Нові книги, які надійшли до бібліотеки у березні 2012 р. 1 004. 45 В21Скачати 167.21 Kb.
Дата конвертації30.04.2017
Розмір167.21 Kb.
Нові книги, які надійшли до бібліотеки у березні 2012 р.


1

004.45

В21


Ватаманюк А.И. Создание и обслуживание сетей в Windows 7/ А.И.Ватаманюк.- СПб.: Питер, 2010.- 224 с.- 56 грн.


2

007

Т30


Тексти лекцій до курсу "Теорія і історія соціальних комунікацій" для магістрів денної та заочної форми навчання спеціальності: 8.030301 - "Журналістика"/ Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. журналістики; укл.: О.І. Савченко.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.- 70 с.- 3 грн.


3

5

Г12


Гавриленко О.П. Екогеографія України: навчальний посібник : рек. МОНУ/ О.П.Гавриленко.- К.: Знання, 2008.- 646 с.- (Вища освіта XXI століття).- 114 грн.


4

53

К28


Касаткина И.Л. Практикум по общей физике/ И.Л.Касаткина.- Ростов н/Д: Феникс, 2009.- 557 с.- (Высшее образование).- 66 грн.


5

53

С21


Сафронов В.П. Физика: краткий курс/ В.П.Сафронов, В.А.Ваган, Б.Б.Конкин.- Ростов н/Д: Феникс, 2009.- 250 с.- (Библиотека студента).- 44 грн.


6

531

К78


Краткий курс теоретической механики: учебник для студентов вузов/ В.Д.Бертяев, Л.А.Булатов, А.Г.Митяев, В.Б.Борисевич.- Ростов н/Д: Феникс, 2011.- 196 с.- (Высшее образование).- 67 грн.


7

539.3

Г85


Грищак Д.В. Наближені аналітичні розв'язки задач механіки конструкцій зі змінними параметрами із застосуванням комп'ютерної алгебри: дис. ... канд. техн. наук: 01.02.04 - Механіка деформівного твердого тіла/ Д.В.Грищак.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.- 179 с.


8

539.3

Г85


Грищак Д.В. Наближені аналітичні розв'язки задач механіки конструкцій зі змінними параметрами із застосуванням комп'ютерної алгебри: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.02.04 - Механіка деформівного твердого тіла/ Д.В.Грищак.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2012.- 20 с.


9

539.3

Є28


Єгарміна Л.М. Тривимірні ефекти у напружено-деформівному стані стержнів та балок при розповсюдженні у них нестаціонарних пружних хвиль: дис. ... канд. техн. наук: 01.02.04 - Механіка деформівного твердого тіла/ Л.М.Єгарміна.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.- 156 с.


10

539.3

Є28


Єгарміна Л.М. Тривимірні ефекти у напружено-деформівному стані стержнів та балок при розповсюдженні у них нестаціонарних пружних хвиль: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.02.04 - Механіка деформівного твердого тіла/ Л.М.Єгарміна.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.- 20 с.


11

54

М64


Миронович Л.М. Медична хімія: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів : рек. МОНУ/ Л.М.Миронович, О.О.Мардашко.- 2-ге вид.- К.: Каравела, 2010.- 168 с.- 40 грн.


12

608

О-75


Основы теории изобретательства: учебное пособие по дисциплине "Основы технического творчества"/ А.П.Большаков, Ч.Ф.Якубов, А.У.Абдулгазис, Э.Р.Ваниев.- Симферополь: Кримнавчпеддержвидав, 2007.- 192 с.- 10 грн.


13

62-83

П64


Потапенко Е.М. Методы синтеза и анализа векторного управления асинхронными электроприводами/ Е.М.Потапенко, Е.В.Душинова.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.- 168 с.- 27 грн.


14

62

П50


Политехнический словарь: большой энциклопедический словарь/ глав. ред. А. Ю. Ишлинский.- М.: Большая Российская энциклопедия, 2000.- 656 с.- 135 грн.


15

621.3

С38


Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники: учебное пособие для профессионоальных училищ, лицеев и колледжей/ Ю.Г.Синдеев.- Изд. 13-е, доп. и перераб.- Ростов н/Д: Феникс, 2010.- 407 с.- (Начальное профессиональное образование).- 79 грн.


16

621.31

И72


Инструкция по определению токов короткого замыкания, выбору и проверке установок максимальной токовой защиты в сетях напряжением до 1200 В: НПАОП 10.0-5.13-04.- Х.: Индустрия, 2010.- 20 с.- 17 грн.


17

629.33

С66


Соснин Д.А. Электрическое, электронное и автотронное оборудование легкових автомобилей (Автотроника - 3): учебник для вузов/ Д.А.Соснин.- М.: СОЛОН-Пресс, 2010.- 384 с.- (Библиотека студента).- 178 грн.


18

657

Б68


Блакита Г.В. Бухгалтерський облік: практикум : навчальний посібник для студентів вищ. навч. закладів : рек. МОНУ/ Г.В.Блакита, Н.О.Ромашевська.- К.: Центр учбов. літератури, 2010.- 152 с.- 54 грн.


19

657

К65


Конспект лекцій з дисципліни "Фінансова звітність у банках": для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030508 "Фінанси і кредит" та 6.030509 "Облік і аудит"/ Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фін. та банк. справа ; укл.: О.П. Зоря, доцент, к.с.н.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.- 54 с.- 4 грн.


20

658.3

У67


Управление персоналом: учеб. пособие для студентов вузов/ С.И.Самыгин, П.П.Кошкин, В.В.Ратиев, Л.Г.Швец.- Ростов н/Д: Феникс, 2006.- 380 с.- (Высшее образование).- 30 грн.


21

658.382.3

Н83


Норми безплатної видачі спеціального одягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості: НПАОП 0.00-3.07-09: Затв....16.04.2009 №62.- Х.: ІНДУСТРІЯ, 2009.- 100 с.- 20 грн.


22

658.7

М74


Модели и методы теории логистики: учеб. пособие/ В.С.Лукинский, В.В.Лукинский, Ю.В.Малевич, И.А.Пластуняк; под ред. В. С. Лукинского.- 2-е изд.- СПб.: Питер, 2007.- 448 с.- (Учебное пособие).- 35 грн.


23

659

М15


Макашева З.М. Брендинг: учебное пособие/ З.М.Макашева, М.О.Макашев.- СПб.: Питер, 2011.- 288 с.- (Учебное пособие).- 93 грн.


24

669.1

К65


Конспект лекцій з дисципліни "Сталі та сплави з особливими властивостями": для студентів спеціальності 6.050403 "Прикладне матеріалознавство" денної та заочної форм навчання. Ч. 2/ Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. матеріалознав. ; укл.: О. В. Климов, Ю. І. Кононенко.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.- 90 с.- 6 грн.


25

669.1

К65


Конспект лекцій з дисципліни "Сталі та сплави з особливими властивостями": для студентів спеціальності 6.050403 "Прикладне матеріалознавство" денної та заочної форм навчання. Ч. 3/ Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. матеріалознав. ; укл.: О. В. Климов, Ю. І. Кононенко.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.- 34 с.- 3 грн.


26

669.1

К65


Конспект лекцій з дисципліни "Сталі та сплави з особливими властивостями": для студентів спеціальності 6.050403 "Прикладне матеріалознавство" денної та заочної форм навчання. Ч. 4/ Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. фіз. матеріалознав. ; укл. : О. В. Климов, Ю. І. Кононенко.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.- 78 с.- 5 грн.


27

676

Н59


Нечаев Г.И. Повышение надежности и продуктивности загрузочных устройств непрерывной варки целлюлозы и полуцеллюлозы: монография/ Г.И.Нечаев, Г.И.Камель.- Луганск: СНУ им. В. Даля, 2005.- 392 с.- 25 грн.


28

И

Ш49


Шерлок Холмс и не только: сборник: пер. с англ./ К.Дойл, Б.Робинсон, Д.Барри, Р.Киплинг.- Х.: Клуб семейного досуга, 2011.- 417 с.- 20 грн.


29

И(Вел)

Б25


Барнс Д. Попугай Флобера: [роман]: пер. с англ./ Д.Барнс.- М.: Ермак, 2003.- 253 с.- (Bestseller).- 10 грн.


30

И(Вел)

К82


Кристи А. Партнеры по преступлению. Икс или игрек: романы: пер. с англ./ А.Кристи.- М.: Эксмо, 2009.- 480 с.- 30 грн.


31

И(Латин)

К76


Коэльо П. Дневник мага: пер. с португ./ П.Коэльо.- К.: София, 2006.- 336 с.- 18 грн.


32

И(Латин)

К76


Коэльо П. Заир: пер. с португ./ П.Коэльо.- К.: София, 2006.- 400 с.- 18 грн.


33

И(Сое)

Ж52


Желязны Р. Князь Света: [романы]: пер. с англ./ Р.Желязны.- М.: ЭКСМО-Пресс, 1999.- 752 с.- (SF-классика).- 20 грн.


34

И(Сое)

П20


Паттерсон Д. Виклик: [роман]: пер. с англ./ Д.Паттерсон, Г.Рафен.- Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2009.- 288 с.- 15 грн.


35

И(Сое)

П22


Паша К. Тень мечей: [роман]: пер. с англ./ К.Паша.- Х.: Клуб семейного досуга, 2011.- 450 с.- 20 грн.


36

И(Сое)

Ф87


Фрэнсис Д. След хищника. Осколки: романы: пер. с англ./ Д.Фрэнсис.- М.: Эксмо, 2005.- 512 с.- (Весь Фрэнсис).- 15 грн.


37

И(Фра)

Г12


Гавальда А. Утешительная партия игры в петанк: [роман]: пер. с фр./ А.Гавальда.- М.: АСТ, 2010.- 605 с.- 18 грн.


38

Р2

А44


Акунин Б. Детская книга. Т. 1/ Б.Акунин.- М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2007.- 287 с.- (Романы Б. Акунина).- 10 грн.


39

Р2

А44


Акунин Б. Детская книга. Т. 2/ Б.Акунин.- М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2007.- 320 с.- (Романы Б. Акунина).- 10 грн.


40

Р2

Б87


Брикер М. Босиком по снегу: [роман]/ М.Брикер.- М.: ЭКСМО, 2007.- 352 с.- (Reality детектив).- 10 грн.


41

Р2

Г61


Головачев В.В. Излом зла: роман/ В.В.Головачев.- М.: ЭКСМО-Пресс, 1999.- 464 с.- (Абсолютное оружие).- 10 грн.


42

Р2

Г61


Головачев В.В. Смерш - 2. Запрещенная реальность: [роман]/ В.В.Головачев.- М.: ЭКСМО-Пресс, 1999.- 432 с.- (Абсолютное оружие).- 10 грн.


43

Р2

Г61


Головачев В.В. Черный человек: [роман]/ В.В.Головачев.- М.: ЭКСМО-Пресс, 1998.- 704 с.- (Абсолютное оружие).- 16 грн.


44

Р2

Л84


Лукьяненко С.В. Геном: [роман]/ С.В.Лукьяненко.- М.: АСТ, 2002.- 367 с.- (Звездный лабиринт).- 11 грн.


45

Р2

О-66


Орлов В.В. Бубновый валет: [роман]/ В.В.Орлов.- М.: АСТ, 2003.- 541 с.- 15 грн.


46

Р2

Т33


Тени Чернобыля: [фантастические произведения].- М.: ЭКСМО, 2008.- 448 с.- (S.T.A.L.K.E.R).- 15 грн.


47

Р2

Т62


Тосс А. Фантазии женщины средних лет: [роман]/ А.Тосс.- М.: Астрель, 2009.- 510 с.- 20 грн.


48

С5

Х81


Хоронжий А.Г. Основи соціального управління: курс лекцій : навчальний посібник : рек. МОНУ/ А.Г.Хоронжий.- Львів: Магнолия 2006, 2007.- 220 с.- (Вища освіта в Україні).- 50 грн.


49

Т3(2)

И90


История России с древнейших времен до наших дней: учебник в 2-х томах. Т. 2/ А. Н. Сахаров, А. Н. Боханов, В. А. Шестаков ; под ред. А. Н. Сахарова.- М.: Проспект, 2010.- 720 с.- 40 грн.


50

Т3(2)

И90


История России с древнейших времен до наших дней: учебник в 2-х томах. Т. 1/ А. Н. Сахаров, А. Н. Боханов, В. А. Шестаков ; под ред. А. Н. Сахарова.- М.: Проспект, 2010.- 720 с.- 35 грн.


51

Т3(4Укр)

Г91


Грушевський М. Твори: у 50 т. Т. 9. Серія "Історичні студії та розвідки (1917 - 1923)"/ М.Грушевський; упоряд.: М. Капраль, А. Фелонюк.- Львів: Світ, 2009.- 567 с.- 78 грн. 50 коп.


52

У

Е45


Економічна теорія: навчальний посібник для студентів вищ. навч. закладів : рек. МОНУ/ М.Х.Корецький, О.І.Дацій, Г.М.Кульнєва, І.І.Вініченко.- К.: Центр учбової літератури, 2007.- 256 с.- 35 грн.


53

У

О-65


Орехівський Г.А. Тестово-словниковий практикум з економічної теоріїї: навч. посібник для студенів вищ. навч. закладів : рек. МОНУ/ Г.А.Орехівський.- 2-ге вид.- К.: Каравела, 2009.- 219 с.- 31 грн.


54

У

О-75


Основи економічної теорії: навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів : рек. МОНУ/ В.Б.Алексєєв, О.І.Андрусь, М.В.Вербіцька, В.І.Депутат; за заг. ред. П. В. Круша, В. І. Депутат, С. О. Тульчинської.- К.: Каравела, 2008.- 448 с.- (Вища освіта в Україні).- 66 грн.


55

У051

Ф59


Фінансова статистика ( з основами теорії статистики ): підручник для студентів вищ. навч. закладів : затв. МОНУ/ А.В.Головач, В.Б.Захожай, Н.А.Головач, А.А.Шустіков; за ред. В. Б. Захожая.- К.: МАУП, 2005.- 496 с.- 49 грн.


56

У2

К26


Карпа І. Супермаркет самотності: [роман]/ І.Карпа.- Х.: Книжковий клуб, 2008.- 272 с.- 15 грн.


57

У50

Н35


Білоцерковець В.В. Національна економіка: навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів : рек. МОНУ/ В.В.Білоцерковець, О.О.Завгородня, В.К.Лебедєва; за ред. В. М. Тарасевича.- К.: Центр учбової літератури, 2009.- 280 с.- 54 грн.


58

У509

К64


Кондратьев В.В. Даешь инжиниринг! Методология организации проектного бизнеса/ В.В.Кондратьев, В.Я.Лоренц.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Эксмо, 2007.- 576 с.- (Навигатор для профессионала).- 82 грн.


59

У526

К70


Коршунова Л.Н. Оценка и анализ рисков: учебное пособие/ Л.Н.Коршунова, Н.А.Проданова.- Ростов н/Д: Феникс, 2007.- 96 с.- (Высшее образование).- 11 грн.


60

У526

О-75


Основи банківської справи: навчальний посібник для студентів вищ. навч. закладів : рек. МОНУ/ І.Ф.Прокопенко, В.І.Ганін, В.В.Соляр, С.І.Маслов.- К.: Центр навч. літератури, 2005.- 410 с.- 25 грн.


61

У526

Т46


Тихонов С. Комментарии к терминам: налоговый кодекс/ С.Тихонов.- Х.: Фактор, 2011.- 256 с.- 34 грн.


62

У526

Ч-48


Черкасова С.В. Ринок фінансових послуг: навчальний посібник МОНУ/ С.В.Черкасова.- Львів: Магнолия 2006, 2009.- 496 с.- (Вища освіта в Україні).- 60 грн.


63

У542

Р23


Раровська В.В. Біржова діяльність: навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів : рек. МОНУ/ В.В.Раровська, Л.А.Останкова, С.Е.Акопов.- К.: Центр учбов. літератури, 2009.- 144 с.- 42 грн.


64

У58

И65


"ИНКОТЕРМС" : Международные правила толкования торговых терминов.- М.: ОМЕГА-Л, 2011.- 76 с.- 12 грн.


65

У58

М58


Міжнародний менеджмент: навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів : рек. МОНУ/ М.В.Вихор, Л.П.Гацька, В.В.Гошовська, О.М.Загурський.- К.: Центр учбов. літератури, 2011.- 488 с.- 89 грн.


66

У58

М58


Міжнародні організації: кредитно-модульний курс : навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів : рек. МОНУ/ В.В.Ковалевський, Ю.Г.Козак, С.Н.Лебедєва, А.А.Наумчик; за ред. Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського, Н. С. Логвінової.- 3-тє вид., перероб. та доп.- К.: Центр учбов. літератури, 2011.- 344 с.- 66 грн.


67

УС

Д28


Декамерон: 10 українських прозаіків останніх десяти років/ С.Андрухович, Л.Дереш, А.Дністровий, С.Жадан.- Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2010.- 320 с.- 15 грн.


68

УС

Т69


Трициліндровий двигун любові: [сборник].- Х.: Фоліо, 2007.- 219 с.- (Графіті).- зміст: Андрухович Ю. Як ми вбили Пятраса; Дереш Л. Есеї; Жадан С. Блок НАТО.- 15 грн.


69

Х5

Ж35


Жаровська І.М. Міжнародне гуманітарне право: навчальний посібник : рек. МОНУ/ І.М.Жаровська.- К.: Атіка, 2010.- 280 с.- 54 грн.


70

Х6

К82


Криміналістика: академічний курс : підручник : рек. МОНУ/ Т.В.Варфоломеєва, В.Г.Гончаренко, В.І.Бояров, С.В.Гончаренко.- К.: Юрінком Інтер, 2011.- 504 с.- 81 грн.


71

Х6

К82


Кримінологія: навчальний посібник : рек. МОНУ/ О.М.Джужа, В.В.Василевич, О.Г.Колб, М.М.Клюєв; за заг. ред. О. М. Джужи.- К.: Атіка, 2010.- 312 с.- 54 грн.


72

Х9(4Укр)

А76


Апопій І.В. Сімейне право України: навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів : рек. МОНУ/ І.В.Апопій.- 2-ге вид., перероб. та доп.- К.: Центр учбов. літератури, 2011.- 360 с.


73

Х9(4Укр)

Б91


Буркацький Л.К. Спадкове право України: теорія, коментарі, практика, зразки заяв : рек. МОНУ/ Л.К.Буркацький.- К.: Ін Юре, 2008.- 384 с.- 55 грн.


74

Х9(4Укр)

Д36


Державне управління : європейські стандарти, досвід та адміністративне право/ В.Б.Авер'янов, В.А.Дерець, М.І.Ославський, Г.М.Писаренко; за заг. ред. В. Б. Авер'янова.- К.: Юстініан, 2007.- 288 с.- 67 грн.


75

Х9(4Укр)

К18


Камінський А.І. Екологічне право України: навч. посібник : рек. МОНУ/ А.І.Камінський.- К.: Дакор, 2010.- 248 с.- 54 грн.


76

Х9(4Укр)

К82


Кримінальне право України: загальна частина : навчальний посібник : рек. МОНУ/ О.М.Омельчук, С.Г.Волкотруб, М.О.Фролов, Т.І.Нікіфорова; за ред. О. М. Омельчука.- К.: Правова єдність, 2010.- 208 с.- 59 грн.


77

Х9(4Укр)

М66


Митний кодекс України: із змінами та доповненнями станом на 14 лютого 2011 року (відповідає офіційному текстові).- К.: Правова єдність, 2011.- 140 с.- 18 грн.


78

Х9(4Укр)

П12


Павлик П.М. Трудове право України: навч. посібник для дистанційного навчання : рек МОНУ/ П.М.Павлик.- К.: Університет Україна, 2006.- 466 с.- 48 грн.


79

Х9(4Укр)

С38


Синеокий О.В. Основы информационного права и законодательства в области высоких технологий и ит-инноваций: учебное пособие/ О.В.Синеокий.- Х.: Право, 2011.- 592 с.- 100 грн.


80

Х9(4Укр)

С89


Судебные и правоохранительные органы Украины: учебное пособие : рек. МОНУ/ Н.О.Бидюк, А.С.Васильев, В.В.Иванов, Н.В.Ильева; под ред. А. С. Васильева, Е. Л. Стрельцова.- 4-е изд, доп. и переработ.- Х.: Одиссей, 2011.- 320 с.- 68 грн.


81

Х9(4Укр)

С89


Судові та правоохоронні органи України: навчальний посібник/ П.Д.Біленчук, І.І.Котюк, А.П.Гель, Г.С.Семаков; за ред. П. Д. Біленчука.- К.: Атіка, 2011.- 328 с.- 59 грн.


82

Ц69

К95


Кучма М.І. Цивільна оборона (цивільний захист): навчальний посібник : рек. МОНУ/ М.І.Кучма.- 3-тє вид., доп. і випр.- Львів: Магнолия 2006, 2010.- 360 с.- (Вища освіта в Україні).- 74 грн.


83

Ч51

Б14


Багнетова Е.А. Гигиена физического воспитания и спорта: курс лекций: курс лекций : учеб. пособие для студентов высших учеб. заведений/ Е.А.Багнетова.- Ростов н/Д: Феникс, 2009.- 251 с.- (Высшее образование).- 48 грн.


84

Ч51

Б87


Бріскін Ю.А. Спорт інвалідів: підручник для студентів вищ. навч. закладів : затв. МОНУ/ Ю.А.Бріскін.- К.: Олімпійська література, 2006.- 263 с.- 24 грн.


85

Ч51

Д33


Денисова Л.В. Измерения и методы математической статистики в физическом воспитании и спорте: учебное пособие для вузов : рек. МОНУ/ Л.В.Денисова, И.В.Хмельницкая, Л.А.Харченко.- К.: Олимпийская литература, 2008.- 127 с.- 39 грн.


86

Ч51

М70


Мічуда Ю.П. Сфера фізичної культури і спорту в умовах ринку: закономірності функціонування та розвитку/ Ю.П.Мічуда.- К.: Олімпійська література, 2007.- 216 с.- 34 грн.


87

Ш13(англ)

L44


Learner's English-Ukrainian Dictionary of Terminology in the Sphere of International Economic Relations = Навчальний англo-український словник термінолексики сфери міжнародних економічних відносин: для студентів гуманітарного факультету спеціальностей "Міжнародні економічні відносини" і "Переклад" денної та заочної форм навчання/ Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. заг. мовн. підг. ; авт.-укл. : Г. С. Онуфрієнко, Ю. В. Орел-Халік, Г. І Приходько.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.- 102 с.- На англ. та укр. мовах.- 7 грн.


88

Ш13(англ)

Н15


Навчальний українсько-англійський словник термінолексики сфери міжнародних економічних відносин: для студентів гуманітарного факультету спеціальностей "Міжнародні економічні відносини" і "Переклад" денної та заочної форм навчання/ Запорізьк. нац. техн. ун-т. Каф. заг. мовн. підг. ; авт.-укл. : Онуфрієнко Г. С., Орел-Халік Ю. В., Приходько Г. І.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.- 98 с.- Укр., англ. мовами.- 6 грн.


89

Ш7

О-54


Олійник О. Ораторське мистецтво юриста: навчальний посібник : рек. МОНУ/ О.Олійник.- К.: Кондор, 2010.- 210 с.- 45 грн.


90

Щ12(4Укр)

А44


Акчурина-Муфтиева Н.М. Декоративно-прикладное искусство крымских татар XV -первой половины XX вв..: этапы развития, типология, стилистика, художественные особенности : монография/ Н.М.Акчурина-Муфтиева.- Симферополь: СГТ, 2008.- 392 с.- 25 грн.


91

Щ36

Р34


Резник И. Маэстро/ И.Резник.- М.: Зебра, 2006.- 556 с.- 25 грн.


92

Ю4

С24


Светлов В.А. Логика: учебное пособие для студентов вузов и послевузовской системы образования/ В.А.Светлов.- СПб.: Питер, 2011.- 320 с.- (Учебное пособие).- 61 грн.


93

Ю9

С79


Степанов О.М. Педагогічна психологія: навчальний посібник : рек. МОНУ/ О.М.Степанов.- К.: Академвидав, 2011.- 416 с.- (Альма-матер).- 62 грн.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка