Навчально-методичний посібник для практичних занять з модуля фінансовий менеджментСторінка14/17
Дата конвертації31.03.2017
Розмір3.33 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Таблиця 2.9 - Прогнозний звіт про прибуток (збиток), грн.Виручка від реалізації продукції

Собівартість реалізованої продукції
Валовий прибуток
Витрати на збут і управління
Прибуток до відсотків і оподаткування
відсотки за кредит
Прибуток до оподаткування
Податок на прибуток
Чистий прибутокТаблиця 2.10 - Прогнозний баланс на кінець року, грн.
Активи:

1 січня

31 грудня

1

2

3

Оборотні активи:КоштиРахунка дебіторівЗапаси сировиниЗапаси готової продукціїУсього оборотні активиОсновні засобиЗемляСпорудження і устаткування


Продовження табл. 10 додатку 2.1

2

3

Накопичена амортизаціяСпорудження і устаткування, неттоРазом активи
Зобов'язання:Поточні зобов'язанняРахунок до оплатиБанківський кредитАкціонерний капітал:Звичайні акції, без номіналуНерозподілений прибутокУсього акціонерний капіталРазом зобов'язання і капіталДОДАТОК 3.


Таблиця 3.1. Аналіз фінансової стійкості підприємства, грн.
Показник

Базовий варіант

Прогнозний варіант

1

Власний капітал2

Необоротні активи3

Власні обігові кошти (р.1-р.2)4

Довгострокові зобов’язання5

Наявність власних і довгострокових джерел покриття запасів (р. 3 + р. 4)6

Короткострокові кредити та позики7

Загальний розмір основних джерел покриття запасів (р.5 + р.6)8

Запаси9

Надлишок (+) або нестача (-) власних обігових коштів

(р.3 - р.8)

10

Надлишок (+) або нестача (-) власних коштів і довгострокових кредитів і позик (р. 5-р. 8)11

Надлишок (+) або нестача (-) основних джерел покриття запасів (р. 7 - р. 8)12

Тип фінансової стійкості13

Запас стійкості фінансового стану, днів ( р.11:В ×360) де В - чиста виручка від реалізації продукції14

Надлишок (+) або нестача (-) коштів на 1 грн запасів

(р. 1 1 : р. 8), коп.

15

Тримірний показник (р.9, р.10, р.11)


ДОДАТОК 4.


В додатку 4 наведені варіанти сценаріїв, що прогнозуються на наступний період.
Таблиця 4.1 – Варіанти розрахунку прогнозної фінансової звітності
Сценарій 1.


Варіант

1

2

3

4

5

На ринку може відбутися зниження цін на продукцію до

5 %

4 %

3 %

6 %

7 %

при цьому частку оплати в кредит варто знизити

до 20 %;

до 40 %;

до 30 %;

до 25 %;

-

Сценарій 2.

Може змінитися сезонність продажів і обсяг продажу по кварталам:


Варіант

/квартали6

7

8

9

0

1

на 5000 штук більше

на 5000 штук менше.

на 5000 штук менше.

на 5000 штук більше

на 3000 штук більше

2

на 5000 штук менше.

на 5000 штук більше

на 5000 штук менше.

на 5000 штук більше

на 3000 штук менше.

3

на 5000 штук менше.

на 5000 штук більше

на 5000 штук більше

на 5000 штук менше.

на 3000 штук більше

4

на 5000 штук більше

на 5000 штук менше.

на 5000 штук більше

на 5000 штук менше.

на 3000 штук менше.

Сценарій 3.Варіант/показники

11

12

13

14

15

Норма витрат матеріал на од. продукції, кг

10

5

8

4

5

Ціна 1 кг сировини, грн.

0,5

0,8

0,5

0,9

0,7

Залишок матеріалів на кінець періоду

15%

20%

10%

10%

5%

Частка оплати за матеріали у даному кварталі, %

30

50

20

30

30

Вартість однієї години праці, основного персоналу грн

6,5

8,5

5,5

10,5

7,0

Накладні перемінні витрати, грн.

2.00

2,5

1,5

2,0

2,5

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

з наукова роботи студентів (денне відділення)
Наукова робота студентів з модулю „Фінансовий менеджмент” включає підготовку рефератів, презентація їх на заняттях (за темами), студентських конференціях, підготовка наукових статей і ін.

Етапи виконання наукової роботи:

 1. Опрацювання літературних і наукових джерел, матеріалів суб’єктів господарювання для написання реферату.

 2. Складання плану реферату

 3. Написання реферату.

 4. Надання реферату на перевірку і рецензію викладачеві.

 5. Робота з підготовки реферату до презентації.

 6. Презентація реферату.


Тематика рефератів

 1. Фінансовий менеджмент і ринкова інфраструктура

 2. Методи проектного фінансування і їх роль у розвитку інвестиційного процесу.

 3. Методи страхування як захист від фінансових ризиків

 4. Стратегія і тактика підприємств в управлінні ризиками на сучасному рівні ринкових відносин в Україні.

 5. Зарубіжний досвід запобігання фінансовим ризикам.

 6. Диверсифікація портфелю інвестицій як спосіб зменшення ризиків підприємницької діяльності.

 7. Врахування інфляції в інвестиційних операціях.

 8. Політика фінансування оборотних активів

 9. Оптимізація фінансових результатів підприємства і розробка напрямів цінової політики підприємства.

 10. Операційний аналіз як засіб оптимізації прибутку підприємства.

 11. Оптимізація грошових коштів підприємства.

 12. Етапи процесу фінансового планування на підприємстві.

 13. Вітчизняний і зарубіжний досвід щодо прогнозування діяльності і фінансових результатів СПД.

 14. Фінансове бюджетування як основа динамічного розвитку СПД.

 15. Фінансовий менеджмент підприємств житлово-комунальної сфери

 16. Фінансовий менеджмент підприємств комунальної власності

 17. Фінансовий менеджмент підприємств міського будівництва

 18. Фінансовий менеджмент транспортних підприємств.

 19. Стратегія і тактика підприємств міського господарства щодо досягнення оптимального фінансового результату.

 20. Контроль фінансових показників як спосіб запобігання банкрутству підприємств.

Тема реферату може бути запропонована студентом самостійно і погоджена з викладачем.
ЛІТЕРАТУРА :
Бланк И.А. Финансовый менеджмент- Учебный курс - К.: Ника-Центр, 2004.

 1. Гридчина М.В.Фінансовий менеджмент- Курс лекцій. -К.: МАУП, 1999.

 2. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз. - Київ. МАУП, 2001-144с.

 3. Фінансовий менеджмент/За ред. проф. Кірейцева.- К.: КНЕУ, -2002.

 4. Кононенко О. Анализ финансовой отчётности, Харьков,"Фактор", 2002г.

 5. Національні стандарти бухгалтерського обліку: Нормативна база, Харків. "Фактор," 1999- 136с

 6. Стоянова Е.С.- Финансовый менеджмент.- М. Перспектива, 2004г.

 7. Страхові послуги: Навч.методичний посібник для самост. вив. дисц./ За заг.редакцією Т.М. Артюх. -К.: КНЕУ, 2000., 178с.

 8. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств. - К.: КНЕУ, 2000. -с. 32-70, 216-245, 285-295.

 9. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / А. М. Поддєрьогін, Л. Д. Буряк, Н. Ю. Калач та ін. — К.: КНЕУ, 2001. — 294 с.

 10. Фінасовий менеджмент.: Навч.посібник для сам. вив.дис./За ред. Г.Г. Кірейцева – К.КНЕУ, 2004.

 11. Хелферт Е. Техника финансового анализа. Пер. с англ. - М.: Аудит. ЮНИТИ, 1996-664с.


ДОДАТКИ
Показники для проведення експрес – аналізу фінансового стану підприємства


Напрям аналізу

Показники

1

2

1. Оцінка економічного потенціалу.

1.1. Оцінка майнового стану

 • Величина основних засобів і їх доля в загальній сумі активів

 • Коефіцієнт зносу основних засобів

 • Загальна сума господарських засобів, що знаходиться в розпорядженні підприємства

1.2. Оцінка фінансового стану

 • Величина власних засобів і їх доля в загальній сумі пасивів

 • Коефіцієнт поточної ліквідності

 • Доля оборотних засобів в їх загальній сумі

 • Доля довгострокових позикових коштів в загальній сумі джерел

 • Коефіцієнт покриття запасів

1.3. Наявність “хворих” статей в звітності

 • Збитки

 • Позики, які вчасно не погашені

 • Просочена дебіторська і кредиторська заборгованість

 • Векселя видані (одержані) прострочені

2. Оцінка результативності фінансово-господарської діяльності

2.1. Напрям аналізу

Показники

2.2. Оцінка прибутковості

2.3. Оцінка динамічності

 • Порівняні темпи збільшення виручки, прибутку та авансованого капіталу

 • Оборотність активів

 • Тривалість операційного і фінансового циклу

 • Коефіцієнт і період оборотності дебіторської заборгованості

2.4. Оцінка ефективності використання економічного потенціалу

 • Рентабельність авансованого капіталу

 • Рентабельність власного капіталу

Додаток 1 до теми 12.

Моделі прогнозування банкрутства за Альтманом


5 факторна модель Альтмана

(1968 р)


Модифікована модель Альтмана (1973 р. ) для компаній, акції яких не котирувались на біржі

(Z критичне =1,23)Дискримінантна модель розроблена російськими економістами на базі 5 факторної моделі Альтмана 1968 р.

Дискримінантна модель розроблена на базі 5 факторної моделі Альтмана, що застосовується у західній практиці фінансового аналізу

Z = 1,2 Х1 + 1,4 Х2 + 3,3Х3 + 0,6Х4 + 0,999Х5

Z =0,717 Х1 + 0,847 Х2 + 3,107Х3 + 0,42Х4 + 0,995Х5

Z =1,2 Х1 + 1,4 Х2 + 3,3Х3 + 0,6Х4 + 1Х5

Z = 3,ЗК1 +1,0К2 +0,6Кз +1,4К4+1,2К5

Х1 – відношення власного оборотного капіталу до сукупних- активів,

Х2 - відношення нерозподіленого прибутку до сукупних активів

Х3 – відношення прибутку до виплати відсотків , податків до сукупних активів,

Х4 – співвідношення між власним і залученим капіталом

Х5 – відношення виручки від продажу продукції до сукупих активів.


Х1 – відношення оборотного капіталу до активів,

Х2 - відношення резервного капіталу та нерозподіленого прибутку до активів,

Х3 – відношення прибутку до оподаткування до сукупних активів,

Х4 – відношення статутного та додаткового капіталу до позичкових зобов’язань,

Х5 – відношення виручки від реалізації до активів.


де К1=Прибуток до сплати відсотків і податків / Активи

К2= Виручка від реалізації/ Активи

К3=Ринкова вартість власного капіталу/ Залучений капітал

К4= Реінвестований прибуток / Активи

К5= Власні обігові кошти/ Активи


Якщо Z менше 1,8, ризик банкрутства високий,

1,9 ≥Z≥2,7 – імовірність середня,

2,8 ≥Z ≥29 – невелика,

вище 3.0 – СПД має


Додаток 2 до теми 12.


Моделі прогнозування платоспроможності підприємства.


Модель Р.Ліса

Модель Таффлера і Тишоу

Модель Бівера

Дискримінантна 5 факторна модель Р.Сейфуліна і Г.Кадикова

Z = 0,063 Х1 + 0,092 Х2 + 0,057Х3 + 0,001Х4

Z = 0,53 Х1 + 0,13 Х2 + 0,18Х3 + 0,16Х4

К = (Ф 220 – Ф 260) /

480 + П 620)R = 2 Кзвк + 0,1 Кпл + 0,08 Кіок +0,45Км + Рвк

Х1 – відношення оборотного капіталу до всіх активів,

Х2 - відношення прибутку від реалізації до всіх активів,

Х3 – відношення нерозподіленого прибутку до всіх активів,

Х4 – співвідношення між власним і позичковим капіталом
Х1 – відношення прибутку від реалізації до короткострокових зобовязань,

Х2 - відношення оборотних активів до зобовязань,

Х3 – відношення між короткостроковими зобов’язаннями і активами,

Х4 – відношення виручки від реалізації до сукупних активів.
Ф 220 – чистий прибуток (ф.№2),

Ф 260 –амортизація (ф.№2),

П480 - довгострокові зобов’язання (ф№1),

П 620 – поточні зобов’язання (ф№1).
Кзвк – коефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами (норматив ≥0,1),

Кпл – коефіцієнт поточної ліквідності (норматив≥2),

Кіок – коефіцієнт інтенсивності оборотності капіталу (норматив≥2,5),

Км - коефіцієнт менеджменту,

Рвк – рентабельність власного капіталу.


Критичне значення Z 0,037

Критичне значення Z = 0,2

Критичне значення

0,1 ≤Z ≤0,21   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка