Навчально-методичний посібник «Сучасні інформаційні технології»Сторінка2/8
Дата конвертації26.11.2016
Розмір1.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Вступ

Сучасні інформаційні технології розвиваються набагато швидше за будь-які інші технології. Комп’ютер стає обов’язковим робочим інструментом. У повсякденній роботі юриста також абсолютно звичними стають нетбуки з доступом до мережі Інтернет через безпровідні точки доступу, смартфони та планшети з вбудованими диктофонами, фотоапаратами та доступами до електронних документів, тощо.

Всі ці технічні пристрої з інстальованим на них програмним забезпеченням суттєво полегшують роботу юриста та є необхідними атрибутами організації юридичної практики правника.

По суті, с кожним днем правознавці є дедалі більше технологічно залежними в своїй роботі, що в свою чергу породжує необхідність досконалого вивчення можливостей сучасних інформаційних технологій, що використовуються в юриспруденції.

Даний методичний посібник призначений для підготовки студентів всіх юридичних спеціальностей відповідно до вимог державних стандартів вищої освіти для відповідних напрямів та спеціальностей.

Для випускників-правознавців на юридичних факультетах зміст підготовки фахівців визначається освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ). ОКХ встановлює галузеві кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності випускника вищого закладу освіти – бакалавра у галузі знань 0304 «Право», спеціальність 6.030401 – «Правознавство» і державні вимоги до властивостей та якостей особи, яка здобула вищу освіту відповідного професійного спрямування. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра спрямована на здобуття спеціальних умінь та знань, достатніх для виконання професійних завдань та обов'язків певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у сфері юридичної практики забезпечення бізнесу, організаційно-управлінської та аналітичної діяльності в системі різних господарських структур, освітньої діяльності, тобто, формування компететностей майбутніх правознавців, зокрема інформатичних.

Студент, що успішно освоїв курс "Сучасних інформаційних технологій", повинен:


 • мати чітке уявлення про правовий режим національних інформаційних ресурсів;

 • знати основи сучасних технологій обробки інформації та можливості їх застосування в правовій сфері;

 • знати сучасний стан і основні напрямки розвитку комп'ютерної техніки та програмного забезпечення;

 • мати навички роботи з комп’ютером та навички управління інформацією;

 • вільно володіти основним комп’ютерним інформаційним інструментарієм, що допомагає в вирішенні правових завдань;

 • мати базові знання в галузі інформатики і сучасних інформаційних технологій;

 • бути впевненим користувачем ПК;

 • вміти працювати з сучасним програмним забезпеченням загального та спеціального призначення;

 • мати навички роботи в комп'ютерних мережах;

 • вміти створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси;

 • вміти працювати в умовах загрози зараження системного ПЗ вірусами;

 • мати уяву про роботу в локальній і глобальній комп'ютерних мережах, навички роботи електронною поштою та засобами online-комунікації.

Визначальну роль в даному курсі "Сучасні інформаційні технології" має комплекс практичних робіт, головним завданням якого є навчання студентів шляхом їхньої самостійної практичної роботи на комп'ютерах, навички застосування сучасних автоматизованих інформаційних систем для вирішення різноманітних правових задач в режимі загального користування.

Робоча програма розроблена відповідно до навчальних планів для студентів спеціальності “Правознавство” (6.030401).Умовні позначення та скорочення
АЗ – апаратне забезпечення

АРМ – автоматизоване робоче місце

АС – автоматизована система

ІПС – інформаційно-правові системи

ІС – інформаційні системи

ІТ – інформаційні технології

ІПС – інформаційно-правові системи

СІТ – сучасні інформаційні технології

ПЗ – програмне забезпечення

ПК – персональний комп’ютер

ОКХ - освітньо-кваліфікаційні характеристики

ОС – операційна система

Онлайн – online

Офлайн – offline

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка


факультет кібернетики
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана

з навчально-методичної роботи

_______________ Кашпур О.Ф.

«____»__________2014 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

для студентів денної форми навчання

напрям підготовки «Право»

спеціальність “Правознавство” (6.030401)

Київ - 2014


Робоча програма навчальної дисципліни „Сучасні інформаційні технології”.
Для студентів напряму підготовки «Право», спеціальності «Правознавство» (6.030401).

«19 » травня 2014 року - 36с.


Розробники: асистент Русіна Наталія Геннадіївна, асистент Яресько Тарас Віталійович
Робоча програма дисципліни «Сучасні інформаційні технології» затверджена на засіданні кафедри теорії та технології програмування
Протокол № 10 від “26” травня 2014 року
Завідувач кафедри

_____________________ (Нікітченко М.С.)


«_____» ___________________ 2014 року

Протокол № ___ від “___” ___________ 2014 року

Голова науково-методичної комісії юридичного факультету

_____________________ (Безклубий І.А.)

Схвалено науково - методичною комісією факультету кібернетики

Голова науково-методичної комісії __________(Хусаїнов Д.Я.)


«_____» _________________ 2014 року
Робоча програма дисципліни “Сучасні інформаційні технології”

затверджена на засіданні вченої ради факультету кібернетики

Протокол № 11 від «19» червня 2014 року

© Русіна Н.Г., Яресько Т.В., 2014 рік

© КНУ ім. Тараса Шевченка, 2014 рік

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Сучасні інформаційні технології» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» галузі знань – «0304 Право» з напряму підготовки «Право», спеціальності – Правознавство (6.030401).

Викладається протягом двох семестрів на І курсі юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка в обсязі –180 год. (6 кредитів ЄКТС1), зокрема: 1 семестр практичні заняття - 34 год., самостійна робота – 74 год. ; 2 семестр: практичні заняття - 34 год., самостійна робота –38 год.

У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи (МКР). Завершується дисципліна – заліком.Мета дисципліни є: надання теоретичних та практичних знань з використання комп’ютерної техніки, сучасного програмного забезпечення та міжнародної мережі Internet, а також «хмарних технологій» для пошуку, обробки, аналізу і обміну юридичною та правовою інформацією в світовому інформаційному просторі; ознайомлення студентів із: АРМ юриста; програмним забезпеченням спеціального призначення (правовий напрямок), системами інформаційно-правового забезпечення: «ЛІГА:ЗАКОН», «Законодавство України», «НАУ-online», «ІНФОДИСК», «Право України» та іншими альтернативними базами, які використовуються в практичній роботі вітчизняними та іноземними фахівцями в галузі юриспруденції.

Завдання навчальною дисципліною полягає в отриманні навичок студентом користування комп’ютерною технікою і сучасними прикладними програмами, що в кінцевому результаті сприятиме професійній адаптації в сучасному інформаційному просторі.

Структура курсу: змістовий модуль 1 – 13 тем, 1 – модульна контрольна робота (інша форма контролю); змістовий модуль 2 – 9 тем, 1 – підсумкова модульна контрольна (залік).

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: теоретичні питання стосовно використання комп'ютерної техніки;

вміти: - орієнтуватись в роботі інформаційно-правових баз даних;


 • використовувати технологію пошуку різних інформаційних систем для виконання аналізу правової інформації;

 • оптимально обирати програмне та технічне забезпечення в залежності від рівня складності завдань;

 • здійснювати пошук, обробку, аналіз та обмін будь-якої інформації, в тому числі пов’язаною з юриспруденцією;

 • самостійно працювати з різними комп'ютерними правовими системами;

 • продуктивно використовувати програмне забезпечення загального та спеціального призначення у повсякденній практичній роботі.

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна „Сучасні інформаційні технології” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр права", є базовою для засвоєння низки інших курсів та спецкурсів як фахового, так і вузькоспеціалізованого спрямування.

Зв’язок з іншими дисциплінами. Для засвоєння курсу „Сучасні інформаційні технології” для студентів спеціальності «Право» необхідні знання основ інформатики та базові знання з курсу «Правознавство».

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Історія створення обчислювальної техніки. Історія розвитку мов програмування. (5 год.).

Етапи розвитку обчислювальної техніки. Ранні пристрої для лічби. Немеханічні обчислювальні пристрої. Обчислювальні механізми. Електронно-механічні обчислювальні пристрої. Ера електронних обчислювальних машин. Покоління ЕОМ та тенденції їх розвитку.Тема 2. Класифікація комп’ютерів . (3 год.).

Класифікація комп’ютерів за призначенням. Основні інформаційні характеристики персональних комп’ютерів. Вибір комп’ютерів для вирішення правових завдань. Техніка безпеки при роботі з ПК.Тема 3. Представлення інформації в комп’ютері. Правове поняття інформації. (6 год.).

Інформація та її види. Аналогова та цифрова інформація. Пристрої введення, виведення та обробки інформації. Одиниці виміру цифрової інформації та міжнародні стандарти її кодування та представлення. Правове поняття інформації. Основні напрями національної інформаційної політики України.Тема 4. Сучасні автоматизовані системи обробки інформації (4 год.).

Сучасні автоматизовані системи обробки інформації та їх класифікація. Характеристика автоматизованих систем обробки інформації. Функціонування та принципи побудови автоматизованих систем обробки інформації. Контроль захисту даних автоматизованих систем обробки інформації. Особливості науково-дослідного процесу в умовах роботи з автоматизованими системами обробки інформації. Сучасні проблеми обробки інформації в автоматизованих комп’ютерних системах. Нормативні документи України щодо захисту інформації.Тема 5. Захист інформації. (3 год.)

Загальні методи захисту інформації. Поняття про комп’ютерні віруси та їх класифікація. Основні методи захисту від комп’ютерних вірусів. Класифікація можливих каналів витоку інформації. Нормативно-правові джерела інформаційної безпеки.Тема 6. Інформаційні технології та їх роль в житті суспільства (7 год.).

Інформаційні технології та їх вплив на розвиток суспільства. Роль інформаційних технологій в житті суспільства. Головні системи інформаційних технологій. Шляхи розвитку інформаційних технологій.Тема 7. Характеристика апаратних засобів ПК (8 год.).

Архітектура сучасного персонального комп’ютера. Додаткове апаратне забезпечення. Монітор та периферійне обладнання.Тема 8. Основні поняття програмного забезпечення ПК (4 год.).

Історія виникнення та розвитку програмного забезпечення. Основна термінологія. Класифікація програмного забезпечення. Тенденції розвитку ПЗ для персональних комп’ютерів.Тема 9. Операційні системи та їх різновиди (10 год.).

Поняття ОС. Класифікація ОС. BIOS. MS-DOS. Різновиди ОС родини Microsoft Windows. UNIX-подібні ОС. Системи Mac OS X. Мобільні ОС.Тема 10. Операційна система Windows XP. Функції, особливості, можливості (6 год.).

Загальна характеристика операційної системи Windows XP. Основні функції ОС. Інтерфейс операційної системи Windows XP. Структура вікна. Робочий стіл операційної системи Windows XP. Робота з об’єктами операційної системи Windows XP. Створення папок, вкладених папок, файлів, ярликів. Інтегроване прикладне програмне забезпечення.Тема 11. Українські законодавчі інформаційні бази даних. (6 год.).

Різновиди українських інформаційно-пошукових систем. Наповнення інформаційних баз даних. Інтерфейс нормативно-правових баз.Тема 12. Інформаційно-пошукова система ЛІГА-ЗАКОН (22 год.).

Інформаційне наповнення системи ЛІГА:ЗАКОН. Інтерфейс системи. Початок роботи в системі. Види пошуку інформації: пошук за реквізитами, інтелектуальний пошук, пошук в переліку. Організація пошуку документів. Збереження списку документів і основного тексту у файл. Пошук в окремих базах даних. Робота з документом в середовищі системи Ліга:Закон. Додаткові можливості систем сімейства “ЛІГА:ЗАКОН”. Друк списків та тексту нормативних документів.Тема 13. Альтернативні нормативно-правові бази: “Законодавство України”, “МЕГА-НАУ”, “IpLex.Закон” (22 год.)

Робота з базою “Законодавство України”: ознайомлення та принципи роботи в базі, пошук нормативних актів, можливості інтерфейсу. Нормативно-правова система “МЕГА-НАУ”: принципи роботи, пошук нормативних актів та відмінність системи від інших нормативно-правових баз. Програми “Інфодиск” та “ipLex”. Пошук нормативних актів за допомогою інтернет-порталу “Право України”.Змістовий модуль 2.

Тема 14. Порівняння офісних програмних пакетів Microsoft Office та Apache OpenOffice. (6 год.)

Можливості Microsoft Office. Складові пакету Microsoft Office. Можливості Apache OpenOffice. Складові пакету Apache OpenOffice. Подібності та відмінності пакетів Microsoft Office та Apache OpenOffice.Тема 15. Текстовий редактор Word (10 год.)

Можливості Microsoft Word. Microsoft Word, як текстовий процесор та настільна видавнича система. Характеристика робочого вікна Microsoft Word. Редагування та форматування документа в середовищі Microsoft Word. Робота з графічними та табличними даними. Макроси.Тема 16. Табличний процесор Excel (10 год.)

Загальні відомості табличного процесору Excel. Формування робочого листа в Microsoft Excel та введення інформації на робочий листок. Редагування даних в Microsoft Excel. Сортування і фільтрація даних. Робота з книгами в Microsoft Excel. Створення графіків і діаграм засобами Microsoft Excel. Обробка та обрахунки правової статистичної інформації в Microsoft Excel.Тема 17. Огляд інших програм пакету Office (6 год.)

Поняття баз даних та системи управління базами даних (СУБД). Загальна характеристика системи управління базами даних (СУБД) Microsoft Access. Загальні відомості про мультимедійну технологію та створення презентацій в середовищі PowerРoint.Тема 18. Комп’ютерні мережі. Інформаційна мережа Internet (6 год.)

Види комп’ютерних мереж та загальні правила роботи з ними. Безпека інформаційної системи. Мережа Internet та способи доступу користувачів до неї. Міжмережевий протокол (IP). Протокол управління передачею (TCP). Приклади використання мережі Інтернет юристами. Найпоширеніші сервіси: WWW, FTP, E-mail, BBS (News), IRC, ICQ.Тема 19. Глобальна система WWW пошуку інформації в Internet (8 год.)

Виникнення та розвиток гіпертекстових систем. Основні принципи пошуку в гіпертекстовому просторі. Поняття про систему WWW. Засоби доступу до WWW та системи пошуку. Вибір програм для роботи з WWW.Тема 20. Робота з сервісами “Хмарні технології” (10 год.)

Виникнення хмарних технологій. Хмарні сервіси Google. Хмарні сервіси: Microsoft та Apple. Інші публічні хмарні сервіси.Тема 21. Автоматизоване робоче місце (АРМ) юриста (4 год.)

Автоматизація сучасного робочого місця юриста. Класифікація АРМ для юристів згідно видів діяльності. Види АРМ для юристів відповідно до сфери застосування. Найпоширеніші сучасні автоматизовані комплекси для юристів. Аналітичні автоматизовані комп’ютерні комплекси для юристів.Тема 22. Використання спеціального програмного забезпечення та програмного забезпечення спеціалізованого призначення (правовий напрямок) (10 год.)

Застосування інших комп’ютерних програм. Призначення таких програмних продуктів: Nero, Promt, Winamp. Сканування тексту: основні правила для розпізнавання та збереження даних. Використання електронних словників та систем машинного перекладу. Застосування інших комп’ютерних програм (правовий напрямок). Принципи роботи з електронними фондами. Ознайомлення з єдиними та державними реєстрами, утримувачем яких є міністерство юстиції. Інформаційні системи судових органів, прокуратури, судової експертизи. Програмні продукти судових органів. Єдиний державний реєстр судових рішень.Тематичний план занять
Назва лекції, семінарського заняття

Кількість годин

лекції

практич. заняття

самостійна робота

інші форми контролю
Змістовий модуль 1

1

Тема 1. Історія створення обчислювальної техніки. Історія розвитку мов програмування.

-

1

4
2

Тема 2. Класифікація комп’ютерів.

-

1

2
3

Тема 3. Представлення інформації в комп’ютері. Правове поняття інформації

-

2

4
4

Тема 4. Сучасні автоматизовані системи обробки інформації.

-

-

4
5

Тема 5. Захист інформації.

-

1

2
6

Тема 6. Інформаційні технології та їх роль в житті суспільства.

-

1

6
7

Тема 7. Характеристика апаратних засобів ПК.

-

2

6
8

Тема 8. Основні поняття програмного забезпечення ПК.

-

2

2
9

Тема 9. Операційні системи та їх класифікації

-

2

8
10

Тема 10. Операційна система Windows XP. Функції, особливості, можливості.

-

2

4
11

Тема 11. Українські законодавчі інформаційні бази даних.

-

2

4
12

Тема 12. Інформаційно-пошукова система ЛІГА-ЗАКОН

-

8

14
13

Тема 13. Альтернативні нормативно-правові бази: “Законодавство України”, “МЕГА-НАУ”, “IpLex.Закон”

-

8

14Контрольна модульна робота

-

2

-Змістовий модуль 2

14.

Тема 14. Порівняння офісних програмних пакетів Microsoft Office та Apache OpenOffice.

-

2

4
15.

Тема 15. Текстовий редактор Word

-

6

4
16.

Тема 16. Табличний процесор Excel

-

6

4
17.

Тема 17. Огляд інших програм пакету Office

-

2

4
18.

Тема 18. Комп’ютерні мережі. Інформаційна мережа Internet

-

2

4
19.

Тема 19. Глобальна система WWW пошуку інформації в Internet

-

2

6
20.

Тема 20. Робота з сервісами “Хмарні технології”

-

4

6
21.

Тема 21. Автоматизоване робоче місце юриста

-

2

2
22.

Тема 22. Використання спеціального програмного забезпечення та програмного забезпечення спеціалізованого призначення (правовий напрямок)

-

6

4
Підсумкова модульна контрольна робота

-

2

-Всього годин


-

68

1121   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка