Навчально-методичний посібник для практичних занять з модуля фінансовий менеджментСторінка8/17
Дата конвертації31.03.2017
Розмір3.33 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17
Тема 10. Управління фінансовими ризиками
Практичне заняття та тему:
Методологічні основи визначення ризиковості проектів
Управління ризиком означає поетапне здійснення визначених операцій, а саме: ідентифікації ризику; кількісної оцінки рівня ризику; розробки стратегії і тактики керування ризиком; здійснення конкретних процедур по керуванню ризиком.

Ідентифікація ризику найбільш складний етап. Він вимагає проведення наступних процедур: виявлення джерел (причин) ризику; визначення і класифікація можливих для того чи іншого напрямку діяльності (чи проекту) типів ризику; вибір критеріїв і параметрів для оцінки кожного типу ризику; визначення граничних умов для оцінки прийнятного рівня ризику; установлення зон підвищеного ризику; визначення послідовності (за часом) виникнення різних типів ризику і прив'язка її до календарних планів виробничо-господарської діяльності (чи здійснення конкретного проекту); оцінка імовірності виникнення різних типів ризику.

Кількісна оцінка рівня ризику складається у визначенні розмірів окремих ризиків і сумарного ризику того чи іншого напрямку діяльності (чи проекту). Ризик визначають в абсолютному вимірі як величину прогнозованих збитків і у відносному - як величину втрат, віднесену до визначеної бази. Менеджери вибирають базу в залежності від специфіки підприємства і виду конкретного ризику (це можуть бути прибуток, витрати на виробництво, вартість активів, утрати минулих років і т.д.).

Для кількісної оцінки рівня ризику використовують: статистичний метод і метод експертних оцінок.Статистичний метод використовують при наявності значного обсягу статистичної інформації про реалізацію визначених видів ризику і збитках від них у минулі періоди по конкретних напрямках підприємницької діяльності, з метою оцінки імовірності їхнього настання в майбутньому. Ця імовірність і буде ступенем ризику. Він дорівнює величині середнє квадратичного відхилення від очікуваних величин. Головні елементи статистичного методу - математичне чекання, дисперсія, середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації.

Математичне чекання () - це сума добутків усіх можливих значень, що може приймати досліджуваний параметр (), на імовірність їхнього виникнення (Рі). Математичне чекання приблизне дорівнює середньому арифметичний можливих значень розглянутого параметра.(10.1)

Дисперсія - це міра відхилення фактичного значення ознаки Е від її середнього значення. У теорії імовірностей дисперсію визначають як математичне чекання квадрата відхилення:(10.2)

Середнє квадратичне відхилення ()показує максимально можливе відхилення параметра від його середнього очікуваного значення і розраховується:. (10.3)

Ця величина характеризує ступінь конкретного ризику - чим вона більше, тим ризикованіше обраний шлях.

Коефіцієнт варіації визначається за формулою:

Коефіцієнт варіації = / (10.4)

Чим менше коефіцієнт варіації, тим більш стабільна прогнозована ситуація і менший рівень ризику.
Приклад 1. Фірма повинна вибрати один із двох напрямків свого розвитку. Перший напрямок вимагає одноразових інвестицій у розмірі 100000 грош.од. З огляду на зміни ринку, можливі чотири варіанти ситуацій. У випадку першого варіанта фірма може дістати прибуток від вкладеного, капіталу в розмірі 40 %; другий і третій варіанти однакові за результатами, а відрізняються тільки деякими специфічними особливостями, пов'язаними з рекламою, - фірма може одержати прибуток від вкладеного капіталу в розмірі 10 %; четвертий - фірма може понести збитки - 20 % вкладеного капіталу.

Другий напрямок розвитку фірми вимагає такого ж обсягу інвестицій, як і перший; при цьому також можуть виникнути чотири варіанти ситуацій: перший - фірма одержує 70 % прибутку від вкладеного капіталу; другий і третій - по 10 %; четвертий - фірма втрачає 50% вкладеного капіталу.

Допоможіть фірмі вибрати варіант її розвитку.
Рішення

За першим напрямком розвитку фірма має імовірність 1 з 4 (чи 0,25), що вона одержить 40 % прибутку; 2 з 4 (чи 0,5) - 10 % прибутку; 1 з 4 (0,25) - утратить 20 %. Таким чином, математичне чекання (середнє значення відсотку прибутку) для цього напрямку розвитку з урахуванням імовірності складе 10 %, тобто.= 0,25 × 40 + 0,5 × 10 + 0,25 × (-20) = 10 %.

Для другого напрямку розвитку фірми= 0,25 × 70 + 0,5 ×10 + 0,25 × (- 50) = 10 %.

Таким чином, математичне чекання для обох напрямків однаково.

В табл. 10.1 проведемо розрахунки дисперсії, середньоквадратичного відхилення.
Таблиця 10.1- Розрахунок показників кількісної величини ризику


Можливий відсоток прибутку

Середнє значення відсотка прибутку (математичне чекання)

Відхилення

математичного чеканніКвадрат відхилення

Імовірність

Розрахунок дисперсії

ЕPi

× Pi

Перший напрямок розвитку фірми

+ 40

10

30

900

0,25

225

+ 10

10

0

0

0,5

0

- 20

10

-30

900

0,25

225

Дисперсія =450

Другий напрямок розвитку фірми

70

10

60

3600

0,25

900

10

10

0

0

0,5

0

-50

10

-60

3600

0,25

900

Дисперсія =450

З табл. 10.1 видно, що для першого напрямку дисперсія дорівнює 450, середньоквадратичне відхилення , коефіцієнт варіації 21/10=2,1; для другого напрямку дисперсія дорівнює 1800, середньоквадратичне відхилення , коефіцієнт варіації 42/10 = 4,2.

При першому напрямку розвитку ризик складає 21 одиницю, а коефіцієнт варіації - 2,1, при другому напрямку - відповідно 42 і 4,2, що вдвічі більше, ніж для першого напрямку. Виходить, другий напрямок у 2 рази ризикованіше.

При відсутності статистичної інформації застосовують метод експертних оцінок, який зводиться до збору й обробки думок досвідчених експертів, котрі дають бальну оцінку імовірності виникнення того чи іншого виду ризику і ступеня втрат.

У практиці доцільно комбінувати статистичний і експертний методи оцінки рівня ризику.
Завдання для самостійного опрацювання.
Приклад 2. Грошові потоки за інвестиційним проектом складають у 2006 році 1000 грош.од., у 2007 році - 1500 грош.од., у 2008 році - 1500 грош.од., у 2009 і 2010 роках відповідно 1800 і 700 грош.од.

Частка безпечних надходжень за експертними оцінками складає у перший рік – 95%, у другий -080%, у третій – 70%, четвертий – 60%, у п’ятий -40%. Початкові інвестиції однакові і складають 1600 грош.од. Безпечна дисконтна ставка складає 20%. Визначте доцільність даного проекту.Приклад 3. При вкладенні капіталу у проект А із 100 випадків у 26 було отримано прибуток 3000 грош.од., 2580 грош.од - у 48 випадках, 1790 грош.од. у 26 випадках.

Визначити середній очікуваний прибуток і найменш ризикований варіант інвестиційного проекту.Методичні рекомендації

Розрахунки треба виконати відповідно табл.10.2., а потім провести порівняння одержаних результатів.


Таблиця 10.2- Розподіл ймовірності очікуваних доходів за проектами.


Можливі значення кон’юнктури інвестиційного ринку

Інвестиційний проект А

Інвестиційний проект в

Розра-

хунковий дохідЗначення ймовір –

ності


Сума очікуваних доходів

(2 ×3)


Розра –

хунковий дохідЗначення ймовірності

Сума очікуваних доходів

(2 ×3)


1

2

3

4

5

6

7

ВисокаСередняНизькаУ цілому


Питання до теми:
 1. Алгоритм оцінки кількісного рівня ризику.

 2. Які основні завдання вирішує аналіз доцільності операцій з портфелем інвестицій?

 3. Модель САРМ в оцінці залежності між ризиком і доходом. Ефект диверсифікації.

 4. Заходи щодо зниження ступеня ризику портфелю цінних паперів.

 5. Страхування ризиків.

 6. Фінансові інструменти зменшення ризиковості.


Тема 11. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування
Тема практичного зняття:
Технологія складання бюджету підприємства
Методологія фінансового планування включає в себе організацію планування фінансів, яка будується на принципах науковості (розрахунок планових показників базується на аналізі звітних даних, визначенні перспектив розвитку фінансових показників), комплексності (показники фінансового плану повинні бути взаємопов’язані між собою) та оптимальності (найбільш раціонального використання капіталу і ресурсів).

Головним інструментом фінансового планування є кошторисне планування (бюджетування).Рис. 11.1 Напрями бюджетування на підприємстві.
Кошторис – це форма планового розрахунку, яка визначає докладну програму дій підприємства на майбутній період.

З технологією складання бюджету підприємства знайомимось на прикладі, що описує співвідношення між окремими показниками бюджетних таблиць і формування бюджетних таблиць у єдине ціле – бюджет СПД.

У якості спрощених факторів прийняті наступні:


 • бюджетні таблиці складаються на основі розподілу року на квартали,

 • підприємство виробляє і продає один вид продукції,

 • у розрахунках виключені розрахунки за сплатою податку на додану вартість,

 • усі непрямі податки, що включаються до валових витрат, автоматично враховуються до складу базових показників, виходячи з яких вони визначаються (наприклад, заробітна плата планується разом з нарахуваннями),

 • податок на прибуток розраховується за спрощеною схемою - прибуток оцінюється за підсумками роботи компанії за рік, а потім рівномірно поділяється на чотири частини.


Завдання 1. Розгляньте фінансову ситуацію і складіть за вихідними даними підприємства бюджетні таблиці і прогнозну фінансову звітність підприємства.

ФІНАНСОВА СИТУАЦІЯ


На підприємстві іде підготовка короткострокового фінансового плану на наступний рік. Вихідні дані надаються за блоками у відповідності списку бюджетів, які розробляються фінансовим менеджером підприємства.

За традицією фінансовий менеджер складає систему бюджетів на щоквартальній основі, одержавши з відділу маркетингу прогнози обсягу реалізації продукції за відповідними цінами (табл.11.1).

Частка оплати грошима в кожному кварталі складає 70% до виручки, а 30% що залишилися, оплачуються в наступному кварталі. Планований залишок запасів готової продукції на кінець планового періоду (кварталу) складає 20% від обсягу продажів майбутнього періоду.
Таблиця 11.1 - Прогноз обсягів продажів і цін


Показники

Періоди

Прогноз збуту і цін

Квартал 1

Квартал 2

Квартал 3

Квартал 4

Очікуваний обсяг

10000

30000

40000

20000

Очікувана ціна одиниці продукції (грн)

20,00

20,00

20,00

20,00

Запаси готової продукції на кінець року плануються в обсязі 3000 одиниць продукції.

Норма витрат матеріалу на одиницю продукції - 5 кг. Ціна за 1 кг - 0.60 грн. Залишок сировини на кінець кожного кварталу планується в обсязі 10% від потреби майбутнього періоду. Необхідний запас матеріалу на кінець року складає 7500 кг. Оплата постачальнику за сировину проводиться на наступних умовах: частка оплати за матеріали, придбані в поточному кварталі, складає 50% від вартості придбаної сировини. На інші 50% сировини постачальник надає відстрочку платежу, яка повинна бути погашена в наступному кварталі.

Оплата прямої праці розраховується на наступних умовах: витрати праці основного персоналу на одиницю продукції складають 0.8 години, вартість однієї години разом з нарахуваннями складає 7,50 грн.

Накладні витрати дані окремо за перемінною і постійною частинами. Планування перемінних витрат проводиться виходячи з нормативу 2,00 грн. на 1 годину роботи основного персоналу. Постійні накладні витрати складають 60600 грн. за квартал, в т.ч. амортизація – 15000 грн.

Величина витрат на реалізацію і управління планується у вигляді перемінної і постійної частин. Норматив перемінної частини складає 1,80 грн. на одиницю проданого товару. Плановані обсяги постійних адміністративних і yпpaвлінських витрат приведені нижче:
Таблиця 11.2 - Обсяги постійних адміністративних і yпpaвлінських витрат, грн

.. Квартал 1

Квартал 2

Квартал 3

Квартал 4

Реклама

40000

40000

40.000

40000

Зарплата керівництва

35000

35000

35000

35000

Страховка1900

37750Податок на нерухомість18150

Підприємство планує закупівлю устаткування на суму 30000 грн. у першому кварталі і 20000грн. – у другому кварталі.

Планована до виплати сума дивідендів рівномірно розподіляється по кварталах і складає 40000 грн. у рік. Підприємство має можливість брати банківську позичку під 10% річних. Виплата відсотків проводиться одночасно з частковим погашенням основної суми боргу при нарахуванні відсотка тільки на частину позички, що погашається.

Ставка податку на прибуток складає 30%.Стан активів і пасивів підприємства на початок планового періоду надано у вигляді балансу (див. табл. 11.3).
Таблиця 11.3 - Початковий баланс підприємства


Активи

грн

Примітка

Оборотні активиГрошові кошти

42500
Дебіторська заборгованість

90000
Запаси сировини

4200

7000 кг

Запаси готової продукції

26000

2000 штук

Усього оборотні активи

162700
Основні засобиЗемля

80000
Споруди й устаткування

700000
Накопичена амортизація

(292000)
Споруди й устаткування (залишкова вартість)

408000
Разом активи

650700
Зобов'язанняПоточні зобов'язанняРахунка до оплати

25800
Акціонерний капіталЗвичайні акції, без номіналу

175060
Нерозподілений прибуток

449900
Усього акціонерний капітал

624900
Разом зобов'язання і капітал

6507001   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка