Навчально-методичний посібник для практичних занять з модуля фінансовий менеджментСторінка15/17
Дата конвертації31.03.2017
Розмір3.33 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

БАЛАНС

на 31 грудня 200__р.


Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи

 

 

 

залишкова вартість

010

 

 

первісна вартість

011

 

 

знос

012

 

 

Незавершене будівництво

020

 

7,7

Основні засоби:

 

 

 

залишкова вартість

030

6082,8

7851,7

первісна вартість

031

10905,7

13343,9

знос

032

4822,9

5492,2

Довгострокові фінансові інвеститції

 

 

 

які обліковуються за методом методом участі в капиталі інших підприємств

040

390,0

146,7

інші фінансові інвестиції

045

 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

 

 

Відстрочені податкові активи

060

 

261,9

Інші необоротні активи

070

 

 

Усьго за розділом І

080

6472,8

8268,0

ІІ. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

 

 

 

виробничі запаси

100

1852,0

1356,3

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

незавершене виробництво

120

1674,1

1637,1

готова продукція

130

227,2

1264,8

товари

140

0,6

0,2

Векселі одержані

150

 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

177,5

480,4

первісна вартість

161

177,5

480,4

резерв сумнівних боргів

162

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

з бюджетом

170

533,2

532,6

за виданими авансами

180

276,1

 

з нарахованих доходів

190

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

306,3

462,8

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

Грошові кошти та іх еквіваленти:

 

 

 

в національній валюті

230

1,5

6,5

в іноземній валюті

240

5,9

3,9

Інші оборотні активи

250

643,6

322,2

Усього за розділом ІІ

260

5698,0

6066,8

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

2,6

3,2

Баланс

280

12173,4

14338,0

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

10,6

10,6

Пайовий капітал

310

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

Інший додатковий капітал

330

6203,1

5954,0

Резервний капітал

340

3,0

3,0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

26,6

820,3

Неоплачений капітал

360

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

Усього за розділом І

380

6243,3

6787,9

ІІ. Забеспечення наступних витрат і платежів

 

 

 

забезпечення виплат персоналу

400

 

 

Ішні забезпечення

410

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

Усього за розділом ІІ

430

 

 

ІІІ. Довгострокові зобв'язання

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

 

1086,0

Довгострокові фінансові зобов'язання

450

 

 

Відстрочені податкові зобов'язання

460

 

 

Інші довгострокові зобов'язання

470

 

 

Усього за розділом ІІІ

480

 

1086,0

IV. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

407,9

2987,5

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

 

 

Векселі видані

520

 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

528,2

1077,1

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

 

 

з одержаних авансів

540

4481,3

1076,7

з бюджетом

550

68,8

193,0

з позабюджетних платежів

560

 

 

зі страхування

570

110,3

266,1

з оплати праці

580

248,4

613,4

з учасниками

590

 

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

Інші поточні зобов'язання

610

85,2

250,3

Усього за розділом ІV

620

5930,1

6464,1

V. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

Баланс

640

12173,4

14338,0
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка