Назва дисципліни Бюджетний менеджмент Мета вивчення дисципліниСкачати 143.43 Kb.
Дата конвертації29.12.2016
Розмір143.43 Kb.

 1. Назва дисципліни Бюджетний менеджмент_

 2. Мета вивчення дисципліни формування у студентів системи знань з організації та управління бюджетним процесом на державному та місцевому рівнях.
 1. Основні завдання вивчення дисципліни вивчення завдань, функцій та структури органів оперативного управління бюджетом, засвоєння теоретичних основ і практичних знань організації виконання дохідної та видаткової частин бюджету; набуття вмінь ведення обліку виконання бюджету у фінансових органах, складання бюджетної звітності, оволодінні методами контрольної роботи фінансових органів щодо виконання бюджету. 1. Тематичний план дисципліни ( назва теми, короткий зміст)

Тема 1. Сутність і складові бюджетного менеджменту

Бюджетний менеджмент та його роль у бюджетному процесі. Визначення бюджетного менеджменту. Об’єкт і суб’єкти бюджетного менеджменту. Предмет бюджетного менеджменту як навчальної дисципліни. Складові елементи організації бюджетного процесу. Органи управління бюджетом. Етапи і методи управлінської діяльності в бюджетному процесі. Складові бюджетного менеджменту: бюджетне планування, організація виконання бюджету, облік і звітність з виконання бюджету, контроль за виконанням бюджету.Тема 2. Суть та структура бюджету держави як об’єкта управління

Сутність і роль бюджету. Бюджет як економічна категорія. Характерні ознаки бюджетних відносин: усеохоплюючий і перерозподільчий характер, законодавче регулювання, фондовий характер концентрації державних коштів. Бюджет як фінансовий план, склад і структура його доходів і видатків. Методи, джерела і принципи формування доходів. Класифікація видатків та форми бюджетного фінансування. Бюджетний дефіцит. Його причини, наслідки та межі. Джерела покриття бюджетного дефіциту. Бюджет як централізований фонд грошових коштів держави. Організація і завдання управління бюджетними потоками. Бюджетний устрій і бюджетна система. Основи бюджетного устрою: види бюджетів, принципи побудови бюджетної системи, розмежування доходів і видатків між бюджетами, взаємовідносини між бюджетами. Склад і структура бюджетної системи України.Тема 3. Органи оперативного управління бюджетом

Органи законодавчої влади управління бюджетом. Міністерство фінансів України — центральний орган державної виконавчої влади в сфері фінансової діяльності. Законодавчі документи, якими керується Міністерство фінансів України у своїй діяльності. Основні завдання Міністерства фінансів України, його функції та права. Вертикальна структура органів Міністерства фінансів. Структура центрального апарату міністерства. Фінансові управління обласних державних адміністрацій. Основні завдання, функції та права фінансових органів обласного рівня. Структура фінансового управління. Міські та районні фінансові відділи в Україні: головні завдання, функції, права, структура. Законодавчі документи, якими керуються фінансові управління обласних державних адміністрацій, міські та районні фінансові відділи. Державна казначейська служба України, її призначення та функції. Структура Головного управління Державної казначейської служби України. Вертикальна структура органів державного казначейства. Міністерство доходів і зборів - роль та значення у бюджетному процесі, основні функції і завдання. Податкова міліція. Рахункова палата і Фінансова інспекція - контролюючі органи управління бюджетом.Тема 4. Бюджетне планування

Економічні основи бюджетного планування. Бюджетне планування як складова частина фінансового, його зміст, принципи і завдання. Методи бюджетного планування. Рівні та етапи бюджетного планування. Вдосконалення бюджетного планування і регулювання бюджетів на основі розширення самостійності адміністративно-територіальних формувань. Організація бюджетного планування. Підготовча робота до складання проекту бюджету. Характеристика основних етапів розробки проекту бюджету. Порядок складання проекту Державного бюджету України. Інформація для прогнозних і планових розрахунків. Методологія складання проекту Державного бюджету. Розгляд проекту Державного бюджету в Кабінеті Міністрів України. Представлення проекту бюджету Верховній Раді України, його розгляд в комісіях і комітетах. Представлення проекту Державного бюджету на сесії Верховної Ради України. Порядок внесення доповнень і зауважень до проекту бюджету. Затвердження Державного бюджету. Закон про Державний бюджет, його зміст. Порядок складання проектів місцевих бюджетів, їх взаємозв’язок із проектом Державного бюджету. Інформація для складання проектів місцевих бюджетів. Прогнозний, розрахунковий та кінцевий проекти місцевих бюджетів. Розгляд проекту бюджету в органах виконавчої і законодавчої влади, внесення в нього поправок і зауважень. Затвердження місцевих бюджетів. Бюджетний регламент, його зміст, завдання та засади побудови. Затвердження бюджетного регламенту. Необхідність встановлення бюджетного регламенту на всіх рівнях бюджетної системи. Відповідальність органів законодавчої і виконавчої влади за порушення бюджетного регламенту. Відповідальність Міністерства фінансів України і фінансових органів за порушення бюджетного регламенту. Завдання і методологія планування доходів бюджету. Інформаційне забезпечення планування доходів. Планування видатків на економічну діяльність держави. Бюджетне фінансування інвестиційних проектів. Планування державних дотацій та субсидій. Кошторисне планування. Основи кошторисного планування. Оперативно-сітьові показники, що визначають обсяг бюджетних асигнувань. Норми і нормативи кошторисного фінансування. Структура кошторису. Види кошторисів. Планування видатків за окремими статтями кошторису.Тема 5. Виконання бюджету

Поняття та принципи виконання бюджету. Платіжна система виконання бюджету. Органи, що забезпечують виконання бюджету, розподіл функцій між ними. Розпис доходів і видатків як основа виконання бюджету, порядок та терміни його складання, внесення змін та доповнень. Бюджетна класифікація доходів і видатків, її роль у бюджетному процесі та виконанні бюджету. Система справляння доходів бюджету. Розрахунки юридичних і фізичних осіб з бюджетом. Документообіг, пов’язаний із мобілізацією доходів. Податковий менеджмент. Основи та організація податкової роботи. Правове регламентування встановлення і справляння податків. Облік платників і надходжень податків. Порядок та форми розрахунків із бюджетом. Звіряння доходів між податковими органами і органами Державного казначейства. Поняття бюджетного фінансування та його організація. Основні принципи фінансування витрат бюджету. Розпорядники коштів, їх права та обов’язки. Ступені розпорядників коштів по Державному і місцевим бюджетам. Методи і види фінансування із Державного бюджету. Методи: відкриття кредитів та перерахування бюджетних коштів з рахунка бюджету на рахунки розпорядників коштів. Фінансування за відомчою структурою. Фінансування через територіальні органи казначейства шляхом оплати рахунків і видачі готівкою. Інформація про територіальне розташування установ, підприємств, організацій і обсяги асигнувань та кошторисів видатків. Документообіг у процесі фінансування із Державного бюджету. Організація фінансування із місцевого бюджету. Документообіг у процесі фінансування із місцевого бюджету. Касове виконання бюджету. Системи касового виконання бюджету: банківська, казначейська, змішана. Органи, які беруть участь у касовому виконанні бюджету, розподіл функцій між ними. Касове виконання дохідної частини бюджету. Грошові кошти бюджету. Джерела формування та напрямки використання грошових коштів бюджету. Касове виконання видаткової частини бюджету. Регулювання міжбюджетних потоків. Бюджетні трансферти. Субсидії, субвенції, дотації; порядок їх виділення та перерахування. Бюджетні позички, порядок їх видачі та погашення. Взаємні розрахунки між бюджетами, причини їх виникнення та порядок проведення. Документообіг та взаємозалік коштів з фінансування в рахунок погашення недоїмки з належних до бюджету платежів. Мета і порядок їхнього проведення. Документообіг. Проведення вексельних взаєморозрахунків. Вилучення коштів на користь Державного бюджету.Тема 6. Облік виконання бюджету

Завдання бухгалтерського обліку бюджету у фінансових органах. Функції бухгалтерських служб фінансових органів в організації обліку виконання бюджетів і кошторисів видатків установ. Їхні особливості в фінансових органах різних ланок. Права і обо­в’язки головних бухгалтерів фінансових органів. Організація синтетичного та аналітичного обліку виконання бюджету. Значення аналітичного обліку для оперативного керівництва (контролю) виконання бюджету. Бухгалтерські документи, порядок їх складання, перевірки й обробки. Облікові реєстри, їх роль у бухгалтерському обліку виконання бюджету. Хронологічний і систематичний записи. Порядок зберігання бухгалтерських документів і облікових реєстрів. Баланс виконання бюджету, його будова. План рахунків поточного бухгалтерського обліку виконання Державного та місцевих бюджетів України. Характеристика рахунків. Облік грошових коштів і доходів бюджету. Рахунки, призначені для обліку грошових коштів і доходів Державного бюджету, Республіканського бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів. Аналітичний облік грошових коштів і доходів бюджету. Облік видатків бюджету. Облік грошових коштів, перерахованих розпорядникам коштів у фінансових органах. Облік витрат, які здійснюють розпорядники коштів. Облік видатків бюджету на капіталовкладення. Облік касових видатків бюджету в фінансових органах. Облік бюджетних коштів, які призначені для оплати рахунків і видачі готівкою. Облік взаємних розрахунків у період виконання бюджетів з переданих та одержаних коштів. Рахунки, призначені для обліку взаємних розрахунків і коштів переданих та одержаних. Облік бюджетних позичок. Синтетичний і аналітичний облік видачі та погашення бюджетних короткострокових позичок. Визначення результатів виконання бюджету. Рахунки, призначені для відбиття результатів виконання бюджету. Складання заключного балансу з виконання бюджету. Особливості обліку виконання сільських і селищних бюджетів.Тема 7. Звітність про виконання бюджету

Організація, види та форми бюджетної звітності. Періодичність бюджетної звітності. Склад документів бюджетної звітності, порядок їх складання, подання та затвердження. Звітність розпорядників коштів про використання бюджетних коштів, одержаних із Державного та місцевих бюджетів. Склад звітних документів, терміни і порядок їх подання. Звітність установ банків із касового виконання бюджетів. Склад документів і порядок їх подання. Звітність органів Державного казначейства про виконання Державного бюджету. Склад звітних документів, терміни і порядок їх подання. Звітність фінансових органів про виконання місцевих бюджетів. Склад звітних документів, терміни і порядок їх подання. Порядок затвердження звіту про виконання бюджету держави.Тема 8. Контроль за виконанням бюджету

Сутність та призначення фінансового контролю, його роль у виконанні бюджету. Види, форми та методи бюджетного контролю. Органи бюджетного контролю, їх повноваження. Рахункова палата України, її функції, права і завдання. Структура Рахункової палати. Фінансова інспекція, завдання, функції та структура.

Податковий контроль та його організація в Україні. Облік платників податків та надходжень податків і обов’язкових платежів. Податкова звітність, порядок і методи її перевірки. Камеральні перевірки податкових декларацій і звітів. Документальні перевірки правильності розрахунків із бюджетом. Оформлення результатів податкових перевірок. Митний контроль. Митні органи України, їх функції та повноваження. Митне оформлення. Контроль митних органів за сплатою мита і митних платежів. Особливості контролю за переміщенням через митний кордон підакцизних товарів. Контрольна та ревізійна робота з бюджету, її завдання та напрями. Організація і планування ревізій і перевірок. Порядок проведення ревізій фінансових органів щодо складання і виконання бюджету. Оформлення і реалізація результатів ревізій.

Тема 9. Світовий досвід бюджетного менеджменту

Ринкова економіка і бюджет держави. Суспільні блага в системі змішаної економіки. Еволюція бюджетної практики і бюджетної процедури. Концепція фіскального обміну і бюджет. Альтернативна методологія реалій та ідеалів. Управління бюджетним процесом в розвинутих країнах. Демократичний вибір бюджетних пріоритетів. Політичний механізм бюджетних рішень. Органи оперативного управління бюджетом та бюджетного контролю. Бюджетне планування. Економіко-аналітичні засади бюджетування. Методи програмного аналізу і раціоналізація розробки бюджетів. Програмно-цільові бюджети. Складання бюджетів «на нульовій основі». Планування інвестицій за методом «затрати-вигоди». Виконання бюджету і бюджетний контроль. Методи контролю. Ревізійні органи законодавчої влади. Контроль за видатками. Забезпечення виконання намірів парламенту. Ефективність використання коштів. Регулювання міжбюджетних відносин. 1. Рекомендована література:

Основна навчальна література

Нормативно-правова база


 1. Конституція України: Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141 зі змінами і доповненнями на поточний період Електронний ресурс: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/page

 2. Бюджетний кодекс Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 50-51, ст.572 зі змінами і доповненнями на поточний період Електронний ресурс: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/157к/10-вр/page

 3. ЗУ «Про державний бюджет» Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 30, ст. 141 зі змінами і доповненнями на поточний період Електронний ресурс: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/187к/13-вр/page

 4. ЗУ « Про Кабінет Міністрів України»: Відомості Верховної Ради (ВВР), 2011, №9, ст.58 зі змінами і доповненнями на поточний період Електронний ресурс: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2591-17/page

 5. ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, № 24, ст.170 зі змінами і доповненнями на поточний період Електронний ресурс: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр

 6. ЗУ «Про Рахункову палату» Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, № 43, ст.212 зі змінами і доповненнями на поточний період Електронний ресурс: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/315/96-вр

 7. Указ Президента України «Про Положення про Державну казначейську службу України» від 13.04.2011 Електронний ресурс: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/460/2011

 8. ЗУ «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 13, ст.110 зі змінами і доповненнями на поточний період Електронний ресурс: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2939-12

 9. Податковий кодекс Відомості Верховної Ради (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112 зі змінами і доповненнями на поточний період Електронний ресурс: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page


Підручники і посібники


 1. Бабич Т. С. Макрофінансове бюджетування : навч. посіб. / Т. С. Бабич, Т. В. Жибер; ред.: В. М. Федосов; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2011. - 312 c. - Бібліогр.: с. 271-274. - укp.

 2. Благун І. Г. Бюджетний менеджмент: Навчальний посібник / І. Г. Благун, Р. М. Воронко, М. Л. Бучкович. – Львів: «Магнолія-2006», 2007. – 224 с.

 3. Воробйова О. І. Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / О. І. Воробйова. - Сімф. : Сімф. міська друк., 2013. - 261 c. - Бібліогр.: с. 256-261 - укp.

 4. Галушка Є. О. Бюджетний менеджмент: навчально-методичний посібник / Є. О. Галушка. - , 2007 р. – 280с.

 5. Голинська О. В. Система управління місцевими фінансами та бюджетом: науково-прикладні аспекти : [монографія] / О. В. Голинська, І. В. Яцкевич; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. - О. : ВМВ, 2012. - 300 c. - Бібліогр.: с. 290-300 - укp.

 6. Клець Л. Є. Бюджетний менеджмент: навчальний посібник / Л. Є. Клець. - , 2007р. – 640

 7. Родіонов О. В. Бюджетний менеджмент : підручник / О. В. Родіонов, І. М. Манько, С. І. Співак; Луган. нац. аграр. ун-т. - Луганськ : Ноулідж, 2014. - 291 c. - Бібліогр.: с. 241-260 - укp.

 8. Панкевич Л. В. Бюджетний менеджмент: Навч. посіб. / Л.В. Панкевич, М.А. Зварич. — К., 2006. — 293 с.

 9. Коваленко Л. О. Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / Л. О. Коваленко, С. М. Зеленський, М. М. Забаштанський. - К. : Слово, 2011. - 416 c. - Бібліогр.: с. 379-384. - укp.

 10. Ковальчук К. Ф. Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / К. Ф. Ковальчук, Д. Є. Козенков, Н. П. Козенкова, Е. П. Якубова; МОНМС України, Нац. металург. акад. - Д. : Нова ідеологія, 2011. - 244 c. - укp.

 11. Михайленко С. В. Бюджетний менеджмент: стан та оцінка ефективності : монографія / С. В. Михайленко; Одес. держ. мед. ун-т. - О., 2010. - 398 c. - укp.

 12. Федосов В. М. Бюджетний менеджмент: Підручник / В. М. Федосов, В. М. Опарін, І. А. Золотько та ін.; За заг. ред. проф. В. М. Федосова. — К.: КНЕУ, 2002. — 450 с.

 13. Ярошевич Н. Б. Бюджетний менеджмент: Навч.-метод. посіб. /Н.Б. Ярошевич, Н.Щ. Шпак. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. — 224 с.


Додаткова література


 1. Артус М.М., Хижа Н.М. Бюджетна система України Навчальний посібник. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. - 220 c.

 2. Бечко П. К., Ролінський О. В. Місцеві фінанси Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 192 с.

 3. Бюджетна система: конспект лекцій / укладачі: К. В. Ілляшенко, Т. О. Ілляшенко. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 208 с.

 4. Бюджетна система – конспект лекцій (file://localhost/D:/Фінанси/Бюджетна%20система/Читальня%20он-лайн%20_%20Бюджетна%20система%20-%20конспект%20лекцій.mht

 5. Василик О. Д., Павлюк К. В. Бюджетна система України: Підручник. / О. Д Василик., К. В. Павлюк – К.: Центр навчальний літератури, 2004. – 544с.

 6. Вівчар О. Й. та ін. Місцеві фінанси / О. Й. Вівчар, О. Я. Побурко, О. Б. Курило, Т. О. Смірнова. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – 132 с.

 7. Владимиров К. М., Чуйко Н. І., Рогальський О. Ф. Місцеві фінанси: Навчальний посібник. – Херсон: Олді-плюс; 2006. – 352 с

 8. Державні цільові фонди: - навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка і підприємництво” за напрямом підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” – Дніпропетровськ. – Дніпропетровська державна фінансова академія: 2009. – 58 с.

 9. Карлін М. І. Бюджетна система України: Навчальний посібник / М. І. Карлін. - К.: Знання, 2008. – 428 с. – (Вища освіта ХХІ століття)

 10. Карлін М. І.Фінансова система України

 11. Кириленко О. П. Місцеві фінанси: Навчальний посібник. – Тернопіль; Астон, 2004. – 192с. (2 книжки книгосховище)

 12. Кравченко В. І. Місцеві фінанси України: Навчальний посібник – К.: Т-во «Знання», КОО, 1999. – 487 с. – (Вища освіта ХХІ ст.)

 13. Методичні вказівки до виконання обов‘язкового домашнього завдання з дисципліни “Місцеві фінанси” / Укладачі Н.В. Котенко, Т.О. Ілляшенко, К.В. Ілляшенко – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 36 с.

 14. Місцеві фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М. А. Гапонюк, В. П. Яцюта, А. Є. Буряченко, А. А. Славкова. — К.: КНЕУ, 2002. — 184 с.

 15. Місцеві фінанси: Підручник. Затверджено МОН / За ред. О.П. Кириленко. — К., 2006. — 677 с., тв. пал., (ст. 4 пр.)

 16. Оспіщева В. І. Фінанси: курс для фінансистів/ В. І. Оспіщева В.І. -

 17. Пасічник Ю. В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. посібник./ Ю. В. Пасічник – 2-ге вид. – К.: Знання-Прес, 2003. – 523с.

 18. Пасічник Ю. В., Бюджетна система України, Навч. посіб. / Ю. В. Пасічник – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання,2008. – 670 с. (Вища освіта ХХІ століття)

 19. Петленко Ю. В., Рожко О. Д. Місцеві фінанси: Опорний конспект лекцій. – К.: Кондор, 2003. – 282 с.

 20. Старостенко Г. Г. Бюджетна система: Навч. пос. / Г. Г. Старостенко, Ю.В. Булгаков – К. : Центр навчальної літератури, 2006. — 240 с.

 21. Сунцова О. О. Місцеві фінанси: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 560с.

 22. Сунцова О. О. Місцеві фінанси: навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. — 488 с.

 23. Федосов Бюджетна система: підруч / за наук. ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія. — К.: Центр учбов. літератури; Тернопіль: Екон. думка, 2012.— 871 с.

 24. Фещенко Л. В. Бюджетна система України: Навчальний посібник. / Л. В Фещенко., П. В. Проноза, Н. В. Кузьминчук. – К.: Кондор, 2008. – 440 с.

 25. Фінанси: підручник. / [С. І. Юрій, В. М. Федосов, Л. М. Алексеєнко та ін. ]; за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. — К.: Знання, 2008. — 611 с. (file://localhost/D:/Фінанси/Бюджетна%20система/Державна%20дотація%20-%20Фінанси%20Бібліотека%20українських%20підручників.mht ))

 26. Чала Н. Д. Бюджетна система: навчальний посібник / Н. Д. Чала, Н. В. Лазоренко. – К.: Знання, 2010. – 223 с.

 27. Юрій С. І. Казначейська система: Підручник / Юрій С .І., Стоян В.І., Мац М.Й. - Тернопіль, 2002. – 394

 28. Юхименко П. І. Теорія фінансів: Підручник / За ред. проф. В. М. Федосова, С. І. Юрія. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 576 с. 1. Довідкова інформація:

ПІБ викладача повністю, посада, вчене звання, електронна адреса викладача

_Шийко Віра Ігорівна, доцент, кандидат економічних наук, viraSh@i.ua

Адреса, телефон та режим роботи кафедри

1-й корпус, аудиторія 519,

з понеділка по п’ятницю з 09-00 до 16-30
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка