Назва дисципліниСкачати 52.94 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір52.94 Kb.
ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

назва дисципліни


Тип дисципліни: ______________вибіркова_____________Семестр: __V

(вибіркова, нормативна )Обсяг дисципліни:

загальна кількість годин - ______ (кредитів ЄКТС - 2___);

аудиторні години - _36____ (лекції - _16__ , практичні - ___ , семінарські - ___, лабораторні - ___ )

Лектор: __ доцент Дунас Оксана Ігорівна _(ел.адреса _ ustyna1@yandex.ru) ,

Результати навчання:

 • знати:

 • державні та правові явища в їх історичній динаміці, юридичні пам'ятники минулого і практику їх застосування.

- демонструвати факти взаємодії та взаємовпливу різних правових систем минулого і характеризувати результати такої взаємодії

 • вміти:

 • характеризувати найважливішими пам'ятками зарубіжного законодавства (від найдавніших до сучасних);

 • формувати уявлення про конкретні соціально-історичні, культурні, економічні і політичні умовах, в яких відбувалося виникнення і розвиток правових і державних інститутів;

 • виявляти аналогії і паралелі між найбільш розвиненими правовими системами минулого і сучасними правовими системами;

 • висвітлювати феномени (наприклад, феодалізму, рецепції римського права тощо).


Анотація навчальної дисципліни:
Мета. Основною метою вивчення історії держави і права зарубіжних країн є послідовний і систематичний розгляд державних і правових інститутів країн Заходу і Сходу в процесі їх історичної еволюції, а також виявлення системи закономірностей (універсальних, регіональних і локальних), які визначальним чином впливають на державно-правовий розвиток.

Змістовий модуль І.

Тема1.Історія держави і права Стародавнього Сходу.

Тема 2.Держава і право Стародавнього Єгипту та Вавилону.

Тема3. Держава і право Стародавньої Індії та Китаю.

Тема 4. Держава і права Стародавньої Греції та Риму.

Тема 5.Феодальна держава і право. Держав і право феодальної Франції.Змістовий модуль II.

Тема 6.Держава і право феодальної Англії та Німеччини.

Тема 7.Арабський Халіфат.

Тема 8.Виникнення і розвиток буржуазної держави і права в Англії та США, Франції та Німеччині.Тема 9.Держава і право Німеччини, США та Великобританії Новітнього періоду
Рекомендована література: 
Основна література:

 1. Бостан Л.М., Бостан С.К. Історія держави і права зарубіжних країн. (Держава і право епохи станово-кастового суспільства): Навч. посіб. - Запоріжжя: ЗЮІ МВС України, 2000.

 2. Всеобщая история государства и права. Под. ред. О.А. Омельченко. Ч. І.- М.‚1999.

 3. Глиняний В.П. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч.посіб./ 6-те вид.- К.: Істина, 2010.

 4. Джужа О.М. та ін. Історія держави і права зарубіжних країн. Навчальний посібник, К., Атіка, 2006.

 5. Захарченко П.П. Історія держави і права зарубіжних країн. Навчальний посібник, К., 2010.

 6. История государства и права зарубежных стран. Под. ред. О.А. Жидкова и Н.А. Крашенниковой. - М.‚ 1998.

 7. История государства и права России. Учебник. Под редакцией Ю.П.Титова М.: 2000.

 8. Історія держави і права зарубіжних країн [Текст] : посіб. для підготов. до іспитів / В. І. Орленко, В. В. Орленко. - Вид. 4-е, стер. - К. : Вид. Паливода А. В., 2010. - 243 с.

 9. Історія держави і права зарубіжних країн Хрестоматія.За ред. Гончаренко В.Д. К., 2002.

 10. Кормич А. І. Історія вчень про державу та право. Навчальний посібник. Видавництво: К.: Правова єдність, 2009. – 312 с.

 11. Ливанцев К.Е. История буржуазного государства и права. - М., 1986.

 12. Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн. Навчальний поcібник. – Вид-во: Аттіка - 2009.- 622 с.

 13. Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посібник. -3. вид., допов. - К. : Атіка, 2001.

 14. Мудрак І. Д. Історія держави і права зарубіжних країн: Курс лекцій. - Ірпінь, 2001.

 15. Музыченко П.П. Витман К.Н. История государства и права зарубеж. стран. История государства и права Росии. Уч. пособие Ч. ІІ. Харьков 2001. - 624 с.

 16. Омельченко О.А. Всеобщая история государства и права.Учебник в 2 ч. ч: 1 т. 2. М 1998

 17. Омельченко О.А. Всеобщая история государства и права. Учебник т. II. - М., 1998.

 18. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн: Підручник. - Х.: Право, 2001.

 19. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн.- К.: Вища школа, 1994.

 20. Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн: Навч. посіб. - К.: Каравела, 2003.

 21. Шигаль Д.А. Історія держави і права зарубіжних країн [Текст] : курс лекцій / Д. А. Шигаль. - Х. : ФІНН, 2010. - 340 с.

 22. Шевченко О.О. Історія держави та права зарубіжних країн. Хресторматія К: Вентурі 1995.


Допоміжна

 1. Авдиев В.И. История Древнего Востока. - М.: Высшая школа, 1971.

 2. Бартошек П.Н. Римское право: понятие, термины, определения. - М., 1989.

 3. Берг М.А. Великая английская революция в портретах ее деятелей. - М., 1990.

 4. Верещягін С.Г. Правові форми реалізації політики податків у Стародавній Греції та Стародавньому Римі // Право и политика, Москва, №5 (101) 2008, nota bene.

 5. Галанза П.Н. Государство и право Древнего Рима. - М., 1983.

 6. Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. - М., 1983.

 7. Задорожний Ю. Започаткування римським правом принципів права у країнах романо-германської правової сім'ї // Право України.-2010.№3.-с. 272.

 8. Задорожний Ю. Започаткування римським правом принципів права у країнах романо-германської правової сім'ї // Право України.-2010.№3.-с. 272.

 9. Задорожний Ю. Роль римського права у процесі становлення та розвитку університетів у країнах Західної Європи – Юридичний журнал // Право України. - 2009. № 3.- с. 153.

 10. Зискінд І.О. Господарсько-правовий аспект регулювання та нагляду (контролю) у сфері страхування: досвід України та зарубіжних країн [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Зискінд Ігор Олександрович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О., 2011. - 20 с.

 11. История Древней Греции. Библиотека всеобщей истории. - Санкт-Петербург, 1999.

 12. Каролина. Уголовно-судебное уложение Карла V . Под. ред. С.Я. Булатова - Алма – Ата., 1967.

 13. Конституції нових держав Європи та Азії. Київ‚ 1996.

 14. Луняк М.О. Історія держави та права зарубіжних країн: Лекційний курс та навч. - метод. матеріали. - Ніжин: Редакційно-видавничий відділ НДПУ ім. М.Гоголя, 2003.

 15. Минин А.А., Язысов, Е.Ф. Конституция США. История, современность. - М., 1988.

 16. Нерсесянц В. История права: Англия и Россия. - М., 1987.

 17. Рене Давид, Камилла Жоффре-Спинози Основные правовые системы современности.- Издательство: М.: Международные отношения: 2009.- 456 с.

 18. Российское законодательство Х-ХХ веков. В 9 т. - М., 1984.

 19. Страхов М.М. Всесвітня історія держави і права. Держава і право Стародавнього світу. Вип. 1. - Х.‚ 1994.

 20. Титикова С.С. Сословно-представительная монархия в России. - М., 1987.

 21. Ткачук В. про деякі історичні аспекти ролі та місця релігійних норм при формуванні змісту кримінальних покарань // Право України. – 2010. № 5.

 22. Турен А. Процесс демократизации в Восточно-Европейских странах. МЭ и МО. - 1991. - № 11.

 23. Хачатурян Н.А. Возникновение Генеральных штатов во Франциии. - М., 1976.

 24. Шаповал В.М. Державний лад країн світу. К.1999.

 25. Шишкін В.І. Забезпечення прав людини в судочинстві США (організаційні і процесуальні засади). - Київ, 2000.


Форми та методи навчання: _лекції, практичні заняття, консультації та самостійні роботи____________________________________________________

(лекції, практичні, семінарські заняття, консультації, самостійна робота)

Форма звітності:_______залік____________________________________

(екзамен, залік)

Мова навчання:  українська
Спеціальність (спеціалізація): __ міжнародне право __________________________________________________

Розглянуто на засіданні кафедри «___»____________ 20___ р. Протокол №______


Завідувач кафедри ________________________ _____________________

(підпис)

Затверджено на Вченій раді факультету «___»____________ 20___ р. Протокол №______


Декан ________________________ ___________________________

(підпис)


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка