Нові технології в процесі викладання загальноосвітніх дисциплін на підготовчому відділенні білоус О. А., Максименко Ю. МСкачати 61.12 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір61.12 Kb.
Секція 3

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ДИСЦИПЛІН

НА ПІДГОТОВЧОМУ ВІДДІЛЕННІ

Білоус О.А., Максименко Ю.М., Україна, м. Суми, СумДУ
ОСОБЛИВОСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ
Багато іноземних громадян приїжджають в Україну, щоб одержати освіту у вищих навчальних закладах. Іноземців приваблює досить високий рівень освіти і науки в нашій країні, потужні наукові школи з фізики, математики, медицини, економіки. Крім того, іноземні громадяни навчаються в аспірантурі й успішно захищають дисертації у ВНЗ та наукових установах України. Проте більшість іноземних громадян не володіє ні російською, ні українською мовою. Тому їм доводиться починати з підготовчих відділень. Метою навчання на підготовчому відділенні ДМО СумДУ є підготовка та адаптація студентів до вимог сучасного українського освітнього середовища. До складу дисциплін, що вивчають іноземні студенти на підготовчому факультеті університету, входить не тільки російська та українська мова, а й інші загальноосвітні дисципліни, необхідні для здобуття вищої освіти. Звідси першочерговим завданням для студентів-іноземців є оволодіння термінологічною та науковою лексикою [1].

Навчання на підготовчому відділенні пов’язане з труднощами, особливо при проведенні занять із загальноосвітніх дисциплін, таких, як математика, фізика, біологія, креслення тощо. Успіх у навчанні визначається результатами адаптації студентів. Проблемам адаптації більшість дослідників дають таку класифікацію [2, 3]: соціокультурна адаптація; соціально-психологічна адаптація; педагогічна адаптація.

У психолого-педагогічних дослідженнях проблема професійно-спрямованої адаптації розглядалася в роботах Л.А. Даренської, Г.Г. Кайтукової, Т.І. Каткової, Т.В. Петриченко, С.А. Рунова, І.В. Сорокіної, Л.П. Щепотько та ін. У той самий час відсутні роботи, присвячені особливостям перебігу даного процесу в студентів технічних ВНЗ. Крім того, недостатньо висвітлені проблеми викладання математики на підготовчому відділенні для студентів-іноземців.

Безперечно, однією з основних дисциплін, що вивчаються на багатьох факультетах нашого університету, є саме математика. При складанні програми розподіл годин на окремі розділи курсу математики та їх зміст погоджувалися з відповідними кафедрами університету. За рекомендаціями фахівців кафедри загальної та експериментальної фізики значно збільшено кількість годин на вивчення розділів «Вектори», «Тригонометрія» та «Планіметрія».

Досить багато проблем виникає, якщо слухачі одночасно вивчають курси фізики, хімії, математики та креслення [4]. Це пов’язане з тим, що знання математичної термінології забезпечує вивчення інших дисциплін природничо-наукового та професійно-орієнтованого циклів (хімія, фізика, креслення, інформатика та ін.). Отже, з метою допомогти слухачам краще сприймати курс фізики, хімії, креслення, вести обчислення, розв’язувати вправи, задачі введено випереджальне вивчення курсу математики, тобто заняття з математики планується починати приблизно на місяць раніше, ніж з фізики та хімії.

Метою вивчення математики на підготовчому відділенні ДМО є:  • підвищення рівня фундаментальної підготовки іноземних слухачів;

  • приведення рівня їх знань з математики у відповідність з підготовкою випускників загальноосвітніх шкіл України;

  • сприяння формуванню наукового світогляду та розвитку логічного мислення;

  • формування загальнонавчальних умінь та навичок самостійної роботи;

  • для медико-біологічних спеціальностей – створення бази для вивчення курсу та елементів вищої математики;

  • для спеціальностей інженерно-технічного та економічного профілю створення бази для вивчення курсу вищої математики у 1–3 семестрах технічних ВНЗ України та бази для вивчення курсу біологічної фізики.

Після вивчення курсу математики на підготовчому відділенні слухачі повинні застосовувати формули та математичні закони на практиці, володіти сучасною математичною символікою, мати навички раціонального рахунку та перетворень, чим і буде забезпечуватися підготовка слухачів до вивчення курсу вищої математики, слухання і конспектування лекцій.

Звичайно, на початковому етапі вивчення математики висуваються особливі вимоги до змісту та темпу мовлення викладача. Мова викладача має бути чіткою, сповільненою, небагатослівною та адаптованою до рівня володіння студентами російською чи українською мовою. Під час пояснення нового матеріалу потрібно вивчати термінологію та лексику, яка вживається у сучасних посібниках з математики.

Викладачу математики доводиться часто пояснювати незрозумілі слова та нові лексико-граматичні конструкції, які раніше студенти не зустрічали при вивченні російської або української мови. Іноді при вивченні математики зручно використовувати мову-посередник, якою переважно є англійська. Досить часто достатньо перкласти одне слово – і все стає зрозумілим. Однак іноді більшість студентів групи не володіє й цією мовою. Тому для ефективного засвоєння матеріалу слід багаторазово виконувати ту чи іншу алгебраїчну операцію, спираючись на раніше набуті математичні знання, одночасно коментуючи дії російською або українською мовою.

На початковому етапі вивчення математики зручно використовувати символьну мову, що є міжнародною математичною мовою, мовою знаків та символів, наприклад:  – будь-яке число;  – належить;  – відсоток;  – порожня множина (або відповіді немає);  – перетин множин;  – сума елементів та ін. Така мова є зрозумілою багатьом іноземним студентам, що значно підвищує доступність та якість навчання.

Основною формою організації заняття є одночасна теоретична та практична підготовка студентів. Ефективною є методика вивчення теми, за якої, розглянувши правила або формули, розібравши особливості застосування деяких математичних тверджень та співвідношень, викладач ілюструє наведені теоретичні положення прикладами, розв’язує задачі, рівняння, нерівності. Для цього викладач заздалегідь складає задачі прикладного характеру, рішення яких базується на логічному мисленні та які частіше за все зустрічаються у повсякденному житті. Звертаємо увагу на те, що це має бути не якийсь алгебраїчний або тригонометричний приклад, а саме задача російською (українською) мовою, що містить багато слів зі смисловим навантаженням. Тоді студенти змушені уважно прочитати і добре подумати, щоб правильно зрозуміти умови прикладу, визначити порядок розв’язання. Частіше за все студенти не замислюються над умовами прикладу, неправильно складають рівняння або застосовують не ті формули.

Наведемо приклад: У книжковій шафі 208 зошитів. При цьому на другій полиці зошитів на 15% більше, ніж на першій, і на 10 зошитів менше, ніж на третій. Знайти кількість зошитів на кожній полиці.

Ще один приклад, більш складний. З пунктів А і В, відстань між якими становить 240 км, назустріч один одному виїхали таксі й автобус, при цьому автобус виїхав на 2 години раніше. Відомо, що швидкість автобуса 60 км/год, а швидкість таксі у 1,5 разу більша, ніж автобуса. Знайти, через який час після виїзду таксі вони зустрінуться.

Зрозуміло, що без правильного розуміння та складання рівняння такі задачі не розв’язати. Їх необхідно розв’язувати груповим методом, викликаючи студентів до дошки.

На матеріалах початкового наукового курсу базується робота з усім повторним курсом математики на підготовчому відділенні: алгебри та елементарних функцій, тригонометрії та початку аналізу. При вивченні цих розділів не тільки вивчаються та закріплюються нові терміни, а й повторюються та узагальнюються курси елементарної математики і початку математичного аналізу, що забезпечує можливість продовження навчання на основних факультетах університету.

Якість навчання на підготовчому факультеті впливає на подальший рівень засвоєння студентами дисциплін, що забезпечують підготовку спеціаліста або магістра. Якісно засвоєні математичні терміни, операції, знання дозволяють сформувати термінологічну базу, яка в подальшому надасть студенту можливість отримати освіту високого професійного рівня.


Список літератури


  1. Палка О. В. Підготовка іноземних студентів вищих навчальних закладів технічного профілю України до вивчення професійної лексики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / О. В. Палка ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К., 2003. – 18 с.

  2. Этнопсихологический аспект адаптации африканских студентов в Украине / И. А. Сладких // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. праць. – Х. : НТУ «ХП», 2008. – Вип. 18 (22). – С. 259–272.

  3. Довгодько Т. Особливості пропедевтичної підготовки студентів-іноземців та їх психолого-педагогічна адаптація у науковому середовищ вищих навчальних закладів / Т. Довгодько // Реализация традиционных методов и поиск инноваций в процессе подготовки иностранных студентов в современном высшем учебном заведении : материалы междунар. научн.-метод. конф. – Харьков : НТУ «ХП», 2008. – 362

  4. Блинова Т. А. Особенности преподавания информатики на русском языке как иностранном в информационном обществе для стран со слабым информационным уровнем в области алгоритмизации и программирования / Блинова Т. А., Новиков А. В., Руднова Н. Н. // Профессионально направленное обучение русскому языку иностранных граждан : сб. материалов междунар. научн.-практ. конф. – М., 2010. – Т. 1. – С. 38–46.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка