Нтр та її основні ознаки. Світове господарство в період нтрСкачати 136.27 Kb.
Дата конвертації01.12.2016
Розмір136.27 Kb.
Урок 16

Тема: НТР та її основні ознаки. Світове господарство в період НТР

Мета: сформувати поняття про науково-технічний прогрес та науково-технічну революцію: визначити головні особливості, складові частини, вплив НТР на галузеву та територіальну структуру господарства; розвивати уміння співвідносити навчальний матеріал з реаліями сьогодення, продовжити удосконалювати вміння конспектувати навчальний матеріал, вибираючи головне, виховувати повагу до думок однокласників.

Тип уроку: комбінований з елементами міні-лекції.

Обладнання: політична карта світу, підручник, атласи; фотографії, що ілюструють технополіс, технопарк, бізнес-інкубатор; комп’ютер, презентація «Науково-технічна революція: Що це?».

Основні поняття: світове господарство, НТП, НТР, технополіс, технопарк.

Методи і прийоми: словесні (розповідь вчителя), наочні (перегляд презентації «Науково-технічна революція», аналіз схеми «Вплив НТР на різні сфери діяльності суспільства»), практичні («Зумій пояснити»; прийом «Проблемне питання», «Мозковий штурм»), «Обміняймося компліментами», «Експрес-тест».

Література для вчителя:

  1. Довгань Г.Д. Соціально-економічна географія світу. 10 клас. Стандарт і академічний рівень. – Х.: Вид. група «Основа», 2010. – 106.

  2. Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загально освіт. навч. закл. / Б.П Яценко, В.М. Юрківський, О.О. Любіцева та ін.; За ред. Б.П. Яценка. – К.: Форум. – 2004. – 351.

  3. Топузов О.М., Тименко Л.В. Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загальносвіт. навч. закладів. – К.: Зодіак- ЕКО. – 2005. – 208.

  4. Географія. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії за курс основної та старшої школи. / Г.О. Ковальчук, Л.Б. Паламарчук. – Х.: Гімназія, 2008. – 296.

Література для учнів:

  1. Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Б.П Яценко, В.М. Юрківський, О.О. Любіцева та ін.; За ред.. Б.П. Яценка. – К.: Форум. – 2004. – 351.


ХРОНОМЕТРАЖ УРОКУ

I Організаційний момент (1 хв)

II Актуалізація опорних знань і умінь учнів (10 хв)

III Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів (1 хв)

IV Оголошення теми і мети уроку (1 хв)

V Вивчення нового матеріалу (25 хв)

1. НТР та її основні ознаки. Поняття про НТП та НТР (10 хв)

2.Зміни у галузевій структурі господарства в період НТР (5 хв)

3. Зміни у територіальній структурі господарства в епоху НТР (5 хв)

4. Впровадження досягнень НТР у різних країнах світу (5 хв)

V I. Закріплення нових знань і умінь учнів (5 хв)

VI I Підсумок уроку (1 хв)

VI I I Домашнє завдання (2 хв)
ХІД УРОКУ

  1. Організаційний момент (1 хв)

Прийом «Обміняймося компліментами»

Учні записують у зошит сусіда по парті комплімент.

  1. Актуалізація опорних знань і умінь учнів (10 хв)

Заслуховування доповідей на теми: «Інтеграція України в світову економіку», «ТНК і Україна», «Найбільш потужні інтеграційні об’єднання у світі».

Прийом «Експрес-тест» (див. додаток А)

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів (1 хв)

Прийом «Мозковий штурм»

Ви, безумовно, чули, про науково-технічний прогрес та науково-технічну революцію. А чи можете ви: пояснити ці поняття; назвати відмінне між цими поняттями; пояснити, як пов'язані між собою розвиток людської цивілізації і науково-технічний прогрес?IV Оголошення теми і мети року (1 хв)

V. Вивчення нового матеріалу (25 хв)

1. НТР та її основні ознаки. Поняття про НТП та НТР. (10 хв)

Прийом «Проблемне питання»

Коли, на вашу думку, почалася науково-технічна революція? Обґрунтуйте свою відповідь.Розповідь вчителя: ( Учні законспектовують навчальний матеріал у зошити) Постійний науковий і технічний пошук завжди супроводжує розвиток людства. Поступальний рух у розвитку називають науково-технічним прогресом (НТП), а якісні стрибки – науково-технічною революцією (НТР), яка докорінно змінює продуктивні сили суспільства. Продовженням науково-технічної є інформаційно-технічна революція. Визначальною ознакою НТР є бурхливий розвиток науки і перетворення її в безпосередню продуктивну силу.

Початок НТР пов'язують з серединою 40-х років XX ст. Його ототожнюють з першою вдалою спробою звільнити ядерну енергію і створення перших ЕОМ.Основні ознаки сучасної науково-технічної революції:

- універсальність та всеосяжність;- прискорення науково-технічних перетворень;

- зміна ролі людини у виробництві;

- військово-технічна революція.

Досягнення НТР позначилися на всіх сферах і видах людської діяльності.Прийом «Аналізую»

Користуючись схемою, проаналізуйте вплив НТР на сфери діяльності людства»

(Схема «Вплив НТР на різні сфери діяльності людства», див. додаток Б). Розповідь вчителя: Сучасна наука стала індустрією відкриттів, потужним стимулом до розвитку техніки. Виникли системи «наука — виробництво» та «освіта — наука — виробництво». Виробництво стало більш наукомістким. Наука не може існувати без сучасної системи освіти. Капіталовкладення в освіту й науку «працюють» на майбутнє. Значні досягнення у цих сферах мають Японія, Велика Британія, США, Німеччина, Франція.

Під впливом НТР відбулися докорінні зміни в технічній базі виробництва: широко використовуються електронно-обчислювальна техніка та роботи, нові хімічні матеріали, нові види і джерела енергії. Відбулося ускладнення виробничих процесів, які потребують висококваліфікованої робочої сили. НТР охопила й сферу побуту і послуг: людина може за одну хвилину розрахуватися в магазині без грошей електронною кредитною карткою, з'явились прилади, які допомагають господиням швидко приготувати обід, випрати і випрасувати білизну.2. Зміни у галузевій структурі господарства в період НТР (5 хв)
Прийом «Проблемне питання»

На вашу думку, які зрушення відбулися в галузевій структурі світового господарства під впливом НТР?Розповідь вчителя: Завдяки НТР відбулися прогресивні зрушення в галузевій структурі господарства. З одного боку, завдяки електронізації і автоматизації вивільнилася частина трудових ресурсів з галузей матеріально виробництва (ілюстрація фото запровадження електронізації і автоматизації в управлінні АЕС), а з іншого боку, збільшується кількість людей, зайнятих у науці, освіті, банківсько-фінансовій і менеджерській діяльності.

Кількість працюючих у сфері послуг зростає, а у виробничій сфері скорочується. Зростає частка обробних галузей та скорочується частка видобувно промисловості. Випереджальними темпами відбувається розвиток трьох галузей: електроенергетики, машинобудування і хімічної промисловості (галузі « авангардної трійки»), провідного значення набувають новітні галузі. У галузевій структурі сільського господарства з ростом інтенсифікації виробництва зростає частка тваринництва. Змінюється розподіл праці між окремими видами транспорту. Зростає купівля та продаж готових товарів, скорочується — сировини.

Набуває розвитку торгівля технологіями — ліцензіями, патентами, технічним досвідом, інформаційними послугами.

3. Зміни у територіальній структурі господарства в епоху НТР (5 хв)

Розповідь вчителя: НТР має могутній вплив на територіальну організацію виробництва. Переорієнтація базових матеріаломістких галузей промисловості від орієнтації на місцеву сировину до орієнтації на ринки збуту кінцевого продукту. Основними центрами і регіонами, до яких тяжіє розміщення виробництва й інших видів економічної активності, стали осередки і території з передовою наукою та освітою. Новою формою територіальної організації науково-виробничих комплексів стало створення науково-технічних зон (технополісів, технопарків, бізнес-інкубаторів).

Технополіс — це місто та прилегла до нього територія, де в органічній єдності розташовані підприємства високо-технологічних галузей промисловості, наукові заклади, вузи, що готують для технополісу наукові й інженерні кадри, та житлова забудова з відповідною сучасною виробничою і соціальною інфраструктурою.

Науковий (технологічний) парк - науково-виробничий (як правило, територіальний) комплекс, до якого входить дослідний центр і компактна виробнича зона, що прилягає до нього, де на орендних чи інших умовах розташовані малі наукоємні фірми.Інкубатор - інноваційна структура, де на обмежений термін розташовуються створювані малі фірми-клієнти. Інкубатори часто називають інноваційними центрами, які здебільшого створюються як один із компонентів наукового парку, його початковий ступінь. Вони можуть бути як частиною технопарку, так й існувати окремо.

Висока територіальна концентрація виробничої діяльності і населення, посилення процесів урбанізації.4. Впровадження досягнень НТР у різних країнах світу (5 хв)

Ринок високотехнологічної продукції має такий приблизний розподіл (7%): на частку США припадає 35; на частку Японії — до 25-30; ФРН — до 8;. Великобританії — 7; Франції — до 4 (країни вчитель показує на політичній карті світу). На всі інші країни залишається 20 %. В Україні діє вісім технологічних парків. Їх сукупний річний обсяг складає 241 млн дол., що в 116 разів менше порівняно з одним лише технополісом Хсинчу (Тайвань). В Україні не створено жодного технополісу.V I Закріплення нових знань і умінь учнів (5 хв)

Робота з підручником

Користуючись підручником, складіть систематизуючу схему «Головні напрямки розвитку виробництва в епоху НТР»Прийом «Зумій пояснити»

Поясніть, чому в епоху НТР галузями «авангардної трійки» стали саме електроенергетика, машинобудування і хімічна промисловість? Чому в епоху НТР відбувається зміна співвідношення між виробничою і невиробничою сферами? Які причини гальмують розвиток інноваційних технологій в Україні?

(Вчитель показує учням презентацію «Наукова-технічна революція: Що це?»

V I I Підсумок уроку (1 хв)

VIII Домашнє завдання (1 хв)

1– 6 Опрацювати § 18 .

7 – 9 Позначити на контурній карті країни, які є лідерами у розвитку високих технологій. Прийом «Соціогеографічний практикум»

Проведіть соціологічне опитування серед своїх родичів, знайомих, дізнайтеся їх відповідь на питання «Чи згодні ви з тим, що впровадження досягнень НТР в економіку та повсякденне життя завжди мають лише позитивні наслідки?

10-12 Самостійно підготувати характеристики основних галузей промисловості світу (обов’язково наочність: графіки, діаграми) та питання за темою свого виступу іншим «промисловцям». Теми: «Енергетика», «Металургія», «Машинобудування».

(Вчитель провела інструктаж по виконанню домашнього завдання)Додаток А

«Експрес-тест»1варіант

  1. Найвища форма суспільно поділу – це:

А) МПП

Б) спеціалізація

В) світове господарство

Г) економічна інтеграція

2. Приморські країни спеціалізуються на:

А) галузях видобувної промисловості

Б) обслуговуванні світової морської торгівлі

В) нагромадженні капіталів

Г) сільського господарства

3. Світове господарство остаточно склалося:

А) в кінці XVII ст. - на початку XVIII ст.

Б) в XVI ст.

В) в XV ст..

Г) в кінці XIX – на початку XXст.

4. Основні етапи розвитку світового господарства:

А) заснування, розвиток, розквіт

Б) зародження, становлення, розквіт

В) зародження, становлення, розвиток

Г) зародження, розвиток, розквіт

5. Яка переважна стадія розвитку на етапі зародження?

А) постіндустріальна

Б) індустріальна

В) аграрна

Г) аграрно + постіндустріальна

6. Світове господарство - це складна система, в якій розрізняють таку структуру:

А) галузеву і географічну

Б) територіальну і галузеву

В) територіальну і географічну

Г) територіальну

7. У сучасному світовому господарстві виділяють три головних економічних ядра:

А)Європейське, Американське, Азіатсько-Тихоокеанське

Б) Азіатське, Тихоокеанське, Американське

В)Американське, Австралійське, Африканське

Г)Європейське, Африканське, Американське

8. Спеціалізація окремих країн у виробництві певної продукції і послуг передбачає їх виробництво у розмірах, які:

А) потрібні іншим країнам

Б) розвивають свої галузі господарства

В) перевищують потреби країни-виробника

Г) мають низьку ціну на світовому ринку

9. Виберіть країни, які постачають на світовий ринок нафту:

А) Росія

Б) Кувейт

В) Саудівська Аравія

Г) ПАР


10. Важливими ознаками глобалізації є:

А) глобальність

Б) транснаціоналізація

В) економічна інтеграція

Г) спільний ринок

11. Яка спеціалізація України в МГПП?

12. Що таке господарство країни?

2 варіант

1. Світове господарство остаточно склалося:

А) в кінці XVII ст. - на початку XVIII ст.

Б) в XVI ст.

В) в XV ст..

Г) в кінці XIX – на початку XXст.

2. Яка переважна стадія розвитку на етапі зародження?

А) постіндустріальна

Б) індустріальна

В) аграрна

Г) аграрно + постіндустріальна

3.Найвища форма суспільно поділу – це:

А) МПП

Б) спеціалізаціяВ) світове господарство

Г) економічна інтеграція

4. Приморські країни спеціалізуються на:

А) галузях видобувної промисловості

Б) обслуговуванні світової морської торгівлі

В) нагромадженні капіталів

Г) сільського господарства

5. Основні етапи розвитку світового господарства:

А) заснування, розвиток, розквіт

Б) зародження, становлення, розквіт

В) зародження, становлення, розвиток

Г) зародження, розвиток, розквіт

6. У сучасному світовому господарстві виділяють три головних економічних ядра:

А)Європейське, Американське, Азіатсько-Тихоокеанське

Б) Азіатське, Тихоокеанське, Американське

В)Американське, Австралійське, Африканське

Г)Європейське, Африканське, Американське

7. Світове господарство - це складна система, в якій розрізняють таку структуру:

А) галузеву і географічну

Б) територіальну і галузеву

В) територіальну і географічну

Г) територіальну

8. Спеціалізація окремих країн у виробництві певної продукції і послуг передбачає їх виробництво у розмірах, які:

А) потрібні іншим країнам

Б) розвивають свої галузі господарства

В) перевищують потреби країни-виробника

Г) мають низьку ціну на світовому ринку

9. Важливими ознаками глобалізації є:

А) глобальність

Б) транснаціоналізація

В) економічна інтеграція

Г) спільний ринок

10. Виберіть країни, які постачають на світовий ринок нафту:

А) Росія


Б) Кувейт

В) Саудівська АравіяГ) ПАР

11. Що таке господарство країни?12. Яка спеціалізація України в МГПП?

Додаток Б


Вплив НТР на різні сфери діяльності людства


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка