Назва модуля: Математика з методикою розв’язування складних задач Код модуляСкачати 40.22 Kb.
Дата конвертації02.04.2017
Розмір40.22 Kb.
1. Назва модуля: Математика з методикою розв’язування складних задач

2. Код модуля: ТПН _06_ ВВ.3.3.01

3. Тип модуля: вільного вибору

4. Семестр: 7

5. Обсяг модуля: загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 6)

аудиторні години — 50 (лекції — 26, практичні — 24)

6. Лектори: к. п. н., доц. Коберник Галина Іванівна

7. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

Знати: елементи теорії множин; елементи математичної логіки; теоретико-множинну і аксіоматичну побудову теорії цілих невід’ємних чисел та натуральних чисел що розглядаються як міри відрізків; різні системи числення; подільність цілих невід’ємних чисел; розширене поняття числа; вирази рівняння і нерівності; елементи геометрії; величини і їх вимірювання

Уміти:

- теоретично обґрунтовувати математичні поняття початкового курсу математики;

- пов’язувати зміст початкового курсу математики зі змістом курсу “ Математика з методикою розв’язування складних задач”;

- самостійно творчо працювати з науковою та методичною літературою (добір цікавих, логічних, стародавніх задач та творчих завдань відповідно до шкільної програми з математики 1 - 4 класах)

8. Спосіб навчання: аудиторне.

9. Необхідні обов‘язкові попередні та супутні модулі:

10. Зміст навчального модуля:Множини операції над множинами. Відношення. Елементи математичної логіки. Цілі невід’ємні числа. Система числення і подільності. Розширення поняття числа. Рівняння і нерівності. Вирази, рівняння і нерівності. Елементи геометрії. Величини.

11. Рекомедована література:

1. Боровик В.Н., Вивальнюк Л.М. Математика. та ін. – К.: Вища школа. Головне видавництво, 1980. – 400с.

2. Зуб О.М., Коберник Г.І., . Нещадим А.Д. Математика: посібник для студентів пед. факультетів. – К.: Наук.світ, 2000. – 417с.

3. Ігнатьєв В.А., Ігнатьєв А.М., Шор Я.О. Збірник задач і вправ з арифметики для педагогічних училищ. Вид. 3-є. – К.: Рад. школа, 1964. – 288с.

4. Кухар В.М., Білий Б.М. Теоретичні основи початкового курсу математики. Вид. 2-ге. – К.: Вища школа. Головне видавництво, 1987 р. – 320с.

5. Лаврова Н.Н., Стойлова Л.П. Задачник-практикум по математике. – М.: Просвещение, 1985. – 183с.

6. Стойлова Л.П., Пышкало А.М. Основы начального курса математики. – М.: Просвещение, 1988 р – 320с.

12. Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота.

13. Методи і критерії оцінювання:

Поточний контроль (60%): опитування на практичних заняттях, виконання домашніх завдань.

Підсумковий контроль (40%, екзамен).

14. Мова навчання: українська.
ОПИСАНИЕ МОДУЛЯ

1. Название модуля: Математика

2. Код модуля: ТПН _06_

3. Тип модуля: обязательный

4. Семестр: І-ІІІ

5. Объем модуля: общее количество часов — 216 (кредитов ЕКТС — 6)

аудиторные часы — 116 (лекции — 32, практические занятья — 84)

6. Лектор: к. п. н., доц. Коберник Галина Ивановна

7. Итоги обучения:

В результате изучения модуля студент должен:Знать: Элементы теории множеств; кортежи, комбинаторика; соответствия, отношения, отображение; элементы математической логики; теоретико-множественное и аксиоматическое строение теории целых неотрицательных чисел и натуральных чисел, что рассматриваются как меры отрезков; разные системы счисления, делимость целых неотрицательных чисел, числовые и буквенные выражения, равенства и неравенства; элементы геометрии.

Уметь:

- теоретически обосновывать математические понятия начального курса математики;

- сочетать содержание начального курса математики с содержанием курса “Математика” который изучается на факультете начального обучения;

- самостоятельно творчески работать с научной и методической литературой (добор интересных логических, старинных задач и творческих заданий соответственно школьной программе с математики 1 – 4 классов)

8. Способ обучения: аудиторный.

9. Необходимые обязательные предыдущие и сопутствующие модули:

10. Содержание учебного модуля:Множества, операции над множествами. Отношения и отображения. Элементы математической логики. Целые неотрицательные числа. Системы счислений и отношение делимости. Расширение понятия числа. Числовые и буквенные выражения. Элементы геометрии. Величины.

11. Рекомендованная литература:

1. Математика / В.Н.Боровик, Л.М.Вивальнюк та ін. – К.: Вища школа. Головне видавництво, 1980 р.

2. Кухар В.М., Білий Б.М. Теоретичні основи початкового курсу математики. Вид. 2-ге. – К.: Вища школа. Головне видавництво, 1987 р.

3. Математика: посібник для студентів пед. факультетів/ О.М. Зуб, Г.І. Коберник, А.Д. Нещадим. – К.: Наук.світ, 2000. – 417с.

4. Стойлова Л.П., Пышкало А.М. Основы начального курса математики. – М.: Просвещение, 1988 р.

5. Математика. Множини. Логіка. Цілі числа. Практикум / В.М. Кухар, С.І.Тадіян, В.П.Тадіян. – К.: Вища школа. Головне видавництво, 1989 р.

6. Збірник задач і вправ з арифметики для педагогічних училищ. Вид. 3-є. / В.А.Ігнатьєв, А.М.Ігнатьєв, Я.О.Шор. – К.: Рад. школа, 1964 р.

7. Задачник-практикум по математике / Н.Н.Лаврова, Л.П.Стойлова. – М.: Просвещение, 1985.

8. Методичні вказівки з математики. Частини І-УІІ / О.М.Зуб, А.Ф.Нещадим, - Умань, УДПІ, 1989-1992 рр.


12. Формы и методы обучения: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

13. Методы и критерии оценивания:

Поточный контроль (60%): опрос на практических занятиях, выполнение домашних заданий.

Итоговый контроль (40%, экзамен).14. Язык обучения: украинский.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка