Назва дисципліни: Кредитний менеджмент Мета вивчення дисципліниСкачати 53.31 Kb.
Дата конвертації05.03.2017
Розмір53.31 Kb.

 1. Назва дисципліни: Кредитний менеджмент 1. Мета вивчення дисципліни : сформувати у студентів систему теоретичних знань та практичних навичок з управління кредитною діяльністю банку. Предметом дослідження курсу є відносини, що виникають у процесі здійснення банками кредитних операцій та управління кредитним процесом і ризиками, що виникають у кредитній діяльності банківських установ. 1. Основне завдання вивчення дисципліни полягає в тому, щоб надати знання щодо здійснення банківського моніторингу в процесі кредитування та мінімізації ризиків, пов’язаних з кредитною діяльністю банківської установи. 1. Тематичний план дисципліни ( назва теми, короткий зміст)

Тема 1 Технологія кредитного менеджменту

Класифікація банківських кредитів. Сутність кредитної політики банку. Процес банківського кредитування. Ціноутворення банківських кредитів

Тема 2 Оцінка кредитоспроможності потенційних позичальників

Оцінка кредитоспроможності позичальника-юридичної особи. Оцінка кредитоспроможності позичальника-банківської установи. Оцінка кредитоспроможності позичальника-фізичної особи.


Тема 3 Менеджмент кредитного портфелю банківської установи

Аналіз складу кредитного портфеля та оцінка його якості. Методи управління кредитним портфелем


Тема 4 Проблемні кредити і засоби реструктуризації безнадійних боргів

Суть проблемних позичок та причини їх виникнення. Робота з проблемними кредитами і заходи впливу на них

Тема 5 Створення резерву для покриття можливих втрат від кредитних операцій

Критерії прийняття забезпечення за кредитними операціями при розрахунку резервів. Порядок розрахунку резерву під кредитні ризики


Тема 6 Теоретичні основи кредитного ризику

Види банківських ризиків та їх характеристика. Формування стратегії кредитного ризик-менеджменту. Регулювання НБУ кредитних ризиків банківських установ


Тема 7 Прогнозування банківського кредитного ризику

Міжнародні кредитні рейтинги. Підходи Базельського комітету до вимірювання кредитного ризику. Національні системи рейтингової оцінки ризиків і раннього реагування. Вимірювання кредитного ризику за методологією VaR. Прогнозування сукупного кредитного ризику банківської установи.


Тема 8 Методи попередження банківського кредитного ризику

Підбір, оцінка і мотивація банківських кредитних працівників. Оптимізація кредитного процесу комерційного банку. Створення і функціонування кредитного бюро


Тема 9 Методи мінімізації банківського кредитного ризику

Раціоналізація і диверсифікованість кредитного портфеля банку. Структурування кредитів. Створення резервів на покриття банківських кредитів. Основні напрями розвитку споживчого кредитування.


4. Рекомендована література:

4.1 Основна навчальна література

 1. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000р. № 2121-III.

 2. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків України. Затверджена постановою Правління НБУ від 28.08.2001р. № 368.

 3. Методичні вказівки з інспектування банків "Система оцінки ризиків". Затверджені постановою Правління НБУ від 15.03.2004р. № 104.

 4. Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України. Затверджені постановою Правління НБУ від 02.08.2004 р. № 361.

 5. Методика розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні (до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні). Затверджена постановою Правління НБУ від 02.06.2009р. № 315.

 6. Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями. Затверджене постановою Правління НБУ від 25.01.2012р. № 23.

 7. Аналіз банківської діяльності: Підручник [Текст] /А. М. Герасимович, М.Д. Алексеєнко, І.М. Парасій-Вергуненко та ін.; За ред. А. М. Герасимовича. − К.: КНЕУ, 2004.− 599 с.

 8. Банківський менеджмент: Навчальний посібник [Текст] / Кириченко О.А., Гіленко І.В., Роголь С., Сиротян С.В., Нємой О. - К.: Знання-Прес, 2002.- 438 c.

 9. Банковский менеджмент: Учебник [Текст] / Под ред. Лаврушина О.И. . -2-е изд., перераб. и доп. - М.: Кнорус, 2009. — 560 с.

 10. Банківські операції: Підручник [Текст]. – 3-тє вид., перероб. і доп. /А. М. Мороз, М.І Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. А. М. Мороза.− К.: КНЕУ, 2008.− 608 с. - ISBN 978-966-483-045-1

 11. Банківські операції: Підручник [Текст] / За ред. В. І. Міщенка, Н. Г. Славянської.– К.: Знання, 2006.– 727 с.

 12. Мороз А.М. Кредитний менеджмент: навч. Посіб. [Текст] / А.М. Мороз, Р.І. Шевченко, І.В. Дубик. – К.: КНЕУ, 2009. – 399 с. - ISBN 978-966-483-224-0

 13. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник [Текст]. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2004. – 468с.

4.2 Додаткова література

 1. Банківські ризики: теорія та практика управління: Монографія [Текст] / Л.О. Примостка, О.В. Лисенок, О.О. Чуб та ін. – К.: КНЕУ, 2008. – 456 с. - ISBN 978-966-483-132-8

 2. Банковский менеджмент: Учебник [Текст] / Под ред. Лаврушина О.И. . -2-е изд., перераб. и доп. - М.: Кнорус, 2009. — 560 с.

 3. Вовк, В. Я. Кредитування і контроль [Текст] / В. Я. Вовк, О. В. Хмеленко. – К.: Знання, 2008. – 463 c. – ISBN 978-966-346-402-2.

 4. Дзюблюк, О. В. Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки [Текст] / О. В. Дзюблюк.− К.: Поліграфкнига, 2000.− 512 с.

 5. Дмитренко, М. Г. Кредитування і контроль [Текст] / М. Г. Дмитренко, В. С. Потлатнюк. – К. : Кондор, 2009. – 296 c. – ISBN 966-351-006-4.

 6. Єпіфанов, А. О. Операції комерційних банків [Текст] / А. О. Єпіфанов, Н. Г. Маслак, І. В. Сало. – Суми : Університетська книга, 2007. – 523c. – ISBN 978-966-680-313-2.

 7. Кредитний ризик комерційного банку: Навч. посіб. [Текст] / В. В. Вітлінський, О. В. Пернарівський, Я. С. Наконечний, Г. І. Великоіваненко; За ред. В. В. Вітлінського.– К.: Т-во "Знання", КОО, 2000.– 251 с.

 8. Сало, І. В. Фінансовий менеджмент банку [Текст] / І. В. Сало, О. А. Криклій. – Суми : Університетська книга, 2007. – 314 c. – ISBN 978-966-680-312-5.

 9. Шевченко, Р. І. Кредитування і контроль: навч.-метод.посібник для самост. вивч. дисц. [Текст] / Р. І. Шевченко. – К. : КНЕУ, 2002. – 183 с. – ISBN 966-574-316-3. 1. Довідкова інформація:ПІБ викладача повністю, посада, вчене звання, електронна адреса викладача

Тришак Лідія Степанівна, к.е.н., доцент кафедри фінансів

Адреса, телефон та режим роботи кафедри

1-й корпус, аудиторія 519, тел.504574

з понеділка по п’ятницю з 09-00 до 16-30

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка