Навчально-методичний посібник для практичних занять з модуля фінансовий менеджментСторінка16/17
Дата конвертації31.03.2017
Розмір3.33 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

на 31 грудня 200__р,
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ


Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

21390,8

22042,3

Податок на додану вартість

015

1889,7

1316,5

Акцизний збір

020

 

 

 

025

 

 

Інші вирахування з доходу

030

 

 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

19501,1

20725,8

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

15674,5

17127,3

Валовий:

 

 

 

прибуток

050

3826,6

3598,5

збиток

055

 

 

Інші операційні доходи

060

7946,6

18063,1

Адміністратівні витрати

070

1682,6

1797,6

Витрати на збут

080

772,9

526,2

Інші операційні витрати

090

7784,0

18487,7

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

прибуток

100

1533,7

850,1

збиток

105

 

 

Доход від участі в капіталі

110

 

 

Інші фінансові доходи

120

267,0

 

Інші доходи

130

 

29,8

Фінансові витрати

140

842,6

429,9

Витрати від участі в капіталі

150

 

 

Інші витрати

160

47,4

32,1

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

 

 

 

прибуток

170

910,7

417,9

збиток

175

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

117,0

401,5

Фінансові результати від звичайної діяльності:

 

 

 

прибуток

190

793,7

16,4

збиток

195

 

 

Надзвичайні:

 

 

 

доходи

200

 

 

витрати

205

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

Чистий:

 

 

 

прибуток

220

793,7

16,4

збиток

225

 

 

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні витрати

230

10117,0

13057,8

Витрати на оплату праці

240

4892,8

4963,3

Відрахування на соціальні заходи

250

1771,0

1641,5

Амортизація

260

669,3

352,4

Інші операційні витрати

270

2023,3

1261,3

Разом:

280

19473,4

21276,3

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньооблікова кількість простих акцій

300

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

 

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330

 

 

Дивіденти на одну просту акцію

340

 

 ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
За 200__ рік


Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Надходження

Видаток

Надходження

Видаток

1

2

3

4

5

6

1.Рух коштів у результаті операційної діяльності Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

910,7

-

417,9

-

Кригування на:

020

669,3

Х

352,4

Х

Амортизацію необоротних активів

Збільшення (зменшення) забезпечень

030

-

-

-

-

Збиток (прибуток) від курсових різниць

040

-

22,0

-

3,2

Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

050

-

219,6

2,3

-

Виплати на сплату відсотків

060

842,6

Х

429,9

Х

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активів

070

2 181,0

-

1 199,3

-

Зменшення (збільшення):

080

-

634,9

-

1 548,1

оборотних активів

витрат майбутніх періодів

090

-

0,6

1,6

-

Збільшенняя (зменшення):

 

-

2 107,2

3 064,6

-

поточних зобов'язань

100

доходів майбутніх періодів

110

-

 

-

1,6

Грошові кошти від операційної діяльності

120

-

561,7

2 715,8

-

Сплачені:

130

Х

842,6

-

429,9

відсотки

податки на прибуток

140

Х

-

Х

88,8

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

-

1 404,3

2 197,1

-

Рух коштів від надзвичайних подій

160

-

-

-

-

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

-

1 404,3

2 197,1

-
1

2

3

4

5

6

2.Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

180

243,3

Х

17,4

Х

Реалізація:

фінансових інвестицій

необоротних активів

190

-

Х

-

Х

майнових комплексів

200

-

-

-

-

Отримані:

210

-

Х

-

Х

відсотки

дивіденти

220

-

Х

-

Х

Інші надходження

230

-

-

-

-

Придбання:

240

Х

-

Х

25,2

фінансових інвестицій

необоротних активів

250

Х

2 549,0

Х

909,0

майнових комплексів

260

Х

-

Х

-

Інші платежі

270

Х

-

Х

100,8

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

-

2 305,7

-

1 017,6

Рух коштів від надзвичайних подій

290

-

-

-

-

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

-

2 305,7

-

1 017,6

3.Рух коштів у результаті фйінансової діяльності

310

-

Х

-

Х

Надходження власного капіталу

Отримані позики

320

374 647,7

Х

38 478,5

Х

Інші надходження

330

-

Х

-

Х

Погашення позик

340

Х

370 956,7

Х

39 687,1

Сплачені дивіденти

350

Х

-

Х

21,4

Інші платежі

360

Х

-

Х

-

Чистий руз коштів до надзвичайних подій

370

3 691,0

-

-

1 230,0

Рух коштів від надзвичайних подій

380

-

-

-

-

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

3 691,0

-

-

1 230,0

Чистий рух коштів за звітний період

400

-

19,0

-

50,5

Залишок коштів на початок року

410

7,4

Х

54,9

Х

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

22,0

-

3,0

-

Залишок коштів на кінець року

430

10,4

Х

7,4

Х


1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка