Навчально-методичний посібник Видавництво Національної академії дпсу 2012 Джигун Л. М., Палагнюк М. ГСторінка1/26
Дата конвертації13.11.2016
Розмір4.69 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

КАФЕДРА НІМЕЦЬКОЇ ТА ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ


Л.М. Джигун, кандидат педагогічних наук, доцент

Палагнюк М.Г.

ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Навчально-методичний посібник

Видавництво Національної академії ДПСУ

2012

Джигун Л.М., Палагнюк М.Г.Історія зарубіжної літератури: Навчально-методичний посібник. - Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2012 – 299 с.
Навчально-методичний посібник складено відповідно до навчальної програми з дисципліни «Історія зарубіжної літератури» за напрямом підготовки «Філологія» 2 курс.

У посібнику розглянуті питання теорії та практики історії зарубіжної літератури. Розрахований на слухачів, курсантів, студентів, викладачів вищих навчальних закладів та вчителів загальноосвітніх шкіл.

Навчально-методичний посібник складається з анотації, вступу, лекцій, питань для самоконтролю, методичних рекомендацій до написання та захисту курсової роботи, списку використаних джерел.

Актуальність змісту навчально-методичного посібника визначається можливістю застосування його на заняттях з історії зарубіжної літератури у вищих навчальних закладах філологічного спрямування.

Подається навчальна програма курсу «Історія зарубіжної літератури», перелік художніх текстів для обов'язкового читання і вив­чення напам'ять, студентам і курсантам запропоновані лекційні матеріали з кожної теми, які передбачено робочою програмою. Після теми подаються питан­ня для самоконтролю. Практичний курс, побудований як аналіз одного окремого твору. У ньо­му подаються додаткові навчальні матеріали: логічні схеми, ілюстрації, карти, слов­ник термінів і понять, відповіді до тестів, бібліографія.

Завдання посібника - сприяти вивченню та засвоєнню основних питань з теорії та історії зарубіжної літератури для денної та заочної форми навчання студентів ВНЗ.

Посібник складається із трьох розділів. У першому розділі подається на­вчальна програма курсу "Історія зарубіжної літератури XIX , перелік художніх текстів для обов'язкового читання і вив­чення напам'ять. У другому розділі студентам і курсантам запропоновані лекційні матеріали з кожної теми, які передбачено робочою програмою. Після теми подаються питан­ня для самоконтролю. Розділ третій - практичний курс, побудований як аналіз одного окремого твору.

Завдання посібника - сприяти вивченню та засвоєнню основних питань з теорії та історії зарубіжної літератури XIX - поч. XX ст. для денної та заочної форми навчання студентів ВНЗ.
Зміст

ПЕРЕДМОВА 6

Розділ І. МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 8

 1. Методичні матеріали

«Історія зарубіжної літератури XIX—поч. XX ст.»……………………………………....9

 1. Перелік художніх текстів для

обов'язкового читання і вивчення напам'ять …………………………………………13

Розділ II. ЛЕКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ …………..21

Лекція 1. Естетика і поетика романтизму …………..21

Лекція 2. Німецький романтизм Е.Т.А.Гофман. Г.Гейне …………..29

Лекція 3. Англійський романтизм. Дж.Г.Байрон. П.Б.Шеллі………………..…………..40

Лекція 4. В.Скотт — засновник жанру історичного роману …………..53

Лекція 5. Французький романтизм. В.Гюго …………..59

Лекція 6. Жорж Санд — письменниця-феміністка …………..70

Лекція 7. Американський романтизм В.Ірвінг. Ф.Купер. Н.Готорн …………..77

Лекція 8. Детективна література. Е.По. А.Конан-Дойл …………..88

Лекція 9. Польський романтизм. Адам Міцкевич ………….. .102

Лекція 10. Критичний реалізм. Проспер Меріме …………...107

Лекція 11. Французький реалістичний роман XIX ст. Ф.Стендаль …………...115

Лекція 1213. Творчість Оноре де Бальзака ……………123

Лекція 14. Творчість Гюстава Флобера …………...133

Лекція 1516. Англійський реалістичний роман. Чарльз Діккенс ……………140

Лекція 17. Художній світ В.Теккерея …………...150

Лекція 18. Американська поезія трансценденталізму. У.УЇтмен ……………155

Лекція 19. Ш.Бодлер — предтеча символізму ……………163

Лекція 20. Особливості розвитку літератури кін. XIX—поч. XX ст ……………171

Лекція 2122. Естетична програма символізму. П.Верлен. А.Рембо ……………178

Лекція 23. Символізм у французькій літературі

кін. XIX—поч. XX ст. С. Мал-ларме. М.Метерлінк…………………………………...191Лекція 2425. Гі де Мопассан — представник критичного реалізму …………....199

Лекція 26. Натуралізм у французькій літературі. Еміль Золя ………........209

Розділ III. ПРАКТИЧНИЙ КУРС ……….214

3.1. Навчально-методичні рекомендації до практичних занять …………….214Заняття 1. Е.Т.А.Гофман «Крихітка Цахес на прізвисько Ціннобер»……………215

Заняття 2. Об'єктивність зображення історичного процесу і соціальних

відносин у романі Вальтера Скотта «Айвенго» .....................217Заняття 3.Процес вивільнення людської свідомості з-під влади

церковно-аскетичних догм. Пробудження третього стану у романі

В.Гюго «Собор Паризь­кої Богоматері» ....................220

Методичні рекомендації………………………………………………….….....225


Словник літературознавчих термінів………………………………………….235

Список використаної літератури………………………………………………259
ПЕРЕДМОВА

Курс «Історія зарубіжної літератури XIX — початку XX ст.» — передостання із гуманітарних дисциплін, яку вивчають курсанти незалежно від обраної ними форми навчання. Тому перед викладачем стоїть відповідальне за­вдання — залучити їх до скарбниці світової літератури XIX — початку XX ст., за­цікавити неперевершеними творами цього періоду, пробудити бажання прочитати їх, осмислити і зміцнити підвалини духовності, моралі.

Програмою курсу передбачено:аналіз художніх творів у єдності форми і змісту; • виявлення світового значення та особливостей розвитку зарубіжної літератури
  XIX — початку XX ст.;

 • розкриття специфіки естетичних систем зазначеного періоду;

 • характеристика художніх напрямів;

 • аналіз етапів літературного розвитку і творчості найвидатніших письмен­ників;

 • вивчення закономірностей взаємодії загальних тенденцій, національного і особистого в літературному процесі;

 • засвоєння теоретичних знань у межах вивчення питань формування літератур­них жанрів, еволюції художньої форми.

На вивчення курсу навчальними закладами відводиться різна кількість годин.

Дисципліну можна викладати і за кредитно-модульною системою. Компонуван­ня тем на модулі подано у робочій програмі для денної форми навчання.
Для заочної форми навчання передбачається написання домашньої контрольної роботи за варіантами.

У результаті вивчення предмета студенти повинні вміти: • вирізняти основні методологічні підходи до змісту та характеру цінностей ху­дожніх творів зарубіжної літератури XIX — початку XX ст.;

 • користуватися категоріальним апаратом літератури цього періоду;

 • орієнтуватися в основних філософських концепціях світової літератури;

 • усвідомлювати світобачення й світорозуміння перехідної доби (кінець XIX — початок XX ст.);

 • розрізняти різні жанри художньої творчості й видів мистецтва;

 • володіти творчим підходом до аналізу творів художньої літератури у контекс­ті даного періоду;

 • збагачувати власну духовну культуру через самоосвіту.

Завдання посібника — сприяти вивченню та засвоєнню основних питань з теорії та історії зарубіжної літератури XIX — початку XX ст. для стаціонару та заочної (дистанційної) форми навчання студентів ВНЗ І—IV рівня акредитації.

Посібник складається із трьох розділів. У першому розділі подається навча­льна програма курсу «Історія зарубіжної літератури XIX — початку XX ст.», варіа­нти «Робочої програми», перелік художніх текстів для обов'язкового читання і ви­вчення напам'ять. У другому розділі студентам запропоновані лекційні матеріали з кожної теми, які передбачено робочою програмою. Після теми подаються питання для самоконтролю. Розділ третій — практичний курс — побудований як аналіз од­ного окремого твору. Практичні заняття містять план, завдання для підготовчого періоду і список літератури. До них подані інструктивно-методичні матеріали. Тема практичних занять методично виправдана, оскільки сприятиме більш поглибленому засвоєнню тексту з метою кращого його розуміння, отримання естетичної насолоди від читання, конкретизації уявлення про творчість окремих митців. Практичні за­няття передбачають теми, необхідні майбутньому вчителю в його педагогічній ро­боті, оскільки всі вони включені до шкільної програми. У цьому ж розділі подаєть­ся тематика для СРС і методичні рекомендації до її виконання, домашня контрольна робота за варіантами і методичні рекомендації до її написання (для за­очної форми навчання), коригуючі матеріали: тести, орієнтовні запитання для іспи­ту та заліку, критерії оцінювання знань студентів.

Посібник стане в нагоді студентам гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів.

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

«історія зарубіжної літератури xix — початку xx ст.»

РОМАНТИЗМВступ. Французька революція XVIII ст. і зарубіжна література. Романтизм: ге-неза терміна, поняття «преромантизму». Романтизм як метод і літературний на­прям. Проблема національної своєрідності романтизму в різних країнах Європи. Головні етапи розвитку романтизму.

Німецький романтизм. Періодизація, головні течії; романтична естетика: літера­турознавча теорія і творчість Ф.Шлегеля. Ієнський гурток. Творчість Ф.Гельдер-ліна. Гейдельберзький гурток.

Творчість Е.Т.А.Гофмана: естетичні погляди. Етапи творчості. Музика і образ музи­канта; двомірність і принципи її втілення у творах Гофмана. Художня своєрідність творів Гофмана: двомірність і принципи її втілення; подвійна функція фантастики; двоплано-вість композиції, романтична іронія. Вплив Гофмана на європейські літератури.Англійський романтизм. Історична характеристика періоду. Розвиток і періоди­зація англійського романтизму. Романтичний тип творчості: У.Блейк, поети «озер­ної школи» — Шеллі, Кітс.

Творчість Дж.Г.Байрона. Етапи життя і творчості. Еволюція героя «Паломницт­во Чайльд-Гарольда». «Східні поеми». Романтична поетика циклу. Творчість Бай-рона після 1816 р.: поема «Мазепа», драматургія, роман у віршах «Дон Жуан».

Творчість В.Скотта: поетична діяльність; естетичні принципи; герой і народ у романах. Скотт творець жанру історичного роману.

Французький романтизм. Історична характеристика періоду. Національна своє­рідність і головні етапи розвитку.

Творчість В.Гюго: передмова до «Кромвеля» — маніфест романтизму. Драматур­гія і поезія. Романна творчість В.Гюго: проблематика, образна система, поетика. Місце В.Гюго в літературі ХГХ ст.

Жорж Санд: естетичні погляди, етапи творчості. Романна творчість: своєрід­ність романтичного конфлікту і образу романтичного героя. Літературно-критична діяльність Ж.Санд.

Романтизм у Польщі: А.Міцкевич — засновник і теоретик польського роман­тизму. Періодизація творчості. Збірка «Поезія», поеми «Дзяди», «Гражина», «Кон-рад Валленрод», «Пан Тадеуш», поезії «Кримські сонети». Міцкевич і Україна. Ідеї й образи Ю.Словацького.

Американський романтизм. Хронологія і періодизація, національна своєрідність і представники. В.Ірвінг — творець американської новели «Книга шкитців».

Творчість Ф.Купера. Пенталогія про Шкіряну Панчоху. Образ ідеального роман­тичного героя.Творчість Е. По: проза і поезія. Естетичні принципи, мотиви і образи. Місце твор­чості Е. По у світовій літературі.

Н. Готорн: естетичні погляди, жанрова своєрідність творів, моральний ідеал письменника.

Творчість Г.Лонгфелло: міфи американських індіанців і поема «Пісня про Гая-вату». Фольклорна основа поеми.


РЕАЛІЗМ

Історичні передумови розвитку в європейській літературі XIX ст., специфіка розвитку, ознаки, провідні жанри і герої, головні теми і проблеми.Реалізм у літературі Франції. Політична ситуація і розвиток літератури у ЗО—40-ві роки XIX ст; становлення літературної критики; тема сучасності; тема революції.

Поезія Беранже: головні теми і образи пісень Беранже; еволюція творчого мето­ду, значення пісні Беранже для сучасників.

Творчість Ф.Стендаля: філософські, політичні та естетичні погляди. «Ваніна Вані-ні» як ескіз до «Червоного і чорного». Італійська тема у творчості Стендаля. Романна творчість: «Червоне і чорне», «Люсьєн Левен»; «Пермський монастир»: проблематика, новаторство у зображенні картин війни. Особливості творчого методу Стендаля.

Творчість Проспера Меріме: жанрова і стильова специфіка; інтерес до українсь­кої і російської історії і літератури.

Творчість О.Бальзака: головні етапи творчого шляху; задум циклу «Людська комедія». Повість «Гобсек». Проблематика роману «Батько Горіо». Структура і зміст романів Бальзака. Бальзак і Україна.

Літературний рух у Франції 50—70-х років XIX ст.; реалізм середини століття. Творчість Г.Флобера: філософські, естетичні та політичні погляди. «Пані Боварі» як новий тип психологічного роману; повість «Проста душа».Німецька література. Нові тенденції в літературі 30—40-х років XIX ст. Твор­чість Г.Гейне: «Книга пісень»; поезія і проза в контексті суспільно-політичного розвитку країни. Новаторство Гейне.

Англійська література. Естетика класичного реалізму 30—40-х років XIX ст. Творчість Ч.Діккенса: етапи життя і творчості; «Олівер Твіст». «Домбі і син»: соці­ально-сатиричні романи — творчість 60-х. Значення творчості Діккенса.

Творчість У.М.Теккерея: етапи творчості, еволюція реалізму і світогляду пись­менника; історичний роман. «Ярмарок суєти», проблема «роману без героя». Місце і значення Теккерея.Бельгійська література: специфіка суспільного життя середини XIX ст. і рух за національну літературу; творчість ПІ. де Костера: жанрова своєрідність «Фламанд­ських легенд».

Американська література. Творчість У.Уїтмена: ідеї і образи поезії. «Листя трави», новаторство, особливості творчого методу.

Особливості літературного процесу у XIX ст. Романтизм і реалізм як жива традиція, на яку спирається література XX ст.

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX — початку XX ст.

Вступ. Особливості світобачення і літературного процесу кінця XIX — початку XX ст. Хронологічні межі. Крах гуманізму. Ніцше і Достоєвський як ключові постаті у формуванні моделі «людина і світ» межі століть. Виникнення і сутність «декадансу», модернізм, естетична природа і визначальні риси. Головні течії модернізму.

Нереалістичні явища в літературі Західної Європи межі століть. Символізм. Фі­лософські засади та естетичні принципи символізму. Поняття про символ. Твор­чість П.Верлена. Аналіз поетичних збірок «Сатурналії», «Вишукані свята», «Добра пісня». 36. «Романси без слів» та їх місце у творчому доробку поета, «поетичне ми­стецтво» — маніфест творчості Верлена. Особливості поетики творів Верлена.

Імпресіонізм. Поезії А.Рембо. Провідні мотиви ранньої творчості («Шукачки во­шей», «Мої мандри», «Коваль» та ін.). Символістська поетика вірша «П'яний корабель», образ ліричного героя. Новаційні художні принципи в сонеті «Голосівки» та збірці «Ося­яння». Теорія яснобачення А.Рембо і модель розвитку європейського символізму.

Натуралізм. Естетична основа, філософські засади, головні принципи. Е.Золя як теоретик і практик натуралізму. Структура циклу «Ругон-Маккари», проблематика, поетика (проблема творчого методу, розробка нових художніх прийомів). Провідні теми і проблеми роману «Жерміналь».

Естетизм. Естетизм як концепція творчості і філософія життя ОВАЛЬДА. Теорія есте­тизму («Занепад брехні», «Пензель, перо і отрута», передмова до «Портрету Доріана Грея»). Естетичні принципи Вайльда у романі «Портрет Доріана Грея», їх відбиття у казках Вайльда («Щасливий принц», «Соловейко і троянда») та драматургії («Соломія»). Нове розуміння прекрасного, сутність творчості і роль митця у «Тюремній сповіді» Вайльда («Ь безодні»).

Неоромантизм. Визначальні риси. Тенденції неоромантизму в англійській літературі межі століть: у пригодницькому романі Р.Л.Стівенсона («Острів скарбів», «Чорна стрі­ла»); науково-фантастичній повісті Стівенсона і А.Конан-Дойля; детективному жанрі А.Конан-Дойля (цикл творів про Шерлока Холмса); соціальному романі Е.Л.Войніч («Овід»), анімалістських оповіданнях і творах для дітей Д.Р.Кіплінга («Книга джунглів», «Друга книга джунглів», «Просто казки для маленьких дітей»).

Критичний реалізм, його своєрідність та характерні риси.

Соціально-психологічне спрямування у західноєвропейському реалізмі межі століть. Творчість Гі де Мопассана. Художня своєрідність та тематичне розмаїття новел Мопассана («Пампушка», «Стара Соваж», «Мати потвор», «Місячне сяйво» та ін.). Соціально-психологічний роман Мопассана. Проблематика романів «Жит­тя», «Любий друг». Проблема творчого методу.

«Роман-трагедія» Томаса Гарді. Циклізація романів. Головні теми і мотиви «Ро­манів характерів і середовища». Категорія трагічного і психологізм у розкритті ха­рактерів роману «Тесе із роду д'Ербервілів».

Творчість Марка ТВЕНА. Гумор Твена, зв'язок з національною традицією і фольк­лором (збірка «Славнозвісна жаба-стрибунка із Калаверасу»). Соціально-психо­логічний роман «Про поганого хлопчика» («Пригоди Тома Сойєра», «Пригоди Гекель-беррі Фінна»): проблематика, система образів, модель світу, художні особливості.

Драматургія межі століть. Символістська драма М.Метерлінка. «Театр мов­чання». Проблематика п'єс «Сліпі», «Там, усередині». Філософська казка «Синій птах», символіка, казкова умовність твору, система образів. Художня своєрідність п'єс Метерлінка.

Авангардистські течії в літературі І половини XX ст.: кубізм, дадаїзм, сюрреалізм. Поезії Г.Аполінера. Еволюція поетичного мислення від неороман­тизму до «поем-розмов» і «віршів-малюнків» (збірки «Алкоголі», «Каліграми. Вірші Миру і Війни»). Вплив естетики кубізму на пошуки нових поетичних форм. Поетичний дискурс Аполінера в контексті раннього авангардизму. Аполі-нер і сюрреалізм. Сюрреалістична поетика А.Бретона, П.Елюара та літературні маніфести сюрреалізму. Характерні риси естетики сюрреалізму: «автоматичне письмо», звернення до підсвідомості, алогізм, принцип асоціативних зв'язків.
Список художніх творів

Нім. Гофман. «Малюк Цахес, на прізвисько Ціннобер», «Гауф Каліф-лелека», «Гаданий принц», «Карлик Ніс».

Грімм. «Пані Метелиця».Англ. Байрон. «Паломництво Чайльд-Гарольда» (1-а, 2-а пісні), «Корсар», «Мазепа».

В.Скотт. «Айвенго».Фр. В.Гюго. «Собор Паризької богоматері».

Жорж Санд. «Консуело».Польськ. А.Міцкевич — «Гражина», «Кримські сонети».

Америк. В.Ірвінг. «Ріп Ван Вінкль».

Н.Готорн. «Мідас, золотий король».

Д.Купер. «Слідопит», «Останній з могікан», «Піонери», «Прерія», «Звіробій» (один за вибором).

Г.Лонгфелло. «Пісня про Гайавату».

Е.По. «Золотий жук», «Чорний кіт», «Вбивство на вулиці Морг» (інші 3 новели).

Фр. Бальзак. «Гобсек», «Батько Горіо».

Стендаль. «Червоне і чорне», «Ваніна Ваніні».

П.Меріме. «Кармен», «Маттео Фальконе».

Г.Флобер. «Пані Боварі».

Ш.Бодлер. «Квіти зла».

Англ. Ч.Діккенс. «Пригоди Олівера Твіста».

Ш.Бронте. «Джен Ейр».Нім. Г.Гейне. «Книга пісень».

Амер. Уїтмен. «Листя трави».

Література

Хрестоматії, антології, збірки текстів Европейская поззия XX века. — М., 1977. Зарубежная литература XIX века. М., 1977.

Зарубежная литература. Романтизм. Хрестоматия историко-литературных материалов. М., 1990.

Литературньїе манифестьі западноевропейских романтиков.М., 1980. Поззия ан-глийского романтизма XIX века. М, 1975. Співець. Із світової поезії кінця XVIII-першої половини XIX ст. К, 1972.Посібники

Алексеев М.П. Из истории английской литературьі. — М.:Л., 1960. Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. — Л., 1973. Ванслов В.В. Зстетика романтизма. — М., 1966. Гиждеу С. Лирика Генриха Гейне. — М., 1983.

Дьяконова Н.Я. Английский романтизм. Проблеми зстетики. — М, 1978. Европейский романтизм. — М., 1973.

История немецкой литературьі. В 5-ти т. — Т.З, Т.4. — М., 1966. История всемирной литературьі. В 9-ти т. — Т.6, Т.7. — М., 1989. История зарубежной литературьі XIX в./ Под ред Н.А.Соловьевой. — М., 1991. История зарубежной литературьі ХГХ века (Ч.І, II) / Под ред. Н.П.Михальской. — М., 1991.


История итальянской литературьі ХГХ—XX веков. — М., 1990.

История польской литературьі. — М.

Клименко Е.И. Английская литература первой половини ХГХ века. — Л., 1971.

Ковалев Ю.В. «Молодая Америка». — Л., 1971.

Ковалев Ю.В. Здгар Алан По. Новеллист и пгш. — Л., 1984.

Лигературная история Соединенньїх Штатов Америки. В 3-х т. Т. 2, Т. 3.—М., 1978.Лібман З.Я. Чарльз Діккенс. — К, 1982.

Михальская Н.П. Чарльз Діккенс. — М., 1987.

Моруа А. От Монтеня до Арагона. — М., 1983.

Наливайко Д.С Віктор Гюго. Життя і творчість. — К., 1976.

Наливайко Д.С., Шахова К.О. Зарубіжна література ХЕХ сторіччя. Доба роман­тизму.—К., 1997.

Неупокоева И.Г. Ревоюционно-романтическая позма первой половини XIX века.

Павличко С. Д. Джордж Байрон. Життя і творчість. — К, 1988.

РеизовБ.Г. Творчество Вальтера Скотта. — М.:Л., 1965.

Реизов Б.Г. Французский исторический роман в зпоху романтизма. — Л., 1958.

Сент-Бев Ш. де. Литературньїе портрети. Критические статьи. — М., 1970.

Художественньїй мир Гофмана. — М., 1982.Шамрай А.П. Ернст Теодор Амадей Гофман. — К., 1969.

Зстетика немецкого романтизма. Сост., перевод, вступ. Статья и комментарии А.В.Михайлова. — М., 1987.1.2.1. Мета вивчення дисципліни, її місце в навчальному процесі та роль у підготовці спеціалістів

Мета дисципліни, її місце в системі підготовки спеціалістів

Курс «Історія зарубіжної літератури» покликаний допомогти студентській мо­лоді долучитися до культурної скарбниці людства, всесвітнього літературного про­цесу, збагатити їхній духовний світ знаннями історії зарубіжної літератури, залучи­ти до загальнолюдських цінностей, виховати в них почуття власної гідності, потребу в читанні, інтересу до художнього слова, сформувати естетичний смак, ви­соку загальну і читацьку культуру.Завдання вивчення дисципліни, формування знань та вмінь

 • Виявлення особливостей розвитку літератури критичного реалізму, романтизмута модернізму;

 • розкриття специфіки естетичних систем критичного реалізму, романтизму і модернізму через почуття прекрасного;

 • характеристика художніх напрямів;

 • аналіз етапів літературного розвитку і творчості найвидатніших письменників;

 • вивчення закономірностей взаємодії загальних тенденцій, національного і особистого начала в літературному процесі;

 • засвоєння теоретичних знань у межах вивчення питань формування літератур­них жанрів, еволюції художньої форми.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка