Навчально-методичний посібник для практичних занять з модуля фінансовий менеджментСторінка12/17
Дата конвертації31.03.2017
Розмір3.33 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
  • Оцінити стійкість проекту й обґрунтувати рішення: прийняти чи відхилити проект.

  • Оформити висновки на окремому листі у виді рекомендацій із проекту, описавши економічні умови його успішної реалізації або причини його відхилення (див. табл.6.2).

На доопрацювання аналітичного матеріалу студентам відводяться години самостійної роботи.

Перша і друга частини практичного заняття мають бути оформлені наступним чином: спочатку даються відповіді на поставлені запитання, далі слідують розрахунки і висновки. Матеріали лабораторної роботи мають бути віддруковані 14 кеглем, ТNR на аркушах формату А4 через 1 інтервал з полями 2×2×2×2.ЧАСТИНА ІІІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
ТЕСТИ ДО ТЕМ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ МОДУЛЮ
Тема 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
1.Фінансовий менеджмент це процес:

 1. формування і використання фінансових ресурсів;

 2. управління фінансовими ресурсами;

 3. управління оборотом фінансових ресурсів;

 4. оптимізація грошових коштів господарського суб'єкта.

2.Фінансовий механізм підприємств це

 1. система управління їх фінансами;

 2. організації фінансових відносин підрозділів підприємства;

 3. формування грошових коштів;

 4. аналітична робота визначення ефективного впливу оптимізації коштів на кінцеві результати.

3.Головна мета фінансового менеджменту

 1. оптимізація використання грошових коштів господарського суб'єкта;

 2. управління активами підприємства і їх джерелами;

 3. максимізація добробуту власників підприємства;

 4. поточне та перспективне управління фінансами.

4.До сфери питань, які мають розв'язуватись у фінансовому менеджменті, не належить:

 1. розроблення фінансової стратегії суб’єкта господарювання;

 2. створення організаційних структур, які забезпечують прийняття та реалізацію управлінських рішень відносно росту доходів підприємства і розширення ринків збуту продукції (послуг);

 3. формування ефективних інформаційних систем, які забезпечують обґрунтування альтернативних варіантів управлінських рішень;

 4. планування фінансової діяльності підприємства за ключовими напрямами.

5.Об'єктом управління фінансового менеджменту:

 1. процес поточного і перспективного планування фінансових результатів;

 2. розрахунки грошових потоків підприємства;

 3. фінансова діяльність підприємства щодо забезпечення доходів;

 4. фінанси та фінансова діяльність підприємства.

6. Фінансова стратегія підприємства – це

 1. формування системи довгострокових цілей фінансової діяльності;

 2. розробка бізнес – планів і контроль за їх досягненням;

 3. аналітична робота по прогнозуванню фінансового стану підприємства;

 4. планування діяльності підприємства на перспективу.

7. Указати умову, що не відповідає забезпеченню досягнення цілей фінансової стратегії:

 1. достатність капіталу для формування необхідних активів;

 2. оптимальність якісної структури активів і фінансової структури капіталу;

 3. зниження рівня витрат на виробництво продукції (послуг), стабільне одержання доходу;

 4. впровадження фінансових інновацій.

8. Яке з питань не відноситься до складових тактики фінансового менеджменту:

 1. аналіз маркетингових досліджень і прийняття фінансовим менеджером цінових рішень,

 2. вірна орієнтація на сегменти ринку, інтенсивні зусилля по просуванню товарів (послуг),

 3. контроль за реалізацією та своєчасним коригуванням маркетингової політики;

 4. контроль за виконанням бізнес – планів.


Тема 2. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
1. Який з перелічених пунктів не входить до системи забезпечення фінансового менеджменту:

 1. система організаційного забезпечення;

 2. система інформаційного забезпечення;

 3. система планування доходів і використання ресурсів;

 4. методи внутрішнього фінансового контролю.

2. Система організаційного забезпечення фінансового менеджменту – це

 1. сукупність служб підприємства, що займаються розробкою управлінських рішень стосовно діяльності підприємства;

 2. взаємопов'язана сукупність внутрішніх служб і підрозділів підприємства, що забезпечують, розробляють і приймають управлінські рішення стосовно фінансової діяльності та відповідальності за результати здійснення цих рішень;

 3. взаємопов'язана сукупність внутрішніх структурних служб створених для забезпечення діяльності підприємства та контролю виконання фінансових зобов’язань контрагентами підприємства;.

 4. структурні служби створених для забезпечення планування фінансової діяльності підприємства та контролю за одержаними результатами.

3. Найпоширенішою ієрархічною будовою центрів управління СПД є:

 1. двох або трьохрівнева;

 2. система управління структурних одиниць і підрозділів;

 3. двох або однорівнева;

 4. чотирьох або трьохрівнева.

4. Функціональна будова центрів управління підприємством ґрунтується на:

 1. розподілі функцій у структурному підрозділі;

 2. формуванні служб контролюючих внутрішню і зовнішню діяльність СПД

 3. диференціації за функціями управління або видами діяльності;

 4. трьохрівневій ієрархічній будові центрів управління.

5. Система інформаційного забезпечення фінансового менеджменту – це:

 1. добір звітності підприємства, необхідної для здійснення планово – аналітичної роботи і підготовки ефективних управлінських рішень СПД;

 2. добір звітності підприємства по всім напрямкам його діяльності для планування оптимальних фінансових результатів і стабільного фінансового стану СПД;

 3. добір відповідних економічних показників для здійснення аналізу, планування і підготовки ефективних управлінських рішень по всім напрямкам фінансової діяльності;

 4. добір відповідних економічних показників для аналітичної роботи і підготовки ефективних управлінських рішень СПД.

6.Система показників інформаційного забезпечення фінансового менеджменту, що формуються із зовнішніх джерел:

 1. показники, що характеризують загальний економічний розвиток країни;

 2. показники, що характеризують загальний економічний розвиток господарського суб’єкту;

 3. показники, що характеризують кон’юнктуру фінансового ринку;

 4. нормативно-регулюючі показники.

7. До показників, що характеризують фінансовий стан і результати фінансової діяльності підприємства в цілому відносяться:

 1. показники, які обов'язково відображаються в балансі підприємства;

 2. показники, які обов'язково відображаються в звіті підприємства по продукції (роботам, послугам).

 3. показники, які відображаються в звіті про фінансові результати;

 4. показники, які відображаються в звіті про власний капітал, звіті про рух грошових коштів;

8. Внутрішній фінансовий контроль являє собою:

 1. перевірка підприємством виконання і забезпечення реалізації управлінських рішень щодо діяльності своїх структурних підрозділів підприємства з метою досягнення оптимальних фінансових результатів;

 2. процес перевірки підприємством виконання УР у сфері управління фінансами підприємства для досягнення стратегічних цілей і попередження банкрутства;

 3. організований процес перевірки управління фінансами підприємства з метою попередження кризових ситуацій, які можуть призвести до банкрутства.

 4. процес аналізу виконання реалізації управлінських рішень у сфері управління фінансами підприємства з метою попередження кризових ситуацій.Тема 3 ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ГРОШЕЙ У ЧАСІ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ У ФІНАНСОВИХ РОЗРАХУНКАХ
1.У перелік завдань щодо визначення зміни вартості грошей у часі не входить:

 1. визначення майбутньої вартості грошей вкладених одночасно на певний термін під певний процент

 2. компаундирування вкладених рівними частками через рівні проміжки часу під певний процентів;

 3. визначення поточної вартості грошей;

 4. визначення фінансового результату підприємства за звітний рік.

2. Декурсивний метод нарахування відсотків - це

 1. нарощення первісної суми по процентній ставці;

 2. визначення величини дисконту;

 3. визначення різниці між майбутньою і сучасною вартостями грошей;

 4. процес застосування дисконтної ставки для нарощення вартості грошей у часі.

3. Нарощення первісної суми при нарахуванні простих відсотків відбувається:

  1. у геометричній прогресії;

  2. шляхом додавання до початкового внеску коригувань на інфляцію;

  3. в арифметичній прогресії;

  4. шляхом віднімання від суми перспективного періоду початкових вкладень.

4. Позначення точних відсотків:

 1. (365/360);

 2. (360/360);

 3. (365/365).

 4. (360/365);

5. Нарощена вартість на коротких відрізках часу найбільш педантичними кредиторами визначається за формулою:

6. Дисконтування по складних відсотках у випадку однократного нарахування відсотків має вид:

 1. ;

 2. ;

 3. ;

 4. .

7. Потік платежів, усі члени якого рівні один одному, так само як і інтервали часу між ними – це

 1. дисконтна сума;

 2. фінансова рента;

 3. майбутня вартість грошей;

 4. надходження на поточний рахунок.

8. У аналізі грошових потоків застосовується техніка обчислення:

 1. тільки складних відсотків,

 2. тільки простих відсотків,

 3. тільки точних відсотків,

 4. тільки комбінованих відсотків,

9. Про інвестиційну привабливість проекту свідчить

 1. негативна величина NPV;

 2. NPV = 0;

 3. позитивне значення NPV;

 4. термін окупності менше 10 років.


Тема 4 АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ
1. Фінансовий стан підприємства – це

 1. комплекс показників, що характеризують стійкість підприємства;

 2. комплекс показників, що характеризують доходи власників;

 3. спроможність підприємства фінансувати свою діяльність;

 4. комплекс показників, що характеризують рентабельність підприємства.

2. Який з розділів не входить до фінансового аналізу?

 1. аналіз фінансових результатів;

 2. аналіз фінансового стану;

 3. аналіз випуску і реалізації продукції (робіт, послуг);

 4. аналіз ділової активності.

3. Моментальний знімок фінансово - господарського стану суб’єкту господарювання на певну дату дає:

  1. баланс (форма № 1);

  2. звіт про фінансові результати (форма № 2);

  3. звіт про рух грошових коштів(форма № 3);

  4. звіт про власний капітал (форма № 4).

4. Ліквідність підприємства – це

 1. показник, що визначається співвідношенням високоліквідних активів і валюти балансу;

 2. спроможність швидко продати активи й одержати гроші для оплати своїх зобов'язань;

 3. показник, що визначається співвідношенням активів і заборгованості;

 4. характеристика розміщення активів балансу.

5. Вимоги, що пред’являються до звітності:

(укажіть).6. Укажіть показник, який характеризується відношенням власного і залученого капіталу:

 1. коефіцієнт фінансової автономії;

 2. коефіцієнт фінансової залежності;.

 3. коефіцієнт фінансового ризику (позикових коштів);

 4. коефіцієнт фінансової стійкості.

7. Укажіть показник, який характеризує залежність СПД від довгострокових зобов’язань:

 1. коефіцієнт структури покриття довгострокових вкладень;

 2. коефіцієнт фінансового лівереджу;

 3. коефіцієнт покриття інвестицій;

 4. коефіцієнт критичної оцінки.

8. Показник, що характеризує ефективність виробничої діяльності СПД, а також ефективність політики ціноутворення:

 1. рентабельність сукупного капіталу;

 2. рентабельність власного капіталу;

 3. валова рентабельність реалізованої продукції;

 4. операційна рентабельність реалізованої продукції.

9. Коефіцієнт, що оцінює ефективність використання СПД наявних ресурсів не залежно від джерел їхній залучення:

 1. Коефіцієнт трансформації;.

 2. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості;

 3. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості;

 4. Коефіцієнт оборотності запасів.

10. Якщо тривалість оборотності оборотних коштів (То.о.к.)

 1. То.о.к < 0,

 2. То.о.к. > 0;

 3. То.о.к =0;

 4. То.о.к..= тривалості операційного циклу,

це означає, що СПД має потребу у грошових коштах.
Тема 5 УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
1. Укажіть позицію,, що не відноситься до принципів процесу управління грошовими потоками підприємства:

 1. інформативна достовірність;

 2. збалансованість;

 3. висока оборотність;

 4. ліквідність підприємства.

2. Непрямий метод складання Звіту про рух грошових коштів передбачає:

 1. трансформацію чистого прибутку в чисту суму отриманих (витрачених) грошових коштів;

 2. обробку інформації для розробки звітності;

 3. розрахунок надходжень/виплат при фінансовій діяльності;

 4. оцінку ліквідності підприємства.

3. Алгоритми визначення чистого грошового потоку за прямим і непрямим способом відрізняються по:

  1. інвестиційній діяльності;

  2. фінансовій діяльності;

  3. операційній діяльності;

  4. фінансовій і операційній.

4. Визначення достатності величини грошового потоку, що направляється на розвиток підприємства визначається:

 1. коефіцієнтом ефективності грошових потоків;

 2. коефіцієнтом реінвестування чистого грошового потоку;

 3. сумою приросту реальних інвестицій підприємства;

 4. ліквідність підприємства.

5. Збалансування грошових потоків повинне забезпечити:

 1. необхідну пропорціональність позитивних і негативних грошових потоків;

 2. синхронізацію грошових потоків за часом;

 3. ефективне використання залучених коштів;

 4. максимізацію чистого грошового потоку.

6. Форма поточного фінансового плану управління грошовими потоками, що розробляється на короткостроковий період з щоденною сегментацією – це

 1. касовий бюджет;

 2. платіжний календар;

 3. кошторис витрат;

 4. план реалізації продукції (виконання робіт).

7. Коефіцієнти інкасації відображають:

 1. процент очікуваних грошових надходжень від продажів у відповідному часовому інтервалі з моменту реалізації;

 2. процент очікуваних грошових надходжень від погашення кредиторської заборгованості;

 3. процент грошових надходжень від планової виручки;

 4. процент очікуваних грошових надходжень від інвестицій.


Тема 6 УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ
1. Прогнозування прибутку підприємства проводиться лише в рамках його

 1. звичайної діяльності;

 2. операційної діяльності;

 3. фінансової діяльності;

 4. інвестиційної діяльності.

2. Різниця між чистим доходом і собівартістю реалізованої продукції це:

 1. чистий прибуток (збиток);

 2. валовий прибуток (збиток);

 3. прибуток (збиток)від звичайної діяльності;

 4. прибуток (збиток)до оподаткування.

3. Метод „Витрати - Обсяг – Прибуток” застосовується для аналізу:

 1. звичайної діяльності;

 2. операційної діяльності;

 3. фінансової діяльності;

 4. інвестиційної діяльності.

4. Операційний аналіз передбачає поділ витрат на:

 1. прямі і непрямі ;

 2. постійні і змінні;

 3. основні і накладні;

 4. виробничі і комерційні.

5. Межею рентабельності називається:

 1. співвідношення мінімального і максимального обсягу виробництва;

 2. виручка від реалізації, при якій забезпечується беззбиткова діяльність підприємства за умови неотримання прибутку;

 3. співвідношення прибутку і загального обсягу витрат підприємства;

 4. співвідношення порогової кількості товару та постійних витрат і обсягу реалізації

6. Збільшення обсягу прибутку підприємства не залежить фактору:

 1. збільшення обсягу реалізації продукції;

 2. збільшення числа споживачів та поставників;

 3. підвищення ціни на продукцію;

 4. зниження затрат на виробництво і реалізацію.

7. Сила дії виробничого важеля це

 1. співвідношення маржинального прибутку і прибутку;

 2. співвідношення постійних затрат і затрат на виробництво та реалізацію продукції;

 3. співвідношення темпів приросту прибутку та темпів приросту обсягу реалізації продукції;

 4. співвідношення маржинального прибутку і затрат на виробництво та реалізацію продукції.

8. Який із методів не використовується при формування ціни?

 1. Витратний метод формування ціни

 2. Метод маркетингових оцінок

 3. Метод максимальної і мінімальної точки.

 4. Метод граничних втрат

9. Яка з перелічених теорій не відноситься до основних теорій дивідендної політики?

 1. теорія залишкового принципу;

 2. теорія Ф. Модильяні і М. Міллера;

 3. теорія М. Гордона;

 4. теорія Міллера – Орра.


Тема 7. УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
1. Важкореалізовані активи - це

 1. гроші в національній валюті ;

 2. дебіторська заборгованість підприємств;

 3. готова продукція масового споживання і незавершене виробництво;

 4. основні засоби.

2. Надмірна величина запасу коштів свідчить:

 1. про серйозні фінансові труднощі підприємства;

 2. про те, що підприємство зазнає збитків, зв'язаних з інфляцією і упущеною можливістю їхнього вигідного розміщення;

 3. про несвоєчасні розрахунки за кредиторською заборгованістю;

 4. про наявність понад прибутків.

3. Раціональність управління коштами на підприємстві визначають за допомогою коефіцієнта:

 1. коефіцієнта абсолютної ліквідності;

 2. коефіцієнта оборотності коштів;

 3. співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості;

 4. коефіцієнта стабільності.

4. Для визначення оптимальних розмірів грошових коштів на рахунку (касі) застосовуються наступні моделі

 1. Модильяні і М. Міллера

 2. М. Гордона;

 3. Міллера – Орра

 4. Паретто.

5. Яка з перелічених позицій не входить до складу оборотних активів:

 1. товарні знаки;

 2. векселі;

 3. запаси;

 4. гроші у касі.

6. Група активів підприємства, яка може бути конвертована в грошову форму без втрати своєї поточної вартості з метою своєчасного забезпечення платежів по поточних фінансових зобов'язаннях:

 1. активи матеріальні;

 2. активи ліквідні ;

 3. активи оборотні;

 4. активи нематеріальні.

7. Сукупність майнових цінностей підприємства, які сформовані за рахунок власного капіталу є

 1. активи нематеріальні;

 2. активи оборотні;

 3. активи чисті;

 4. активи фінансові.

8. Оборот виробничих запасів характеризує :

 1. швидкість руху матеріальних цінностей і їхнього поповнення;

 2. значний відтік коштів на поповнення запасів;

 3. збільшення витрат, що виникають у зв'язку з володінням запасами;

 4. збільшення питомої ваги запасів у активах підприємства.

9. Розмір оптимальної партії замовлень можна розрахувати за допомогою моделі

 1. Баумоля;

 2. Гордона;

 3. Модильяні;

 4. Уілсона.

10. Коефіцієнт, який показує, суму прибутку, одержуваного підприємство з кожної гривні, вкладеної в активи – це

 1. ROA;

 2. ROЕ;

 3. рентабельність продажу;

 4. рентабельність продукції.


Тема 8. ВАРТІСТЬ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ
1. Вартість капіталу виміряється:

 1. його рентабельністю,

 2. відсотковою ставкою, яку потрібно платити інвесторам, що вкладають капітал у підприємство;

 3. співвідношенням нерозподіленого прибутку і активів;

 4. долею власних коштів у джерелах фінансування.

2. Вартість акціонерного капіталу залежить

 1. від балансової вартості власного капіталу;

 2. від кількості звичайних акцій;

 3. від суми дивідендів і темпу приросту дивідендів;

 4. від вартості майна АТ.

3. Найдорожчим джерелом фінансування є

 1. позиковий капітал;

 2. кредиторська заборгованість поставникам;

 3. короткостроковий кредит;

 4. нерозподілений) прибуток.

4. Оптимізація структури капіталу досягається

 1. зменшенням середньозваженої вартості капіталу;

 2. збільшенням середньозваженої вартості капіталу;

 3. утриманням постійного рівня середньозваженої вартості капіталу;

 4. накопиченням власного капіталу.

5. Чим більше грошовий потік, обумовлений діяльністю підприємства, і нижче вартість капіталу, тим

 1. більша вартість фінансування;

 2. вище вартість підприємства;

 3. менша вартість підприємства;

 4. менша вартість фінансування

6. Рівень підприємницького ризику виміряється:

 1. рентабельністю бізнесу;

 2. фінансовою стійкістю підприємства;

 3. ростом дебіторської і кредиторської заборгованості;

 4. силою впливу операційного важеля.

7. Відношення довгострокового позикового капіталу до власного капіталу – це показник

 1. ефекту фінансового важеля;

 2. фінансового левериджу;

 3. плеча операційного важеля;

 4. фінансової незалежності.

8. Після реконструкції підприємства прогнозується середньорічний чистий грошовий потік 540 тис.грн. Середньозважена вартість капіталу - 12%.

Яка вартість підприємства? 1. 4,0 млн. грн.;

 2. 4,5 млн. грн.;

 3. 5,0 млн. грн.;

 4. 6,4 млн. грн.


Тема 9. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ
1. До основних форм фінансування інвестицій не відноситься:

 1. самофінансування

 2. кредитне фінансування

 3. змішане фінансування

 4. розрахунок з споживачами за послуги.

2. Реальний інвестиційний проект передбачає:

 1. придбання акцій і облігацій інших підприємств;

 2. емісію власних акцій;

 3. капітальні вкладення;

 4. придбання цінних паперів.

3. Програма в який представлені суми залучення засобів за рахунок власних чи позикових джерел, терміни їх залучення, тривалість періоду, на який залучаються засоби – це

 1. стратегія фінансування капіталовкладень;

 2. бюджет підприємства;

 3. фінансовий план;

 4. прогнозний баланс.

4. До простих методів попередньої оцінки інвестиційних проектів відносять:

 1. метод еквівалентної річної вартості (приведених витрат);

 2. метод внутрішньої норми прибутку;

 3. метод облікової (бухгалтерської) норми прибутку ;

 4. метод еквівалентної річної вартості.

5. Якщо NPV= 0, то ефективність проекту розраховують за

 1. внутрішньою нормою рентабельності ;

 2. періодом окупності;

 3. прибутковістю;

 4. різницею одержаних доходів і інвестицій.

6. Визначити NPV інвестиційного проекту, якщо доходи будуть надходити в сумі 40 і 30 тис.грн. відповідно через 1 та 2 роки. Первісні інвестиції 50 тис.грн., дисконтна ставка - 10%.

 1. 10,5 тис.грн:

 2. 20,0 тис.грн;

 3. 11,2 тис.грн.;

 4. 8,5 тис.грн.

7. До форм фінансового інвестування не відносять:

 1. вкладення капіталу в статутні фонди спільних підприємств;

 2. вкладення капіталу в дохідні види грошових інструментів;

 3. вкладення капіталу у впровадження передових технологій;

 4. вкладення капіталу в дохідні інструменти фондових бірж.

8. Цінні папери з фіксованим доходом – це

 1. облігації ;

 2. звичайні акції;

 3. привілейовані акції;

 4. векселі.

9. Вибір найвигідніших шляхів розширення і поповнення активів підприємства з метою забезпечення основних напрямів його економічного розвитку – це

 1. інвестиційна політика підприємства;

 2. прийняття перспективного УР

 3. корпоративна політика підприємства,

 4. планування діяльності.


Тема 10. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
1. Операційний ризик підприємства не виникає у сфері:

 1. виробництва;

 2. збуту;

 3. придбання облігацій і акцій;

 4. постачання.

2. При оцінці фінансового ризику не розраховують:

 1. фінансового левериджу;

 2. коефіцієнти незалежності;

 3. коефіцієнти фінансової стабільності;

 4. коефіцієнт виробничого левериджу;

3. При неплатежах чи несвоєчасних розрахунках за відпущену підприємством у кредит продукцію, а також перевищення розміру розрахункового бюджету по інкасації боргу має місце

 1. кредитний ризик;

 2. податковий ризик;

 3. структурний ризик;

 4. процентний ризик.

4. Оптимізація портфеля боргових зобов'язань досягається на основі:

 1. отримання позики;

 2. реалізації власних цінних паперів;

 3. мінімізації платежів за користування позичковим капіталом;

 4. вчасних розрахунків за кредитами.

5. При оцінці цінних паперів треба планувати наступні варіанти розвитку подій:

 1. оптимістичний, песимістичний, реалістичний;

 2. найбільш ймовірний. варіант;

 3. песимістичний варіант;

 4. оптимістичний, песимістичний

6. Способі зниження ризиків, який полягає в розподілі ризиків шляхом розширення об'єктів капіталовкладень асортименту товарів і послуг, фінансових інструментів тощо – це

 1. диверсифікація

 2. формування резервів;

 3. хеджування;

 4. страхування ризиків.

7. Інструменти хеджування ризиків:

 1. форвардні контракти.,

 2. ф'ючерсні контракти

 3. опціони

 4. контракти на поставку сировини і матеріалів.


Тема 11. ВНУТРІШНЬОФІРМОВЕ ФІНАНСОВЕ ПРОГНОЗУ-ВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ
( У позиціях 2, 3, 4, 6, 7 - треба указати неправильні відповіді)

1. Процес розробки системи фінансових планів і бюджетів по забезпеченню функціонування і розвитку фінансової діяльності СПД у наступному періоді – це 1. фінансове планування

 2. прогноз діяльності

 3. бюджетування

 4. планування динаміки показників

2. Перспективне фінансове планування включає наступні документи:

 1. прогноз звіту про прибутки і збитки;

 2. прогноз руху грошових коштів (потоків);

 3. прогнозу бухгалтерського балансу;

 4. прогноз впровадження інновацій.

3. Стратегія фінансування підприємства полягає у:

 1. формуванні структури і витрат капіталу;

 2. визначенні джерел довгострокового фінансування;

 3. визначенні вартості капіталу підприємства;

 4. виборі способів нарощування капіталу на перспективу.

4. Основні кроки прогнозування потреб фінансування:

 1. складання прогнозу продажів;

 2. складання прогнозу прибутків;.

 3. складання прогнозу інвестицій в основні й оборотні активи;

 4. розрахунок потреб у зовнішньому фінансуванні і пошук відповідних джерел з урахуванням раціональної структури джерел засобів.

5. Період оперативного планування фінансової діяльності складає:

 1. до 3-х років

 2. 1 рік

 3. місяць, квартал

 4. 5 років.

6. Методи фінансового прогнозування включають

 1. „метод відсотка від продажів”

 2. „метод формули”

 3. бюджетний метод

 4. АВС – метод.

7. Основними видами поточних фінансових планів підприємства є:

 1. план реалізації продукції (послуг, робіт);

 2. план доходів і видатків з інвестиційної діяльності;

 3. план надходжень і видатків грошових коштів (план руху грошових коштів);

 4. прогнозний баланс.


Тема 12. АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

( У позиціях 2, 4- треба указати неправильні відповіді)

1. Розбалансована діяльність підприємства та обмежені можливості впливу його керівництва на фінансові відносини свідчать про 1. фінансову кризу

 2. відсутність менеджменту

 3. важке економічне становище у країні;

 4. заборгованість підприємства.

2. В організації фінансової санації підприємств розрізняють основні функціональні блоки:

 1. розробка плану;

 2. реорганізація;

 3. проведення санаційного аудиту;

 4. менеджмент санації.

3. Наявність у підприємства, що перебуває у фінансовій кризі, фінансових, організаційно-технічних і правових можливостей, що сприяють проведенню фінансової санації характеризує показник:

 1. санаційний прибуток

 2. структура капіталу;

 3. санаційна спроможність

 4. резервний капітал.

4. Залежно від характеру заходів, які застосовуються, виділяють наступні форми реструктуризації:

 1. реструктуризація виробництва;

 2. реструктуризація запасів;

 3. фінансова реструктуризація;

 4. корпоративна реструктуризація (реорганізація).

5. Фінансова реструктуризація – це

 1. реструктуризація заборгованості перед кредиторами;

 2. одержання додаткових кредитів;

 3. диверсифікація асортименту продукції;

 4. заморожування інвестиційних вкладень.

6. Вірогідна ціна, за яку активи можуть бути продані на ринку на дату оцінки з урахуванням терміну продажу, визначеного ліквідаційною комісією.

 1. ліквідаційна ціна акцій

 2. ліквідаційна ціна майна

 3. ліквідаційна маса

 4. ліквідаційна вартість

7. Форма реорганізації, яка здійснюється шляхом придбання корпоративних прав фінансово неспроможного підприємства підприємством-санатором:

 1. поділ підприємства;

 2. ліквідація підприємства;

 3. поглинання підприємства;

 4. приєднання підприємства.

РОЗРАХУНКОВО – ГРАФІЧНЕ ЗАВДАННЯ З ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Умова розрахунково-графічного завдання з фінансового менеджменту.
Підприємство почало підготовку короткострокового фінансового плану на наступний звітний рік.

Сукупність зібраної інформації (вихідні дані) наведена в Додатку 1.

Система бюджетів підприємства складається на щоквартальній основі та включає (див. Додаток 2):

1. Прогноз продажу.

2. План виробництва продукції (підприємство виробляє один вид продукції).

3. Бюджет витрат на основні матеріали.

4. Бюджет витрат на оплату праці основного персоналу.

5. Бюджет накладних витрат.

6. Бюджет запасів готової продукції на кінець року.

7. Бюджет операційних витрат.

8. Бюджет коштів.

9. Плановий Звіт про фінансові результати за рік.

10. Плановий Баланс на кінець року.
Підготовивши відповідні бюджети і фінансові документи фінансовий менеджер має обґрунтувати прийняття рішення щодо способів фінансування операцій підприємства в майбутньому році.

Бюджет підприємства може бути схвалений лише після розробки його фінансової політики і прийняття у ключовому бюджеті коштів рішення про способи фінансування і завершення останніх трьох бюджетів.

У процесі виконання роботи фінансовий менеджер підприємства (роль якого належить виконувати Вам, студентам) повинний провести ситуаційний (сценарний) аналіз бюджету.
Підготовча частина розрахунково-графічного завдання.
Перед виконанням аналітичної частини підсумкової роботи треба дати теоретичне обґрунтування темі, відповівши на наступні питання:


 1. Стратегія і тактика фінансового менеджменту

 2. Вимоги, що стоять перед фінансовою інформацією

 3. Основні задачі поточного фінансового планування і прогнозування підприємства.

 4. Структура і порядок складання бюджету підприємства.

 5. Питання інвестування при веденні поточного планування.

 6. Фактори, що можуть визначати мінімально припустимий залишок грошей на рахунку.

 7. Пошук прийнятних умов зовнішнього фінансування.

(надається лише стисла відповідь, що розкриває сутність перелічених питань)

Виконуючи аналітичну частину роботи, необхідно дотримуватись наступного порядку:

1. Заповнити вихідні дані з Додатка 1.

2. Провести процедуру розрахунку бюджетів підприємства.

3. Проаналізувати кожний з бюджетів підприємства, установити взаємозв'язок між бюджетами.

4. Проаналізувати отриманий бюджет коштів. Пояснити, чи існує можливість у даній ситуації обійтися без залучення додаткових позикових засобів

5. Обґрунтувати, який тип кредиту необхідний: короткостроковий чи довгостроковий.

6. Провести необхідні розрахунки для наступної схеми фінансування: виплата відсотків відбувається одночасно з частковим погашенням основної суми боргу при нарахуванні відсотка тільки на частину позички, що погашається; плануючи одержання позички і її повернення, підприємство повинне завжди тримати на розрахунковому рахунку не менш 35000 грн.

7. Після розрахунку фінансування проаналізувати прогнозний баланс і звіт про фінансові результати підприємства: як виглядають основні фінансові пропорції підприємства за результатами даного фінансового плану? Які з них можуть говорити про слабкі сторони позиції компанії?

8. Сценарії річного бюджету розроблюються студентами виходячи з можливих ситуацій, виконуються розрахунки сценаріїв за даними, указаними в додатках та погодженими з викладачем.

У додатку 4 до індивідуального завдання надані варіанти сценаріїв, що прогнозуються на наступний період.

9. Зробити висновок про необхідне фінансування в кожному кварталі.

10. Зробити висновки щодо фінансового стану підприємства на основі розробленого прогнозного звіту про фінансові результати, бюджету коштів і балансу підприємства (для базового варіанта бюджету), а також для відповідного розрахованого за варіантом сценарію (додаток 4).

Виконуючи аналітичні розрахунки за питаннями 3 – 10 студентам треба надати пояснення (обґрунтування) розрахунків, які ними проводяться та зробити відповідні висновки.


ДОДАТОК 1
Вихідні дані


Таблиця 1 - Баланс підприємства, на початок року(грн.)


1

2

3

4

5

Активи:

Оборотні активи:
Кошти


42500

Рахунки дебіторів


90000

Запаси сировини


4200

7000

кгЗапаси готової продукції


26000

2000

штукУсього оборотні активи


162700


Основні засоби
Земля


80000

Спорудження й устаткування


700000

Накопичена амортизація


(292000)

Спорудження й устаткування, нетто


408000

Разом активи


650700


Зобов'язання:
Поточні зобов'язання

Рахунки до оплати


25800


Акціонерний капітал:
Звичайні акції, без номіналу


175000

Нерозподілений прибуток


449900

Усього акціонерний капітал


624900

Разом зобов'язання і капітал


650700

Таблиця 2 - Прогноз збуту і цін
Квартал 1

Квартал 2

Квартал 3

Квартал 4

1

2

3

4

5

Очікуваний обсяг продажу, грн.

10000

30000

40000

20000

Очікувана ціна одиниці продукції, грн./ од.

20.00

20.00

20.00

20.00

Частка оплати в даному кварталі


70%

30%Планований залишок запасів продукції

20%

від обсягу збуту майбутнього періоду

1

2

3

4

5

Запаси готової продукції на кінець року, грн.


3000


Норма витрат матеріал на од. продукції, кг

5

Ціна 1 кг сировини, грн.


0.60

Залишок матеріалів на кінець періоду


10%

від потреби майбутнього періоду

Оцінка запасу матеріалів на кінець року, грн.

7500


Частка оплати за матеріали у даному кварталі

50%


Витрати праці основного персоналу

0.8 години на 1 од.

Вартість однієї години праці, грн.


7.50


Накладні перемінні витрати, грн.

2.00 грн на 1 годину роботи основного персоналу

Накладні постійні витрати, грн.

60600

за квартал

у тому числі амортизація, грн.

15000

Таблиця 3 - Витрати на реалізацію і управління, грн.
Перемінні витрати на одиницю

1,80


Постійні на квартал:

Квартал 1

Квартал 2

Квартал 3

Квартал 4

Реклама

40000

40000

40000

40000

Зарплата управлінського персоналу

35000

35000

35000

35000

Страховка
1900

37750
Податок на нерухомість


18150

Річний відсоток за кредит

10%


Ставка податку на прибуток

25%
Квартал 1

Квартал 2

Квартал 3

Квартал 4

Планується закупівля устаткування на суму, грн.:

30000

20000


Планована сума дивідендів, грн.


40000

у рік


1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка