О. С. Попова Кафедра менеджменту та маркетингу «затверджую» Завідувач кафедри менеджменту та маркетингу Є. М. Стрельчук «30» серпня 201 3 р. Робоча програмаСкачати 317.67 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір317.67 Kb.


Форма № Н - 3.04
Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова

Кафедра менеджменту та маркетингу«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Завідувач кафедри

менеджменту та маркетингу
____________ Є.М. Стрельчук

«30» серпня 2013 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИшифр за ОПП – ПП 1.9. «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства»

(шифр і назва навчальної дисципліни)


напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

(шифр і назва напряму)

спеціальність ___________________________________________________

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація____________________________________________________

(назва спеціалізації)

навчально-науковий інститут Економіки та менеджменту

(назва інституту, факультету, відділення)

2013 – 2014 навчальний рік

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО:

ОДЕСЬКОЮ НАЦІОНАЛЬНОЮ АКАДЕМІЄЮ ЗВ’ЯЗКУ ім. О.С. ПОПОВА

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: к.е.н., доц. кафедри менеджменту та маркетингуТардаскіна Т.М.

Програму розглянуто і схвалено на засіданні кафедри менеджменту та маркетингу

Протокол № 1 від “30серпня 2013 року

Зав. кафедри ________________ Є.М. Стрельчук

підпис прізвище, ім’я, та по батькові

Програму погоджено з кафедрами:

Економіки підприємства та корпоративного управління

(назва кафедри)
Зав. кафедри ________________ В.М. Орлов

підпис прізвище, ім’я, та по батькові

Управління проектами та системного аналізу

(назва кафедри)
Зав. кафедри ________________ Н.С. Бобровніча

підпис прізвище, ім’я, та по батькові

Економічної теорії

(назва кафедри)
Зав. кафедри ________________ О.В. Калінчак

підпис прізвище, ім’я, та по батькові

Програму обговорено і схвалено Вченою радою навчально-наукового інституту Економіки та менеджменту для напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Протокол № 1 від “5вересня 2013 року

Директор ННІ «Е та М» ________________ Л.А. Захарченко

підпис прізвище, ім’я та по батькові
Програму розглянуто і схвалено методичною радою ОНАЗ ім. О.С. Попова

Протокол № ____ від “___” __________ 20___ року

Голова ради, професор М.В. Захарченко

 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

0306 «Менеджмент і адміністрування»

(шифр і назва)нормативна

Напрям підготовки

6.030601 «Мененджмент»

(шифр і назва)Модулів – 2

Спеціальність:

____________________
Рік підготовки

Змістових модулів – 3

3-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання –

комплексне завдання

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин – 108

3.2

6-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної та індивідуальної роботи студента – 1,2


Освітньо-кваліфікаційний рівень:
бакалавр

30 год.

8 год.

Практичні, семінарські

30 год.

4 год.

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

30 год.

78 год.

Індивідуальна робота:

18 год.

Вид контролю:

іспит

іспит

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить (%):

для денної форми навчання – 55 % до 45%;

для заочної форми навчання – 10% до 90%.


 1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета дисципліни: є отримання студентами системних знань з об’єктивних закономірностей, умов, процесів і специфічних особливостей зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД).

Завдання дисципліни: розуміння сутності зовнішньоекономічної діяльності підприємства, цілей, мотивів і передумов її виникнення, правового та економічного середовища розвитку; вивчення видів та форм ЗЕД підприємства; усвідомлення економічної природи комерційних операцій на зовнішніх ринках; вивчення принципів укладання та виконання угод; проведення економічного аналізу ЗЕД підприємства, визначення її ефективності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати:

сутність, об’єкт та суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності; основні процеси та галузі економічного життя, які охоплює зовнішньоекономічна діяльність; основні види та напрями розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні; систему регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні; поняття ”мита” його види; економічний зміст квотування та його види; сутність платіжного балансу та його розділи; сутність і роль експорту й імпорту у зовнішньоекономічній діяльності; основні етапи організації експортних операцій на вітчизняних і зарубіжних підприємствах; основні методи експортно-імпортних операцій; сутність та види посередницької діяльності, основні інструменти валютного регулювання; сутність поняття, функції, класифікацію зовнішньоторговельних цін; види зовнішньоекономічних контрактів, зміст і характеристику основних умов контракту, а також мету і завдання створення спеціальних економічних зон, їх класифікацію.вміти:

давати визначення поняття„зовнішньоекономічна діяльність”; визначати зміст кожного з етапів розвитку організації управління зовнішньоекономічною діяльністю; характеризувати стан зовнішньоекономічної діяльності в Україні; визначати особливості зовнішньоекономічної діяльності на національному рівні та особливості управління зовнішньоекономічною діяльністю на рівні підприємства; характеризувати ієрархічну структуру управління та регулювання ЗЕД; характеризувати політику вільної торгівлі та протекціонізму; аналізувати експортні можливості організації та її імпортні потреби, вміти характеризувати посередників за обсягом повноважень та за місцем, що вони посідають на зовнішніх ринках, вміти розраховувати й обґрунтовувати зовнішньоторговельні ціни. та вміти складати зовнішньоекономічні контракти, а також вміти характеризувати види вільних економічних зон.Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку національної економіки (36/1)
Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність та ї роль у розвитку національної економіки.

Основні етапи розвитку організації управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні. Сучасна система управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні: проблеми та перспективиТема 2. Основні види та напрями розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

Види зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Напрями розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні.Тема 3. Характеристика основних показників розвитку зовнішньоекономічного сектора України. Платіжний баланс України, його структура та характеристика.

Тема 4. Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

Еволюція системи регулювання ЗЕД в Україні. Характеристика органів регулювання ЗЕД в Україні та їх компетенції. Недержавні органи регулювання ЗЕД.


Змістовий модуль 2. Митно-тарифне та нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності (36/1)
Тема 5. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Сутність митного регулювання ЗЕД. Митні органи України: завдання, функції, структура. Види і методи здійснення митного контролю.Тема 6. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Нетарифні засоби регулювання, їх класифікація і характеристика. Механізм впливу нетарифних засобів регулювання на економіку країни. Кількісні обмеження: ліцензування і квотування.Тема 7. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

Сутність, основні принципи та інструменти валютного регулювання. Механізм валютного регулювання. Об’єкти та суб’єкти валютного регулювання.


Змістовий модуль 3. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства (36/1)

Тема 8. Форми виходу підприємств на зовнішні ринки. Організація експортно-імпортних операцій.
Передумови і мотивація виходу підприємств на зовнішні ринки. Пошук та вибір партера. Класифікація і характеристика форм виходу на зовнішні ринки. Прямий і непрямий експорт.
Тема 9. Організація експортно-імпортних операцій.
Тема 10. Торговельно-посередницька діяльність на зовнішньому ринку.

Сутність та види посередницької діяльності. Характеристика повноважень та за місцем, що вони посідають на зовнішніх ринках. Агенти, представники, брокери, маклери.


Тема 11. Ціноутворення у зовнішньоекономічній діяльності підприємства.

Зовнішньоторговельна ціна: сутність поняття, функції, класифікація зовнішньоторговельних цін.


Тема 12. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств на території вільних економічних зон.

Мета і завдання створення спеціальних економічних зон. Світовий досвід використання режимів спеціальних економічних зон. Пільги, що надаються на території ВЕЗ.


4. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

літера-тура

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб.

інд.

с.р.

л

п

лаб.

інд.

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку національної економіки

Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність та ї роль у розвитку національної економіки


6

2

2

-

-

2

10

2
-

-

8

[1-10]

Тема 2. Основні види та напрями розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні

6

2

2

-

-

2

12

2

2

-

-

8

[1-10]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Тема 3. Характеристика основних показників розвитку зовнішньоекономічного сектора України. Платіжний баланс України, його структура та характеристика

6

2

2

-

-

2

6

-
-

-

8

[1-10]

Тема 4. Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

10

2

2

-

-

2

6

6
Разом за змістовим модулем 1

24

8

88

36

4

2

2
30
Змістовий модуль 2. Митно-тарифне та нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Тема 5. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

6

2

2

-

-

2

10

2

2

-

-

6

[1-10]

Тема 6. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

6

2

2

-

-

2

6
-

-

-

6

[1-10]

Тема 7. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

10

2

22

6

6
Разом за змістовим модулем 2

18

6

66

22

2

2

-

-

18
Модуль 2

Змістовий модуль 3. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства

Тема 8. Форми виходу підприємств на зовнішні ринки

8

4

44

8

2

-

-

-

6

[1-10]

Тема 9. Організація експортно-імпортних операцій

8

4

24

6

-

-

-

-

6

[1-10]

Тема 10. Торговельно-посередницька діяльність на зовнішньому ринку

8

4

44

6

6

[1-10]

Тема 11. Ціноутворення у зовнішньоекономічній діяльності підприємства

8

4

42

6

6

[1-10]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Тема 12. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств на території вільних економічних зон

8

4

22

6

6

[1-10]

Разом за змістовим модулем 3

48

16

16

-

-

16

32

2

-

-

-

30Усього годин


90

30

30

-

-

30

90

8

4

-

-

78ІНДЗ (К.З.)


18

-

-

-

18

-

18

-

-

-

18

-Усього годин


108

30

30

-

18

30

108

8

4

-

18

78


5. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

не передбачено навчальним планом
...
6. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Зовнішньоекономічна діяльність та ї роль у розвитку національної економіки


2

2

Основні види та напрями розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні

2

3

Характеристика основних показників розвитку зовнішньоекономічного сектора України. Платіжний баланс України, його структура та характеристика

2

4

Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

4

5

Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

4

6

Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

4

7

Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

2

8

Форми виходу підприємств на зовнішні ринки

2

9

Організація експортно-імпортних операцій

2

10

Торговельно-посередницька діяльність на зовнішньому ринку

2

11

Ціноутворення у зовнішньоекономічній діяльності підприємства

2

12

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств на території вільних економічних зон

2


7. Теми лабораторних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

не передбачено навчальним планом

8. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

2

3

1

Зовнішньоекономічна діяльність та ї роль у розвитку національної економіки

 • огляд основної та додаткової літератури;

- розгляд контрольних запитань

4

2

Основні види та напрями розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні

- огляд основної та додаткової літератури;2

3

Характеристика основних показників розвитку зовнішньоекономічного сектора України. Платіжний баланс України його структура та характеристика

- огляд основної та додаткової літератури; • розгляд контрольних запитань

2

4

Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

 • огляд основної та додаткової літератури;

 • розгляд контрольних запитань

2

5

Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

- огляд основної та додаткової літератури; • розгляд контрольних запитань

2

6

Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності - огляд основної та додаткової літератури;

 • розгляд контрольних запитань

2

7

Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

- огляд основної та додаткової літератури; • розгляд контрольних запитань

4

8

Форми виходу підприємств на зовнішні ринки

- огляд основної та додаткової літератури;

- розгляд контрольних запитань


2

9

Організація експортно-імпортних операцій

- огляд основної та додаткової літератури;

- розгляд контрольних запитань


4

10

Торговельно-посередницька діяльність на зовнішньому ринку

- огляд основної та додаткової літератури;

- розгляд контрольних запитань


2

11

Ціноутворення у зовнішньоекономічній діяльності підприємства

- огляд основної та додаткової літератури;

- розгляд контрольних запитань


2

12

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств на території вільних економічних зон

- огляд основної та додаткової літератури;

- розгляд контрольних запитань


2Разом

30


9. Індивідуальні завдання
Індивідуальним завданням з дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» є комплексне завдання, що виконується студентами самостійно при консультуванні викладачем.

Метою індивідуальної роботи є придбання студентами досвіду в дослідженні актуальних проблем управління підприємством, розширення професійних знань, отриманих в процесі вивчення дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», формування практичних навичок ведення самостійної дослідницької роботи.В процесі виконання індивідуальної роботи студент повинен продемонструвати вміння:

 • формулювати мету і завдання роботи;

 • обґрунтовувати методи вирішення поставлених завдань;

 • розробляти структуру роботи;

 • працювати з літературними джерелами та статистичними даними;

 • виявляти проблеми в рамках досліджуваної теми;

 • формулювати результати своєї роботи і давати їм оцінку.


Рекомендовані теми індивідуальних завдань:

1.

Сучасні теорії управління

2.

Система державних органів управління зовнішньоекономічною діяльністю

3.

Інтеграція України в ЄС. Шляхи та перспективи розвитку

4.

Роль зовнішньої торгівлі в економіці України: шляхи підвищення її економічної ефективності

5.

Туризм як форма міжнародної торгівлі

6.

Міжнародна міграція робочої сили

7.

Україна в системі сучасних міжнародних відносин

8.

Митне регулювання

9.

Види та принципи створення спільних підприємств України

10.

Проблеми стабільності світової економіки

11.

Зовнішньоекономічне управління на національному і міжнародному рівні

12.

Бідність як глобальна проблема

13.

Всесвітня торгова організація

14.

Світовий банк та Міжнародний валютний фонд

15.

Європейський Союз. Історія створення. Сучасний стан

16.

Україна та ООН

17.

Стан зовнішньоекономічної діяльності в Україні

18.

Стратегія побудови інформаційного суспільства в Україні

19.

Сутність та види платіжного балансу країни

20.

Основні положення Закону «Про зовнішньоекономічну діяльність»

21.

Класифікація нетарифних методів регулювання зовнішньоекономічної діяльності

22.

Експортно-імпортні операції

23.

Офшорні компанії

24.

Іноземне інвестування в економіку України

25.

Міжнародний валютний фонд: мета створення, напрями діяльності, умови і практика надання позик

26.

Європейський банк реконструкції і розвитку: мета створення, напрямок діяльності, умови фінансування та здійснення проекту

27.

Валютне регулювання в Україні

28.

Міжнародний лізинг в системі світових взаємовідносин

29.

Торговельно-посередницькі операції та їх роль у зовнішньоекономічної діяльності

30.

Економічна глобалізація: позитивні та негативні тенденції для України


10. Методи навчання
Методами навчання дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» є способи спільної діяльності й спілкування викладача і студентів, що забезпечують вироблення позитивної мотивації навчання, оволодіння системою професійних знань, умінь і навичок, формування наукового світогляду, розвиток пізнавальних сил, культури розумової праці майбутніх фахівців за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент».

Залежно від джерела знань, під час навчальних занять, як практичних, так і лекційних, використовуються наступні методи навчання: словесні (пояснення, бесіда, дискусія, діалог), наочні (демонстрація, ілюстрація), практичні (рішення задач, ділові ігри).

За характером пізнавальної діяльності, при вивченні дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» використовуються: пояснювально-наочний проблемний виклад; частково-пошуковий та дослідницький методи.

За місцем в структурній діяльності використовуються: • методи організації й здійснення навчальної діяльності, що поєднує словесні, наочні і практичні методи; репродуктивні й проблемно-пошукові; методи навчальної роботи під керівництвом викладача й методи самостійної роботи студентів;

 • методи стимулювання й мотивації навчальної роботи, що об'єднали в собі пізнавальні ігри, навчальні дискусії, моделювання рольових ситуацій, створення ситуацій успіху в навчальній роботі, пред'явлення вимог і метод заохочення;

 • методи контролю й самоконтролю за навчальною діяльністю: методи усного, письмового контролю; індивідуального й фронтального, тематичного і систематичного контролю.


11. Методи контролю

Методами контролю з дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» є поточний та підсумковий контроль.

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Формами проведення поточного контролю з дисципліни є:

1) усні опитування на практичних заняттях;

2) письмові контрольні роботи (на лекційних та практичних заняттях);

3) тестування тощо.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавра. Підсумковий контроль з дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» включає семестровий контроль у формі екзамену (виконання письмових екзаменаційних завдань).

12. Розподіл балів, які отримують студенти


Поточне тестування та самостійна робота

Підсум

ковий екзаменСума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2Т1


Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

Т154

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

60

100

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.
Оцінювання проводиться за шкалою ECTS, національною та за шкалою ОНАЗ (100 бал). Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну національну шкалу та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:
Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано

82 – 89

В

добре

74 – 81

С5

добре

зараховано

64 – 73

D

задовільно

60 – 63

Е

35 – 59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0 – 34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


13. Методичне забезпечення
Навчальний посібник, конспект лекцій, комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни, нормативні документи, презентаційні матеріали.
14. Рекомендована література
Базова
1. Богатирьова Л.Д., Тардаскіна Т.М. Основи зовнішньоекономічної діяльності. Модуль 1. – Одеса: ОНАЗ, 2006 р. – 63с.

3. Богатирьова Л.Д., Тардаскіна Т.М. Основи зовнішньоекономічної діяльності. Модуль 2.– Одеса: ОНАЗ, 2006 р. – 83с.

4. Богатирьова Л.Д., Тардаскіна Т.М. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни Основи зовнішньоекономічної діяльності. Модуль 1, Модуль 2. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2008. – 62с.

5. Управління зовнішньою економічною діяльністю. – Навчальний посібник. / За заг. Ред. А.І. Кредісова. – К.:ВІРА-Р , 2002. – 552 с.

6. Саллі В.І., Трифонова О.В., Швець В.Я. Основи зовнішньоекономічної діяльності. – Навчальний посібник – К.:”Професіонал”, 2005. – 152 с.

7. Гребельник О. Основи зовнішньоекономічної діяльності : Підручник/ М-во освіти і науки України, Київський нац. торговельно-економічний ун-т. -К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 382 с.

8. Загородній А. Зовнішньоекономічна діяльність : Термінологічний словник/ Анатолій Загородній, Геннадій Вознюк,. - К.: Кондор, 2007. - 166 с.

9. Кириченко О. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : Навч. посібник/ Олександр Кириченко,. - 3-тє вид. перероб. і доп.. - К.: Знання-Прес, 2002. - 382 с.

10. Рум’янцев А. П. Зовнішньоекономічна діяльність : Навчальний посібник/ А. П. Рум’янцев, Н. С. Рум’янцева М-во освіти і науки України. -К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 375 с.
Законодавчі та нормативні акти


 1. Конституцiя України. Прийнята на п’ятiй сесiї Верховної Ради України. – К: Преса України, 1997. – 80 с.

 2. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність».

3. Закон України «Про митну справу» від 26.06.91 № 1262 – ХІІ // Укр. митниця. – К.: Лібра, 1991.

4. Закон України «Про єдиний митний тариф»: від 6.02.96 р.


Допоміжна
1.Багрова І.В., Редіна Н.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств. – К.: ЦНЛ, 2004 – 580с.

2.Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навч. посібник / За ред. Ю.Г. Козака, Н.С. Логвінової, І.Ю. Сіваченка. – К.: ЦНЛ, 2006. – 792 с.

3. Кириченко О., Кавас І. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. – К.: Фінансист, 2000. – 653 с. 56.      

4. Козик В.В., Панкова Л.А. та ін. Зовнішньоекономічні операції і контракти: Навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2004. – 608 с.

5. Солошенко Л. Зовнішньоекономічна діяльність: організація та документальне оформлення. Харків: Фактор, 2001. – 176 с.

6. Міжнародна торгівля: Навч. посібник / За ред. Ю.Г. Козака, Н.С. Логвінової. К.: ЦУЛ, 2009. 668 с.

7. Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность: Учебно-практическое пособие/ Е. Прокушев,. - М.: ИВЦ Маркетинг, 1998. 207 с.15. Інформаційні ресурси


 1. Президент України http://www.president.gov.ua

 2. Верховна Рада України. http://www.rada.gov.ua

 3. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua

 4. Міністерство економіки України http://www.me.gov.ua

 5. Міністерство фінансів України http://minfin.kmu.gov.ua
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка