Назва дисципліни / Рекомендовані джерела ЕкономікаСкачати 139.51 Kb.
Дата конвертації14.11.2016
Розмір139.51 Kb.

Назва дисципліни / Рекомендовані джерела

Економіка (Форма контролю - залік)


 1. Курочник А. С. Операционный менеджмент:Учеб пособ. – К., 2003. – 673 с.

 2. Мельник С. А. Управління регіональною економікою: Навч. метод. посібник для самост. Вивчення дисциплінм. – К., 2001. – 152 с.

 3. Мочерний С. В.Політична економія: Навч. посібник. – К., 2002. – 687 с.

 4. Башнянин Г. І., Медведчук С. В., Шевчук Є. С. Політична економія./ За ред. Г. І. Башнянина. - Львів: "Новий світ - 2000", 2004. - 480 с.

 5. Політична економія: Навч. пос./ Г. А. Огаян, В. О. Паламарчук, А. П. Румянцев. - К.: МАУП, 2003. - 520 с.

 6. Мурашко М. І. Менеджмент персоналу: Навч. практ. Посібник. – К., 2002. – 311 с.

 7. Юрківський Ю. М. Регіональна економіка та соціальна географія. Зарубіжні країни. – К., 2001. – 416 с.

 8. Петренко Ю. В., Рохко О. Д. Місцеві фінанси: Конспект лекцій. – К. , 2004. – 288 с.

 9. Новичков. В. Аграрная политика: Учеб. пособие. – М.2001.- 287 с.

 10. Сажина М. А. Научные основы экономической политики государства. – М., 2001. – 240 с.

 11. Мельник С. А. Управління регіональною економікою: Навч.-метод. посібник. – К., 2001. – 152 с.

 12. Ходаківська В. П., Бєляєв В. В. Ринок фінансових послуг: теорія і практика: Навч. пос. - К.: ЦУЛ, 2002. - 616 с.

 13. Маслова С. О., Опалов О. А, Фінансовий ринок. - К.: Каравела, 2004. - 344 с.

 14. Фінанси. Грошовий обіг. Кредит. Навч. пос./ Л.О. Дробозіна, 2001. - 352 с.

 15. Злупко С. М. Основи історії економічної теорії. - Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. - 628 с.

 16. Злупко С. М. Економічна думка України. - Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. - 496 с.

 17. Солонінко К. С. Макроекономіка. - К.: ЦУЛ, 2002. - 320 с.

 18. Економічна теорія/Під ред. Предборського В. А. - К.: Кондор, 2003. - 492 с.

 19. Скаленко О. Глобальні резерви поступу. - К.: Основи, 2000. - 394 с.

 20. Івченко І. Ю. Економічні ризики. - К.: "Центр навчальної літератури", 2004. - 304 с.Право (форма контролю - залік)


 1. Муніципальне право України/ За ред.В. Ф. Погорілка, О. Ф. Фризького . – К. , 2001. – 350 с.

 2. Кравченко В. В., Пітник М. В. Муніципальне право України. – К., 2003. – 672 с.

 3. Колпаков В. К. Адміністративне право України. - К.: Юрінком Інтер, 1999. - 736 с.

 4. Адміністративне право України: Підручник / За ред. С. В. Ківалова. - Одеса: Юридична література, 2003. - 896 с.

 5. Административное право Украины / За ред. Ю. П. Битяка. - Харьков: Право, 2003. - 576 с.

 6. Старилов Ю. Н. Курс общего административного права. - М.: Издательство НОРМА, 2002. - 728 с.

 7. Гибричидзе Б. Н., Чернявский А. Г., Ким-Кимэн А. Н. Административное право: Учебник. - М., 2004. - 480 с.

 8. Кельман М. С., Мурашин О.Г., Хома Н.М. Загальна теорія держави і права: Підручник. –Львів, 2003. – 584 с.

 9. Венгеров А.Б. Теория государства и права. – М., 2004. –608 с.

 10. Елиинек Г. Общее учение о государстве. – СПб, 2004. – 752 с.

 11. Скакун О. Ф. Теорія держави і права. – Харків, 2001. – 656 с.

 12. Черданцев А. Ф. Теория государства и права. –М.: Юрайт, 2000.– 432 с.

 13. Теория государства и права / Под ред. Н.И. Матузова, А. В. Малько. – М., 2003. – 776 с.

 14. Загальна теорія держави і права / М. В. Цвік. – Харків, 2002. – 432 с.

 15. Теорія держави і права / В.В. Копєйчиков. – К.: Юрінком Інтер, 202. – 368 с.

 16. Теория государства и права: Учебник / Под. ред. В. К. Бабаева. – М.: Юристь, 2004. – 592 с.

 17. Сырых В. М. Теория государства и права / М., 2004. – 704 с.

 18. Цивільне право України: Підручник / Є.О. Харитонов, Н.О. Саніахметова. К.: Істина, 2003. – 776 с.

 19. Цивільне право України: Академічний курс: У двох томах / За заг. Ред. Я.М. Шевченко. – Т. 1. Загальна частина. – К., 2004. – 520 с.

 20. Трудове право України / Пилипенко П. Д.. – К., 2003. – 536 с.

 21. Трудове право України: Академічний курс. / П.Д. Пилипенко. – К., 2004. – 536 с.

 22. Прокопенко В.І. Трудове право України. – Х.. 2002. – 528 с.

 23. Цивільне право України / О.В. Дзера. – К., 2002. – 720 с.

 24. Цивільний кодекс україни. – Х., 2003. – 408 с.

Методологія системного підходу та наукових досліджень (Форма контролю - екзамен)


 1. Жоль К. К. Методи наукового пізнання і логіка для юристів: Навч. пос. К., 2001. – 288 с.

 2. Лудченко А.А., Лудченко Я. А., Примак Т.А. Основы научных исследований. – К., 2001. – 113 с.

 3. Наринян А.Р., Поздеев В.А. Основы научных исследований. – К, 2002. – 109 с.

 4. Баскаков А. Я., Туленков Н. В. Методология научного исследования. – К.: МАУП, 2002. – 216 с.

 5. Цехмістрові Г. С. Основи наукових досліджень. К., 2004. – 240 с.

 6. П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень. – К, 2003. – 116 с.

 7. Філіпченко А.С. Основи наукових досліджень. – К., 2004.– 208 с.

 8. Крушельницька О. В. Методика та організація наукових досліджень. – К., 2003. – 192 с.

 9. Білуха М. Т. Основи наукових досліджень. – К., 1997. – 271 с.

 10. Томас Серджіовані Керування освітою і шкільне врядування.- К., 2004. – 240 с.

 11. Генсон Марк керування освітою та організаційна поведінка. – Львів, 2002. – 384 с.

 12. Брінклі А. Мистецтво бути викладачем. – К., 2003. – 144 с.

 13. П’ятницька І. В. Основи наукових досліджень. – К., 2003. – 116 с.

 14. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень. – К., 2004.- 216 с.

 15. Сидоренко О. Ситуаційна методика навчання: Теорія і практика. – К., 2001. – 256 с.

 16. Наринян А. Р. Основы научных исследований. – К., 2004. – 10 с.


Державне управління (Форма контролю - екзамен)


 1. Мельник А. Ф. Державне управління: Навч. пос. – К., 2003. – 343 с.

 2. Глазунов Н. И. Система государственного управления. – М., 2003. – 551 с.

 3. Макарыко А. В. Бюрократия в системе политической власти. – СПб., 2004. – 145 с.

 4. Цвєтков В., Горбатенко В. Демократія. Бюрократія. – К., 2001. – 344 с.

 5. Повноваження місцевого самоврядування/ Упоряд. В. Кравченко, С. Легка. – К., 1999. – 167 с.

 6. Зотов В. Б., Макашев З. М. Муниципальное управление. – М.. 2002. – 279 с.Технологія комп’ютерних мереж та основи інформаційних технологій

(Форма контролю - екзамен)


 1. Жураківський Ю. П., Полторак В. П. Теорія інформації та кодування: Підручник. – К.. 2001. – 255 с.

 2. Катренко А. В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації. - Львів: "Новий світ - 2000". - 424 с.

 3. Молодцова О. П. Прикладне програмне забезпечення. – К.: КНЕУ, 2000. – 264 с.

 4. Писаревська Т. А. Інформаційні системи і технології в управлінні трудовими ресурсами. – К.: КНЕУ, 2000. – 279 с.

 5. Заєць В. М. Функцій не програмування. – Львів, 2003. – 160 с.

 6. Єжова Л. Ф. Алгоритмізація та програмування процедур обробки інформації. – К.: КНЕУ, 2000. – 152 с.

 7. Макарова М. В., Карнаухова Г. В., Запара С.В. Інформатика та комп’ютерна техніка. – Суми, 20003. – 642 с.Психологія управління (Форма контролю - екзамен)


 1. Ануфриева Н. А. Социальная психология: Курс лекцій. – К., 2003. – 136 с.

 2. Головатий М. Ф. Політична психологія. – К., 2001. – 136 с.

 3. Ромашев О. В., Ромашова Л. О. Социология и психология управления.- М.. 2002. – 432 с.

 4. Ромшов О. В. Социология и психология управления. – М., 2002. – 512 с.

 5. Сурмин Ю. Т. Теория общественного мнения. – К.,3 1999. – 69 с.

 6. Удальцова М. В., Аверченко Л. К. Социология и психология управления. – М., 1996. – 144 с.

 7. Удальцова М. В., Аверченко Л. К. Социология и психология управления. – Ростов – на – Дону, 2002. – 320 с.

 8. Фролов С. Социология организации: учебник. – М., 2001. – 384 с.

 9. Льовочіна А. М.Етнопсихологія: Навч. посібник.- К., 2002. – 144 с.

 10. Олбрайт-Лембрик Психологія управління: Посібник. – К., 2003. – 586 с.

 11. Плеха Ю. І.Ключі до успіху, або організація та управлінська культура: Навч. посібник. – К., 2002. – 337 с.

 12. Уколов В. Ф., Масс А. М., Быстряков И. К. Теория управлення: Учебник. – М., 2003. – 226 с.

Державна служба (Форма контролю - екзамен)


  1. Місцеві державні фінанси в Україні: нормативно-правове регулювання/ Упоряд. О. І. Сушинськй. – Львів, 2002. – 136 с.

  2. Саймон Г. А. Адміністративна поведінка: Дослідження прийняття рішень в організаціях, що виконують адміністративні функції. – К., 2001. – 392 с.

  3. Лазор О. Д. Основи місцевого самоврядування. – К., - 432 с.

  4. Колодій А. М. Державне будівництво та місцве самоврядування. – К., 2001. – 229 с.

  5. Біленчук П. Д., Кравченко В. В. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право): Навч. посібник. – К., 2000. – 304 с.

  6. Грищук М. В. Нариси історії місцевого самоврядування України. – Острог., 2001. – 160 с.

  7. Орленко В. І. Історія державного управління в Україні. – К., 2001. – 268 с.і

  8. Малиновський В. Я. Державна служба: теорія і практика. – К., 2004. – 160 с.

  9. Бандурко О. М. Адміністративна діяльність. Частина особлива: Підручник. - Харків., 2000. – 368 с.

  10. Глазунова Н. И. Система государственного управления . – М., 2003. – 551 с.

  11. Повноваження місцевого самоврядування. Збірник нормативних актів/ Упоряд. В. Кравченко, С. Легка. – К., 1999. – 167 с.

  12. Малиновський В. Я. Державне управління. – К., 2003. – 343 с.

  13. Зотов В. Б., Макашев З. М. Муниципальное управление. – М., 2002. – 279 с.

14. Радуги А. А. Політологія: Курс лекцій. – М., 2003. – 336 с.

Соціальна і гуманітарна політика (Форма контролю - екзамен)


 1. Основи соціальної політики: Навч. посібник., 2002. – 200 с.

 2. Кравченко А. Социология и политология: Учеб. Пособие. – М., 2000. – 312 с.

 3. Бабюсов Е. М. Социология управления. – Минск, 2002. – 278 с.

 4. Прогнозирование и моделирование в социальной сфере/ Под ред. В. М, Сафронова. – М., 2002. – 192 с.

 5. Радваев В. В., Шкаратан О. И. Социальная стратификация. – М., 1996. – 318 с.

 6. Система социологического знания/ Под ред. Г. В. Щокина. – К., 2001. – 206 с.

 7. Соколов А. В.Социальные коммуникации.- Ч. 1. – М., 2001. – 224 с.;

– Ч. 2 – М., 2003. – 160 с.

8.Социальный конфликт . Общее и особенное. – М., 2002. – 526 с.

9. Справочник по политическому консультированию/ Под ред. Д. Палматтера. – М., 2002. – 330 с.

10. Старовойтова А.И., Золотарев Т. Ф. Занятость населения и ее регулирование. – М., 2001. – 192 с.

11.Угольницкий Г. А. Модели социальной иерархии. – М., 2000. – 85 с.

12.Удальцова М. В. Социология управления. – М., 1999. – 144 с.

13. Холостов Н. Социальная работа: теория и практика. – М., 2002. – 427 с.

14. Холостова Е. Теория социальной работы: Учебник. – М., 2001. – 334 с.

15.Холостова Е. И. Социальная политика. – М., 2001. – 204 с.

16. Холостова Е. И. Социальная работа: Теория и практика. – М., 2002. – 427 с.

17. Щербина В. В. Социальные теории и организации: Словарь. – М., 2000. – 320 с.

18.Чарльз Ф. Эндрейн Сравнительный анализ политических систем. – М., 2000. – 320 с.
Політологія (Форма контролю - екзамен)


 1. Кирилюк Ф. М. Політологія Нової доби: Навч. пос. К., 2003. – 304 с.

 2. Причепій Є. Класики політичної думки

 3. Рудин Ф. М. Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденцыъ розвитку: Навч. посібник. – К., 2002. – 227 с.

 4. Сукратівський В. А., Палій О. М. Соціальна правова держава в України: проблеми теорії і практики. – К.. 2000. – 600 с.

 5. Соловьев А. И. Политические теории, политические технологии. – М., 2003. – 559 с.

 6. Абулмагд А. К. Преодолевая барьеры : диалог цивилизации. – М., 2000. – 192 с.

 7. Халипов В. Ф. Наука о власти. Кратология. – М.. 2002. – 448 с.
 1. Аквінський Т. Коментарі до Аристотелевої „Політики”. – К., 2003. – 794 с.

 2. Алмонд Г. Сравнительная политология сегодня: Мировой обзор. – М., 2002. – 537 с.

 3. Ваймер Аналіз політики. Концепція і практика – К., 2000. – 654 с.

 4. Причепій Є. Класики політичної думки від Платона до Макса Вебера. – К., 2002. – 564 с.

 5. Веймер Д.А., Вайнініг Е. Р. Аналіз політики: концепції і практика. – К., 2000. – 564 с.

 6. Артемов Г. П. Политическая соціологія. – М., 2002. – 280 с.

 7. Ашин Г. К., Понеделков А. В. Основы политической элитологии – М., 1999. – 304 с.

 8. Бебик В. М. Базові засади політології. – К., 2001. – 384 с.

 9. Бегунов Ю. К. 13 теорий демократии. – СПб, 200. – 240 с.

 10. Борцов Ю. Политическая соціологія. – Ростов-на-Дону, 2001. – 640 с.

 11. Бобир І. Г., Токар В.А. політична наука у категоріях, поняттях, схемах. – К., 1998. – 192 с.

 12. Василик М. А., Вершини М. С. Политология. Элементарный курс. – М., 2001. – 270 с.

 13. Вебер М. Соціологія. Загально історичні аналізи. Політика. – К., 1998. – 543 с.

 14. Гаевский Б. А. Философия политики. – К., 2001. – 174 с.

 15. Гобозов И. А. Философия политики. – М., 2002. -320 с.

 16. Головатий М. П. Політична психологія: Навч. посібник. – К., 2001. – 136 с.

 17. Браун М. Пол Посібник з аналізу державної політики. – К., 2000. – 343 с.

 18. Даниленко В. И. Современная политическая теория.- М., 2001. – 480 с.

 19. Демокритя и гражданское общество. О трудностях европейского социализма и перспектива демократия/ Под ред. Дж. Кина. – М., 2001. – 400 с.

 20. Денхофф М. Границы свободы. – М., 2001. – 232 с.

 21. Дзюбо І. С., Лемківський К. М. Політологія. – К., 2001. – 415 с.

 22. Каретті Е. Маса і влада. – К., 2001. – 415 с.

 23. Кола Д. Политическая социология. – М., 2001. – 406 с.

 24. Колодій А. Політологія. Політика і суспільство. – К.. 2000. – 584 с.

 25. Коваленко В. Б. Политическая конфликтология. – М., 2002. – 400 с.

 26. Колосов В. А., Миро ненко Н. С. Геополітика и политичская география. – М., 2002. – 479 с.

 27. Коротец И. Д. Политология. 100 экзаменационных ответов. – Ростов- на Дону. – 2002. – 256 с.

 28. Кравченко А. Социология и политология: Учеб. Пособие. – М., 2000. – 312 с.

 29. Кухта Б. Феномен політичного лідера: історичні силуети на тлі епох. – Львів, 2000. – 231 с.

 30. Кучерявий М. Т. Політологія. – К., 1998. – 431 с.

 31. Левенець С. Теоретико-метоличні засади української суспільно-політичної думки. – К., 2001. – 585 с.

 32. Ледяев В. Г. Политология в России. Власть: концептуальный анализ. – М., 2001. – 387 с.

 33. Лібералізм. Антологія/ Упор. О. Про ненко. – К.. 2002. – 1122 с.

 34. Лучшие рефераты по политологи/ Сост. Ю. Везденев. – Ростов–на- Дону, 2002. – 320 с.

 35. Макаренко А. В. Бюрократия в системе политической власти. – СПб., 2004. – 145 с.

 36. Макаренко В. П. Главные идеологии современности. – Ростов-на- Дону. – 2000. – 480 с.

 37. Мартышен В. О. История политических учений. – М., 2002. – 912 с.

 38. Медведев Н. П. Политическая регионалистика. – М.. 2002. – 176 с.

 39. Міллер Д. Енциклопедія політичної думки. – К., 2000. – 469 с.

 40. Моисеев Н. Н. Размышления о современной политологии. – М., 2000. – 216 с.

 41. Патнам Т. Творення демократії. – К.. 25001. – 302 с.

 42. Піча В. М., Хома Н. М. Політологія. – К., 2002.- 344 с.

 43. Піча В. Політологія: Навч. посібник. – К., 2001. – 326 с.

 44. Политические конфликты:Основания, типологія, динамика./ Под. Ред. А. В. Глуховом. – М., 280 с.

 45. Политический процесс: Основные аспекты и способы анализа./ Под ред. Е. Ю. Мелашкиной. – М., 2001. – 304с.

 46. Политология: проблемы теории/ Под ред. В.А. Ачкасова. – СПб., 2000. – 384с.

 47. Политология в российских регионах.1991-2000. – М., 2001. – 238с.

 48. Политология: Альбом схем/ Сос. Е.В.Макаренков, В.И.Сумков. – М., 2000. – 208с.

 49. Програма кандидатського іспиту зі спеціальності „ Політичні інститути”. – К., 1999. – 11с.

 50. Пушкарев Г. В. Политический менеджмент. – М., 2002. – 400 с.

 51. Решнеков С. В. Яскевич Я. С. Человек и общество. – Минск., 2001. – 368 с.

 52. Ролз Дж. Політичний лібералізм. – К., 2000. – 382 с.

 53. Рудич І. Україна в сучасному геополітичному просторі. – К., 2002. – 488 с.

 54. Рябов С. Політичні вибори. – К., 1998. – 96 с.

 55. Рябов С. І. Політологічна теорія держави. – К., 1996. – 240 с.

 56. Сажина М. А. Научные основы экономической политики государства. – М., 2001. – 240 с.

 57. Срторі Дж. Порівняльна конституційна інженерія. – К., 2001. – 224 с.

 58. Симонов К. В. Политический анализ. – М.. 2002. – 152 с.

 59. Скороходова А. В. Рефераты по политологии и социологии. – Ростов-на-

Дону, 2002. – 256 с.

 1. Соловьев А. В. Политология: Политическая теория, политические технологии. – М., 2000. – 560 с.

 2. Сравнительный анализ политических систем. Эффективность осуществления пол

 3. Стоун Д. Парадоксы политики. – К., 2000. – 300 с.

 4. Теплоухова Т., Кухта Б. Політичні лідери і еліти. – Львів., 1995. – 200 с.

 5. Тертичка В. Державна політика. – К.. 2002. – 750 с.

 6. Тощенко Ж. Т. Политическая политология. – М., 2002. – 495 с.

 7. Трошихин В. В., Теплов В. И. Культура политического процесса. – М., 2001. – 224 с.

 8. Фаер С. Примеры, Стратегии и тактики предвыборной борьбы. – К., 2001. – 135 с.

 9. Федорова М. М. Классическая политическая философия. – М., 2001. – 135 с.

 10. Халипов В. Ф. Наука о власти. Кратология. – М.. 2002. – 448 с.

 11. Холландер П. политические парадигмы. – СПб., 2001. – 592 с.

 12. Хрестоматія з історії світової політичної думки. – Миколаїв,. – 2002. – 220 с.

 13. Хто є хто в Україні. – К., 2000. – 568 с.

 14. Цвєтков В., Горбатенко В. Демократія. Бюрократія. – К., 2001. – 344 с.

 15. Чилкот Рональд Теории сравнительной политологии. – М., 2001. – 560 с.

 16. Чичерин Б. Н. политические мыслители Древнего мира. – СПб., 2000. – 336 с.

 17. Шляхтун Політологія. – К., 2002. – 576 с.

 18. Донченко О., Романченко Ю. Архетипи соціального життя і політика (глибинні регулятиви психологічного повсякдення): Монографія. – К., 2001. – 344 с.
Міжнародне законодавство (Форма контролю - екзамен)


 1. Меджународное право / Отв. ред. Ю.М. Колосов, В.И. Кузнєцов. - М., 1998. - 624 с.

 2. Международное право в документах / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. - М., 2000. - 824 с.

 3. Офіційний переклад нормативних актів Євросоюзу в сфері інформаційно-комунікаційних технологій. - К., 2002. - 220 с.

 4. Міжнародні договори україни. - К., 1997. - 391 с.

 5. Тускоз Ж. Міжнародне право. - К., 1998. - 416 с.

 6. Збірник нормативно-правових актів Європейського Союзу у сфері навколишнього середовища. - Львів, 2004. - 192 с.

 7. Дейвис Г. Право внутреннего рынка Європейського Союза. - К., 2004. - 422 с.

 8. Тиунов О.И. Международное гуманитарное право. - М., 1999. - 328 с.

 9. Буткевич В. Г. Міжнародне право. Основи теорії. - К, 2002. - 608 с.

 10. Топорнин Б.Н. Европейское право. - М., 1999. - 458 с.

 11. Еврапейское право / Под ред. Л. М. Єнтина. - М., 2004. - 720 с.Міжнародна політика (Форма контролю - екзамен)


 1. Восток. Запад. Север. Основные направления международной политики. 1945-1996/ Под ред. Г. Лунстад. – М., 2002. – 360 с.

 2. Гайдуков Мыжнародны выдносини ы зовнышня полытика. 1980-2000. – К., 2001. – 624 с.

 3. Денхофф М. Границы свободы. – М., 2001. – 232 с.

 4. Коваленко В. Б. Политическая конфликтология. – М., 2002. – 400 с

 5. Колосов В. А., Миро ненко Н. С. Геополітика и политичская география. – М., 2002. – 479 с.

 6. Лебедева М. М. Мировая политика. – М., 2003. – 351 с.ы

 7. Медведев Н. П. Политическая регионалистика. – М.. 2002. – 176 с.

 8. Мировое политическое развитие: век ХХ. – М., 1995 . – 366 с.

 9. Накасоне Я. Государственная стратегия Японии в ХХ веке. – М., 2000. – 312 с.

 10. Нартов Н. Геополитика: Учебник. – М.. 2000. – 359 с.

 11. Платоноа О. Почему погибнет Америка. Тайное мировое правительство. – К., 2002. – 136 с.

 12. Политология в российских регионах.1991-2000. – М., 2001. – 238с.

 13. Рудич І. Україна в сучасному геополітичному просторі. – К., 2002. – 488 с

 14. Слабай М. А., Панчук Л. О. Політична історія ХХ століття. – К., 2001. – 443 с.

 15. Соргин В. В. Политическая история США. – М., 2001. -400 с.

 16. Теория международных отношений/ Под ред. Цыганкова П. А. – М., 2002. – 200 с.

 17. Теория международных отношений: Учеб . пособие для ВУЗов. – М., 2002

 18. Теплоухова Т., Кухта Б. Політичні лідери і еліти. – Львів., 1995. – 200 с.

 19. Тимашова Т. Н. Канадская модель федерализма: Монография – М., 2002. – 128 с.

 20. Торкунов В. А., Ильин М. В. Китай в мировой политике. – М., 2001. – 528 с.

 21. Уткин А. И. Американская стратегия для ХХ века. – М., 2000. – 272 с.

 22. Хаусхофер К. О геополитике. Работы разных лет. – М., 2001. – 426 с.

 23. Цыганков П. А. Теория международных отношений на рубеже столетий. – М., 2002. – 362 с.

 24. Маддісон В. В., Шахов А. В. Сучасна українська геополітика: Навч. посібник. – К., 2003. – 176 с.

 25. Марущак М. Історія дипломатії ХХ ст. – Львів. – 304 с.

 26. Мандола В. А. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1945-70- ті роки): Підручник. – К.. 2003. – 558 с.Менеджмент організацій (Форма контролю - екзамен)


 1. Стратегический менеджмент/Под ред. Володькина М. В.. – К., 2002. – 149 с.

 2. Удальцова М. В. Социология управления. – М., 1999. – 144 с.

 3. Фролов С. Социология организации: учебник. – М., 2001. – 384 с.

 4. Мурашко М. І. Менеджмент персоналу: Навч. посібник. – К.. 2002. ь- 311 с.

 5. Курочник А. С. Операционный менеджмент: учеб. пособие. – К., 2000. – 144 с.

 6. Палеха Ю. І. Менеджмент для початківців: Навч. посібник. – К., 2003. – 217 с.

 7. Палеха Ю. І. Управлінське документування: Навч. посібник в 2-х ч. .- К., 2002. – 383 с.

 8. Писаренко Т. А. Інформаційні системи і технології в управлінні трудовими ресурсами: Навч. посібник. – К., 2000. – 270 с.

 9. Сладкевич В. П. Мотиваційний менеджмент: курс лекцій. – К.. 2001. – 161 с.

 10. Слісаренко І. Ю. Паблік рілейшнз у системі комунікації та управлінні: Навч. посібник. – К., 2002. – 147 с.

 11. Сосін О. С., Казарцев В. В. Виробничий і операційний менеджмент: Навч. посібник. – К., 2002. -147 с.

 12. Тимошенко И. И., Сосник А. С. Менеджер организации: Учеб пособие. – К., 2002. – 350 с.

 13. Федоренко В. Г. Інвестиційний менеджмент: Навч. посібник. – К., 2001. – 280 с.

 14. Хіт Роберт Кризовий менеджмент для керівників. – К., 2002. – 566 с.

 15. Комарова Е. И.. Войтенко А. И. Менеджмент социальной работы. – М.. 2001. – 288 с.

 16. Пастухов В. В. Стратегічне управління підприємством: філософія, політика, ефективність: Монографія. – К., 2002. – 554 с.

 17. Годин В. В., Корнеев И. К. Информационное обеспечение управленческой деятельности. – М., 240 с.

 18. Корнеев И. К. Информационные технологии в управлении. – М., 2001. – 157 с.

 19. Уколов В. Ф., Масс А. М., Быстряков И. К. Теория управлення: Учебник. – М., 2003. – 226 с.

Міжнародна економіка (Форма контролю - екзамен)

 1. Овчинников Г. П. Международная экономика. – СПб., 1998. – 620 с.

 2. Рокоча В. В. Міжнародна економіка: Навч. пос.: У 2 кн. – К.: Таксон 2000 – Кн. І: Міжнародна торгівля: теорія і практика. – 320 с.

 3. Рокоча В. В. Міжнародна економіка: Навч. пос.: У 2 кн. – К.: Таксон 2000-2003. – Кн. ІІ: Монетарна теорія міжнародної економіки. – 2003. - 302 с.

 4. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч. пос / О.І. Береславська, О. М. Наконечний. – К.: КНЕУ, 2002. – 392 с.

 5. Снохацька О. М. Міжнародні ф’ючерсні ринки: теоретико-методологічний аспект: Монографія. – Тернопіль, 2002. – 454 с.

 6. Мельник В. В., Козюк В. В. Міжнародна інвестиційна діяльність: Навч. пос. – Тернопіль, 2003. – 249 с.

 7. Міжнародні організації: Навч. пос / За ред. Ю.Г. Козака, В. В. Ковалевського. – К.: ЦУЛ, 2003. – 288 с.

 8. Дахно І.І.Міжнародна торгівля: Навч. пос. – К.: МАУП, 2003. – 296 с.

 9. Румянцев А. П., Коваленко Ю. О. Міжнародна торгівля послугами: Навч. пос. - К.: ЦНЛ, 2003. - 112 с.

 10. Рум’янцев А. П., Рум’янцева Н. С. Зовнішньоекономічна діяльність: Навч. пос. - К.: ЦНЛ, 2004. - 377 с.

 11. Козик В. В., Панкова Л. А., Даниленко Н.Б, Міжнародні економічні відносини: Навч. пос. - К., 2001. - 277 с.

 12. Козик Ю. Г., Лук’яненко Д. Г., Макогон Ю. В. Міжнародна економіка: Навч. пос. - К., 2002. - 436 с.

 13. Савельєв Є. В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів. - Тернопіль, 2002. - 504 с.

 14. Новицький Є.В. Міжнародна економічна діяльність України. - К.: КНЕУ, 2003. - 948 с.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка