Навчально-методичний посібник «Сучасні інформаційні технології»Сторінка4/8
Дата конвертації26.11.2016
Розмір1.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Схематичне представлення отримання балів студентом

за два змістові модулі


Контроль

min. отриманих балів

max. отриманих балів

практичне завдання

10 х 1=10

10 х 4=40

усна відповідь

4 х 0,5=2

4 х 1=4

самостійна робота*

4 х 1=4

1 х 4=4

реферат*

1 х 4=4
проходження тесту

2 х 1=2

2 х 5=10

індивідуальне самостійне завдання

6 х 1=6

3 х 4=12

індивідуальне практичне завдання*

10 х 1=10
комплексна модульна робота

1х2=2

1х10=10

Всього

40

80


* Індивідуальне практичне завдання, виконання самостійної роботи чи написання реферату надається у випадку відсутності студента на практичному занятті. Студент має можливість відпрацювати пропущене заняття на тему, задану викладачем (але не більше половини від загальної кількості практичних занять). Індивідуальне практичне завдання виконується самостійно за межами університету. Невідпрацьовані заняття вважаються незданими і за них не нараховується оцінка в балах. Відпрацювання приймається на протязі двох тижнів після пропущеного заняття.

** Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 40 балів, щоб бути допущеними до заліку в обов’язковому порядку виконують комплексну модульну роботу.

Таблиця встановлення максимальної кількості балів

за змістові модулі та розрахунку підсумкової оцінки
Змістовий модуль 1

КМР

(інша форма контролю)Змістовий модуль 2

Комплексний підсумковий модуль (залік)

Підсумкова оцінка

Максимальна кількість балів

30

10

40

20

100

(30+10+40+20)

Таким чином, за цю дисципліну студентом може бути отримано максимально 100 балів. У підсумку, оцінені за 100-бальною системою, знання студента відображаються у заліковій книжці, а взаємозв'язок між рейтинговим показником з дисципліни, національною шкалою оцінювання знань студента визначено у наступній таблиці:Шкала відповідності:

За 100-бальною шкалою

За національною шкалою


90 – 100

зараховано

5(відмінно)

85 – 89

зараховано

4(добре)

75 – 89

зараховано

4(добре)

65 – 74

зараховано

3(задовільно)

60 – 74

зараховано

3(задовільно)

0 – 59

не зараховано

2(незадовільно)

Приклад розрахунку оцінки знань студента за шкалою відповідності:

За 100-бальною шкалою: 24 балів ЗМ1 + 8 балів КМР + 30 балів ЗМ2 + 16 балів КПМ = 78 балів – кількість балів, отриманих студентом протягом вивчення дисципліни.

За національною шкалою відповідності зазначена кількість балів відповідає оцінці – „зараховано (добре)”.
Критерії оцінювання теоретичних завдань

Контроль рівня засвоєння теоретичного матеріалу здійснюється в усній та письмовій формі. При цьому завдання включає: • теоретичні питання;

 • тести;

Варіанти завдань складаються таким чином, що вони охоплюють увесь програмний матеріал дисципліни.

Правильність виконання теоретичних завдань оцінюється за шкалою: 0, 1, 2 балів.

При перевірці відповіді використовуються такі критерії:

0 балів – студент не дав жодної відповіді на питання. Відповідь свідчить, що студент не має уявлення про сутність питання.

1 бал – студент надав неповну відповідь. Допущені помилки. Виникають труднощі при аналізі матеріалу.

2 бали – студент надав повну відповідь на теоретичну питання. Обґрунтував свою думку.

Правильність виконання тестових завдань оцінюється за шкалою: 0, 1, 2, 3, 4, 5 балів.

При перевірці відповідей, які складають сумарно 100 відсотків, використовуються такі критерії:

0 балів – студент не дав жодної правильної відповіді не на одне питання - 0%. Студент не вивчав тему.

1 бал – студент надав відповіді на питання у відсотковому значенні до 15%. Студент досить поверхнево вивчав програмний матеріал. Отриманих попередніх знань виявилося недостатньо при проходженні тестування.

2 бали – студент надав відповіді на питання у відсотковому значенні до 30% включно. Студент недостатньо був ознайомлений з програмним матеріалом. Матеріал був засвоєний тільки на рівні визначень чи понять.

3 бали – студент надав відповіді на питання у відсотковому значенні до 50% включно. Студент знає основну частину програмного матеріалу. Виникають труднощі при аналізі.

4 бали – студент надав відповіді на питання у відсотковому значенні до 80% включно. Студент повно ознайомився з теоретичним матеріалом. Допущені окремі помилки під час вибору варіантів відповідей.

5 балів – студент надав відповіді на питання у відсотковому значенні до 100% включно. Висновок: студент досить глибоко та повно ознайомився в потрібною темою. Володіє термінологією та елементами аналізу. Вміє співставити питання з варіантами відповідей.
Критерії оцінювання виконання практичних завдань

Максимально практичне завдання може бути оцінено в 4 бали, якщо має місце: • правильне виконання поставленої задачі;

 • правильне використаних методів при виконанні практичного завдання;

 • правильно вибрані способи для виконання практичного завдання.

3 бали виставляється, якщо має місце:

 • правильна послідовність виконання практичного завдання;

 • правильне пояснення способів чи методів виконання завдання;

 • завдання виконане загалом, але є помилки.

2 бали виставляється, якщо має місце:

 • виконаного наполовину завдання;

 • правильне пояснення способів чи методів виконання завдання, але не вміння на практиці їх застосувати.

1 бал виставляється, якщо має місце:

 • часткового виконання практичного завдання;

 • не вміння чи не розуміння застосовувати різні способи та методи для виконання.

0 балів виставляється, якщо має місце:

 • практичне завдання не виконане.

За результатами оцінювання засвоєння студентами теоретичного матеріалу та виконання практичних завдань визначається рівень засвоєння програмного матеріалу та виставляється підсумкова кількість балів.Правила техніки безпеки і поведінки в комп’ютерному класі
Загальні положення:

 • до роботи в комп'ютерному класі допускаються особи, ознайомлені з даною інструкцією з техніки безпеки і правил поведінки, інструкцією №12/2-2001;

 • під час перерв між парами проводиться обов'язкове провітрювання комп'ютерного класу з обов'язковим виходом студентів з класу;

 • робота студентів в комп'ютерному класі дозволяється лише у присутності викладача/методиста;

 • під час занять сторонні особи можуть знаходитися в класі лише з дозволу викладача;

 • кожен студент несе відповідальність за стан свого робочого місця і збереження розміщеного на ньому комп’ютерного обладнання.Суворо забороняється:

 • перебувати під час перерви в комп'ютерному класі без дозволу викладача/методиста;

 • перебувати в комп'ютерному класі у верхньому одязі;

 • заносити в комп’ютерний клас їжу чи напої.

 • включати без дозволу комп’ютерне обладнання;

 • доторкатись до роз’ємів сполучних кабелів та проводів електромережі (можливе враження електричним струмом);

 • доторкатися до LCD-екрана монітора та його тильної сторони, пересувати маніпулятори та системний блок;

 • вмикати та вимикати апаратуру без вказівки викладача;

 • працювати за комп’ютером у верхньому одязі та вологими руками;

 • стрибати, бігати, шуміти;

 • класти диски, книги, зошити та інші предмети на монітор, клавіатуру чи системний блок;

 • інсталювати або копіювати програмне забезпечення з дисків, флеш-носіїв чи інших накопичувачів на комп'ютер, попередньо не перевіривши їхнім антивірусом та без згоди викладача/методиста;


Під час роботи:

 • строго виконувати всі зазначені вище правила, а також поточні вказівки викладача/методиста;

 • бережно ставтесь до комп’ютерного обладнання;

 • натискайте на клавіші клавіатури легко й швидко, не допускаючи різких ударів;

 • не користуйтеся клавіатурою та мишею, якщо не включений комп'ютер;

 • працюйте на клавіатурі чистими та сухими руками;

 • не намагайтеся самостійно усунути несправність у роботі апаратури чи програмного забезпечення;

 • не відволікайтесь та не вставайте зі своїх робочих місць, коли в кабінет входять сторонні відвідувачі;

 • стежите за станом апаратури та програмного забезпечення та негайно повідомляйте викладача/методиста при виявленні несправності;

 • з появою пожежі, диму, іскріння чи запаху гару негайно припинити роботу, виключити апаратуру та сповістити про це викладачеві/методиста.

Всім студентам юридичного факультету перед початком роботи в комп’ютерному класі обов’язково самостійно ознайомитися з інструкцією «З безпечної роботи на ЕОМ» № 12/2-2001 Київського національного університету імені Тараса Шевченка.Методичні рекомендації навчання СІТ

студентів юридичних факультетів (теоретична частина)
Тема: Історія створення ОТ. Класифікація комп’ютерів.

Перед початком проведення практичних занять викладач ознайомлює студентів з Правилами техніки безпеки та правилами поведінки при роботі за комп’ютером. В спеціально-відведеному журналі кожен студент особисто заповнює дані про себе та ставить підпис, про ознайомлення з правилами.

При вивченні теоретичного матеріалу даної теми необхідно звернути увагу студента на такі основні питання:


  1. Загальна історія виникнення обчислювальної техніки.

  2. Історія розвитку комп’ютерної техніки в нашій країні.

  3. Вчені, які працювали на створенням ЕОМ у нашій державі.

  4. Історія розвитку мов програмування.

  5. Класифікація комп’ютерів за: розміром, типом, виробниками і т.д.

Після вивчення теми студенти повинні знати:

 • вимоги техніки безпеки та правила поведінки в комп’ютерному класі;

 • загальні поняття щодо історії розвитку комп’ютерної техніки та мов програмування;

 • класифікацію комп’ютерів за виробниками.

Основні поняття

Електронно-обчислювальна машина (ЕОМ) – загальна назва для цілого ряду обчислювальних машин.

Комп’ютер (англ. Computer) – програмно керований електронний пристрій для обробки інформації.

Мова програмування (англ. Programming language) – система позначень для опису алгоритмів та структур даних.

Суперкомп’ютер (англ. Supercomputer– на сьогоднішній день, клас самих найпотужніших комп’ютерних систем.

ФЛОПС (англ. Floating Point Operations Per Second — «операцій з плаваючою комою на секунду») – одиниця вимірювання швидкодії у суперкомп’ютерів.

Мейнфрейм – комп'ютер, який призначений для організації централізованих сховищ даних великої місткості і виконання інтенсивних обчислювальних робіт із значним об’ємом пам’яті.

Сервер – комп’ютер, який призначений для роботи в мережі. Надає користувачам свої обчислювальні і дискові ресурси.

Інформатика - наука про сукупність процесів, методів та засобів накопичення, обробки та розповсюдження інформації в людському товаристві.


Тема: Представлення інформації в комп’ютері. Інформаційні технології. Сучасні автоматизовані системи обробки інформації

При вивченні теоретичного матеріалу необхідно звернути увагу студента на такі основні питання: 1. Поняття інформації. Класифікація та властивості інформації.

 2. Поняття та види правової інформації.

 3. Інформаційні технології: поняття та види.

 4. Інформаційні системи: поняття, види та призначення.

 5. Сучасні автоматизовані системи обробки інформації та їх класифікація.

 6. Нормативні документи щодо захисту інформації.

Після вивчення теми студенти повинні знати: • поняття: інформація, повідомлення, дані, правова інформація, ІТ, ІС, АС, інформаційна компетентність, інформаційна культура;

 • мати уявлення про кодування повідомлень, за допомогою яких передається інформація;

 • основні положення чинного законодавства щодо інформаційних систем, інформаційних технологій та автоматизованих систем.

Основні поняття

Інформація – це сукупність відомостей (даних), які сприймають із навколишнього середовища (вхідна інформація), видають у навколишнє середовище (вихідна інформація) або зберігають всередині певної системи.

Правова інформація - будь-які відомості про право, його систему, джерела, реалізацію, юридичні факти, правовідносини, правопорядок, правопорушення і боротьбу з ними та їх профілактику тощо.

Дані - інформація у формі, придатній для автоматизованої обробки її засобами обчислювальної техніки.

Дані - інформація, що представлена у вигляді, придатному для сприймання, обробки, передачі і зберігання.

Автоматизована система - організаційно-технічна система, що реалізує інформаційну технологію й об'єднує засоби обчислювальної техніки й зв'язку, методи й процедури, програмне забезпечення, фізичне середовище, персонал і інформацію, яка обробляється.

Знання — упевнене розуміння предмету, уміння самостійно поводитися з ним, розбиратися в ньому, а також використовувати для досягнення поставленої мети.

Технологія – сукупність методів, засобів і прийомів, що використовуються людьми для реалізації конкретного складного процесу шляхом поділу його на систему послідовних взаємопов’язаних процедур і операцій, які виконуються більш або менш однозначно і мають на меті досягнення високої ефективності.

Інформаційна система - взаємозв'язана сукупність засобів, методів і персоналу, використовувана для зберігання, оброблення та видачі інформації з метою вирішення конкретного завдання.

Інформаційна технологія - цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування.

Сучасні інформаційні технології – це сукупності методів, засобів і прийомів, що використовуються для забезпечення ефективної діяльності людей у різноманітних виробничих і невиробничих сферах.

Інформаційна компетентність – здатність особи орієнтуватися в потоці інформації, працювати з різними джерелами інформації, знаходити і вибирати необхідний матеріал, класифікувати його, узагальнювати, критично ставитися до нього, уміння на основі одержаного знання конкретно і ефективно вирішувати будь-яку інформаційну проблему. Інформаційна компетентність - компонент інформаційної культури.

Інформаційна культура – це досягнутий рівень організації інформаційно-комунікативних процесів, ступінь задоволення потреб людей в інформаційному спілкуванні; сукупність знань та навичок ефективного користування інформацією.


Тема: Характеристика апаратних засобів.

Основні поняття програмного забезпечення ПК

При вивченні теоретичного матеріалу необхідно звернути увагу студента на такі основні питання: 1. Архітектура сучасного ПК.

 2. Складові процесора, принципи роботи.

 3. Запам’ятовуючі пристрої ПК.

 4. Призначення маніпуляторів та їх різновиди та особливості використання.

 5. Носії інформації: види, призначення, структура.

 6. Периферійні пристрої: призначення та класифікація.

 7. Класифікація програмного забезпечення (системне та прикладне ПЗ).

Після вивчення теми студенти повинні знати:

 • призначення, складові та основні можливості апаратного забезпечення ПК;

 • складові системного та прикладного програмного забезпечення ПК;

 • характеристику та різновиди сучасних носіїв інформації.

Основні поняття

Архітектура ПК – логічна організація, структура і ресурси комп’ютера, які може використовувати користувач.

Процесор – електронний пристрій, який управляє комп’ютером, виконує арифметичні і логічні дії.

Запам’ятовуючі пристрої ПК: зовнішні (наприклад, жорсткі диски, оптичні диски) та внутрішні (наприклад, оперативна пам'ять, відеопам’ять і т.д.).

Програмне забезпечення (англ. Software) — сукупність програм, системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм. Розрізняють системне програмне забезпечення (зокрема, операційна систематранслятори мов програмування) та прикладне програмне забезпечення загального та спеціального призначення для розв'язання задач користувача (наприклад: редактори текстуелектронні таблицібази даних, інтегровані системи, мультимедійні системи, навчаючі системи, інформаційно-пошукові системи тощо).Носій інформації — матеріальний об'єкт або середовище, призначений для зберігання даних. Останнім часом носіями інформації називають переважно пристрої, призначені для зберігання файлів даних у комп’ютерах.

Носії інформації розрізняють за: призначенням, стійкістю запису (CD-ROM, DVD-ROM), можливістю перезапису (CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD-RW тощо), фізичним принципом (магнітні, оптичні, магнітооптичні, електронні (карти пам’яті, флеш-памя’ть), конструктивними особливостями (дискові, карткові та інші).

Периферійний пристрій — не обов’язкова частина технічного забезпечення (принтер, сканер, модем, стример, дигитайзер, джерело безперебійного живлення тощо), конструктивно відокремлена від комп’ютеру.Тема: Операційні системи

При вивченні теоретичного матеріалу необхідно звернути увагу студента на такі основні питання: 1. Історія виникнення ОС.

 2. ОС сімейства Windows.

 3. Призначення та можливості ОС Windows XP.

 4. Файлова система.

 5. Інтерфейс користувача та довідкова система ОС Windows XP.

 6. Вікна програм ОС Windows XP.

 7. Стандартні програми ОС Windows XP.

 8. Юнікс-подібні ОС.

 9. Системи Mac OS X.

Після вивчення теми студенти повинні знати:

 • поняття: ОС, об’єкт ОС Windows XP, файл, папка, каталог, інтерфейс програми, інтерфейс користувача;

 • типи вікон ОС Windows XP, способи їх закриття;

 • способи завантаження програм різного типу для виконання;

 • способи створення, копіювання, перенесення та видалення об’єктів ОС Windows XP;

 • правила роботи з довідковою системою.

Після вивчення теми студенти повинні вміти:

 • розрізняти об’єкти ОС Windows XP;

 • створювати об’єкти ОС Windows XP.

Основні поняття

Операційна система – сукупність програм, за допомогою яких здійснюється управління апаратними і програмними ресурсами комп’ютера.

До об’єктів ОС відносяться: диски, папки, спеціальні папки, файли, ярлики, піктограми.

Файл – найменша одиниця збереження інформації, яка записана на певному носії та має унікальне ім’я. Унікальне ім’я файлу складається з імені та розширення файлу.

Папка (каталог) – пойменоване місце на диску для зберігання файлів та інших папок.

Мій комп’ютер (My computer) – спеціальна папка, через яку здійснюється доступ до всіх дисків та інших пристроїв комп’ютера і виконуються різноманітні операції з файлами, папками.

Корзина – спеціальна папка, що містить вилучені файли і папки.Буфер обміну (англ. clipboard) — тимчасове місце для зберігання даних, що надається програмним забезпеченням і призначається для переносу або копіювання об’єктів (файл, фрагмент тексту тощо).


Тема: Українські правові бази та інформаційно-правові системи

При вивченні теоретичного матеріалу необхідно звернути увагу студента на такі основні питання: 1. Передумови виникнення ІПС.

 2. Різновиди нормативних інформаційно-правових систем.

 3. Призначення та основні можливості ІПС.

 4. Інформаційне наповнення та інтерфейс системи «ЛІГА:ЗАКОН».

 5. Інформаційне наповнення та інтерфейс бази «Законодавство України».

 6. Інформаційне наповнення та інтерфейс бази «НАУ».

Після вивчення теми студенти повинні знати:

 • основні положення чинного законодавства, які регламентують порядок створення та роботи інформаційно-правових систем;

 • поняття, призначення та основні можливості системи сімейства «ЛІГА:ЗАКОН»;

 • поняття, призначення та основні можливості бази «НАУ»;

 • поняття, призначення та основні можливості бази «Законодавство України».

Після вивчення теми студенти повинні вміти:

 • застосовувати пакети прикладних програм спеціального призначення для розв’язування задач в правовій сфері;

 • завантажувати клієнтську частину інформаційно-правових систем та коректно здійснювати пошук нормативних актів: за реквізитами, за контекстом, за словами з тексту документа;

 • знаходити та зберігати нормативно-правові акти в різних системах;

 • користуватися додатковими можливостями нормативно-правових баз (історичними матеріалами, термінологічним словником, опублікуванням в періодиці, шаблонами та формами договорів та ін.);

 • в межах однієї законодавчої бази коректно створювати власну відбірку нормативних актів.

Основні поняття

База даних (компіляція даних) - сукупність творів, даних або будь-якої іншої незалежної інформації у довільній формі, в тому числі - електронній, підбір і розташування складових частин якої та її упорядкування є результатом творчої праці, і складові частини якої є доступними індивідуально і можуть бути знайдені за допомогою спеціальної пошукової системи на основі електронних засобів (комп'ютера) чи інших засобів.

Засоби інформатизації - електронні обчислювальні машини, програмне, математичне, лінгвістичне та інше забезпечення, інформаційні системи або їх окремі елементи, інформаційні мережі і мережі зв'язку, що використовуються для реалізації інформаційних технологій.

Інформатизація - сукупність взаємопов'язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, які побудовані на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки.

Інформаційна технологія - цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування.

Інформаційна система – взаємозв'язана сукупність засобів, методів і персоналу, використовувана для зберігання, оброблення та видачі інформації з метою вирішення конкретного завдання.

Інформаційний ресурс - сукупність документів у інформаційних системах (бібліотеках, архівах, банках даних тощо)

Інформаційно-правова система – сукупність інформаційних процесів, які надають користувачам швидкий доступ до величезного обсягу нормативно-правових актів України та інших документів.

Основні види пошуку в законодавчих базах: за реквізитами, за контекстом, за словами в тексті нормативно-правового акту чи переліку документів.


Тема: Microsoft Office

При вивченні теоретичного матеріалу необхідно звернути увагу студента на такі основні питання: 1. Складові пакету Microsoft Office 2007.

 2. Призначення програм, які входять до складу пакету Microsoft Office 2007.

 3. Створення та редагування документів в Microsoft Office Word 2007. Збереження документів та вибір типу файлу.

 4. Робота з текстом Microsoft Office Word 2007: вставка об’єктів (список, виноска, колонтитул, буквиця, примітка, символ), копіювання, перенесення фрагментів тексту, форматування абзаців, нумерація сторінок, вставка таблиць.

 5. Створення та редагування таблиць в Microsoft Office Excel 2007. Збереження файлів.

 6. Робота з таблицями 2007: вставлення діаграм, копіювання, перенесення фрагментів таблиць, форматування комірок, нумерація сторінок, вставлення формул.

 7. Створення та збереження презентацій в середовищі Microsoft Office PowerPoint 2007.

 8. Робота з презентацією в середовищі: вставка таблиць, діаграм, звуків, гіперпосилань, вибір ефектів анімації.

Після вивчення теми студенти повинні знати: • можливості пакету Microsoft Office;

 • призначення Microsoft Office Word;

 • дії, які можна виконати над документами в Microsoft Office Word;

 • призначення Microsoft Office Excel;

 • дії, які можна виконати з таблицями в Microsoft Office Excel;

 • призначення Microsoft Office PowerPoint;

 • дії, які можна виконати зі слайдами в Microsoft Office PowerPoint.

Після вивчення теми студенти повинні вміти:

 • виконувати основні дії з документами в Microsoft Office Word (створення, збереження, редагування, друкування і т.ін.);

 • в режимі редагування документу в Microsoft Office Word коректно: виділяти, копіювати, переміщувати або вилучати фрагменту тексту; змінювати параметри сторінки, абзацу, вставляти колонки, виноски і т.ін.;

 • виконувати основні дії з таблицями в Microsoft Office Excel (створення, заповнення, збереження, редагування, друкування і т.ін.);

 • в режимі редагування таблиці в Microsoft Office Excel: виділяти, копіювати, переміщувати або вилучати окремі комірки або фрагменти таблиці; змінювати параметри сторінки, вставляти формули, діаграми;

 • створювати власні презентації засобами Microsoft Office PowerPoint;

 • маючи конкретне завдання вибрати правильно програму і розробити технологію для розв’язання даного завдання .

Основні поняття

Мультимедіа – це поєднання різних форм подання інформації: текстових, графічних, звукових і відео форматів даних, ефектів анімації, елементів керування тощо.

Абзац – Набраний фрагмент тексту документа, процес введення якого завершується натисненням на клавіатурі клавіші [Enter].

Колонтитул – місце, яке відведене під службову інформацію (дата створення, ім’я файлу, назва розділу і т.ін.). Розташований колонтитул може бути у верхньому або нижньому полі кожної сторінки документа.

Поля – відстань (зазвичай в сантиметрах) від краю верхнього, нижнього, лівого правого країв листа до тексту.

Шаблон – документ, який використовується як зразок для створення нових текстових документів.

Презентація – публічне представлення чого-небудь нового, що недавно з’явилося, опублікованого, створеного (книги, фільму, організації та ін.).

Слайд – елемент, сторінка презентації.
Тема: Захист інформації. Архіватори (програми архівації даних)

При вивченні теоретичного матеріалу необхідно звернути увагу студента на такі основні питання: 1. Можливості програм архіваторів.

 2. Відмінність між резервуванням та архівацією.

 3. Методи маніпуляції даними та комп’ютерними програмами.

 4. Поняття та класифікація комп’ютерних вірусів.

 5. Поняття та класифікація інших шкідливих програм.

 6. Антивірусні програми. Їх різновиди.

 7. Організаційні та технічні методи захисту від комп’ютерних вірусів та шкідливих програм.

Після вивчення теми студенти повинні знати: • класифікацію комп’ютерних вірусів;

 • різновиди шкідливих програм;

 • заходи щодо попередження зараження комп’ютерними вірусами чи іншими шкідливими програмами;

 • передбачену чинним законодавством України відповідальність за маніпуляцію даними та комп’ютерними програмами;

 • різновиди програмного забезпечення для архівування даних;

Після вивчення теми студенти повинні вміти:

 • створити архівний файл за допомогою різних програм архіваторів;

 • створити саморозпаковуючий архівний файл;

 • дописувати файли до архіву та видаляти окремі файли з архіву;

 • перевірити будь-який носій інформації на наявність вірусів чи інших шкідливих програм засобами, які доступні на ПК;

 • при знаходженні вірусу, відправити файли у карантин або вилікувати;

 • інсталювати програму для перевірки об’єктів на наявність комп’ютерних вірусів.

Основні поняття

Архівація – розміщення вихідних об’єктів (файлів, папок, вкладених папок) в один (зазвичай) архівний файл.

Архіватори – програми для створення і управління архівними файлами.

Архівний файл – спеціально організований файл, що містить в собі: інформацію в стиснутому чи не в стиснутому вигляді, службову інформацію про імена файлів, дати й час їх створення, розміри тощо.

SFX-архів – архів, що саморозпаковується на будь-якому комп’ютері і не потребує окремої програми для розархівування файлів.Антивірусна програма — спеціальна програма для знаходження і лікування програм, що заражені комп'ютерним вірусом, а також для запобігання зараження файлу вірусом.

Комп’ютерний вірус – спеціально створений програмний продукт для виконання деструктивних дій на комп’ютері. Основна особливість комп’ютерного вірусі – здатність до саморозмноження.Шкідливий програмний засіб — програма, створена зі злими намірами. Основна мета шкідливого програмного забезпечення — виконувати операції, які є небажаними для користувача, часто із завдаванням прихованої чи явної шкоди.
Тема: Комп’ютерні мережі

При вивченні теоретичного матеріалу необхідно звернути увагу студента на такі основні питання: 1. Поняття та класифікація комп’ютерних мереж.

 2. Мережеве обладнання.

 3. Види локальних комп’ютерних мереж.

 4. Використання Інтранет в університеті.

 5. Можливості використання глобальних мереж.

 6. Принцип роботи мережі Internet.

 7. Шляхи використання мережі Internet.

 8. Пошукові сервери та пошукові системи в мережі Internet.

 9. Пошук нормативних документів в мережі Internet.

Після вивчення теми студенти повинні знати: • історію виникнення мережі Internet;

 • поняття та види локальних комп’ютерних мереж;

 • принципи роботи глобальних мереж;

 • доменна система імен мережі Internet;

 • поняття та різновиди браузерів;

 • види пошукових систем мережі Internet;

 • правила пошуку правової інформації в мережі Internet;

 • протоколи прикладного рівня, які використовуються в мережі Internet.

Після вивчення теми студенти повинні вміти:

 • користуватися програмами браузерами для пошуку різного виду інформації в мережі Internet;

 • відправляти та отримувати повідомлення за допомогою електронної пошти;

 • користуватися WWW-сервісом;

 • скористатися пошуковими системами для знаходження правової інформації на теренах Internet.

Основні поняття

DNS (Domain Name System) – служба перетворення рядкових адрес серверів Інтернет у числові IP-адреси.

IP-адреса – послідовність десяткових чисел, розділених крапками, унікальний номер комп’ютера в мережі.

URL (Uniform Resource Locator) – стандартизований спосіб запису адреси ресурсу в мережі Інтернет.

Web-сайт – сукупність Web-сторінок, об’єднаних змістовно та доступних у мережі Інтернет через протокол HTTP.

Web-сервер – набір програм, який забезпечує обмін даними засобами протоколу передачі гіпертексту HTTP.

Браузер – програма для доступу та перегляду Web-ресурсів.Всесвітня мережа (англ. World Wide Web, скорочено: WWW) — найбільше всесвітнє багатомовне сховище інформації в електронному вигляді: десятки мільйонів пов'язаних між собою документів, що розташовані на комп'ютерах, розміщених на всій земній кулі. Вважається найпопулярнішою і найцікавішою службою мережі Інтернет, яка дозволяє отримувати доступ до інформації незалежно від місця її розташування.

Домен (англ. Domain) — частина простору ієрархічних імен мережі Інтернет, що обслуговується групою серверів доменних імен(DNS-серверів) та централізовано адмініструється.Інтернет (від англ. Internet) — всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій. Інтернет становить фізичну основу для розміщення величезної кількості інформаційних ресурсів і послуг, таких як взаємопов'язані гіпертекстові документи Всесвітньої павутини (World Wide Web — WWW) та електронна пошта.

Інтернет-провайдер – організація, яка надає послуги доступу до мережі.

Інтранет — внутрішньокорпоративна мережа, що використовує стандарти, технології і програмне забезпечення Інтернету.

Комп’ютерна мережа – декілька пов’язаних між собою комп’ютерів, які поєднані апаратним та програмним комунікаційним забезпеченням.

Маршрутизатор – спеціальний пристрій ( може бути комп’ютер), який з’єднує в одну мережу окремі мережі, які можуть працювати за різними протоколами.

Мережевий протокол – набір правил, за якими відбувається обмін інформацією між комп’ютерами в мережі.

Топологія – спосіб організації фізичних з’єднань, опис конфігурації мережі, схема розташування і з’єднання мережних пристроїв.

Трафік – потік даних у локальній або глобальній мережі; обсяг даних, що надходить на комп’ютер з мережі й відправляється з нього в мережу.

ТСР/IР – набір мережних протоколів, на яких базується Інтернет. Назва утворена з абревіатур двох базових протоколів – TCP та IP.

Хост – будь-яка одиниця комп’ютерної техніки, підключена до комп’ютерної мережі, наприклад, комп’ютер, сервер, маршрутизатор тощо. Як правило, для позначення імені хоста використовують його мережне ім’я (для локальної мережі), IP-адресу чи доменне ім’я (для Інтернету).

Шлюз – проміжний вузол у комп’ютерних мережах, що забезпечує зв’язок комп’ютерів з різних сегментів мережі.
Тема: Використання спеціального програмного забезпечення та програмного забезпечення спеціалізованого призначення (правовий напрямок)

Методичні рекомендації

При вивченні теоретичного матеріалу необхідно звернути увагу студента на такі основні питання:


 1. Можливості використання програми Nero.

 2. Робота в електронних фондах.

 3. Інформаційно-аналітичне забезпечення законотворчої діяльності Верховної Ради України;

 4. Інформаційні системи органів внутрішніх справ України.

 5. Можливості використання системи «Єдиний державний реєстр судових рішень».

Після вивчення теми студенти повинні знати: • принципи роботи програми Nero;

 • різновиди інформаційних систем органів внутрішніх справ України («Інтегрована інформаційно-пошукова система органів внутрішніх справ України» , «Оперативно-довідкова картотека», «Автоматизований банк даних»);

 • склад системи інформаційно-аналітичного забезпечення законотворчої діяльності ВР України (забезпечувальні системи: інформаційне, програмне, технічне та кадрове забезпечення (наприклад, сайт ВРУ, АІС «законопроект», система «Рада»), спеціалізовані підсистеми (наприклад: «Автоматизована система пропускного режиму», інформаційно-пошукова система «Адміністративно-територіальний устрій України» ).

Після вивчення теми студенти повинні вміти:

 • користуватися програмою Nero (форматувати, записувати та дозаписувати інформацію на диски CD-R, CD-RW, DVD-RW);

 • в системі «Єдиний державний реєстр судових рішень» знаходити рішення, ухвалу чи постанову суду за вказаними реквізитами.

Основні поняття

Єдиний державний реєстр судових рішень (Реєстр) - автоматизована система збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання електронних копій судових рішень.

Комп’ютерна програма (англ. Computer program) — набір послідовних інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи в будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування та виконання обчислювальною машиною (комп'ютером), які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату.

Nero Burning ROM — багатофункціональний пакет комп'ютерних програм для запису і створення образів CD та DVD дисків, що містить також утиліту резервного копіювання,

PROMT - Програма перекладу, яка підходить як для роботи вдома, так і в офісі. Підтримує переклад російською, англійською, німецькою, французькою, іспанською, італійською мовами в обох напрямках. За допомогою цієї програми можна швидко перекладати текстові документи, електронну пошту, документи у форматі PDF, а також текст із графічних файлів.

VymovaPro — це автоматизований засіб, який допомагає у вивченні української мови. Ця програма, окрім перекладу з української мови на англійську та навпаки, пропонує прослуховування українських текстів, перегляд граматики. Відмінний посібник для тих, хто вчиться розмовляти українською.

Зразки теоретичних завдань

Тема: Історія створення обчислювальної техніки.

Історія розвитку мов програмування
Завдання: Підготувати доповідь на одну з нижченаведених тем.

Вимоги: Розмір доповіді не більше трьох хвилин. Дві хвилини дається для надання відповідей на запитання. Електронну версію доповіді в форматі Microsoft Word 97-2003 подати на e-mail викладача.

Перші обчислювальні механізмиСумуючий пристрій Леонардо да ВінчіОбчислювач Вільгельма Шиккарда«Паскаліна» - підсумовуюча машина Блеза ПаскаляОбчислювальна машина Годфріда Вільгельма фон ЛейбніцаЛогарифмічна лінійка Джона НепераПерфокарти Жозефа ЖаккараТехнологія обчислень Гаспара де Проні«Аналітична машина» Чарльза БебіджаПерший програміст – Ада ЛавлейсАрифмометр Пафнутія ЧебишоваТабулятор Германа ХоллерітаПерші електронно-обчислювальні машиниЦифрові обчислювальні машини з програмним управлінням Конрада ЦузеABC – Комп’ютер Атанасова – Беррі.«COLOSSUS» Алана ТьюрінгаASCC (Harvard Mark I) Говарда ЕйкенаПерше покоління ЕОМ. ENIAC, EDSAC та UNIVACМЕОМ Сергія ЛебедєваДруге покоління ЕОМ.Третє покоління ЕОМЧетверте покоління ЕОМП’яте покоління ЕОМ. Шляхи розвитку.


Тема: Характеристика апаратних засобів ПК
Завдання: Підготувати доповідь на одну з нижченаведених тем.

Вимоги: Розмір доповіді не більше трьох хвилин. Дві хвилини дається для надання відповідей на запитання. Електронну версію доповіді в форматі Microsoft Word 97-2003 подати на e-mail викладача.

Архітектура сучасного ПККомп’ютерні корпуси: їх характеристики та особливості.Блоки живлення: їх роль, характеристики та проблеми при використанніКласифікація та характеристика материнських платПроцесори: архітектура, призначення та видиОперативна пам'ять та оперативний запам’ятовуючий пристрій. Типи сучасних ОЗП.Відеокарти: їх основні характеристики та роль в сучасному ПКЗвукові карти та їх типи.Функції та характеристики мережевих адаптерів.Жорсткі диски: основні характеристики та принципи роботи.Оптичні приводи та їх типи.Носії електронної інформації: їх роль, типи та історія еволюціїСистеми охолодження ПК. Їх типи та роль в роботі сучасного ПК.Порти введення/виведення та їх види.Комп’ютерні маніпулятори. Клавіатурі та їх видиКомп’ютерні маніпулятори. Мишки та їх види.Монітори. Види та характеристики моніторів.Монітори. Відеостандарти для IBM - сумісних ПК. Особливості роботи в текстовому та графічному режимах.Принтери. Їх види та характеристики.Сканери. Їх класифікація та технічні характеристики.Модеми. Види модемів та їх функції.Зовнішня пам'ять. Класифікація накопичувачів.UPS. Системи безперебійного живлення. Призначення та технічні характеристики.


Тема: Використання програмного забезпечення

спеціального призначення

Завдання: Підготувати доповідь на одну з нижченаведених тем.

Вимоги: розмір доповіді не більше п’яти хвилин. П’ять хвилини дається для надання відповідей на запитання. Електронну версію доповіді в форматі Microsoft Word 97-2003 подати на e-mail викладача.

OpenOffice.org. Плюси та мінуси в порівнянні з Microsoft OfficeПоштовий клієнт The Bat! Переваги над Outlook ExpressФормат pdf. Програми для роботи з pdf: Adobe Reader vs. Foxit Reader.Безпека комп’ютера: Firewalls. Outpost Firewall Pro vs. Comodo Firewall vs. ZoneAlarm.Безпека комп’ютера: AntiSpyWare програми. Найпопулярніші AntiSpyWare програми останніх років.Порівняння переваг та недоліків AntiSpyWare програм Malwarebytes Anti-Malware, Lavasof Ad-Aware та AVZБезпека комп’ютера: антивірусні програми. Найпопулярніші антивірусні програми 2011 року.Антивірусний комплекс ESET Nod 32. Переваги та недоліки в порівнянні з Антивірусом Касперського.Порівняння переваг та недоліків антивірусних пакетів Dr.Web, Avira та Avast.Архіватори. Порівняння 7-zip, WinRAR та WinZip.Запис дисків. Порівняння переваг та недоліків стандартного запису з під ОС Windows та спеціалізованих пакетів Nero та ImgBurnЕмулятори дискових образів. Пакет емуляції DAEMON ToolsФайлові менеджери. Від Norton Commander та DOS Navigator до Total Commander та FAR ManagerНайпопулярніші файлові менеджери під Linux.Огляд найпопулярніших браузерів. Порівняння переваг та недоліків Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari та Internet Explorer.Інтернет-комунікатори. Skype та його можливості.Порівняльний аналіз найпопулярніших програм –аудіопрогравачівПорівняльний аналіз найпопулярніших програм – відеопрогравачів.Торренти. Порівняльний аналіз програм для роботи з торрентами.Найпопулярніші програми-перекладачі та програми-словники. Порівняльний аналіз в відповідних категоріях.Діагностична утиліта AIDA64 та її можливості.Інструментарій Google.Найпопулярніші програми під MacOS


Зразки практичних завдань

Тема «Операційна система Windows»
Завдання 1. Створення файлів різного типу в ОС Windows. За допомогою групи програм «Стандартні» (програми «Блокнот», «WordPad» «Paint»).

 1. Запустити Paint, WordPad, Блокнот.

 2. Виконати необхідне завдання в кожному вікні. Варіант надає викладач

Приклад варіанту:

  • в Paint створити малюнок. Зберегти з іменем 1.jpg

  • в Блокнот набрати 3 рядки змістовного тексту. Зберегти з іменем 2.txt

  • в WordPad скопіювати: фрагмент тексту, взятого з блокноту і фрагмент малюк, який скопіювати з графічного файлу. Зберегти з іменем 1.rtf

 1. Зберегти файли на своїй власній флешці у відповідних папках, в залежності від варіанту завдання.

 2. Розташувати вікна за варіантом зразку, вказаний викладачем.


Зразок розташування вікон для перегляду виконаного завдання

Завдання 2. Пошук файлів на диску.

Знайти всі файли на певному диску, імена яких починаються зі слова “???” (слова надає викладач відповідно до заданого варіанту). Виконати пошук. Виписати в окремому текстовому файлі властивості об’єктів (повний шлях до будь-яких 5 знайдених файлів, дату створення).


Завдання 3. Створення ярлика. Створити на Робочому столі папку з власним ім’ям. В ній створити ярлик з ім’ям “*.” для прикладної програми (назву програми і ім’я ярлику вказує викладач відповідно до варіанту. Записати властивості ярлика (шлях до об’єкта) в окремому текстовому файлі.
Завдання 4. Пошук об’єктів на диску.

Знайти всі об’єкти (файли, папки, ярлики) на диску D:\, які містять слово

“інформ*”. Виконати пошук. Виписати в окремому текстовому файлі властивості об’єктів (тип, повний шлях до будь-яких 5 знайдених об’єктів, розмір, унікальне ім’я об’єкту).
Завдання 5. Визначення і зміна властивостей ПК.

В окремому файлі на диску D:\ (папку вказує викладач) створити файл-звіт в якому записати та охарактеризувати властивості ПК, а саме: визначити тип процесора, об’єм оперативної пам’яті, назву і місткість носіїв інформації (включаючи до звіту власний носій (флешку чи карту пам’яті). Використати програму «Проводник».


Завдання 6. Копіювання, перенесення та видалення об’єктів.

Створити на власній флешці в кореневому каталозі папку 1-го рівня “IST”, в ній папки 2-рівня «Завдання 6-1», «Завдання 6-2», «Завдання 6-3».

З диску D:\ з папки «Інфо» файли з розширенням *.txt скопіювати в папку «Завдання 6-2»; файли з розширенням *.htm та *.pdf перемістити в папку «Завдання 6-1»; файли *.? – видалити, всі файли з будь-яким іншим розширенням скопіювати в папку «Завдання 6-3».
Зразки індивідуальних практичних завдань

Тема «Операційна система Windows»
Завдання 1. Типи вікон ОС Windows.

Відкрити 4 типи вікон. Розташувати на робочому столі за зразком 1.

Скопіювати вміст робочого столу в буфер обміну.

Виконати необхідне завдання в графічному редакторі Paint за зразком 2.

Зробити підписи до фрагментів об’єктів.

Зберегти файл в свою папку.


Зразок1 Зразок2
Завдання 2. Об”єкти ОС Windows.

На диску D: створити папки Inna та Copy_Inna (кожен студент вказує своє ім’я).

Відкрити папку Inna і створити в ній 2 папки: Малюнки, Тексти.

Запустити Paint. Намалювати малюнок. Закрити Paint. Записати файл в папку Малюнки з ім’ям malyunok.bmp.

Запустити Paint. Намалювати апаратну частину ПК. Закрити Paint. Записати файл в папку Малюнки з ім’ям pk.jpg.

Запустити WordPad. Набрати запропонований викладачем текст.

Закрити WordPad. Записати файл в папку Тексти з будь-яким ім’ям у текстовому форматі.

Скопіювати всі створені файли у папку Copy_Inna.

Вилучити всі створені файли з папки Inna. Відновити видалені файли.

Очистити Корзину. Вилучити папку Inna. Відновити папку Inna.

Вилучити папку Inna. Очистити Корзину.
Зразки практичних завдань

Тема «Текстові процесори»
Завдання 1. Набрати в текстовому редакторі Microsoft Word заяву на довільну тему згідно правил українського ділового мовлення та наступних умов.


 1. Встановити розмір паперу згідно наступних параметрів: висота 29 см, ширина 21 см.

 2. Встановити наступні поля документу: ліве - 3 см, праве – 1 см, верхнє та нижнє – 2 см.

 3. Шрифт тексту заяви та шапки Times New Roman. Розмір – 14 пт.

 4. Шрифт заголовків Times New Roman. Розмір – 16 пт..

 5. Інтервал між рядками в шапці заяви – 1 пт.

 6. Інтервал між рядками в тексті заяви - 1,5 пт

 7. Інтервал між літерами в шапці документу повинен бути ущільнений на 0,5 пт.

 8. Текст заяви та шапка повинні бути вирівнянні по ширині документа. Заголовки повинні бути вирівнянні по центру документа.

 9. Шапка заяви повинна міститись в правому верхньому куті документу, при цьому забороняється пересувати її за допомогою клавіш «Space» та «Tab».

 10. Абзац: відступ червоної строки в тексті заяви 1 см.

 11. Текст заяви повинен містити багаторівневий список з мінімум двома рівнями

 12. Текст заяви повинен містити елементи надстрочного та підстрочного символів.

 13. Текст заяви повинен містити символ авторського права (©) або товарного знака (™).

 14. При наборі заяви забороняється використання двох пробілів підряд, тобто відступ між елементами тексту повинен містити не більше одного пробілу зробленого клавішею «Space».Завдання 2: Підготувати позовну заяву згідно нижченаведеної форми та вимог:
1. Назва суду до якого звертається позивач. За загальним правилом підсудності позивач звертається до суду за місцем знаходження відповідача.

Приклад: «Голосіївський суд міста Києва», «До Голосіївського суду міста Києва»

Адресу вказувати не обов’язково.

2. П.І.Б. позивача (повністю), його повна та точна адреса (+ індекс + контактний телефон).

Адреса повинна бути фактичною, щоб мати можливість отримати листи з суду. Телефон (мобільний, домашній, робочий) також повинен бути в першу чергу доступним.

Також в цьому пункті зазначається представник позивача (якщо він на той момент вже визначений/відомий) з його повними поштовими реквізитами та контактним телефоном.

3. П.І.Б. відповідача (повністю), його повна та точна адреса та індекс. В даному пункті телефон відповідача включати необов’язково (навіть не вигідно, оскільки позивач не зацікавлений в тому, щоб відповідач з’являвся в суд/отримував про суд інформацію).

Якщо відповідач чи його поштові реквізити не відомі, то згідно ст..78 ЦПК «Розшук відповідача»:Якщо місцеперебування відповідача в справах за позовами про стягнення аліментів або про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, невідоме, суд ухвалою оголошує його розшук. Розшук проводиться органами внутрішніх справ, а витрати на його проведення стягуються з відповідача в дохід держави за рішенням суду.

Подається заява в суд щодо його розшуку, який проводиться згідно ухвали суду. Якщо ж навіть в цьому випадку поштові реквізити відповідача не встановлені, то вказується його остання відома адреса.

В цьому пункті також зазначаються треті особи відповідача, якщо вони відомі.

4. Ціна позову. Вказується для визначення суми судового збору. Зазначається лише загальна сума позову.

5. Заголовок «Позовна заява». Бажано вказати про що власне позовна заява. Приклад: «Позовна заява про розлучення», «Позовна заява про відшкодування шкоди» тощо.

6. Зазначаються обставини справи, предмет позову, а також обов’язково зазначаються норми права, які були порушені відповідачем, або якими ми керуємось при написанні позовної заяви.

Будь-яку обставину, яку ви зазначаєте, ви повинні підтверджувати доказами та фактами. Якщо необхідні докази знаходяться у відповідача, то необхідно зазначити, що ви хочете їх витребувати.7. Заголовок «Прошу:».

8. Зміст позовних вимог. Одним з пунктів обов’язково повинен бути «Прийняти до розгляду позовну заяву» (!!!). Всі вимоги обов’язково записуються по пунктам та з нумерацією!

9. Заголовок «Додаток:» або «Додатки:».

10. Документи, які додаються до позовної заяви. Тут подаються лише письмові/друковані документи. Обов’язково додаються копії позовних заяв та документів в залежності від кількості учасників процесу а також оригінал (!!! Єдине виключення) квитанції сплати судового збору. Всі інші документи повинні подаватись у вигляді копій причому нотаріальне їх завірення необов’язкове.

11. Дата подачі заяви.

12. Підпис. Підпис може бути особистий, а може бути також підпис представника.

Завдання 3: Робота з таблицями в текстовому редакторі. Побудувати таблицю згідно заданих нижче вимог та зразка.
Вимоги:

Орієнтація аркушу – альбомна.

Побудувати таблицю розміром 10х10 (10 стовпчиків та 10 рядків). Розмір однієї комірки 2х2 см. (2 см висота, та 2 см ширина)

Умовно пронумерувати таблицю: по горизонтальній осі від A до J, по вертикальній від 1 до 10.

Комірки А1:С3 (A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3) –об’єднати та залити кольором з кольорової моделі RGB з параметрами R35, G245, B35.

Комірки D4:F6 – об’єднати, після чого розбити отриманий квадрат навпіл по вертикалі. Ліву частину залити кольором з кольорової моделі RGB з параметрами R220, G160, B15, а праву кольором з параметрами R15, G160, B220.

Комірки G7:J10 – об’єднати, після чого отриманий в результаті злиття блок залити кольором з кольорової моделі RGB з параметрами R220, G140, B160 та вставити будь-який файл з розширенням JPG та вирівняти малюнок по центру комірки (відносно висоти та ширини блоку).

Комірки А7:F8 – об’єднати, після чого отриманий блок залити кольором з кольорової моделі RGB з параметрами R200, G200, B200. Після цього в даний блок написати Ваше прізвище з наступними параметрами: шрифт Times New Roman, розмір 25 pt, напівжирний курсив. Вирівняти даний напис по центру комірки.

Комірки A9:F10 - об’єднати, після чого отриманий блок залити чорним кольором. Після цього в даний блок білим кольором написати Ваше ім’я з наступними параметрами: шрифт Book Antiqua, розмір 30 pt, підкреслений, між літерний інтервал розріжений на 5 pt. Вирівняти даний напис по центру комірки.

Комірки H1:J6 – об’єднати, після чого границю отриманого блоку змінити на подвійну. Після цього в даний блок написати номер вашої групи з наступними параметрами: шрифт Arial, розмір 50 pt. Змінити орієнтацію напису на право-вертикальну. Вирівняти даний напис по центру комірки.

Тема: Текстовий редактор Word. Форматування та оформлення тексту
Завдання: Набрати тези доповіді для участі у конференції, згідно з поданих вимог, заданих нижче за зразками в залежності від варіанта:2
Зразок 1 (Вимоги до тез доповідей)

 • Обсяг тез – не більше 6-ти сторінок (включно) при форматі сторінки А4, орієнтація книжкова, файл з розширенням *.rtf.

 • Поля: верхнє, нижнє, праве та ліве - 15 мм.

 • Шрифт – Times New Roman, кегель – 12.

 • Міжрядковий інтервал – 1,5.

 • Абзацний відступ – 1,25 см.

 • Вирівнювання по ширині.

 • Список літератури – не більше 3 джерел.

 • Рисунки мають бути скомпоновані у вигляді єдиного об’єкту.


Зразок 2 (Вимоги до тез доповідей)

 • Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007 у вигляді файла з розширенням *.doc.

 • Шрифт – Times New Roman, розмір – 14.

 • 1,5 міжрядковий інтервал.

 • Абзацний відступ – 10 мм.

 • Поля – 20 мм.

 • Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: прізвище та ініціали автора (ів) (шрифт – напівжирний); посада, навчальний заклад, місце роботи у разі закінчення навчання; (шрифт – курсив); назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); текст.


Зразок 3 (Вимоги до тез доповідей)

 • Обсяг – від 3 до 6 сторінок.

 • Шрифт – Times New Roman, розмір – 13.

 • Міжрядковий інтервал - 1,0.

 • Всі поля 15 мм.

 • Робочі мови конференції – українська, та англійська.

Зверху по центру – назва тез великими літерами, через інтервал нижче – ПІБ,

науковий ступінь, вчене звання та посада, місце роботи чи навчання автора.

Нижче через інтервал друкується текст;


 • перелік використаних джерел оформляється (по мірі посилання на них) в кінці тексту, відповідно до форми 23 ВАК України (можна скачати на сайті). У тексті посилання подаються у квадратних дужках, наприклад: [3, с. 79-80];


Зразок 4 (Вимоги до тез доповідей)

 • Обсяг тез доповідей від 3 до 5 сторінок при форматі сторінки А4 (297x210 мм).

 • Поля: ліве - 25 мм, праве - 10 мм. верхнє, нижнє 20 мм.

 • Шрифт Times New Roman, кегль 13. міжрядковий інтервал - 1,5, стиль – Normal.

 • На першому аркуші, праворуч, зазначаються відомості про автора: прізвище, ім'я та по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи, навчального закладу. Далі, по центру, жирним шрифтом вказують назву тез доповіді, після чого подається текст.

 • Список використаної літератури розміщується наприкінці тексту і оформлюється згідно з існуючим стандартом бібліографічного опису.

 • Посилання по тексту розміщують у квадратних дужках, нумерація наскрізь, а не в абетковому порядку.

 • Сторінки не нумеруються.


Зразки індивідуальних практичних завдань

Тема «Текстові процесори»

Завдання 1: Робота за границями таблиць та колонками. Побудувати таблицю згідно заданого нижче зразка:Завдання 2: Робота за границями таблиць та колонками. Виключно за допомогою колонок побудувати Календар на весну 2015 року.
Зразок виконаного завдання (календар на осінь 2012):


Завдання 3: Набрати тези доповіді для участі у конференції, згідно з поданих вимог, заданих нижче. Зберегти у форматі .rtf. Записати на e-disk поштової скриньки групи з відповідним іменем.

Вимоги:


 • Обсяг тез – не більше 4-х сторінок (включно) при форматі сторінки А4, орієнтація книжкова.

 • Поля: верхнє, нижнє, праве та ліве - 20 мм.

 • Шрифт – Times New Roman, кегель – 12

 • Міжрядковий інтервал – 1,0

 • Абзацний відступ – 1,25 см.

 • Вирівнювання по ширині.

 • Список літератури – не більше 5 джерел.

 • Рисунки мають бути скомпоновані у вигляді єдиного об’єкту.


Зразок виконаного завдання 3 (Фрагмент)

Іванова Н.О.,

студентка юридичного факультету

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка