Назва дисципліни Бюджетна система Мета вивчення дисципліниСкачати 129.7 Kb.
Дата конвертації29.12.2016
Розмір129.7 Kb.

 1. Назва дисципліни Бюджетна система

 2. Мета вивчення дисципліни формування знань з організації та функціонування бюджетної системи, її ролі у соціально-економічному розвитку країни.

 3. Основні завдання вивчення дисципліни засвоєння теоретичних основ формування і використання бюджету держави; розуміння засад бюджетного устрою і принципів побудови бюджетної системи; формування теоретичних і практичних знань щодо методів і джерел формування доходів бюджету та напрямів і форм фінансування видатків; оволодіння методикою визначення обсягів бюджетних видатків, які забезпечують реалізацію функцій держави; формування знань з питань державного кредиту та управління державним боргом, вивчення методів та джерел формування доходів бюджету, напрямів і форм фінансування видатків; оволодіння методикою визначення обсягів бюджетних видатків на реалізацію функцій держави.

 4. Тематичний план дисципліни ( назва теми, короткий зміст)

Тема 1. Сутність, призначення і роль бюджету держави

Функції держави - визначальний чинник формування бюджету. Багатогранність бюджету як суспільного явища. Бюджет держави як економічна категорія. Роль і місце бюджету у перерозподілених відносинах у суспільстві. Взаємозалежність ВВП, національного доходу та бюджету. Бюджетна централізація ВВП та її межі. Об‘єктивна тенденція зростання бюджетної централізації ВВП, чинники, що протидіють цій тенденції. Фінансові протиріччя у суспільстві, пов‘язані із формуванням бюджету, та способи їх вирішення. Забезпечення оптимальності пропорції розподілу й перерозподілу ВВП. Бюджетний вплив на забезпечення економічного і соціального розвитку. Бюджетна модель суспільства, необхідність її формування в Україні. Роль і місце бюджету у фінансово-кредитному механізмі. Бюджет у системі фінансового забезпечення потреб соціально-економічного розвитку, сфера поширення бюджетного фінансування. Бюджетні асигнування як “мультиплікатори” економічного росту. Бюджет у системі фінансового регулювання, його визначальна роль у сукупності економічних методів управління економікою. Інструменти бюджетного впливу на соціально-економічний розвиток.Тема 2. Бюджет як основний фінансовий план держави

Бюджет як основний фінансовий план держави. Склад і структура доходної і видаткової частин бюджету, фактори, що впливають на них. Відмінності між бюджетом як фінансовим планом і бюджетом як економічною категорією. Правовий характер бюджету як фінансового плану, його чинники. Бюджет як віддзеркалення економічної, соціальної і міжнародної політики держави. Поточний бюджет і бюджет розвитку. Бюджетний процес і його складові. Завдання, принципи й методи бюджетного планування. Чинники, що визначають якість розробки бюджету. Виконання бюджету.Тема 3. Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування

Стан бюджету: рівновага доходів і видатків; бюджетний надлишок; бюджетний дефіцит. Фактори, що визначають стан бюджету. Види бюджетного дефіциту. Джерела покриття бюджетного дефіциту. Державний кредит.Тема 4. Бюджетний устрій та побудова бюджетної системи України

Поняття бюджетного устрою і бюджетної системи, їх співвідношення.


Основи бюджетного устрою: встановлення принципів побудови бюджетної системи; виділення видів бюджетів; організація розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної системи; встановлення характеру взаємодії між бюджетами. Принципи побудови бюджетної системи. Поєднання централізованих і децентралізованих бюджетів як основа демократичного бюджетного устрою. Альтернативні принципи встановлення взаємозв‘язку централізованих і децентралізованих бюджетів: єдність бюджетної системи та автономність кожного бюджету. Визначальні ознаки єдності бюджетної системи, передумови її встановлення. Законодавче визначення бюджету держави як єдиного фонду фінансових ресурсів. Перевага й недоліки бюджетної системи, побудованої на принципі єдності. Поняття і характерні ознаки принципу автономності бюджетів, його забезпечення. Автономність бюджетів як визначальна передумова раціональної та ефективної фінансової діяльності місцевих органів влади й управління. Види бюджетів. Центральний бюджет держави, його призначення. Місцеві бюджети, їх види. Централізовані регіональні бюджети та бюджети в поселеннях. Засади розмежування видатків між окремими бюджетами. Територіальний та відомчий підходи до розподілу видатків. Фактори, що визначають порядок і пропозиції розподілу доходів між бюджетами. Закріплені та регулюючі доходи. Чинники й порядок закріплення доходів. Склад бюджетної системи України. Державний бюджет України, його призначення, склад та структура доходів і видатків. Роль державного бюджету в регіональному, галузевому і соціальному перерозподілі.. Роль місцевих бюджетів у регіональному розвитку.

Тема 5. Міжбюджетні відносини і система бюджетного вирівнювання

Характер і форми взаємовідносин між бюджетами. Нерівномірність економічного розвитку регіонів як передумова бюджетного вирівнювання. Субсидіювання та його види: субсидії, субвенції, дотації. Порядок виділення та використання окремих видів субсидіювання.


Вилучення бюджетних надлишків як форма взаємовідносин між бюджетами і бюджетного регулювання. Бюджеті позички ,їх причини, порядок виділення і погашення. Взаємні розрахунки між бюджетами, причини їх виникнення і порядок проведення.

Тема 6. Система доходів бюджету

Методи формування доходів бюджету. Доходи держави від підприємницької діяльності. Доходи від державних майна, угідь, послуг. Податковий метод мобілізації доходів бюджету. Державні позики. Джерела формування доходів бюджету. ВВП і національний доход як основа доходної бази бюджету. Причини й умови використання національного багатства для формування доходів бюджету. Склад і структура доходів бюджету України. Правове регулювання формування доходів. Особливості податкової структури України, її відмінності від розвинених країн.


Загальна характеристика податкової системи України. Види непрямих податків, їх роль у доходах бюджету. Пряме оподаткування, його види, значення прямих податків у формуванні доходів бюджету. Платежі за ресурси, їх вади , роль у доходах бюджету.
Неподаткові доходи бюджету. Надходження від використання і реалізації майна, що належить державі. Надходження від приватизації майна державних підприємств. Доходи рентного характеру. Інші неподаткові доходи бюджету.Надходження у бюджет від державних позик.
Організація мобілізації доходів бюджету.

Тема 7. Система видатків бюджету

Функції держави, їх вплив на склад і структуру видатків бюджету. Роль видатків бюджету у фінансовому забезпеченні потреб соціально-економічного розвитку. Галузева і цільова структура бюджетних видатків. Оптимізація структури видатків бюджету, її критерії.


Бюджетне фінансування. Форми бюджетного фінансування: кошторисне фінансування, державне фінансування інвестицій, позички з бюджету державним підприємствам, державні дотації. Методи бюджетного фінансування.

Тема 8. Видатки бюджету на економічну діяльність держави та науки

Склад видатків бюджету на економічний розвиток, їх роль і місце у розвитку економіки. Бюджет і структурна перебудова економіки України. Напрямки і форми бюджетного фінансування народного господарства. Бюджетні інвестиції, їх види. Капітальні вкладення і джерела їх фінансування. Конкурсний відбір об‘єктів бюджетного інвестування, його завдання і критерії. Бюджетне фінансування економіки за рахунок цільових державних позик.


Позики з бюджету державним підприємствам, порядок їх видачі і погашення.
Порядок дотування збиткових підприємств. Шляхи фінансового оздоровлення державного сектора і ліквідації збитковості. Операційні затрати в народному господарстві, їх склад і призначення. Роль і місце бюджету у фінансуванні операційних затрат. Видатки бюджету на науку. Організація наукових досліджень і джерела їх фінансування. Фінансування наукових установ Академії наук України. Фінансування наукових досліджень у відомчих наукових закладах та вищих закладах освіти.

Тема 9. Видатки бюджету на соціальний захист населення і соціальну сферу

Форми й види соціального захисту населення. Склад видатків бюджету на соціальний захист населення, їх роль в умовах переходу до ринкової економіки. Адресні субсидії громадянам на житло і комунальні послуги. Види разової фінансової допомоги громадянам. Форми й методи фінансового забезпечення соціальної сфери. Бюджетне фінансування закладів соціальної сфери, його організація. Основа кошторисного фінансування. Видатки бюджету на освіту, їх склад і структура. Бюджетні заклади освіти, особливості організації їх діяльності. Фінансування загальноосвітніх шкіл. Оперативно сітьові показники діяльності шкіл, порядок їх визначення. Система заробітної плати вчителів і порядок планування фонду заробітної плати. Складання і перевірка кошторису загальноосвітніх шкіл. Особливості кошторисного фінансування шкіл-інтернатів. Фінансування дитячих дошкільних закладів.


Бюджетне фінансування вищої освіти. Особливості кошторисного планування у вищих закладах освіти. Система заробітної плати працівників вищої школи. Позабюджетні кошти державних вищих закладів освіти. Видатки бюджету на охорону здоров‘я, їх склад і структура. Бюджетні заклади охорони здоров‘я, організація їх кошторисного фінансування. Фінансування медичних установ за нормативом бюджетних видатків на одного жителя. Особливості організації фінансової діяльності закладів охорони здоров‘я в умовах страхової медицини. Система заробітної плати медичних працівників і порядок планування фонду заробітної плати. Складання й перевірка кошторису лікарні. Фінансовий план територіального медичного об‘єднання. Бюджетне фінансування закладів культури, склад видатків. Особливості кошторису бібліотек, будинків культури та інших культурно-освітніх закладів. Фінансування преси, радіо, телебачення. Фінансування розвитку фізичної культури і спорту, роль бюджету в державній підтримці олімпійського руху.

Тема 10. Видатки бюджету на оборону та управління

Фінансові та політичні аспекти видатків держави на оборону. Воєнна доктрина країни та її вплив на рівень і розмір видатків на оборону. Склад видатків на оборону, порядок їх планування і фінансування. Видатки бюджету на державне управління, їх склад. Утримання органів законодавчої і виконавчої влади. Видатки на судові органи і прокуратуру. Видатки на правоохоронні органи. Видатки на утримання податкової адміністрації та митних органів. Порядок планування і фінансування видатків бюджету на управління.Тема 11. Видатки бюджету на обслуговування державного боргу

Державний кредит як специфічна ланка фінансових відносин. Державна політика позикових фінансів, її передумови. Форми державного кредиту, їх призначення. Суб‘єкти державного кредиту, їх класифікація. Чинники державного кредиту. Бюджетний дефіцит як основний чинник державного кредиту. Джерела покриття дефіциту бюджету, роль і місце державного кредиту. Передумови державного кредиту: наявність кредиторів, у яких є вільні кошти, довіра з боку кредиторів до держави; зацікавленість у наданні позик; спроможність держави погасити борги і виплатити дохід.


Державні позики як основна форма державного кредиту. Класифікація видів державних позик: за правом емісії; за ознакою держателів цінних паперів; за формою виплати доходів; за термінами погашення; за методами розміщення. Види цінних паперів з державних позик: облігації та казначейські зобов‘язання (векселі). Державний борг, його структура. Внутрішній та зовнішній, поточний та капітальний державний борг. Обслуговування державного боргу. Видатки бюджету на обслуговування державного боргу. Управління державним боргом. Способи управління: конверсія, консолідація, уніфікація, обмін облігацій за регресивним співвідношенням, відстрочка погашення, анулювання.

 1. Рекомендована література:

Основна навчальна література

Нормативно-правова база

 1. Конституція України: Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141 зі змінами і доповненнями на поточний період Електронний ресурс: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/page

 2. Бюджетний кодекс Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 50-51, ст.572 зі змінами і доповненнями на поточний період Електронний ресурс: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/157к/10-вр/page

 3. ЗУ «Про державний бюджет» Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 30, ст. 141 зі змінами і доповненнями на поточний період Електронний ресурс: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/187к/13-вр/page

 4. ЗУ « Про Кабінет Міністрів України»: Відомості Верховної Ради (ВВР), 2011, №9, ст.58 зі змінами і доповненнями на поточний період Електронний ресурс: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2591-17/page

 5. ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, № 24, ст.170 зі змінами і доповненнями на поточний період Електронний ресурс: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр

 6. ЗУ «Про Рахункову палату» Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, № 43, ст.212 зі змінами і доповненнями на поточний період Електронний ресурс: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/315/96-вр

 7. Указ Президента України «Про Положення про Державну казначейську службу України» від 13.04.2011 Електронний ресурс: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/460/2011

 8. ЗУ «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 13, ст.110 зі змінами і доповненнями на поточний період Електронний ресурс: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2939-12

 9. Податковий кодекс Відомості Верховної Ради (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112 зі змінами і доповненнями на поточний період Електронний ресурс: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page

Підручники і посібники

 1. Артус М.М., Хижа Н.М. Бюджетна система України Навчальний посібник. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. - 220 c.

 2. Булгакова С. О. Бюджетна система України та Євросоюзу : монографія / С. О. Булгакова, О. І. Барановський, В. Г. Барановська, Г. В. Кучер, О. В. Пильтяй, С. В. Волосович, О. О. Чечуліна, І. С. Микитюк, Т. В. Канєва, Н. І. Сушко; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К., 2010. - 396 c. - укp.

 3. Бюджетна система: конспект лекцій / укладачі: К. В. Ілляшенко, Т. О. Ілляшенко. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 208 с.

 4. Бюджетна система – конспект лекцій (file://localhost/D:/Фінанси/Бюджетна%20система/Читальня%20он-лайн%20_%20Бюджетна%20система%20-%20конспект%20лекцій.mht

 5. Бюджетна система : навч. посіб. / уклад.: Р. С. Сорока, І. Г. Благун; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л. : ЛьвДУВС, 2011. - 234 c. - Бібліогр.: с. 230-234. - укp.

 6. Василик О. Д., Павлюк К. В. Бюджетна система України: Підручник. / О. Д Василик., К. В. Павлюк – К.: Центр навчальний літератури, 2004. – 544с.

 7. Васютинська Л. А. Бюджетна система України: проблемні питання : монографія / Л. А. Васютинська, М. О. Слатвінська, О. Ю. Дубовик, І. С. Луценко, І. В. Мартинюк; ред.: В. Г. Баранова; Одес. нац. екон. ун-т. - Одеса : Атлант, 2013. - 251 c. - укp.

 8. Карлін М. І. Бюджетна система України: Навчальний посібник / М. І. Карлін. - К.: Знання, 2008. – 428 с. – (Вища освіта ХХІ століття)

 9. Крочук В. М. Бюджетна система : навч. посіб. у схемах, формулах і табл. для студентів галузі знань "Економіка і підприємництво" напряму підгот. "Фінанси та кредит" / В. М. Крочук, М. П. Політило, Р. І. Задерецька, О. І. Познякова; Нац. техн. "Львів. політехніка". - Львів : Сорока Т. Б., 2014. - 173 c. - Бібліогр.: с. 171-173 - укp.

 10. Нескородєва І. І. Бюджетна система в структурно-логічних схемах : навч. посіб. / І. І. Нескородєва; Харк. нац. екон. ун-т. - Х. : ІНЖЕК, 2012. - 173 с. - Бібліогр.: с. 154-157 - укp.

 11. Омелянович Л. О. Бюджетна система : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. О. Омелянович, О. В. Хістєва, Т. О. Єгоркіна, Т. І. Свинаренко; ред.: Л. О. Омелянович; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2013. - 291 c. - Бібліогр.: с. 278-285 - укp.

 12. Пасічник Ю. В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. посібник./ Ю. В. Пасічник – 2-ге вид. – К.: Знання-Прес, 2003. – 523с.

 13. Пасічник Ю. В., Бюджетна система України, Навч. посіб. / Ю. В. Пасічник – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання,2008. – 670 с. (Вища освіта ХХІ століття)

 14. Старостенко Г. Г. Бюджетна система: Навч. пос. / Г. Г. Старостенко, Ю.В. Булгаков – К. : Центр навчальної літератури, 2006. — 240 с.

 15. Федосов Бюджетна система: підруч / за наук. ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія. — К.: Центр учбов. літератури; Тернопіль: Екон. думка, 2012.— 871 с.

 16. Фещенко Л. В. Бюджетна система України: Навчальний посібник. / Л. В Фещенко., П. В. Проноза, Н. В. Кузьминчук. – К.: Кондор, 2008. – 440 с.

 17. Чала Н. Д. Бюджетна система: навчальний посібник / Н. Д. Чала, Н. В. Лазоренко. – К.: Знання, 2010. – 223 с.

 18. Юрій С. І. Бюджетна система. Вишкіл студії : навч. посіб. / С. І. Юрій, О. П. Кириленко, В. Г. Дем'янишин, Й. М. Бескид, А. Ю. Дерлиця; ред.: С. І. Юрій, О. П. Кириленко; МОН України, Терноп. нац. екон. ун-т. - Т. : ТНЕУ, 2010. - 423 c. - Бібліогр.: с. 399-400. - укp.

 19. Юрій С. І. Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця, Н. І. Карпишин, С. Л. Коваль, О. Я. Колісник, З. М. Лободіна, Б. С. Малиняк, Г. Б. Погріщук, І. П. Сидор, В. І. Стоян, Н. М. Ткачук, М. М. Тріпак, О. І. Тулай, О. Л. Шашкевич, В. П. Горин, В. В. Письменний; ред.: С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 623 c. - Бібліогр.: с. 581-584 - укp.

 20. Юшко С. В. Бюджетна система : навч. посіб. / С. В. Юшко; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. - Харків : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2013. - 347 c. - Бібліогр.: с. 302-326 - укp.


Додаткова навчальна література

 1. Благун І. Г. Бюджетний менеджмент: Навчальний посібник / І. Г. Благун, Р. М. Воронко, М. Л. Бучкович. – Львів: «Магнолія-2006», 2007. – 224 с.

 2. Галушка Є. О. Бюджетний менеджмент: навчально-методичний посібник / Є. О. Галушка. - , 2007 р. – 280с.

 3. Державні цільові фонди: - навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка і підприємництво” за напрямом підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” – Дніпропетровськ. – Дніпропетровська державна фінансова академія: 2009. – 58 с.

 4. Клець Л. Є. Бюджетний менеджмент: навчальний посібник / Л. Є. Клець. - , 2007р. – 640 с.

 5. Панкевич Л. В. Бюджетний менеджмент: Навч. посіб. / Л.В. Панкевич, М.А. Зварич. — К., 2006. — 293 с.

 6. Федосов В. М. Бюджетний менеджмент: Підручник / В. М. Федосов, В. М. Опарін, І. А. Золотько та ін.; За заг. ред. проф. В. М. Федосова. — К.: КНЕУ, 2002. — 450 с.

 7. Фінанси: підручник. / [С. І. Юрій, В. М. Федосов, Л. М. Алексеєнко та ін. ]; за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. — К.: Знання, 2008. — 611 с. (file://localhost/D:/Фінанси/Бюджетна%20система/Державна%20дотація%20-%20Фінанси%20Бібліотека%20українських%20підручників.mht ))

 8. Юрій С. І. Казначейська система: Підручник / Юрій С .І., Стоян В.І., Мац М.Й. - Тернопіль, 2002. – 394 с.

 9. Юхименко П. І. Теорія фінансів: Підручник / За ред. проф. В. М. Федосова, С. І. Юрія. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 576 с. 1. Довідкова інформація:ПІБ викладача повністю, посада, вчене звання, електронна адреса викладача

_Шийко Віра Ігорівна, доцент, кандидат економічних наук, viraSh@i.ua

Адреса, телефон та режим роботи кафедри

1-й корпус, аудиторія 519,

з понеділка по п’ятницю з 09-00 до 16-30
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка