Н. Епифанцева. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 512 с.

 45. Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г. Поршиева, З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатина. – М.: ИНФРА – М, 2002. – 669 с.

 46. Управление организацией: Учебник для студ. вузов, обуч. по спец. “Менеджмент” / Ред. А.Г. Поршнев. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: “ИНФРА-М”, 2003. – 716 с.

 47. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав, 2003. – 608 с.

 48. Хміль Ф.І. Практикум з менеджменту організацій: Навч. посібник. – Львів: Магнолія плюс, 2004. – 333 с.

 49. Шелдрейк Дж. Теория менеджмента: от тейлоризма до японизации / Пер. с англ.; Под ред. В.А.Спивака. – СПб: Питер, 2001. – 352 с.

 50. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2004. – 699 с.


15. Інформаційні ресурси


 1. Президент України http://www.president.gov.ua

 2. Верховна Рада України. http://www.rada.gov.ua

 3. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua

 4. Міністерство економіки України http://www.me.gov.ua

 5. Міністерство фінансів України http://minfin.kmu.gov.ua

 6. Міністерство освіти і науки України http://www.mon.gov.ua

 7. Міністерство промислової політики http://www.industry.kmu.gov.ua/control/uk/index

 8. Головне управління статистики України http://www.ukrstat.gov.ua

 9. Веб-журнал «Інтелектус» http://www.patent.net.ua/intellectus/ua.html

 10. Журнал «Теория. Эксперимент. Технологии». http://www.tet.zp.ua/

 11. Международный технический журнал «Мир техники и технологий» http://www.mtt.com.ua/

 12. Науково-практичний журнал «Менеджмент сьогодні» http://grebennikon.ru/journal-6.html
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка