Навчально-методичний посібник для практичних занять з модуля фінансовий менеджментСторінка3/17
Дата конвертації31.03.2017
Розмір3.33 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Тема 4 Аналіз фінансових звітів
Практичне заняття на тему :
Аналіз фінансових результатів і фінансового стану підприємства за фінансовою звітністю
Для аналізу фінансової звітності використовуються наступні прийоми:

читання звітності (вивчення абсолютних показників звітності); • горизонтальний аналіз – вивчення змін статей звітності порівняно з попереднім періодом;

 • вертикальний (структурний) аналіз – визначення питомої ваги різних статей звітності в загальному результаті (підсумку);

 • трендовий аналіз – визначення відносних відхилень показників звітності за декілька років від рівня базисного року, для якого всі показники приймаються за 100%;

 • аналіз відносних показників (коефіцієнтів) – визначення пропорцій між різними статтями звітності;

 • факторний аналіз.

Аналіз фінансового стану - обов'язкова складова фінансового менеджменту будь-якого підприємства. Задача цього аналізу - визначити які параметри роботи підприємства прийнятні і їх необхідно зберігати на сформованому рівні, а які вимагають оперативного втручання, тобто, щоб успішно працювати, підприємство повинне оцінити причини погіршення свого фінансового стану і знайти способи його корективи. Стандартної системи оцінки фінансового стану підприємства не існує, аналітики можуть використовувати різні комплекти показників. Проте є проблеми і показники, що найбільш часто трапляються у діяльності СПД.

Дослідження діяльності ряду підприємств, що відносяться до різних галузей, дозволили виділити три основні проблеми, що впливають на їх фінансовий стан : • дефіцит коштів і зниження платоспроможності, про що можна судити по значній кредиторській заборгованості перед бюджетом, персоналом, постачальниками й ін.; зростанню рівня кредитів. Ці проблеми пов'язані з можливими труднощами щодо погашення зобов'язань і підтверджуються зниженням коефіцієнтів ліквідності.

 • власник одержує доходи, неадекватно малі своїм інвестиціям і виникає проблема „низької рентабельності власного капіталу”.

 • зниження фінансової незалежності в зв'язку з проблемами погашення зобов'язань може загрожувати підприємству втратою самостійності. Індикатором зростаючої залежності підприємства від кредиторів є зниження коефіцієнтів автономії (коефіцієнтів фінансової незалежності).

Взаємозв’язок фінансових показників використовують в аналізі при розробці заходів щодо покращення фінансового стану СПД, найбільш поширений взаємозв’язок одержав назву моделі Дюпона. Це формула, що розкриває залежність рентабельності активів, рентабельності реалізації продукції і оборотності активів підприємства:


Рентабельність активів


=

Рентабельність продажу

×

Оборотність активів

Чистий прибуток Вартість активів

=

Чистий прибуток Виручка від реалізації

×

Виручка від реалізації

Вартість активівІснує різновидність моделі Дюпона, яка включає елемент, що характеризує платоспроможність СПД і показує залежність рентабельності власного капіталу від рентабельності реалізації, оборотності активів і долі власного капіталу в активах:

Вартість активів / Власний капітал = 1 / коефіцієнт автономії
Чистий прибуток Власний капітал

=

Чистий прибуток Виручка від реалізації

×

Виручка від реалізації

Вартість активів×

Вартість активів

Власний капітал


Указана залежність дає можливість підбираючи показники оборотності і рентабельності визначити, яке з поєднань цих значень дасть найбільший приріст рентабельності власного капіталу.

Доцільно розрахувати темпи змін прибутку, виручки від реалізації та активів і порівняти динаміку показників.

Якщо підприємством дотримується співвідношення

Тпр >Твир >Такт> 100% ,

де Тпр, Твир, Такт - темпи змін відповідно прибутку, виручки і активів, то воно ефективно використовує ресурси, зменшує витрати на виробництво, реалізацію і випуск продукції.

В оцінці і прогнозуванні фінансового стану підприємства значну роль відіграє прогнозування грошових потоків (за формою №3).

Основні елементи вхідного потоку – чистий прибуток і амортизація. В процесі аналізу порівнюються вхідний і вихідний грошові потоки. Стійке перевищення притоку коштів над їх відтоками свідчить про надійний фінансовий стан підприємства. Різкі коливання цього перевищення, чи перевищення відтоків коштів над їх притоками свідчать про нестійкий фінансовий стан підприємства.

Фінансова звітність підприємства служить основним джерелом аналізу фінансового стану підприємства як внутрішнім так і зовнішнім користувачам.

З метою оцінки фінансового стану підприємств студенти, керуючись показниками звітності СПД (де вони проходили практику) за два останні роки та даними додатку до практичного заняття №3, проводять апробацію фінансової звітності та виконують наступні завдання:


Завдання 1. За даними бухгалтерського балансу дайте попередню оцінку фінансового стану підприємства на початок і кінець звітного року. Обґрунтуйте висновки, спираючись на відповідні показники балансу. Які допоміжні джерела і показники можна використовувати для вивчення загального фінансового стану підприємства?
Завдання 2. На основі балансу проаналізуйте коефіцієнти поточної ліквідності, забезпечення підприємства власними обіговими коштами на початок і кінець звітних періодів. Зробіть висновки.
Таблиця 4.1 – Розрахунок показників ліквідності


Показник


Формула розрахунку

На початок першого звітного періоду

На кінець першого звітного періоду

На кінець другого звітного періоду

Відхилення


1. Коефіцієнт покриття (поточної ліквідності)

Оборотні активи / Поточні зобов’язання

2. Коефіцієнт швидкої ліквідності

(Грошові кошти і їх еквіваленти + Поточні фінансові інвестиції + Дебіторська заборгованість) / Поточні зобов’язання

3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

(Грошові кошти і їх еквіваленти + Поточні фінансові інвестиції) / Поточні зобов’язання


Завдання 3. Визначте показники, що характеризують платоспроможність підприємства. Розрахуйте коефіцієнти ліквідності в табл.4.1. Визначте фактори зміни ліквідності. Зробіть висновки.
Завдання 4. За даними балансу проаналізуйте джерела формування активів підприємства. Зверніть увагу на порядок розрахунку суми власних обігових коштів підприємства і визначення впливу чинників на їх величину. Зробіть висновки відносно типу фінансової стійкості підприємства.

Виконайте коефіцієнтний аналіз фінансової стійкості підприємства. Розрахунки подайте за таблицею 4.2. Поясніть, про що свідчать одержані результати.


Таблиця 4.2 - Розрахунок показників фінансової стійкості підприємства


Показник


Формула розрахунку


На початок першого звітного періоду

На кінець першого звітного періоду

На кінець другого звітного періоду

Відхи-

лення1 . Коефіцієнт незалежності (автономії)

Власний капітал /

Валюта балансу2. Коефіцієнт фінансової стійкості

(Власний капітал + довгострокові зобов’язання)/

Валюта балансу3. Коефіцієнт маневреності

ВОК / Власний капітал


Завдання 5. Проаналізуйте показники ділової активності і ефективності роботи підприємства. Розрахунки подайте за таблицею 4.3. Поясніть, про що свідчить динаміка одержаних результатів.
Таблиця 4.3 - Розрахунок показників ділової активності і ефективності роботи підприємства.


Показник


Формула розрахунку


На початок першого звітного періоду

На кінець першого звітного періоду

На кінець другого звітного періоду

Відхи-

лення1

2

3

4

5

6

1 . Коефіцієнт оборотності оборотних активів

Чиста виручка від реалізації / Середня сума оборотних активів

2 . Коефіцієнт оборотності запасів

Собівартість реалізованої продукції / Середня вартість запасів

3 . Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

Чиста виручка від реалізації / Середня сума дебіторської заборгованості

4 . Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

Чиста виручка від реалізації / Середня сума кредиторської заборгованості
Прод. табл. 4. 3 .
1

2

3

4

5

6

5.Тривалість одного обороту оборотних активів

Кількість календарних днів звітного періоду / Коефіцієнт оборотності оборотних активів

6.Тривалість одного обороту запасів

Кількість календарних днів звітного періоду / Коефіцієнт оборотності запасів

7.Рентабельність активів

Прибуток до оподаткування (або чистий прибуток)/ Середня сума оборотних активів

8.Рентабельність власного капіталу

Чистий прибуток/ Середня сума власного капіталу

9.Рентабельність продажу

Прибуток( від операційної діяльності або чистий прибуток)/ Чиста виручка від реалізації

10.Рентабельність продукції

Прибуток від операційної діяльності/ Собівартість реалізованої продукції

11.Рентабельність чистих активів

Чистий прибуток/ Середня вартість чистих активів (різниця між активами і зовнішніми зобов’язаннями підприємства)


Завдання 6. На основі даних попереднього завдання факторний аналіз рентабельності власного капіталу підприємства. Зробіть висновки щодо динаміки та можливостей росту цього показника.
Завдання 7. Розрахуйте темпи змін прибутку, виручки від реалізації та активів і порівняйте динаміку показників. Розрахуйте елементи вхідного і вихідного грошових потоків згідно табл.. 4.4. За одержаними даними зробіть висновки щодо фінансового стану підприємства.

Таблиця 4.4 - Розрахунок елементів грошового потоку підприємства
Елементи грошового потоку

Приток коштів

Минулий

період


Звітний

період


Відтік коштів

Минулий

період


Звітний

період


Чистий прибутокДодаткове вкладення коштів у запасиАмортизаційні відрахуванняПриріст дебіторської заборгованостіДодаткові надходження у статутний фонд, продаж акційЗменшення кредиторської заборгованостіЗалучення нових кредитів і позикВиплати дивідендів (грошові)Зростання кредиторської заборгованостіЗменшення статутного фонду (викуп і вилучення з обігу своїх акцій)Збільшення інших пасивів


Завдання для самостійної роботи
За даними електронної програми студенти виконують аналіз фінансового стану підприємства, де вони проходили практику, або за даними фінансової звітності, які наведені у додатках. Завдання може бути опрацьоване у вигляді електронних таблиць (пропонується до виконання під керівництвом викладача).
Питання до теми:


 1. Перелічіть вимоги, які ставляться до змісту фінансових документів.

 2. Перелічіть основні статті основного і оборотного капіталу підприємства.

 3. Перелічіть основні статті власного та позикового довго - та короткострокового капіталу.

 4. В чому полягає сутність основного балансового рівняння?

 5. Наведіть структуру Звіту про фінансові результати.

 6. Які основні фактори впливають на суму дебіторської і кредиторської заборгованостей?

 7. Що являє собою операційний прибуток?

 8. Перелічіть основні складові звіту про власний капітал

 9. Яка технологія проведення горизонтального і вертикального аналізу звітності?

 10. За допомогою яких показників оцінюється оборотність засобів і які з них найбільш поширені?

 11. Як оцінити рентабельність власного капіталу?

 12. Як за допомогою потоків грошових коштів можна оцінити фінансовий стан підприємства?

РОЗДІЛ ІІ. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО - ВИРОБНИЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ І КАПІТАЛОМ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
Тема 5 Управління грошовими потоками на підприємстві
Тема практичного заняття :
Управління рухом грошових коштів
Для розгляду питання руху грошових коштів використовують прямий і непрямий методи обліку грошових потоків підприємства. Ці методи розрізняються між собою повнотою уявлення даних про грошові потоки підприємства, початковою інформацією для розробки звітності та іншими параметрами.

Результати розрахунку суми чистого грошового потоку (ЧГП) по операційній, інвестиційній і фінансовій діяльностях дозволяють визначити загальний його розмір по підприємству в звітному періоді. Цей показник розраховується за формулою:


ЧГПп = ЧГПо + ЧГПі + ЧГПф, (5.1)
де ЧГПп — загальна сума чистого грошового потоку підприємства за період, що розглядається, тис. грн.;

ЧГПо — сума чистого грошового потоку підприємства по операційній діяльності, тис. гри.;

ЧГПі сума чистого грошового потоку підприємства по інвестиційній діяльності, тис. гри.;

ЧГПф сума чистого грошового потоку підприємства по фінансовій діяльності, тис. грн.


По інвестиційній діяльності сума чистого грошового потоку в узагальненому вигляді розраховується як різниця між сумою реалізації окремих видів необоротних активів, фінансових інвестицій і сумою їх придбання в звітному періоді, по фінансовій діяльності сума чистого грошового потоку визначається як різниця між сумою фінансових ресурсів, залучених із зовнішніх джерел, і сумою основного боргу, а також дивідендів (процентів), виплачених власникам підприємства.
ЧГПі=Роз+Рна+Рдфі+Рва+Дп-Поз-НКБ-Пна-Пдфі-Ва ; (5.2)

ЧГПф=Двк+Ддк+Дкк+БЦФ-Вобд-Вобк-Дза; (5.3)


де Роз, Рна, Рдфі - сума реалізації вибувших основних засобів, нематеріальних активів, довгострокових фінансових інструментів інвестиційного портфелю підприємства,

Рва - сума повторної реалізації викуплених власних акцій,

Дп - сума дивідендів, одержаних підприємством по довгостроковим фінансовим інструментам інвестиційного портфелю,

Поз, Пна - сума придбаних основних засобів і нематеріальних активів,

НКБ - сума приросту незавершеного капітального будівництва,

Пдфі - сума придбаних довгострокових фінансових інструментів інвестиційного портфелю,

Ва - сума викуплених власних акцій підприємства,

Двк - сума додатково залучених зовнішніх джерел власного (акціонерного) чи пайового капіталу,

Ддк - сума додаткових довгострокових кредитів і позик,

Дкк - сума додатково залучених короткострокових кредитів і позик,

БЦФ - сума коштів від безоплатного цільового фінансування,

Вобд - виплати основного боргу по довгостроковим кредитам,

Вобк- виплати основного боргу по короткостроковим кредитам і позикам,

Дза - сума дивідендів, виплачених акціонерам на вкладений капітал.


Фінансовий результат у разі надходження грошових коштів визначається як „позитивний грошовий потік”, у разі витрачання – як ”негативний грошовий потік”.
Визначення чистого грошового потоку від операційної діяльності можливо за двома способами: прямим і непрямим.

За прямим способом

За непрямим способом

ЧГПо = РП + Іно – Зтм – ЗП – Пп. – Іво ;

де РП - сума грошових потоків від реалізації продукції,

ІНо- інші надходження від операційної діяльності,

Зтм - кошти, виплачені за придбання товарно-матеріальних цінностей,

ЗП - заробітна плата оперативного персоналу і АУП,

ППб- сума платежів податкових і в позабюджетні фонди,

ІВо - інші витрати операційної діяльності.


ЧГПо = Чп + Аоф + Ана Дз Зтм Кз Р;

де Чп - чистий прибуток,

Аоф, Ана - сума амортизації основних засобів і нематеріальних активів,

Дз, Зтм - приріст (зменшення) суми дебіторської заборгованості і запасів товарно-матеріальних цінностей, що входять до складу активів, Кз, Р - приріст (зменшення) суми кредиторської заборгованості і суми резервного (і ін. страхових фондів) капіталу

Основним джерелом інформації для розробки звітності про рух грошових коштів виступають Баланс, Звіт про фінансові результати і використання коштів.
Методичні рекомендації до розгляду фінансових ситуацій і завдань.
Завдання 1.Оцінити необхідність і обсяг додаткової короткострокової позички для забезпечення виконання запланованих результатів діяльності підприємства по збору комп’ютерів на січень 2005 року при наступних прогнозованих показниках його господарської діяльності:

 1. Закупівля комплектуючих елементів планується на суму 218250 грн., з них оплатою грошима до 31.01 буде зроблено тільки 35% вартості.

 2. Залишки комплектуючих елементів на складі наприкінці місяця складуть 8730 грн.

 3. Продаж готової продукції буде зроблена на суму 450000 грн., з них 48% буде оплачено грошима до 31.01.

 4. Плановані валові витрати складуть:

 • оплата виробничого персоналу з нарахуваннями - 49500 грн. (виплати до 31.01),

 • виробничі накладні витрати (без амортизації й оренди) -56250 грн.,

 • амортизація -643.8 грн.,

 • оренда оплачена наприкінці минулого року на рік вперед і включається у витрати щомісяця,

 • адміністративні витрати – 33750 грн. (виплати після 31.01),

 • маркетингові витрати – 29250 грн. (виплати до 31.01),

 1. Процентна ставка банківського кредиту складає 24% річних. Виплата відсотків здійснюється до останнього числа кожного місяця.

 2. Наявна кредиторська заборгованість, нараховані зобов'язання і заборгованості перед бюджетом погашаються протягом місяця.

 3. Дебітори погашають свою заборгованість протягом місяця наполовину.

 4. Ставка податку на прибуток складає 30%.

Фінансовий менеджер підприємства вважає, що мінімальний обсяг грошового рахунка, що гарантує йому надійну повсякденну діяльність, складає 22000 грн.. Баланс підприємства на початок місяця приведений у таблиці 5.І.
Таблиця 5.І.- Початковий баланс підприємства (рн.)


АКТИВИ

Оборотні кошти

1

2

Кошти

22400

Дебіторська заборгованість

48000

Товарно-матеріальні засоби

5400

Попередня плата оренди приміщень

12000

Основні засоби

Початкова вартість

32762

Накопичена амортизація

1862

Залишкова вартість

30900

Активи, всього

118700

ПАСИВИ

Короткострокові заборгованості

Кредиторська заборгованість

34000

Нараховані зобов’язання

21200

Банківська позичка

-

Заборгованості по податку на прибуток

820

Довгострокові заборгованості
Довгостроковий банківський кредит

20000

Власний капітал
Статутний капітал

30000

Нерозподілений прибуток

12680

Пасиви, усього

118700

Завдання полягає в установленні мінімального обсягу додаткового фінансування підприємства (якщо таке знадобиться).
Рішення.

Для оцінки необхідного обсягу додаткового фінансування потрібно скласти баланс підприємства на кінець місяця і звіт про фінансові результати за місяць.

При складанні звіту про фінансові результати будемо керуватися вихідними допущеннями і форматом складання звіту. У таблиці 5.2 приведений прогноз звіту фінансових результатів за січень.

Таблиця 5.2.- Прогнозний звіт про прибуток підприємства (грн. )
Показники

Сума

1

2

Виручка

450000

Виробнича собівартість:

322314

Матеріальні витрати

214920

Оплата прямої праці

49500

Виробничі накладні витрати

56250

Орендна плата

1000

Амортизація

644

Валовий доход

127686

Адміністративні витрати

33750

Маркетингові витрати

29250

Операційний прибуток

64686

Процентні платежі

400

Прибуток до податку на прибуток

64286

Податок на прибуток

19286

Чистий прибуток

45000

При складанні звіту про фінансові результати всі елементи витрат безпосередньо беруться з вихідних даних.

Виключення складають матеріальні витрати. Для їхнього розрахунку необхідно до величини товарно-матеріальних запасів на початок місяця (це число знаходиться в балансі - ТМС поч.) додати величину придбаних запасів протягом місяця (ТМСПРИДБ) і відняти залишки (ТМСКІН) на кінець місяця (останні два числа зазначені у вихідних даних).
ТМС поч + ТМСПРИДБ – ТМСкін = Матеріальні витрати (5.4)
Розрахунок процентних платежів проводиться виходячи з загальної суми боргу (зазначена в балансі) і процентної ставки 24% у рік чи 2% на місяць.

Чистий прибуток підприємства по розрахунках складає 45000 грн., і з цього погляду для підприємства все гаразд . Варто нагадати, що звіт про фінансові результати складається на базисі нарахувань, що не збігається з грошовим базисом, тобто наявність прибутку ще не означає забезпечення достатнього обсягу коштів .

Проведемо розрахунок грошового рахунку

Для цього необхідно відповідно до вихідних даних і допущень розрахувати всі грошові виплати і надходження. Цей розрахунок приведений у таблиці 5.3.

Таблиця 5.3 – Прогноз грошового рахунка підприємства


Показники

Сума, уму.

1

2

Початковий баланс

22400

Погашення дебіторської заборгованості минулого місяця

24000

Грошові надходження від продажів

216000

Грошові витрати внаслідок покупки комплектуючих

(76388)

Оплата виробничого персоналу

(49500)

Оплата виробничих накладних витрат

(56250)

Оплата маркетингових витрат

(29250)

Погашення кредиторської заборгованості минулого місяця

(34000)

Виплати відсотків

(400)

Погашення нарахованих зобов’язань минулого місяця

(21200)

Виплати заборгованості по податках

(820)

Кінцевий баланс

(5408)

Прокоментуємо проведені розрахунки. • Погашення дебіторської заборгованості минулого місяця проводиться у виді половини суми, зазначеної в балансі по статті „дебіторська заборгованість”.

 • Грошові надходження від продажів складають за умовою 48% від загальної суми виторгу. Залишок виторгу кваліфікується як дебіторська заборгованість і умується до залишку дебіторської заборгованості минулого місяця.

 • Грошові витрати внаслідок купівлі комплектуючих елементів складають за умовою 35% від загальної суми зроблених закупівель. Залишок вартості комплектуючих елементів відноситься на кредиторську заборгованість і фіксується в балансі на кінець місяця.

 • Оплата виробничого персоналу, виробничих накладних і маркетингових витрат здійснюється протягом місяця, тому всі перераховані витрати кваліфікуються як грошові відтоки місяця (їхні значення надані у вихідних даних).

 • Оплата адміністративних витрат за умовами задачі проводиться в наступному місяці, і тому ці витрати не включені в число грошових платежів місяця, а кваліфікуються як нараховані зобов’язання і, відповідно, містяться в пасив балансу на кінець місяця.

 • Виплати, що відповідають погашенню кредиторської заборгованості, нарахованих зобов’язань і заборгованостей по податках минулого місяця виробляються відповідно до тих значень, що зазначені в балансі на початок місяця.

 • Нарешті, величина процентних платежів береться зі звіту про фінансові результати (відсотки по кредиту за умовою задачі погашаються до закінчення місяця).

Отже, по розрахунках вийшла негативна величина грошового рахунка підприємства на кінець місяця. Для перевірки цього факту складається баланс підприємства на кінець місяця. Цей баланс надано у таблиці 5.4.
Таблиця 5.4 - Баланс підприємства на початок і кінець місяця (грн.)


Баланс підприємства на

31 .12. 2005

31 .12 .2006

АКТИВИ

Оборотні кошти

Кошти

22400

-5408

Дебіторська заборгованість

48000

258000

Товарно - матеріальні засоби

5400

8730

Попередня плата за оренду приміщень

12000

11000

Основні засобиПочаткова вартість

32762

32762

Накопичена амортизація

1862

2506

Залишкова вартість

30900

30256

АКТИВИ, усього

118700

302579

ПАСИВИ
Короткострокові заборгованості
Кредиторська заборгованість

34000

141863

Нараховані зобов'язання

21200

33750

Банківська позичка

-
Заборгованості по податку на прибуток

820

19286

Довгострокові заборгованостіДовгостроковий банківський кредит

20000

20000

Власний капітал

Статутний капітал

30000

30000

Нерозподілений прибуток

12680

57680

ПАСИВИ , усього

118700

302579

Величина нерозподіленого прибутку (НПРК) на кінець місяця дорівнює значенню цієї статті на початок місяця (НПРН) плюс величина чистого прибутку за місяць (зі звіту про прибуток НП).

НПРк = НПРн + ЧП (5.4)


Всі інші статті були пояснені вище, коли коментувався розрахунок грошового рахунка на кінець періоду. Сума активів дорівнює сумі пасивів підприємства, що підтверджує правильність розрахунку грошового рахунка.

Залишається відповісти на головне питання: який необхідний обсяг додаткового фінансування?

Оскільки фінансовий директор вимагає мінімально 22000 грн. на розрахунковому рахунку на кінець місяця, а в результаті діяльності підприємства прогнозується величина (5408) грн., стає ясним, що компанія повинна узяти в борг близько 28000 грн.

Завдання для самостійної роботи:

Виконайте розрахунки та зробіть висновки за умови що процентна ставка складає 12% у рік чи 2% на місяць, а податок на прибуток - 20%.


Завдання 2. Надано баланс компанії на початок і кінець 2005 року та її річний звіт про фінансові результати (табл.5.5, табл.5.6).
Таблиця 5.5 - Баланс компанії на початок і кінець року (грн.)


Баланс підприємства на

01. 01. 2005

31.12.2005

1

2

3

АКТИВИ

Оборотні кошти

Грошові кошти

52.200

34339

Ринкові цінні папери

54200

14200

Дебіторська заборгованість

690000

901000

Векселя до одержання

47400

42800

Товарно-матеріальні засоби

57600

54060

Передплачені витрати

11000

10000

Оборотні кошти, усього

912400

1056399

Основні засобиБудинку, спорудження, устаткування (початкова вартість)

350269

358169

Накопичена амортизація

83751

112083

Будинку, спорудження, устаткування (залишкова вартість)

266518

246086

Інвестиції

15000

15000

Патент

28000

28000

Гудвіл

11000

6000

Основні засоби, усього

320518

295086

Активи, усього

1232918

1351484

ПАСИВИ

Короткострокові заборгованості

Кредиторська заборгованість

468000

558620

Векселя до оплати

37600

32600

Нараховані зобов'язання

150000

238000

Банківська позичка

6500

10500

Поточна частина довгострокового боргу

5000

5000

Заборгованості по податках

46241

5696

Короткострокові заборгованості, усього

713.341

850,416

Довгострокові заборгованості

Облігації до оплати, номінал 100, 14%

80.000

80000

Довгостроковий банківський кредит

15000

10000

Відстрочений податок на прибуток

5600

4400

Довгострокові заборгованості, усього

100600

94400

Власний капітал

Привілейовані акції, номінал 10, 12%

30000

30000

1

2

3

Звичайні акції, номінал 6

288000

288000

Додатковий оплачений капітал

12000

12000

Нерозподілений прибуток

88977

76668

Власний капітал, усього

418977

406668

Пасиви, усього

1232918

1351484

Таблиця 5.6 - Дані звіту про фінансові результати за 2005 рік.
Показники

Сума, грн.

Виторг

1700000

Виробнича собівартість:

1362522

Матеріальні витрати

904540

Оплата прямої праці

238000

Виробничі накладні витрати

188000

Амортизація

31982

Амортизація нематеріальних активів

5000

Валовий доход

332478

Адміністративні витрати

238000

Маркетингові витрати

68000

Операційний прибуток

26478

Прибуток / збиток від продажу активів

6150

Дивіденди отримані

1520

Прибуток до сплати відсотків і податків

34148

Відсотки по облігаціях

11 200

Процентні платежі по довгостроковому боргу

2400

Процентні платежі по банківській позичці

1560

Прибуток до податку на прибуток

18,988

Податок на прибуток

5696

Чистий прибуток

13291

Формування і розподіл прибутку за 2005 рік надані у табл.5.7.

Таблиця 5.7 - Дані про формування і розподіл прибутку за 2005 рік.


Показники

Сума, грн.

Нерозподілений прибуток на початок періоду

88977

Чистий прибуток за період

13291

Дивіденди привілейованим акціонерам

3600

Чистий прибуток у розпорядженні власників

98668

Дивіденди власникам підприємства у вигляді акцій

-

Грошові дивіденди власникам підприємства

22000

Нерозподілений прибуток на кінець періоду

76668


Примітка: ставка податку на прибуток складає 20%.

Додатково відомо, що компанія вигідно продала застаріле обладнання за 12000 грн., одержавши цю суму грошима. Це устаткування мало початкову вартість 9500 грн. і накопичену амортизацію на момент продажу 3650 грн. Замість проданого устаткування компанія придбала нове обладнання, заплативши грошима 17400 грн.

Необхідно скласти звіт про рух коштів за допомогою непрямого методу.

Рішення.

Для рішення задачі варто уважно вивчити попередній приклад.Результати розрахунків представлені нижче у виді закінченого й оформленого звіту про рух грошових коштів.
Таблиця 5.8 - Звіт про рух грошових коштів за 2005 рік. (грн.)


Показники

Сума

1

2

Основна діяльність

Чистий прибуток

13291

Амортизація

31982

Амортизація нематеріальних активів

5000

Грошові потоки за рахунок зміни оборотних коштів

Дебіторська заборгованість

(211000)

Векселя до одержання

4600

Товарно-матеріальні засоби

3540

Передплачені витрати

1000

Грошові потоки за рахунок зміни короткострокових заборгованостей

Кредиторська заборгованість

90620

Векселя до оплати

(5000)

Нараховані зобов'язання

88000

Банківська позичка

4000

Заборгованості по податку на прибуток

(40545)

Прибуток / збиток від продажу активів

(6150)

Грошовий потік від основної діяльності

(20661)

Інвестиційна діяльність

Покупка активів

(17400)

Продаж активів

12000

Грошовий потік від інвестиційної діяльності

(5400)


Фінансова діяльність

Погашення кредитів

(5000)

Погашення частини відстроченого податку на прибуток

(1200)

Дивіденди виплачені

(25600)

Грошовий потік від фінансової діяльності

(31800)

Чистий грошовий потік

(57861)

Необхідно зробити перевірку правильності складання звіту про рух грошових коштів. Сума статей „кошти” і „ринкові цінні папери” на початок року складає 106400 грн..

Та ж сума на кінець року дорівнює 48539 грн. Неважко переконатися, що різниця між ними складає (57861) грн. Це в точності дорівнює величині чистого грошового потоку, що пройшов через підприємство за рік.
Завдання для самостійної роботи: Зробити розрахунки, якщо сума податку на прибуток складе 20%. Прокоментуйте одержані результати.

За темою №5 студенти в аудиторії виконують самостійну роботу з застосуванням ПЕОМ (під керівництвом викладача).

Питання до теми:
 1. Які основні питання можна вирішити за допомогою звіту про рух грошових коштів?

 2. Як оцінити якість управління підприємством за звітом про рух грошових коштів?

 3. Як відрізняються прямий і непрямий методи складання звіту про рух грошових коштів?

 4. У чому полягає сутність непрямого методу звіту про рух грошових коштів?

 5. Наведіть модель перерахунку чистого прибутку у грошовий потік внаслідок операційної діяльності.

 6. Чому прибуток від продажу активу віднімається при перерахунку чистого прибутку у грошовий потік внаслідок операційної діяльності?


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка